EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0539

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET 14. FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om den EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE (ELFUL) REGNSKABSÅRET 2020

COM/2021/539 final

Bruxelles, den 7.9.2021

COM(2021) 539 final

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

14. FINANSBERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
om den EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE (ELFUL)
REGNSKABSÅRET 2020


Indholdsfortegnelse

1.Budgetprocedure

1.1.Finansiel ramme

1.2.Budgetforslag (BF) 2020

1.3.Vedtagelsen af budgettet for 2020

1.4.Vedtagelsen af ændringsbudgetterne

2.Forvaltning af bevillinger

2.1.Forvaltning af forpligtelsesbevillinger

2.1.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikter

2.1.2.Teknisk bistand

2.2.Forvaltning af betalingsbevillinger

2.2.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikter

2.2.2.Teknisk bistand

3.Gennemførelse af ELFUL-budgettet for 2020

3.1.Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

3.1.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikter

3.1.2.Teknisk bistand

3.2.Gennemførelse af betalingsbevillinger

3.2.1.ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikter

3.2.2.Teknisk bistand

3.3.Analyse af de anmeldte udgifter pr. foranstaltning

3.4.Gennemførelse af ELFUL-programmer


1.    Budgetprocedure

1.1.    Finansiel ramme 

Udgifterne til udvikling af landdistrikter i 2020 finansieres over den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020. Den finansielle ramme er fastsat ved Rådets forordning (EU) nr. 1311/2013. Bevillingerne til udvikling af landdistrikter og bevillingerne til markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger efter den årlige tekniske justering af FFR fremgår af tabel 1.

Tabel 1 — Den finansielle ramme for 2014-2020

UDGIFTSOMRÅDE 2.

I mio. EUR, løbende priser

Bæredygtig vækst: naturressourcer

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I ALT

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

heraf:

—Udvikling af landdistrikter a), b), c), d), e)

5 298,9

18 183,7

18 683,7

14 371,2

14 381,0

14 690,6

14 709,4

—Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger a), b), c), d)

43 778,1

44 189,8

43 950,2

44 145,7

44 162,4

43 880,3

43 887,1

a) Efter en nettooverførsel på 351,9 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsåret 2014 (se nærmere i note f).

b) Efter en nettooverførsel på 51,6 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsåret 2015 (se nærmere i note f).

c) Efter en nettooverførsel på 28 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsårene 2014-2020 (se nærmere i note f).

d) Efter en nettooverførsel på 4 313,9 mio. EUR mellem EGFL og ELFUL for regnskabsårene 2015-2020 (se nærmere i note f).

e) Efter omprogrammeringen af ELFUL-bevillingerne i 2014 under anvendelse af FFR-forordningens artikel 19 (forordning (EU) nr. 1311/2013) blev et samlet beløb på 8 705 mio. EUR, som blev fratrukket bevillingerne i 2014, ligeligt fordelt på 2015- og 2016-bevillingerne.

f) Overførslerne til udvikling af landdistrikter (ELFUL), der er nævnt i note a) til d) ovenfor, omfatter: 4 mio. EUR om året for hele perioden 2014-2020 fra bomuldssektoren (Grækenland) på grundlag af artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, 296,3 mio. EUR, der blev fastsat for frivillig tilpasning for regnskabsåret 2014 (UK), på grundlag af artikel 10b og 10c, stk. 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 51,6 mio. EUR for ikkeanvendte beløb overføres hvert år for regnskabsårene 2014 og 2015 (SE og DE) på grundlag af artikel 136 og 136b i forordning (EF) nr. 73/2009 samt 4 313,9 mio. EUR for nedsættelse af betalinger og fleksibilitet mellem søjlerne på grundlag af artikel 7, stk. 2, og artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

1.2.    Budgetforslag (BF) 2020

Budgetforslaget (BF) for 2020 blev vedtaget af Kommissionen den 5. juli 2019. Det omfattede 14 699 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 13 120 mio. EUR i betalingsbevillinger til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) for programmeringsperioden 2014-2020.Rådet vedtog sin holdning til budgetforslaget den 3. september 2019. Den 15. oktober 2019 forelagde Kommissionen ændringsskrivelse nr. 1/2020 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget. Europa-Parlamentet vedtog sin holdning den 23. oktober 2019. Som tidligere år skulle forligsudvalget indkaldes. Forligsudvalget nåede til enighed om et fælles udkast inden for fristen på 21 dage. Rådet og Europa-Parlamentet godkendte den fælles tekst henholdsvis den 25. november og den 27. november 2019.

1.3.    Vedtagelsen af budgettet for 2020

2020-budgettet, der blev vedtaget den 27. november 2019, var med hensyn til ELFUL lig med Kommissionens forslag til budget både hvad angår forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Tabel 2

Ændringsbudget 2020

Budgetpost

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

(i EUR)

(i EUR)

2014-2020

05.046001 (programmer for udvikling af landdistrikter)

14 675 251 797

13 100 000 000

05.010404 (ikkeoperationel teknisk bistand)

5 100 000

5 100 000

05.046002 (operationel teknisk bistand)

18 308 550

15 023 550

1.4.    Vedtagelsen af ændringsbudgetterne

Ændringsbudget nr. 9/2020 forhøjede betalingsbevillingerne til ELFUL's programmer for udvikling af landdistrikter med 750 mio. EUR.

Tabel 3

Budgettet for 2020 efter ændringerne

 

 

Budgetpost

Forpligtelses-bevillinger

Betalings-bevillinger

(i EUR)

(i EUR)

2014-2020

05.046001 (programmer for udvikling af landdistrikter)

14 675 251 797

13 850 000 000

05.010404 (ikkeoperationel teknisk bistand)

5 100 000

5 100 000

05.046002 (operationel teknisk bistand)

18 308 550

15 023 550

2.    Forvaltning af bevillinger

2.1.    Forvaltning af forpligtelsesbevillinger

2.1.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikter

For så vidt angår forpligtelsesbevillingerne til ELFUL's programmer for udvikling af landdistrikter beløb det vedtagne budget for 2020 sig til 14 675 mio. EUR, som alt sammen vedrørte programmerne for 2014-2020.

Tabel 4

Forvaltning af forpligtelsesbevillinger i 2020 — ELFUL

Budgetpost

05.046001

(i EUR)

Bevillinger primo 2020

14 675 251 797

Disponible bevillinger i 2020

14 675 251 797

Anvendte bevillinger i 2020

14 675 249 297

2.1.2.    Teknisk bistand

I henhold til artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013 kan ELFUL, på Kommissionens initiativ, anvende op til 0,25 % af sin årlige tildeling til at finansiere aktioner vedrørende teknisk bistand. I budgettet for 2020 var det oprindelige disponible beløb til dette formål 5,1 mio. EUR til ikkeoperationel teknisk bistand og 18,3 mio. EUR til operationel teknisk bistand.

2.2.    Forvaltning af betalingsbevillinger

2.2.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikter

For programmerne for udvikling af landdistrikter for 2014-2020 beløb betalingsbevillingerne i det vedtagne budget for 2020 sig til 13 100 mio. EUR. Desuden beløb de disponible formålsbestemte indtægter, der blev overført fra det foregående regnskabsår, sig til 650 mio. EUR, og de formålsbestemte indtægter opkrævet i løbet af året beløb sig til 259 mio. EUR. Betalingsbevillingerne blev styrket ved ændringsbudget nr. 9/2020 med et beløb på 750 mio. EUR, ved overførslen ved årets udgang med et beløb på 47 mio. EUR og ved to overførsler mellem og inden for budgetkapitler med et beløb på i alt 3 mio. EUR. Under hensyntagen til alle overførsler beløber de samlede betalingsbevillinger i 2020 sig til 14 809 mio. EUR. I alt blev der anvendt betalingsbevillinger på 14 569 mio. EUR, og 240 mio. EUR i formålsbestemte indtægter blev automatisk fremført fra 2020 til 2021.Tabel 5

Forvaltning af betalingsbevillinger i 2020

(i EUR)

 

ELFUL (2014-2020)

Budgetpost — 05.046001

Bevillinger primo 2020

13 100 000 000

Overførsel fra "ELFUL 2014-2020 Teknisk bistand"

1 000 000

Overførsel mellem kapitler, som Kommissionen selv har foretaget

2 173 788

Ændringsbudget nr. 9/2020

750 000 000

Overførsel ved årets udgang

47 000 000

Formålsbestemte indtægter fremført fra 2019

650 019 733

Formålsbestemte indtægter opkrævet i 2020

259 118 386

Disponible bevillinger i 2020

14 809 311 907

Anvendte bevillinger i 2020

14 569 480 584

2.2.2.    Teknisk bistand

For så vidt angår teknisk bistand fra ELFUL på Kommissionens initiativ beløb de samlede betalingsbevillinger i budgettet for 2020 sig til 20,1 mio. EUR, inkl. 5,1 mio. EUR til ikkeoperationel teknisk bistand og 15,0 mio. EUR til operationel teknisk bistand. 1 mio. EUR blev overført til ELFUL-programmerne for 2014-2020 til dækning af betalingsbehov. De endelige betalingsbevillinger var derfor på 19,1 mio. EUR.

3.    Gennemførelse af ELFUL-budgettet for 2020

3.1.    Gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

3.1.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikter    

Tabel 6 viser bevillingerne pr. medlemsstat som fastsat i forordning (EU) nr. 1305/2013, senest ændret ved forordning (EU) 2020/2220 1 , og de beløb, der blev indgået forpligtelser for i 2020.

Tabel 6

Forordning (EU) nr. 1305/2013 (som ændret) i forhold til de beløb, der var indgået forpligtelser for ved udgangen af 2020

Budgetpost: 05.046001

(i EUR)

Medlemsstat

Forordning (EU) nr. 1305/2013

Beløb, der blev indgået forpligtelser for i 2020

Bevillinger 2020

 

(a)

(b)

BE

102 723 155

102 723 155

BG

338 990 216

338 990 216

CZ

321 615 103

321 615 103

DK

151 588 619

151 588 619

DE

1 394 588 766

1 394 588 766

EE

129 177 183

129 177 183

IE

312 570 314

312 567 814

GR

698 261 326

698 261 326

ES

1 183 394 067

1 183 394 067

FR

1 987 739 983

1 987 739 983

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 501 763 408

1 501 763 408

CY

18 881 481

18 881 481

LV

161 491 517

161 491 517

LT

264 151 386

264 151 386

LU

14 511 390

14 511 390

HU

486 662 895

486 662 895

MT

13 858 647

13 858 647

NL

147 976 388

147 976 388

AT

567 266 225

567 266 225

PL

1 187 301 202

1 187 301 202

PT

582 456 022

582 456 022

RO

1 139 927 194

1 139 927 194

SI

120 720 633

120 720 633

SK

214 524 943

214 524 943

FI

344 776 578

344 776 578

SE

249 818 786

249 818 786

UK

756 171 870

756 171 870

I alt

14 675 251 797

14 675 249 297


3.1.2.    Teknisk bistand

I programmeringsperioden 2014-2020 var forpligtelsesbevillingerne til teknisk bistand i budgettet for 2020 på 18,3 mio. EUR. Tabel 7 viser udnyttelsen af de disponible forpligtelsesbevillinger til operationel teknisk bistand i 2020, som nåede op på 17,9 mio. EUR, dvs. en gennemførelsesgrad på næsten 98 %. Den vigtigste del vedrører det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter.

Tabel 7

Teknisk bistand — gennemførelse af forpligtelsesbevillinger

Budgetpost: 05.046002

(i EUR)

Beskrivelse

Forpligtet beløb

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling

4 775 056

Informationsteknologi*

3 718 305

Europæisk innovationspartnerskab

2 784 971

Det europæiske evalueringsnetværk

2 600 000

Virksomhedskommunikation

1 845 000

Teknisk rådgivende platform for finansielle instrumenter

1 000 000

Revision og kontrol

790 561

Database for økologisk jordbrug

350 000

I alt

17 863 893

* Herunder BCO (bredbåndskompetencekontorer)

3.2.    Gennemførelse af betalingsbevillinger

3.2.1.    ELFUL-programmer til udvikling af landdistrikter

For programmeringsperioden 2014-2020 blev 14 569,5 mio. EUR i betalingsbevillinger gennemført ud af de 14 809,3 mio. EUR, der var til rådighed. Tabel 8 viser fordelingen af betalinger i 2020 på anmeldelsesperioder:


Tabel 8

Betalinger i 2020 til ELFUL's programmer for udvikling af landdistrikter (i mio. EUR)

2014-2020

Forfinansiering 2014-2020

0

Refusion af betalingsanmodninger før 4. kv. 2019

22 441 523

Refusion af betalingsanmodninger, 4. kv. 2019

5 981 516 332

Refusion af betalingsanmodninger, 1. kv. 2020

2 922 983 665

Refusion af betalingsanmodninger, 2. kv. 2020

3 322 894 277

Refusion af betalingsanmodninger, 3. kv. 2020

2 319 644 788

I alt 2020

14 569 480 584

Det månedlige forbrug af betalingsbevillinger i årets løb (januar til december 2020) fremgår af nedenstående figur.

Figur 1


I tabel 9 vises en opdeling pr. medlemsstat og pr. anmeldelsesperiode af de beløb, som Kommissionen har udbetalt i budgetåret 2020.

Tabel 9

Betalinger foretaget i perioden mellem den 1.1.2020 og den 31.12.2020

ELFUL 2014-2020 — budgetpost 05.046001

(i EUR)

Medlemsstat

Forfinansiering

Før 4. kv. 2019

4. kv. 2019

1. kv. 2020

2. kv. 2020

3. kv. 2020

I alt

BE

0

0

22 633 637

10 221 656

40 811 406

14 917 338

88 584 037

BG

0

0

94 619 801

51 059 351

95 970 799

61 377 146

303 027 096

CZ

0

1 243 302

66 331 120

211 947 392

89 585 660

35 016 907

404 124 382

DK

0

0

21 342 768

12 793 460

44 177 209

17 520 232

95 833 669

DE

0

430 665

624 801 406

297 773 284

262 169 493

171 301 611

1 356 476 457

EE

0

0

15 254 158

61 804 881

12 081 589

12 200 744

101 341 372

IE

0

0

171 904 352

26 221 747

37 750 130

97 958 687

333 834 915

GR

0

0

301 201 105

31 003 387

161 172 170

34 891 842

528 268 504

ES

0

0

575 993 456

129 280 942

314 284 640

202 042 142

1 221 601 180

FR

0

0

992 915 242

521 246 584

228 144 822

191 920 935

1 934 227 583

HR

0

0

69 679 464

101 844 879

126 288 667

61 411 910

359 224 921

IT

0

0

729 100 663

173 700 502

372 107 248

251 226 035

1 526 134 448

CY

0

0

7 094 755

3 052 288

8 251 714

3 642 307

22 041 064

LV

0

0

46 977 275

48 061 379

24 424 327

30 510 745

149 973 725

LT

0

153 698

79 488 127

38 080 698

49 374 943

22 808 338

189 905 805

LU

0

0

3 900 347

7 570 284

1 263 740

1 418 748

14 153 119

HU

0

0

183 849 875

98 429 983

176 016 151

107 181 921

565 477 931

MT

0

0

7 440 934

3 339 672

4 050 328

3 227 108

18 058 042

NL

0

0

16 136 441

75 676 544

15 845 200

21 665 878

129 324 063

AT

0

0

310 789 074

52 258 576

162 850 408

47 217 105

573 115 163

PL

0

0

351 293 769

331 932 216

279 575 300

243 321 308

1 206 122 592

PT

0

0

287 699 963

78 112 241

67 895 350

146 053 311

579 760 866

RO

0

18 718 168

348 319 324

211 016 820

291 275 824

281 791 057

1 151 121 193

SI

0

0

41 040 385

14 201 301

47 863 785

22 621 068

125 726 538

SK

0

0

58 401 782

45 723 277

57 913 820

31 663 011

193 701 890

FI

0

0

139 532 558

26 429 828

60 090 058

79 079 919

305 132 363

SE

0

0

194 056 782

57 298 926

43 686 324

31 096 244

326 138 276

UK

0

1 895 690

219 717 771

202 901 568

247 973 172

94 561 192

767 049 393

I alt

0

22 441 523

5 981 516 332

2 922 983 665

3 322 894 277

2 319 644 788

14 569 480 584I tabel 10 sammenholdes for hver medlemsstat de betalinger, der blev afholdt til 2014-2020-programmer under ELFUL i 2020, med betalingerne i 2019. Samlet set steg betalingerne med 5 % sammenlignet med 2019 (14,6 mia. EUR i forhold til 13,8 mia. EUR).

Tabel 10

Betalinger til medlemsstater — sammenligning af 2020 og 2019 — ELFUL 2014-2020

(i EUR)

 

Medlemsstat

2019

2020

Forskel 2020 og 2019

Mellemliggende betalinger

Forfinansiering

I alt

Mellemliggende betalinger

Forfinansiering

I alt

(i EUR)

(i %)

BE

78 872 428

0

78 872 428

88 584 037

0

88 584 037

9 711 609

12,31 %

BG

308 634 763

0

308 634 763

303 027 096

0

303 027 096

–5 607 667

–1,82 %

CZ

393 828 050

0

393 828 050

404 124 382

0

404 124 382

10 296 332

2,61 %

DK

101 066 664

0

101 066 664

95 833 669

0

95 833 669

–5 232 995

–5,18 %

DE

1 273 596 303

0

1 273 596 303

1 356 476 457

0

1 356 476 457

82 880 155

6,51 %

EE

124 908 745

0

124 908 745

101 341 372

0

101 341 372

–23 567 374

–18,87 %

IE

324 022 439

0

324 022 439

333 834 915

0

333 834 915

9 812 476

3,03 %

GR

411 413 602

0

411 413 602

528 268 504

0

528 268 504

116 854 902

28,40 %

ES

1 165 619 770

0

1 165 619 770

1 221 601 180

0

1 221 601 180

55 981 410

4,80 %

FR

2 060 819 582

2 703 993

2 063 523 575

1 934 227 583

0

1 934 227 583

–129 295 992

–6,27 %

HR

299 635 531

0

299 635 531

359 224 921

0

359 224 921

59 589 389

19,89 %

IT

1 449 081 121

0

1 449 081 121

1 526 134 448

0

1 526 134 448

77 053 327

5,32 %

CY

20 952 824

0

20 952 824

22 041 064

0

22 041 064

1 088 240

5,19 %

LV

206 475 667

0

206 475 667

149 973 725

0

149 973 725

–56 501 942

–27,36 %

LT

181 240 364

10 800

181 251 164

189 905 805

0

189 905 805

8 654 641

4,77 %

LU

14 481 595

0

14 481 595

14 153 119

0

14 153 119

–328 475

–2,27 %

HU

511 369 533

0

511 369 533

565 477 931

0

565 477 931

54 108 398

10,58 %

MT

19 429 947

0

19 429 947

18 058 042

0

18 058 042

–1 371 905

–7,06 %

NL

90 398 504

0

90 398 504

129 324 063

0

129 324 063

38 925 559

43,06 %

AT

538 171 765

0

538 171 765

573 115 163

0

573 115 163

34 943 398

6,49 %

PL

1 092 284 985

0

1 092 284 985

1 206 122 592

0

1 206 122 592

113 837 608

10,42 %

PT

523 049 233

0

523 049 233

579 760 866

0

579 760 866

56 711 633

10,84 %

RO

967 073 048

0

967 073 048

1 151 121 193

0

1 151 121 193

184 048 145

19,03 %

SI

120 096 847

0

120 096 847

125 726 538

0

125 726 538

5 629 691

4,69 %

SK

209 361 675

0

209 361 675

193 701 890

0

193 701 890

–15 659 785

–7,48 %

FI

351 173 513

0

351 173 513

305 132 363

0

305 132 363

–46 041 151

–13,11 %

SE

226 298 189

0

226 298 189

326 138 276

0

326 138 276

99 840 087

44,12 %

UK

773 925 472

0

773 925 472

767 049 393

0

767 049 393

–6 876 079

–0,89 %

I alt

13 837 282 157

2 714 793

13 839 996 951

14 569 480 584

0

14 569 480 584

729 483 634

5,27 %3.2.2.    Teknisk bistand 

For programmeringsperioden 2014-2020 var der afsat 15,0 mio. EUR i betalingsbevillinger for budgetåret 2020 til operationel teknisk bistand, hvoraf 1,0 mio. EUR blev overført til programmer for udvikling af landdistrikter under ELFUL i perioden 2014-2020. Den endelige gennemførelse beløb sig til 12,9 mio. EUR, dvs. en gennemførelsesgrad på mere end 92 %.

Tabel 11 viser betalingerne efter hovedaktivitet. Hovedparten vedrører det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter.

Tabel 11

Teknisk bistand — gennemførelse af betalingsbevillinger

Budgetpost: 05.046002

(i EUR)

Beskrivelse

Afholdt beløb

Det europæiske netværk for landdistriktsudvikling

3 784 172

Informationsteknologi*

2 813 592

Europæisk innovationspartnerskab

2 115 898

Det europæiske evalueringsnetværk

1 537 740

Virksomhedskommunikation

1 520 000

Revision og kontrol

695 650

Database for økologisk jordbrug

210 000

Teknisk rådgivende platform for finansielle instrumenter

209 819

LIFE-programmet

53 380

I alt

12 940 251

* Herunder BCO (bredbåndskompetencekontorer)

3.3.    Analyse af de anmeldte udgifter pr. foranstaltning

Tabel 12 viser de ELFUL-betalingsanmodninger, der er anmeldt pr. medlemsstat og pr. foranstaltning i 2020 (4. kvartal 2019 til 3. kvartal af 2020), de kumulative anmeldte udgifter fra programmeringsperiodens begyndelse og også den finansielle plan for ELFUL's programmer for 2014-2020.

Udgifterne til ELFUL 2014-2020 i 2020 var hovedsagelig koncentreret i foranstaltning 04 (investeringer i fysiske aktiver), i foranstaltning 13 (betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger) og i foranstaltning 10 (miljø- og klimavenligt landbrug).Tabel 12

Anmeldte ELFUL-udgifter 2020 (4. kv. 2019 til 3. kv. 2020) og samlede kumulerede udgifter (4. kv. 2014 til 3. kv. 2020)

sammenholdt med finansieringsplanerne — ELFUL 2014-2020

 

Anmeldte udgifter 2020 (4. kv. 2019 til 3. kv. 2020)

Kumulerede anmeldte udgifter (4. kv. 2014 til 3. kv. 2020)

Finansieringsplaner 2014-2020

ELFUL-foranstaltninger

(mio. EUR)

(%)

(mio. EUR)

(%)

(mio. EUR)

(%)

Foranstaltning 01

Vidensoverførsel og informationsaktioner

96,1

0,7 %

346,7

0,6 %

910,7

0,9 %

Foranstaltning 02

Rådgivningstjenester og forvaltnings- og vikarordninger inden for landbrug

37,0

0,3 %

124,0

0,2 %

455,6

0,5 %

Foranstaltning 03

Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

41,9

0,3 %

140,6

0,2 %

337,7

0,3 %

Foranstaltning 04

Investeringer i fysiske aktiver

3 038,2

20,9 %

11 004,0

17,8 %

22 293,2

22,3 %

Foranstaltning 05

Genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter skader som følge af naturkatastrofer og katastrofale hændelser og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger

74,3

0,5 %

310,1

0,5 %

769,3

0,8 %

Foranstaltning 06

Landbrugs- og forretningsudvikling

936,3

6,4 %

3 775,1

6,1 %

6 602,8

6,6 %

Foranstaltning 07

Basale tjenesteydelser og landsbyfornyelse i landdistrikterne

999,9

6,9 %

3 403,1

5,5 %

6 883,1

6,9 %

Foranstaltning 08

Investeringer i udvikling af skovarealer og forbedring af skovenes levedygtighed

399,6

2,7 %

1 835,6

3,0 %

3 855,3

3,9 %

Foranstaltning 09

Oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer

31,8

0,2 %

105,2

0,2 %

255,1

0,3 %

Foranstaltning 10

Miljø- og klimavenligt landbrug

2 564,3

17,6 %

12 405,8

20,1 %

16 452,5

16,4 %

Foranstaltning 11

Økologisk landbrug

1 313,8

9,0 %

5 521,3

8,9 %

7 529,1

7,5 %

Foranstaltning 12

Natura 2000 og betalinger i henhold til vandrammedirektivet

87,8

0,6 %

428,7

0,7 %

579,3

0,6 %

Foranstaltning 13

Betalinger til områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger

2 842,3

19,5 %

14 758,0

23,9 %

17 322,8

17,3 %

Foranstaltning 14

Dyrevelfærd

318,8

2,2 %

1 471,2

2,4 %

1 866,6

1,9 %

Foranstaltning 15

Forpligtelser vedrørende miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse

37,5

0,3 %

84,1

0,1 %

233,2

0,2 %

Foranstaltning 16

Samarbejde

161,0

1,1 %

407,1

0,7 %

1 626,6

1,6 %

Foranstaltning 17

Risikostyring

336,1

2,3 %

1 220,5

2,0 %

1 611,0

1,6 %

Foranstaltning 18

Finansiering af supplerende nationale direkte betalinger i Kroatien

–0,1

0,0 %

108,1

0,2 %

108,1

0,1 %

Foranstaltning 19

Støtte til lokaludvikling under Leader — lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD)

919,0

6,3 %

2 770,4

4,5 %

7 010,2

7,0 %

Foranstaltning 20

Teknisk bistand til medlemsstaterne

309,7

2,1 %

1 103,5

1,8 %

2 155,6

2,2 %

Foranstaltning 21

Ekstraordinær, midlertidig støtte til landbrugere og SMV'er, der er aktive inden for forarbejdning, afsætning og/eller udvikling af landbrugsprodukter, og som er særlig hårdt ramt covid-19-krisen (artikel 39b)

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

730,1

0,7 %

Foranstaltning 113

Førtidspension

26,4

0,2 %

428,6

0,7 %

474,4

0,5 %

Foranstaltning 131

Opfyldelse af regler baseret på EF-lovgivningen

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Foranstaltning 341

Kompetenceudvikling, informationskampagne og gennemførelse

0,0

0,0 %

0,5

0,0 %

0,6

0,0 %

I alt

 

14 571,8

100,0 %

61 752,2

100,0 %

100 063,0

100 %

*Medlemsstaterne anmelder deres udgifter pr. kvartal. For år n indsendes anmeldelser for 4. kv. dog i januar i år n+1. Følgelig går de tilsvarende refusioner fra Kommissionen til medlemsstaterne i år n fra 4. kv. i år n-1 til 3. kv. i år n.3.4.    Gennemførelse af ELFUL-programmer

   

Figur 2 viser udnyttelsesgraden for landdistriktsprogrammer for perioden 2014-2020 pr. medlemsstat: Betalinger fra begyndelsen af programmeringsperioden, herunder betalinger foretaget for 4. kvartal 2020, som godtgøres i regnskabsåret 2021, i forhold til den samlede tildeling for 2014-2020.

Der blev ikke gennemført nye frigørelser i 2020. De samlede frigørelser siden begyndelsen af programmeringsperioden 2014-2020 svarer til 16,5 mio. EUR.

Samlet set nåede gennemførelsen af ELFUL's programmer for udvikling af landdistrikter i perioden 2014-2020 ved udgangen af 2020 i gennemsnit en udnyttelsesgrad på 71 %. Programmerne er generelt set godt på vej til at blive gennemført med det udsving i gennemsnit pr. medlemsstat, som er illustreret i figur 2 nedenfor.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/2220 af 23. december 2020 om visse overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og 2022 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013, for så vidt angår midler og anvendelse i 2021 og 2022, og forordning (EU) nr. 1308/2013, for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og 2022.
Top