EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AT40324(02)

Resumé af Kommissionens afgørelse af 20. maj 2021 om en procedure i henhold til artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen (sag AT.40324 — Europæiske statsobligationer) (meddelt under nummer C(2021)3489) (Kun den engelske og den tyske udgave er autentiske) (EØS-relevant tekst) 2021/C 418/08

C/2021/3489

OJ C 418, 15.10.2021, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 418/11


Resumé af Kommissionens afgørelse

af 20. maj 2021

om en procedure i henhold til artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen

(sag AT.40324 — Europæiske statsobligationer)

(meddelt under nummer C(2021)3489)

(Kun den engelske og den tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2021/C 418/08)

Den 20. maj 2021 vedtog Kommissionen en afgørelse om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF«) og artikel 53 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«). I overensstemmelse med artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (1) offentliggør Kommissionen hermed parternes navne og afgørelsens hovedindhold, herunder de pålagte sanktioner. Der tages hensyn til virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Der findes en ikke-fortrolig version af afgørelsen på GD Konkurrences websted: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INDLEDNING

(1)

De virksomheder, som denne afgørelse er rettet til, deltog i en samlet og vedvarende overtrædelse af traktatens artikel 101 og EØS-aftalens artikel 53. Formålet med overtrædelsen (et kartel) var at begrænse og/eller fordreje konkurrencen inden for sektoren for europæiske statsobligationer.

2.   PROCEDURE

(2)

Kommissionen indledte sin undersøgelse den 29. juli 2015 på grundlag af en anmodning om bødefritagelse fra RBS (nu NatWest) i henhold til straflempelsesprogrammet (2). Kommissionen sendte anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 18, stk. 2, i forordning 1/2003 til forskellige banker, hvorefter to af dem, UBS og Natixis, anmodede om bødenedsættelse i henhold til straflempelsesprogrammet. Ud over det frivillige samarbejde fra ansøgere om bødenedsættelse støttede undersøgelsen sig på yderligere anmodninger om oplysninger, der blev sendt til de banker, der var involveret i undersøgelsen.

(3)

Kommissionen indledte proceduren i henhold til artikel 11, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1/2003 den 31. januar 2019 og sendte en klagepunktsmeddelelse, som adressaterne besvarede skriftligt og mundtligt under en mundtlig høring. Derefter sendte Kommissionen endnu en anmodning om oplysninger, en sagsfremstillingsmeddelelse og en skrivelse med en præcisering af beregningen af den tilnærmede værdi af afsætningen i denne sag. Alle berørte parter fremsatte deres bemærkninger.

(4)

Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål blev hørt og afgav en positiv udtalelse. Høringskonsulenten offentliggjorde også en endelig rapport. Kommissionen vedtog afgørelsen den 20. maj 2021.

3.   KONKURRENCEBEGRÆNSENDE ADFÆRD

(5)

Overtrædelsen vedrører karteladfærd på det primære og sekundære marked for handel med europæiske statsobligationer i en periode på næsten fem år.

(6)

Europæiske statsobligationer er statsobligationer udstedt i euro af centralregeringerne i medlemsstaterne i euroområdet. Europæiske statsobligationer er en form for gældsværdipapirer, som giver europæiske regeringer mulighed for at rejse kontanter til at finansiere udgifter eller investeringer eller til at refinansiere eksisterende gæld. Europæiske statsobligationer giver den stat, der udsteder obligationen (udstederen), mulighed for at låne penge (hovedstolen) fra investorer i en bestemt periode (udløbsdatoen). Til gengæld betaler staten en fast eller variabel rente (kuponrenten) til den investor, der er indehaver af obligationen, og tilbagebetaler hovedstolen til den investor, der er indehaver af obligationen på udløbsdatoen.

(7)

Europæiske statsobligationer udstedes på det primære marked og handles efterfølgende på det sekundære marked. Regeringerne uddelegerer udstedelsen af obligationer til deres finansministerium og mere specifikt til deres gældsforvaltningskontor. De kan tilbyde og markedsføre europæiske statsobligationer gennem auktioner, som er en udbudsprocedure, eller gennem syndikering, som er en privat investeringsproces. De primære værdipapirhandlere køber obligationerne på det primære marked og sælger dem til deres kunder på det sekundære marked. På det sekundære marked handles obligationerne mellem værdipapirhandlere og med andre institutionelle investorer. Store investeringsbanker handler typisk med alle europæiske statsobligationer i deres afdeling for europæiske statsobligationer, uanset den europæiske statsobligations udstedelsesdato, hovedstol eller udløbsdato.

(8)

I perioden fra januar 2007 til november 2011 var en gruppe værdipapirhandlere, der handlede med europæiske statsobligationer, i tæt kontakt med hinanden personligt via telefon, chatbeskeder og permanente chatrooms. Permanente chatrooms er multilaterale møder, hvor deltagerne ikke er fysisk til stede og ikke kommunikerer mundtligt, men kommunikerer med hinanden ved at sende chatbeskeder til gruppen, som er tilgængelige for alle, og som alle kan reagere på. Et permanent chatrum er en kontinuerlig konference, som man kun kan deltage i efter invitation, hvilket betyder, at deltagelsen er begrænset til inviterede medlemmer, som automatisk har adgang til alle samtaler.

(9)

To permanente chatrooms, der var af særlig relevans for udvekslingen af oplysninger i dette kartel, blev oprettet i begyndelsen af 2007 af en gruppe på fire forhandlere. Denne gruppe havde adgang til begge chatrooms fra starten og fortsatte med at have adgang hele vejen igennem, også når de skiftede arbejdsgiver og adgangen skulle fornys rent teknisk. Disse værdipapirhandlere var involveret i de indbyrdes kontakter under hele forløbet. De inviterede også andre værdipapirhandlere fra deres eller andre banker til et eller begge chatrooms. Disse værdipapirhandlere deltog således også i overtrædelsen, om end i mere begrænset omfang og i mere begrænsede perioder. Alle disse værdipapirhandleres adfærd pålagde erstatningsansvar for deres ansættende banker, på hvis vegne de handlede.

(10)

Kontakterne i de permanente chatrooms fandt sted regelmæssigt, undertiden dagligt, især når europæiske statsobligationer blev sat på auktion. Kommunikationen kunne være langvarig og vare hele dagen eller strække sig over flere dage. Værdipapirhandlere anvendte fagjargon, forkortelser, øgenavne og kodeord.

(11)

Kommissionen har organiseret disse kontakter i forbindelse med denne afgørelse i fire indbyrdes forbundne og delvis overlappende kategorier bestående af aftaler og samordnet praksis vedrørende:

(a)

forsøg på at påvirke den gældende markedspris på det sekundære marked som følge af adfærden på det primære marked

(b)

forsøg på at koordinere buddene på det primære marked

(c)

forsøg på at koordinere niveauet af overbud på det primære marked

(d)

anden udveksling af følsomme oplysninger, herunder om i) prisfastsættelseselementer, positioner og/eller mængder og strategier for specifikke modparter i forbindelse med individuelle handler med europæiske statsobligationer på de sekundære markeder ii) individuelle anbefalinger til et gældsforvaltningsagentur og iii) timingen for prisfastsættelsen i syndikater.

(12)

Under disse kontakter udvekslede værdipapirhandlerne forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som holdt dem orienteret om hinandens adfærd og strategier for at erhverve europæiske statsobligationer på det primære marked og handle med dem på det sekundære marked. Disse udvekslinger gjorde det muligt for dem at tilpasse og/eller koordinere deres adfærd og hjælpe hinanden med at opnå konkurrencemæssige fordele, når europæiske statsobligationer blev udstedt, markedsført og handlet. De relevante udvekslede oplysninger omfattede oplysninger om priser, mængder og handelspositioner: middelkurser, rentekurver og rentespænd for obligationer, der for nylig var blevet handlet eller udbudt på det sekundære marked, mængder, der påtænktes købt på auktionerne, oplysninger om buddene, niveauet af overbud og overbudsstrategier på auktionerne osv. De oplysninger, der blev udvekslet mellem konkurrenter, var ofte præcise og kommercielt følsomme. De var relevante for værdipapirhandlernes beslutningstagning og gav dem mulighed for at tilpasse deres handelsstrategier som følge heraf.

(13)

Det overordnede mål med samarbejdet mellem værdipapirhandlerne i gruppen var at hjælpe hinanden med at operere på markedet gennem øget gennemsigtighed og mindre usikkerhed med hensyn til udstedelse af og/eller handel med europæiske statsobligationer, idet risikoen for konkurrence bevidst blev substitueret til skade for andre markedsdeltagere, banker, deres kunder eller gældsforvaltningsagenturer.

(14)

Disse konkurrencebegrænsende kontakter var indbyrdes forbundne og komplementære. I betragtning af en række objektive elementer såsom indholdet og hyppigheden af kontakterne, det pågældende produkt, de anvendte metoder, mønstret, tidsperioden og de involverede aktører udgjorde kontakterne en samlet og vedvarende overtrædelse bestående af aftaler og/eller samordnet praksis, der havde til formål at begrænse konkurrencen i sektoren for europæiske statsobligationer.

(15)

Overtrædelsens geografiske udstrækning omfattede som minimum hele EØS.

4.   INDIVIDUEL DELTAGELSE

(16)

Følgende virksomheder har deltaget i adfærden og har derfor overtrådt artikel 101, stk. 1, TEUF og EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, i de nedenfor anførte perioder.

Bank of America fra den 29. januar 2007 til den 6. november 2008

Natixis fra den 26. februar 2008 til den 6. august 2009

NatWest fra den 4. januar 2007 til den 28. november 2011 (3)

Nomura fra den 18. januar 2011 til den 28. november 2011

Portigon fra den 19. oktober 2009 til den 3. juni 2011

UBS fra den 4. januar 2007 til den 28. november 2011, og

UniCredit fra den 9. september 2011 til den 28. november 2011.

5.   RETSMIDLER

(17)

Bank of Americas og Natixis’ individuelle deltagelse i adfærden ophørte mere end fem år før indledningen af Kommissionens undersøgelse. I henhold til artikel 25 i forordning nr. 1/2003 kan Kommissionen ikke længere anvende forordningens artikel 23, stk. 2, litra a), og kan ikke pålægge Bank of America og Natixis en bøde. Afgørelsen pålægger derfor kun bøder til virksomhederne NatWest, Nomura, Portigon, UBS og UniCredit.

(18)

I afgørelsen anvendes retningslinjerne fra 2006 om beregning af bøder (4). Bødens grundbeløb fastsættes på grundlag af en reference til en tilnærmet værdi af afsætningen. Kommissionen beregnede den årlige salgsværdi på grundlag af den nominelle værdi af de europæiske statsobligationer, der blev handlet af parterne på det sekundære marked i EØS i den periode, hvor de var individuelt involveret, som blev diskonteret med en faktor, der tager hensyn til de særlige karakteristika i handelssektoren for europæiske statsobligationer, og navnlig at disse produkter handles konstant. Med henblik herpå justerede eller diskonterede Kommissionen de annualiserede nominelle værdier af europæiske statsobligationer, der blev handlet, med en faktor, der tager hensyn til de bud- og salgsspænd, der er karakteristiske for dette marked. Kommissionen anvendte en forskellig diskonteringsfaktor for hver part på grund af den store volatilitet i bud- og salgsspændet for europæiske statsobligationer og uoverensstemmelser mellem de udstedende lande og løbetider samt gennem hele overtrædelsesperioden.

(19)

Bødebeløbet tager hensyn til kartelovertrædelsernes meget alvorlige karakter, kartellets varighed og geografiske udstrækning, den omstændighed, at adfærden gennemsyrede hele handelssektoren for europæiske statsobligationer på det primære og sekundære marked, at europæiske statsobligationer anvendes til at rejse offentlig finansiering, og at adfærden fandt sted under en meget alvorlig finanskrise. I overensstemmelse med Kommissionens praksis lægges der et ekstra beløb til for at afskrække virksomhederne fra nogensinde at indgå i en sådan ulovlig praksis (såkaldt »adgangsgebyr«).

(20)

Der foreligger ingen skærpende eller formildende omstændigheder for de virksomheder, der pålægges bøder, men den omstændighed, at UniCredits værdipapirhandler kun var aktiv på det sekundære marked, anerkendes ved beregningen af grovhedsfaktoren for UniCredit.

(21)

Den bøde, der pålægges hver enkelt virksomhed, overstiger ikke 10 % af dens samlede omsætning i det regnskabsår, der ligger forud for Kommissionens afgørelse dato, undtagen for West LB/Portigon. Virksomhedens seneste nettoomsætning (2020) er negativ, og bøden er derfor begrænset til nul.

(22)

Kommissionen indrømmer NatWest fuld bødefritagelse og en bødenedsættelse på 45 % til UBS for deres samarbejde i forbindelse med undersøgelsen.

6.   KONKLUSION

(23)

Afgørelsen er rettet mod følgende virksomheder for at have overtrådt traktatens artikel 101 og EØS-aftalens artikel 53 og pålægger følgende juridiske enheder en bøde i henhold til artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003, idet de hæfter solidarisk for betalingen af bøden.

Virksomhed og juridiske enheder

Bøder (EUR)

Bank of America:

 

Bank of America Corporation

 

Bank of America, National Association

Ikke relevant (forældet)

Natixis:

 

Natixis S.A.

Ikke relevant (forældet)

NatWest:

 

NatWest Group plc

 

NatWest Markets plc

 

NatWest Markets N.V

0 (ansøger om bødefritagelse)

Nomura:

 

Nomura Holdings Inc

 

Nomura International plc

129 573 000

Portigon:

 

Portigon AG

0 (negativ nettoomsætning i 2020)

UBS:

 

UBS Group AG

 

UBS AG

172 378 000

UniCredit:

 

UniCredit S.p.A.

 

Unicredit Bank AG

69 442 000


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1)

(2)  Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager (EUT C 298 af 8.12.2006, s. 17).

(3)  NatWest Group plc og NatWest Markets plc fra 4. januar 2007 til 28. november 2011 og NatWest Markets N.V. fra den 17. oktober 2007 til den 28. november 2011.

(4)  Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1/2003 (EUT C 210 af 1.9.2006, s. 2).


Top