EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0312

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 24. juni 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer (COM(2021)0108 — C9-0094/2021 — 2021/0055(COD)) [Ændring 1 — 7, medmindre andet er angivet]

OJ C 81, 18.2.2022, p. 184–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 81/184


P9_TA(2021)0312

Offentlig kontrol af dyr og animalske produkter for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer ***I

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 24. juni 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer (COM(2021)0108 — C9-0094/2021 — 2021/0055(COD)) (1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

[Ændring 1 — 7, medmindre andet er angivet]

(2022/C 81/20)

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER (*1)

til Kommissionens forslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/…

om ændring af forordning (EU) 2017/625, for så vidt angår offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, med henblik på at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer, og af forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår direkte levering af kød fra fjerkræ og lagomorfer [Ændring 8, 10 og 11]

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (4) er der fastsat regler for den offentlige kontrol til verifikation af overholdelsen af bl.a. reglerne om fødevare- og fodersikkerhed.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 (5) er der fastsat regler for bl.a. kontrol og anvendelse af veterinærlægemidler , med særligt fokus på antimikrobiel resistens .

(3)

Der sikres i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/6 en mere forsigtig og ansvarlig anvendelse af antimikrobielle stoffer til dyr, bl.a. gennem forbuddene mod anvendelse af antimikrobielle stoffer til at fremme væksten og øge ydelsen og mod anvendelse af antimikrobielle stoffer forbeholdt behandling af visse infektioner hos mennesker. I henhold til artikel 118, stk. 1, i forordning (EU) 2019/6 skal operatører i tredjelande overholde disse forbud, når de eksporterer dyr og produkter af animalsk oprindelse til Unionen. Som fremhævet i betragtning 49 i nævnte forordning er det vigtigt at medtænke det internationale aspekt af udviklingen af antimikrobiel resistens ved at træffe ikkeforskelsbehandlende og forholdsmæssige foranstaltninger, dog samtidig med at Unionens forpligtelser i henhold til internationale aftaler respekteres .

(4)

Artikel 118 i forordning (EU) 2019/6 bygger på Kommissionens meddelse af 29. juni 2017 med titlen: »En europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens« ved at forbedre forebyggelse af og kontrol med antimikrobiel resistens og fremme en mere forsigtig og ansvarlig anvendelse af antimikrobielle stoffer til dyr. ▌

(5)

For at sikre effektiv gennemførelse af forbuddet mod anvendelse af antimikrobielle stoffer til at fremme væksten og øge ydelsen og mod anvendelse af antimikrobielle stoffer, der forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker, bør offentlig kontrol til verifikation af, at dyr og animalske produkter, der eksporteres til Unionen, overholder artikel 118, stk. 1, i forordning (EU) 2019/6, være omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/625 , idet Unionens forpligtelser i henhold til internationale aftaler samtidig respekteres .

(6)

Kommissionen skal i henhold til artikel 18, stk. 7, litra g), i forordning (EU) 2017/625 vedtage særlige regler for gennemførelsen af offentlig kontrol af kriterierne og betingelserne for at fastslå, hvornår produktions- og genudlægningsområder ikke skal klassificeres for så vidt angår kammuslinger, havsnegle og søpølser. Søpølser er en klasse af rækken pighuder. Pighuder er almindeligvis ikke filtrerende dyr. Derfor er der ringe risiko for, at sådanne dyr akkumulerer mikroorganismer relateret til fækal forurening. Desuden foreligger der ikke epidemiologiske oplysninger, der knytter folkesundhedsrisici til pighuder, der ikke er filtrerende dyr. Af denne grund bør den i artikel 18, stk. 7, litra g), i forordning (EU) 2017/625 fastlagte mulighed for at fravige kravet om udlægning af produktions- og genudlægningsområder udvides til at omfatte alle pighuder, der ikke er filtrerende dyr, f.eks. dem tilhørende klassen søpindsvin, og ikke begrænses til søpølser. Af samme grund bør det præciseres, at de betingelser for klassificering og overvågning af klassificerede produktions- og genudlægningsområder, som Kommissionen skal fastsætte, gælder for levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, undtagen havsnegle og pighuder, der ikke er filtrerende dyr. Terminologien anvendt i artikel 18, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EU) 2017/625 bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(7)

I henhold til artikel 47, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2017/625 skal de kompetente myndigheder gennemføre offentlig kontrol på grænsekontrolposten for første ankomst til Unionen af hver sending af dyr og varer, der bl.a. er omfattet af beredskabsforanstaltninger efter retsakter vedtaget i henhold til artikel 249 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (6). Artikel 249 i forordning (EU) 2016/429 vedrører imidlertid ikke Kommissionens beredskabsforanstaltninger. Denne fejl bør rettes, og der bør henvises til artikel 261 i forordning (EU) 2016/429.

(8)

Målet for denne forordning, nemlig at muliggøre offentlig kontrol med anvendelsen af antimikrobielle stoffer i dyr og animalske produkter, der indføres til Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(9)

Forordning (EU) 2017/625 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Da forordning (EU) 2019/6 finder anvendelse fra den 28. januar 2022, bør de tilsvarende bestemmelser i nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) 2017/625 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 4, litra c), affattes således:

»c)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 (*2); dog finder nærværende forordning anvendelse på offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at artikel 118, stk. 1, i nævnte forordning overholdes.

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (EUT L 4 af 7.1.2019, s. 43).«"

2)

Artikel 18 ændres således:

a)

stk. 6 affattes således:

»6.     Med henblik på den i stk. 1 omhandlede offentlige kontrol gennemført i forbindelse med levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle klassificerer de kompetente myndigheder produktions- og genudlægningsområder.«

b)

stk. 7, litra g), affattes således:

»g)

kriterierne og betingelserne for at fastslå, hvornår produktions- og genudlægningsområder uanset stk. 6 ikke skal klassificeres for så vidt angår:

i)

kammuslinger, og

ii)

når der ikke er tale om filtrerende dyr: pighuder og havsnegle«

c)

stk. 8, litra b), affattes således:

»b)

betingelserne for klassificering og overvågning af klassificerede produktions- og genudlægningsområder for levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle«.

3)

Artikel 47, stk. 1, litra e), affattes således:

»e)

dyr og varer, som er omfattet af en beredskabsforanstaltning efter retsakter vedtaget i henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 261 i forordning (EU) 2016/429 eller artikel 28, stk. 1, artikel 30, stk. 1, artikel 40, stk. 3, artikel 41, stk. 3, artikel 49, stk. 1, artikel 53, stk. 3, og artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) 2016/2031, der kræver, at sendinger af disse dyr eller varer, som identificeres ved hjælp af deres koder i den kombinerede nomenklatur, skal være omfattet af offentlig kontrol ved deres indførsel til Unionen«.

Artikel 1a

I forordning (EF) nr. 853/2004 foretages følgende ændringer:

Artikel 1, stk. 3, litra d), affattes således:

»d)

direkte levering fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer kødet direkte til den endelige forbruger, af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer, der slagtes på bedriften«. [Ændring 8, 10 og 11]

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden ].

Artikel 1, nr. 1), finder dog anvendelse fra den 28. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …, den ….

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand


(1)  Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0195/2021).

(*1)  Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(2)  Udtalelse af 9.6.2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Europa-Parlamentets holdning af … [(EUT …)/(endnu ikke offentliggjort i EUT)] og Rådets afgørelse af ….

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (EUT L 4 af 7.1.2019, s. 43).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).


Top