EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0363

P9_TA(2021)0363 EF-sortsbeskyttelse: Forlængelse for visse arter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. september 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forlængelse af EF-sortsbeskyttelse for arterne asparges og artsgrupperne blomsterløg, buske med små frugter og prydbuske (COM(2021)0036 — C9-0010/2021 — 2021/0019(COD)) P9_TC1-COD(2021)0019 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. september 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/… om forlængelse af perioden for EF-sortsbeskyttelsen for sorter af arten Asparagus officinalis L. og af artsgrupperne blomsterløg, buske med små frugter og prydbuske

OJ C 117, 11.3.2022, p. 190–190 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 117/190


P9_TA(2021)0363

EF-sortsbeskyttelse: Forlængelse for visse arter ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. september 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forlængelse af EF-sortsbeskyttelse for arterne asparges og artsgrupperne blomsterløg, buske med små frugter og prydbuske (COM(2021)0036 — C9-0010/2021 — 2021/0019(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

(2022/C 117/20)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0036),

der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 118, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0010/2021),

der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til udtalelse af 24. marts 2021 (1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 14. juli 2021 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til forretningsordenens artikel 59,

der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A9-0171/2021),

1.

vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)  EUT C 220 af 9.6.2021, s. 86.


P9_TC1-COD(2021)0019

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. september 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/… om forlængelse af perioden for EF-sortsbeskyttelsen for sorter af arten Asparagus officinalis L. og af artsgrupperne blomsterløg, buske med små frugter og prydbuske

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/1873.)


Top