EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0314

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Handelsudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam, til vedtagelsen af Handelsudvalgets forretningsorden

COM/2021/314 final

Bruxelles, den 21.6.2021

COM(2021) 314 final

2021/0147(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Handelsudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam, til vedtagelsen af Handelsudvalgets forretningsorden


BEGRUNDELSE

1.Forslagets genstand

Dette forslag vedrører en afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Handelsudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam ("aftalen"), i forbindelse med den planlagte vedtagelse af Handelsudvalgets forretningsorden.

2.Baggrund for forslaget

2.1.Frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

Ved aftalen oprettes der et frihandelsområde mellem Unionen og Vietnam. Dens mål er at liberalisere og lette handel og investeringer mellem parterne. Disse mål er en del af parternes bredere beslutning om at styrke deres forbindelser på det økonomiske område samt inden for handel og investeringer i overensstemmelse med målet om bæredygtig udvikling og om at fremme handel og investeringer under denne aftale på en måde, der tilgodeser høje niveauer af miljø- og arbejdstagerbeskyttelse og relevante internationalt anerkendte standarder og aftaler. Aftalen trådte i kraft den 1. august 2020.

2.2.Handelsudvalget

Handelsudvalget nedsættes ved aftalens artikel 17.1. Ved aftalens artikel 17.2 nedsættes der fem specialudvalg: Udvalget for Handel med Varer, Toldudvalget, Udvalget for Sundheds- og Plantesundhedsforanstaltninger, Udvalget for Investering, Handel med Tjenesteydelser, Elektronisk Handel og Offentlige Udbud og Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling. Ved artikel 17.3 nedsættes der ligeledes to arbejdsgrupper: Arbejdsgruppen om Intellektuelle Ejendomsrettigheder, herunder Geografiske Betegnelser, og Arbejdsgruppen om Motorkøretøjer og Reservedele.

Handelsudvalget består af repræsentanter for parterne og mødes én gang om året, medmindre andet besluttes af udvalget, eller i hastetilfælde efter anmodning fra en af parterne. Formandskabet for Handelsudvalget varetages i fællesskab af Vietnams industri- og handelsminister og det medlem af Europa-Kommissionen, der har ansvaret for handel.

Handelsudvalget, specialudvalgene og arbejdsgrupperne er ansvarlige for gennemførelsen og anvendelsen af aftalen på deres respektive områder.

2.3.Den retsakt, der skal vedtages af Handelsudvalget

Handelsudvalget kan vedtage sin forretningsorden ("den påtænkte retsakt") i overensstemmelse med aftalens artikel 17.1, stk. 4, litra f).

3.Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, bør sigte mod vedtagelse af Handelsudvalgets forretningsorden, jf. aftalen.

4.Retsgrundlag

4.1.Proceduremæssigt retsgrundlag

4.1.1.Principper

I henhold til artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedtager Rådet afgørelser om "fastlæggelse af, hvilke holdninger der skal indtages på Unionens vegne i et organ nedsat ved en aftale, når dette organ skal vedtage retsakter, der har retsvirkninger, bortset fra retsakter, der supplerer eller ændrer den institutionelle ramme for aftalen".

Begrebet "retsakter, der har retsvirkninger" omfatter retsakter, der har retsvirkninger i medfør af de folkeretlige regler, der gælder for det pågældende organ. Det omfatter også instrumenter, der ikke har bindende virkning i henhold til folkeretten, men som "vil kunne få afgørende indflydelse på indholdet af de regler, der vedtages af EU-lovgiver" 1 .

4.1.2.Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Handelsudvalget er et organ, der er nedsat ved en aftale, nemlig frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam.

Den afgørelse, som Handelsudvalget skal vedtage, er en retsakt, der har retsvirkninger.

Den påtænkte retsakt får bindende virkning og supplerer eller ændrer ikke den institutionelle ramme for aftalen.

Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 218, stk. 9, i TEUF.

4.2.Materielt retsgrundlag

4.2.1.Principper

Det materielle retsgrundlag for en afgørelse i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF afhænger hovedsagelig af formålet med og indholdet af den påtænkte retsakt, hvortil der skal indtages en holdning på Unionens vegne. Hvis den påtænkte retsakt har et dobbelt formål eller består af to elementer, og det ene af disse formål eller elementer kan bestemmes som det primære, mens det andet kun er sekundært, skal den afgørelse, der vedtages i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF, have et enkelt materielt retsgrundlag, nemlig det, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller element.

4.2.2.Princippernes anvendelse på det foreliggende tilfælde

Den påtænkte retsakts primære formål og indhold vedrører den fælles handelspolitik og international transport.

Det materielle retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, og artikel 207, stk. 4, første afsnit.

4.3.Konklusion

Retsgrundlaget for den foreslåede afgørelse bør være artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, og artikel 207, stk. 4, første afsnit, i TEUF sammenholdt med artikel 218, stk. 9, i TEUF.

5.Offentliggørelse af den påtænkte retsakt

Det er planen at offentliggøre Handelsudvalgets afgørelse, så snart den er vedtaget.

2021/0147 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Handelsudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam, til vedtagelsen af Handelsudvalgets forretningsorden

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, og artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam ("aftalen") blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse (EU) 2020/753 2 og trådte i kraft den 1. august 2020. 

(2)I henhold til aftalens artikel 17.1, stk. 4, litra f), fastsætter Handelsudvalget selv sin forretningsorden.

(3)Handelsudvalget skal på sit første møde vedtage sin egen forretningsorden, jf. aftalen. 

(4)Det er derfor hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Handelsudvalget, på grundlag af vedlagte udkast til afgørelse truffet af Handelsudvalget om sin forretningsorden med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af aftalen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på det første møde i Handelsudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam, for så vidt angår vedtagelsen af Handelsudvalgets forretningsorden, baseres på det udkast til Handelsudvalgets afgørelse, der er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Efter vedtagelsen offentliggøres Handelsudvalgets afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    Domstolens dom af 7. oktober 2014, Tyskland mod Rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, præmis 61-64.
(2)    EUT L 186 af 12.6.2020, s. 1.
Top

Bruxelles, den 21.6.2021

COM(2021) 314 final

BILAG

til

Forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Handelsudvalget, der er nedsat ved frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam, til vedtagelsen af Handelsudvalgets forretningsorden


BILAG

AFGØRELSE Nr. […/2021] 
TRUFFET AF HANDELSUDVALGET

af ...

om vedtagelse af udvalgets forretningsorden

HANDELSUDVALGET HAR —

under henvisning til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam, særlig artikel 17.1, stk. 4, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I henhold til aftalens artikel 17.1, stk. 4, litra f), kan Handelsudvalget selv fastsætte sin forretningsorden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

1.Handelsudvalgets forretningsorden som fastsat i bilaget vedtages herved.

2.Denne afgørelse træder i kraft den [date to be agreed].

Udfærdiget i ..., den ...

På Handelsudvalgets vegne

FormændBILAG

FORRETNINGSORDEN FOR HANDELSUDVALGET

nedsat ved artikel 17.1 i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

ARTIKEL 1

Handelsudvalgets rolle og navn

1.    Det udvalg, der er nedsat ved artikel 17.1 i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side ("aftalen"), er ansvarligt for alle anliggender, der er omhandlet i aftalens artikel 17.1.

2.    Ovennævnte udvalg benævnes "Handelsudvalget" i udvalgets dokumenter, herunder afgørelser og henstillinger.

ARTIKEL 2

Sammensætning og formandskab

1.    I henhold til aftalens artikel 17.1, stk. 1, består Handelsudvalget af repræsentanter for Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam.

2.    Formandsskabet for Handelsudvalget varetages i fællesskab af det medlem af Europa-Kommissionen, der har ansvaret for handel, og af Vietnams industri- og handelsminister eller deres respektive stedfortrædere.

3.    Hvis Handelsudvalgets formandskab varetages i fællesskab af de respektive stedfortrædere, giver parterne hinanden meddelelse om navn, stilling og kontaktoplysninger for den stedfortrædende embedsmand, der er ansvarlig for Handelsudvalgets formandskab for den pågældende part. Denne stedfortrædende embedsmand anses for at have bemyndigelse til at repræsentere parten indtil den dato, hvor parten meddeler den anden part en ny formand.

ARTIKEL 3

Sekretariat

1.    Embedsmænd fra de tjenestegrene, der er ansvarlige for handel for hver part, fungerer sammen som sekretariat for Handelsudvalget.

2.    Sekretariatet fungerer som kontaktpunkt og formidler i forbindelse med tilrettelæggelsen af Handelsudvalgets arbejde som fastsat i denne forretningsorden.

3.    Parterne giver hinanden meddelelse om navn, stilling og kontaktoplysninger for den embedsmand, der er medlem af Handelsudvalgets sekretariat for den pågældende part. Denne embedsmand anses for at være fast medlem af sekretariatet for denne part indtil den dato, hvor parten meddeler den anden part et nyt medlem.

ARTIKEL 4

Møder

1.    Handelsudvalget mødes i overensstemmelse med aftalens artikel 17.1, stk. 2. Handelsudvalget mødes én gang om året, medmindre andet besluttes af Handelsudvalget, eller i hastetilfælde efter anmodning fra en af parterne.

2.    Møderne indkaldes af formanden for den part, der er vært for mødet.

3.    Et møde kan afholdes ved personligt fremmøde eller via videokonference eller på enhver anden måde.

ARTIKEL 5

Delegationer

Medlemmet af sekretariatet for Handelsudvalget for hver part underretter om muligt medlemmet af den anden parts sekretariat om den planlagte sammensætning af henholdsvis Den Europæiske Unions delegationer og Vietnams delegationer mindst 14 dage før mødet. Listerne skal indeholde navn og stilling for hvert medlem af delegationen.

ARTIKEL 6

Dagsorden for møderne

1.    Handelsudvalgets sekretariat udarbejder en foreløbig dagsorden for hvert møde efter forslag fra medlemmet af sekretariatet for den part, der er vært for mødet, og den anden part gives en frist til at fremsætte bemærkninger hertil. Den foreløbige dagsorden udarbejdes om muligt 30 dage før mødet og senest 14 dage før mødet.

2.    Dagsordenen vedtages af Handelsudvalget ved hvert mødes begyndelse. Punkter, der ikke figurerer på den foreløbige dagsorden, kan sættes på dagsordenen ved konsensus.

ARTIKEL 7

Mødereferat

1.    Medlemmet af sekretariatet for den part, der er vært for mødet, udarbejder et udkast til mødereferat senest 15 dage efter mødets afslutning, medmindre formændene træffer anden afgørelse. Udkastet til mødereferat sendes til den anden parts medlem af sekretariatet, som kan fremsætte bemærkninger hertil.

2.    Mødereferatet skal som hovedregel indeholde en sammenfatning af hvert punkt på dagsordenen og i givet fald oplysning om:

a)    alle dokumenter, der er forelagt Handelsudvalget

b)    enhver erklæring, som en af formændene for Handelsudvalget har anmodet om at få optaget i mødereferatet, og

c)    de trufne afgørelser, fremsatte henstillinger, vedtagne erklæringer samt konklusioner, der er vedtaget om specifikke spørgsmål.

3.    Mødereferatet skal indeholde en liste over alle afgørelser truffet af Handelsudvalget ved skriftlig procedure, jf. artikel 8, stk. 2, siden udvalgets sidste møde.

4.    Der skal til mødereferatet også være tilknyttet et bilag indeholdende en liste med navn, titel og stilling for alle de personer, der deltog i Handelsudvalgets møde.

5.    Medlemmet af sekretariatet for den part, der er vært for mødet, skal rette udkastet til mødereferat på grundlag af de modtagne bemærkninger, og det ændrede udkast skal godkendes af parterne senest 30 dage efter datoen for mødet eller på en anden dato, der aftales af formændene. Når mødereferatet er godkendt, udarbejder sekretariatet to originaler heraf, og parterne modtager hver et originalt mødereferat.

6.    Når nærværende regler finder anvendelse på et specialudvalgs møder, skal mødereferatet af specialudvalgets møder foreligge ved eventuelle efterfølgende møder i Handelsudvalget.

ARTIKEL 8

Afgørelser og henstillinger

1.    Handelsudvalget kan vedtage afgørelser og henstillinger for så vidt angår alle de områder, der er omfattet af aftalen. Handelsudvalget vedtager afgørelser og henstillinger efter fælles overenskomst, jf. aftalens artikel 17.4.

2.    I perioden mellem møderne kan Handelsudvalget vedtage afgørelser eller henstillinger ved skriftlig procedure.

3.    En af formændene forelægger teksten til et udkast til afgørelse eller henstilling skriftligt for den anden formand på Handelsudvalgets arbejdssprog. Den anden part har en måned eller en længere frist, der er fastsat af den forslagsstillende part, til at give udtryk for sin tilslutning til udkastet til afgørelse eller henstilling. Hvis den anden part ikke giver udtryk for sin tilslutning, drøftes den foreslåede afgørelse eller henstilling, og den kan vedtages på Handelsudvalgets næste møde. Udkast til afgørelser eller henstillinger anses for vedtaget, når den anden part giver udtryk for sin tilslutning, og vedtagelsen optages i Handelsudvalgets mødereferatet i henhold til artikel 7, stk. 2.

4.    Hvis Handelsudvalget i medfør af aftalen er bemyndiget til at vedtage afgørelser eller henstillinger, benævnes sådanne akter henholdsvis "afgørelse" og "henstilling". Handelsudvalgets sekretariat påfører alle afgørelser og henstillinger et løbenummer, datoen for deres vedtagelse og en beskrivelse af deres genstand. I hver afgørelse eller henstilling angives der en ikrafttrædelsesdato.

5.    Afgørelser og henstillinger vedtaget af Handelsudvalget udfærdiges i to eksemplarer, som bekræftes af formændene, og der fremsendes et eksemplar til hver part.

ARTIKEL 9

Gennemsigtighed

1.    Parterne kan ved konsensus beslutte at afholde offentlige møder.

2.    Hver part kan beslutte at offentliggøre Handelsudvalgets afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidender eller online.

3.    Alle dokumenter, der indgives af en part, bør betragtes som fortrolige, medmindre den pågældende part træffer anden afgørelse.

4.    De foreløbige dagsordener for møderne offentliggøres forud for Handelsudvalgets møde. Referater af møder, der er aftalt i overensstemmelse med artikel 7, offentliggøres.

5.    Offentliggørelse og fremlæggelse af de dokumenter, der er nævnt i stk. 2-4, sker i overensstemmelse med hver parts gældende databeskyttelsesregler og i overensstemmelse med aftalens artikel 17.15.

ARTIKEL 10

Sprog

1.    Handelsudvalgets arbejdssprog er engelsk.

2.    Handelsudvalget træffer afgørelse om ændring eller fortolkning af aftalen på de sprog, som de autentiske udgaver af aftalen er udfærdiget på. Alle Handelsudvalgets øvrige afgørelser, herunder den, hvormed denne forretningsorden vedtages, vedtages på det i stk. 1 omhandlede arbejdssprog.

3.    Hver part er ansvarlig for oversættelse af afgørelser og andre dokumenter til sit/sine officielle sprog, hvis det er påkrævet i henhold til denne artikel, og afholder de dermed forbundne udgifter.

ARTIKEL 11

Udgifter

1.    Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i Handelsudvalgets møder, navnlig udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til video- eller telekonferencer, postforsendelser og telekommunikation.

2.    Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet.

3.    Udgifter i forbindelse med tolkning til og fra Handelsudvalgets arbejdssprog på møder afholdes af den part, der er vært for mødet.

ARTIKEL 12

Specialudvalg og arbejdsgrupper

1.    Handelsudvalget underrettes skriftligt om de kontaktpunkter, som specialudvalg eller arbejdsgrupper, der er nedsat i henhold til aftalen, har udpeget. Korrespondance, dokumenter og meddelelser af relevans, der fremsendes mellem de enkelte specialudvalgs eller arbejdsgruppers kontaktpunkter vedrørende aftalens gennemførelse, sendes samtidig til sekretariatet for Handelsudvalget.

2.    I henhold til aftalens artikel 17.2, stk. 6, aflægger specialudvalgene rapport til Handelsudvalget om resultaterne og konklusionerne fra hvert af deres møder.

ARTIKEL 13

Ændring af forretningsordenen

Denne forretningsorden kan ændres skriftligt ved en afgørelse truffet af Handelsudvalget i overensstemmelse med artikel 8.

ARTIKEL 14

Orientering af Det Fælles Udvalg

I henhold til aftalens artikel 17.1, stk. 5, underretter Handelsudvalget Det Fælles Udvalg, der er nedsat i henhold til partnerskabs- og samarbejdsaftalen som en del af den fælles institutionelle ramme, om sine aktiviteter og i givet fald sine specialudvalgs aktiviteter på de regelmæssige møder i Det Fælles Udvalg.

Top