EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0149

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig

COM/2021/149 final

Bruxelles, den 22.3.2021

COM(2021) 149 final

2018/0211(COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

vedrørende

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig

(EØS-relevant tekst)


2018/0211 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde


vedrørende

Rådets holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig

(EØS-relevant tekst)

1.Sagsforløb

Forslag fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument COM(2018) 386 final – 2018/0211 COD):

30. maj 2018

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg:

Udtalelse afgivet af Den Europæiske Revisionsret:

17. oktober 2018

15. november 2018

Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget:

Rådets holdning vedtaget:

12. februar 2019

16. marts 2021

2.Formålet med Kommissionens forslag

I forbindelse med forberedelsen af den næste flerårige finansielle ramme (FFR 2021-2027) har Kommissionen foreslået at oprette et program til bekæmpelse af svig. Programmet har følgende to generelle mål:

(1)Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser.

(2)Støtte til gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne.

Programmets tre specifikke mål følger direkte af de generelle mål:

(1)Forebyggelse og bekæmpelse af svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser.

(2)Støtte til indberetning af uregelmæssigheder, herunder svig, i forbindelse med EU-budgetmidler under delt forvaltning og til førtiltrædelsesbistand.

(3)Tilvejebringelse af værktøjer til udveksling af oplysninger og støtte til operationelle aktiviteter inden for gensidig administrativ bistand i told- og landbrugsanliggender.

Programmet for bekæmpelse af svig vil i vid udstrækning videreføre det nuværende Hercule III-udgiftsprogram til støtte for aktiviteter til bekæmpelse af svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser, og kombinere det med finansieringsgrundlaget for to operationelle aktiviteter:

(1)Informationssystemet til bekæmpelse af svig (AFIS), som er et operationelt system bestående af en række IT-applikationer på toldområdet, som forvaltes af Kommissionen, og som anvendes til at udføre de opgaver, der er pålagt Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig administrativ bistand på told- og landbrugsområdet, og

(2)systemet til indberetning af uregelmæssigheder (IMS) med henblik på medlemsstaternes indberetning af konstaterede tilfælde af svig og uregelmæssigheder og Kommissionens forvaltning og analyse heraf.

3.Bemærkninger til Rådets holdning

Rådets holdning som vedtaget under førstebehandlingen afspejler fuldt ud den enighed, der blev opnået under trilogen mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev afsluttet den 8. december 2020. De væsentligste punkter, der blev opnået enighed om, vedrører følgende:

Finansieringsrammen for programmet beløber sig til 181 207 000 EUR i løbende priser.

Programmet bør oprettes for et tidsrum svarende til varigheden af den flerårige finansielle ramme 2021-2027 som fastsat i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2020/2093.

Det skal indeholde bestemmelser om vedtagelsen af arbejdsprogrammerne ved hjælp af gennemførelsesretsakter uden udvalgsprocedure, hvilket skaber den rette balance mellem de proceduremæssige krav og programmets størrelse.

Det skal indeholde bestemmelser om en vejledende fordeling af finansieringsrammen mellem programmets tre dele og om muligheden for at reallokere midler mellem disse tre dele, hvis det er nødvendigt.

Der fastsættes et loft på 2 % til udgifter til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder interne IT-systemer.

Det indeholder en ikkeudtømmende liste over tilskudsberettigede foranstaltninger, og der fastsættes heri en maksimal medfinansieringssats for tilskud på 80 % af de støtteberettigede udgifter, som i undtagelsestilfælde kan stige til højst 90 % af de støtteberettigede udgifter.

Det indeholder bestemmelser om delegation af beføjelser til Kommissionen med henblik på udviklingen af en overvågnings- og evalueringsramme for programmet og ændring af bilag II, der indeholder en liste over overvågningsindikatorer.

Med programmet indføres der et krav til Kommissionen om hvert år at aflægge rapport om programmets resultater til Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af beretningen om beskyttelse af Unionens finansielle interesser. Kommissionen bør tage behørigt hensyn til de henstillinger, Europa-Parlamentet har fremsat i den forbindelse.

Det skal indeholde bestemmelser om anvendelse med tilbagevirkende af programmet fra den 1. januar 2021 for derved at muliggøre kontinuitet i de aktiviteter, der finansieres via programmet.

4.Konklusion

Kommissionen accepterer Rådets holdning.

Top