EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0076

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 11. marts 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol (COM(2018)0368 — C8-0238/2018 — 2018/0193(COD))

OJ C 474, 24.11.2021, p. 218–333 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 474/218


P9_TA(2021)0076

Fiskerikontrol ***I

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 11. marts 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår fiskerikontrol (COM(2018)0368 — C8-0238/2018 — 2018/0193(COD)) (1)

(Den almindelige lovgivningsprocedure: førstebehandling)

(2021/C 474/30)

Ændring 1

Forslag til forordning

Henvisning 6

Kommissionens forslag

Ændring

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (27),

efter høring af Regionsudvalget,

Ændring 2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændring

(1)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 foretaget en reform af den fælles fiskeripolitik (28). Målsætningerne for den fælles fiskeripolitik og kravene til fiskerikontrol og håndhævelse er fastsat i nævnte forordnings artikel 2 og 36. Hvorvidt gennemførelsen heraf bliver vellykket, afhænger af det effektive og ajourførte kontrol- og håndhævelsessystem .

(1)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 foretaget en reform af den fælles fiskeripolitik (28). Målsætningerne for den fælles fiskeripolitik og kravene til fiskerikontrol og håndhævelse er fastsat i nævnte forordnings artikel 2 og 36. Hvorvidt gennemførelsen heraf bliver vellykket, afhænger af om der indføres et klart, enkelt, gennemsigtigt og effektivt kontrolsystem, der sikrer effektiv, ensartet og ajourført overholdelse i medlemsstaterne .

Ændring 3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændring

(3)

Forordning (EF) nr. 1224/2009 blev imidlertid udformet inden vedtagelsen af den nye fælles fiskeripolitik. Den bør derfor ændres for bedre at opfylde kravene om kontrol og håndhævelse af den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013 og udnytte fordelene ved moderne og mere omkostningseffektive kontrolteknologier.

(3)

Forordning (EF) nr. 1224/2009 blev imidlertid udformet inden vedtagelsen af den nye fælles fiskeripolitik. Den bør derfor ændres for bedre at opfylde kravene om kontrol og håndhævelse af den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1380/2013, udnytte fordelene ved moderne og mere omkostningseffektive kontrolteknologier og tage hensyn til de seneste videnskabelige resultater vedrørende den miljømæssige bæredygtighed af aktiviteterne inden for fiskeri og akvakultur .

Ændring 4

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(4a)

En sammenhængende, klar, gennemsigtig, retfærdig og stærk håndhævelse af den fælles fiskeripolitik vil ikke blot bidrage til at fremme en dynamisk fiskeindustri og sikre en rimelig levestandard for fiskersamfundene, men vil også bidrage til at opnå bæredygtighed i fiskerisektoren og opfylde biodiversitetsmålene.

Ændring 5

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(9a)

For at sikre en større harmonisering af Unionens lovgivningsmæssige ramme bør der tilføjes en ny definition af »følsom art«.

Ændring 6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændring

(10)

Der gives en definition af »fiskerfartøj« i forordning (EU) nr. 1380/2013, som omfatter fartøjer, der er udstyret til kommerciel udnyttelse af havets biologiske ressourcer , f.eks. fangstfartøjer, hjælpefartøjer, fabriksfartøjer og fartøjer, der deltager i omladning, samt transportfartøjer, der er udrustet til transport af fiskevarer, med undtagelse af containerskibe . Definitionen af »fiskerfartøj« i forordning (EF) nr. 1224/2009 bør derfor udgå.

(10)

Der gives en definition af »fiskerfartøj« i forordning (EU) nr. 1380/2013, som omfatter fartøjer, der er udstyret til kommerciel udnyttelse af havets biologiske ressourcer. Definitionen af »fiskerfartøj« i forordning (EF) nr. 1224/2009 bør derfor udgå.

Ændring 7

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(10a)

For at fremme en større klarhed og harmonisering af Unionens lovgivningsmæssige ramme og dermed forbedre anvendelsen af denne bør der tilføjes en ny definition af »direkte salg«.

Ændring 8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændring

(12)

Det ikkeindustrielle fiskeri spiller en vigtig rolle i Unionen ud fra et biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris mulige indvirkning på bestandene er det vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og fiskeriindsatsen med små fartøjer er i overensstemmelse med reglerne i den fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det nødvendigt at indhente positionsdata for disse fartøjer. Medlemsstaterne bør derfor kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder fiskerfartøjer, som har en længde på under 12 meter. For fartøjer med en længde på 12 meter er det nu muligt at anvende mobile anordninger, som er billigere og nemme at anvende.

(12)

Det ikkeindustrielle fiskeri spiller en vigtig rolle i Unionen ud fra et biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. I lyset af det ikkeindustrielle fiskeris mulige indvirkning på bestandene er det vigtigt at kontrollere, at fiskeriet og fiskeriindsatsen med små fartøjer er i overensstemmelse med reglerne i den fælles fiskeripolitik. Til dette formål er det nødvendigt at indhente positionsdata for disse fartøjer , og det bør være muligt at modtage disse data med regelmæssige mellemrum, ideelt set tæt på realtid, uden at dette berører andre krav i internationale aftaler . Medlemsstaterne bør derfor kunne spore alle fiskerfartøjer, herunder fiskerfartøjer, som har en længde på under 12 meter. For disse fartøjer er det nu muligt at anvende mobile anordninger, som er billigere og nemme at anvende. I alle tilfælde bør gennemførelsen af disse foranstaltninger være afbalanceret og stå i et rimeligt forhold til de tilsigtede mål og ikke indebære en uforholdsmæssig stor byrde for flåden, navnlig den ikkeindustrielle flåde, og der bør tildeles støtte fra Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond.

Ændring 9

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(14a)

Det bør være muligt at udstyre fiskerfartøjer med kameraovervågningssystemer på frivillig basis. I så fald bør disse fartøjer opnå passende fordele såsom sletning af point.

Ændring 10

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(15a)

Samtidig med at målene for den fælles fiskeripolitik nås, bør der tages fuldt hensyn til dyrevelfærd i overensstemmelse med artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og, hvor det er relevant, fødevare- og fodersikkerhed og dyresundhed.

Ændring 12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændring

(18)

For fartøjer med en længde 12 meter eller derover er det vigtigt, at oplysningerne i logbogen bliver mere nøjagtige og omfatter data om fangsterne for hvert træk eller for hver fangstrejse, da dette vil forbedre kontrollens effektivitet. For fartøjer med en længde på under 12 meter bør forpligtelserne vedrørende udfyldelse og indsendelse af logbogen forenkles, og fartøjsførere bør kun have pligt til at indsende oplysningerne i logbogen én gang inden ankomst i havn .

(18)

Med henblik at øge kontrollernes effektivitet er det vigtigt, at oplysningerne i logbogen bliver mere nøjagtige og omfatter data om fangsterne for hver fiskedag eller for hver fangstrejse . For så vidt angår den ikkeindustrielle kystflåde og fiskeri uden fartøjer , bør den elektroniske logbog og overførslen af disse oplysninger ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde for disse fartøjer og deres fiskerikapacitet. For at sikre en passende kontrol med sådanne fartøjer bør medlemsstaterne overvåge deres aktiviteter ved hjælp af et forenklet format for elektroniske logbøger og for indsendelse af logbogsoplysninger. For fartøjer med en længde overalt på under 12 meter bør fartøjsførere således kun have pligt til at indsende oplysningerne i logbogen mindst én gang, inden landingen påbegyndes .

Ændring 13

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændring

(20)

Når et fiskerfartøj afsejler, bør det straks starte en elektronisk logbog, og en entydig fangstrejseidentifikator tildeles den pågældende fangstrejse. Logbogen, omladningsopgørelserne og landingsopgørelserne bør indeholde en reference til denne entydige fangstrejseidentifikator, så der kan foretages udvidet kontrol, og så medlemsstaternes kontrol af dataene og sporbarheden af fiskevarer i forsyningskæden forbedres. Med henblik på at forbedre og forenkle overførslen af oplysninger om tab af fiskeredskaber til medlemsstaternes kompetente myndigheder bør logbogsformatet indeholde oplysninger om tabte redskaber.

(20)

Når et fiskerfartøj afsejler, bør det straks starte en elektronisk logbog, og en entydig fangstrejseidentifikator tildeles den pågældende fangstrejse. Logbogen, omladningsopgørelserne og landingsopgørelserne bør indeholde en reference til denne entydige fangstrejseidentifikator, så der kan foretages udvidet kontrol, og så medlemsstaternes kontrol af dataene og sporbarheden af fiskevarer i forsyningskæden forbedres. Med henblik på at forbedre og forenkle overførslen af oplysninger om fiskeredskaber og tab af fiskeredskaber til medlemsstaternes kompetente myndigheder bør logbogsformatet indeholde oplysninger om redskaber og tabte redskaber. Når der kræves omtrentlige oplysninger, bør dette betragtes som vejledende.

Ændring 14

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændring

(24)

Reglerne om indsendelse af aggregerede fangstdata og fiskeriindsatser til Kommissionen bør forenkles ved at fastsætte en enkelt dato for alle indsendelser.

(24)

Reglerne om indsendelse af aggregerede fangstdata og fiskeriindsatser til Kommissionen bør forenkles ved at fastsætte en enkelt dato for alle indsendelser. Disse oplysninger bør ikke anvendes til kommercielle formål.

Ændring 15

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændring

(26)

Bestemmelserne om fiskerikapaciteten bør ajourføres, så der henvises til forordning (EU) nr. 1380/2013.

(26)

Bestemmelserne om fiskerikapaciteten bør ajourføres, så der henvises til forordning (EU) nr. 1380/2013. Parametrene bruttotonnage (BT) og maskineffekt (kW), der anvendes til måling af fiskerikapacitet, bør revideres og, om nødvendigt, erstattes efter nøjagtighed, egnethed og relevans for Unionens fiskerflåde for at gøre det muligt for den fælles fiskeripolitik at bidrage til forbedringen af sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere.

Ændring 16

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændring

(30)

Rekreativt fiskeri spiller en vigtig rolle i Unionen fra et biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. I lyset af det rekreative fiskeris væsentlige indvirkning på visse bestande er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om specifikke værktøjer, som sætter medlemsstaterne i stand til effektivt at kontrollere det rekreative fiskeri. En registrerings- eller licensordning bør gøre det muligt at foretage en præcis optælling af fysiske og juridiske personer, der deltager i rekreativt fiskeri, og indsamle pålidelige data om fangster og praksis. Det er nødvendigt, at der indsamles tilstrækkelige og pålidelige oplysninger om rekreativt fiskeri, for at evaluere indvirkningen af sådan fiskepraksis på bestande og give medlemsstaterne og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for en effektiv forvaltning af og kontrol med havets biologiske ressourcer.

(30)

Rekreativt fiskeri spiller en vigtig rolle i Unionen fra et biologisk, økonomisk og socialt perspektiv. I lyset af det rekreative fiskeris væsentlige indvirkning på visse bestande er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om specifikke værktøjer, som sætter alle medlemsstaterne i stand til på en ensartet, effektiv og udtømmende måde at kontrollere det rekreative fiskeri , og om et passende sanktionssystem i tilfælde af manglende overholdelse . En registrerings- eller licensordning bør gøre det muligt at foretage en præcis optælling af fysiske og juridiske personer, der deltager i rekreativt fiskeri, og indsamle pålidelige data om fangster og praksis. Det er nødvendigt, at der indsamles tilstrækkelige og pålidelige oplysninger om rekreativt fiskeri, for at evaluere den miljømæssige, økonomiske og sociale indvirkning af denne fiskepraksis , navnlig med henblik bestandsvurderinger, og give medlemsstaterne og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for en effektiv forvaltning af og kontrol med havets biologiske ressourcer.

Ændring 17

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændring

(32)

Bestemmelser om kontrollerne i forsyningskæden bør præciseres, så medlemsstaterne kan foretage kontrol og inspektion på alle trin i afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter, fra det første salg til detailsalget, inklusive transport.

(32)

Bestemmelser om kontrollerne i forsyningskæden bør præciseres, så medlemsstaterne kan foretage kontrol og inspektion på alle trin i afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter, fra det første salg til detailsalget, inklusive transport. I denne forbindelse skal »detailhandel« forstås som defineret i forordning (EU) nr. 1379/2013 og omfatter tilrådighedsstillelse af fiskevarer og akvakulturprodukter på hoteller og restauranter og i cateringvirksomheder og alle lignende fødevareserviceoperationer (»HORECA-sektoren«).

Ændring 18

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(32a)

Senest seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden bør Kommissionen og medlemsstaterne udarbejde og iværksætte en oplysningskampagne rettet mod fiskere og andre operatører i sektoren for rekreativt fiskeri med henblik på at formidle de nye bestemmelser i denne forordning på en passende måde.

Ændring 19

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændring

(33)

Reglerne om opdeling af fiskevarer og akvakulturprodukter i partier bør tydeliggøres. Det bør tydeliggøres, at partier bør bestå af fiskevarer og akvakulturprodukter af samme art , medmindre de består af meget små mængder .

(33)

Reglerne om opdeling af fiskevarer og akvakulturprodukter i partier bør tydeliggøres. Det bør være muligt at sammenlægge partier for at skabe en ny batch, så længe sporbarhedskravene er opfyldt , og det er muligt at identificere oprindelsen og arterne af disse fiskevarer og akvakulturprodukter i hele fødevarekæden .

Ændring 20

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændring

(34)

I overensstemmelse med de sporbarhedskrav, der er fastsat i artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (32), fastlægges visse sporbarhedsregler for animalske fødevarer i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 931/2011 (33), herunder at et specifikt sæt af oplysninger skal opbevares af fødevarevirksomhedsledere, stilles til rådighed for de kompetente myndigheder, hvis de anmoder herom, og overføres til den fødevarevirksomhedsleder, som fiskevarerne leveres til. I fiskerisektoren er sporbarhed ikke kun vigtig for fødevaresikkerheden, men gør det også muligt at foretage kontroller og sikre beskyttelsen af forbrugernes interesser.

(34)

I overensstemmelse med de sporbarhedskrav, der er fastsat i artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (32), fastlægges visse sporbarhedsregler for animalske fødevarer i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 931/2011 (33), herunder at et specifikt sæt af oplysninger skal opbevares af fødevarevirksomhedsledere, stilles til rådighed for de kompetente myndigheder, hvis de anmoder herom, og overføres til den fødevarevirksomhedsleder, som fiskevarerne leveres til. I fiskerisektoren er sporbarhed ikke kun vigtig for fødevaresikkerheden, men også for at gøre det muligt at foretage kontroller, sikre beskyttelsen af forbrugernes interesser , bekæmpe IUU-fiskeri og beskytte lovlydige fiskere mod illoyal konkurrence .

Ændring 21

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændring

(37)

De samme regler bør finde anvendelse på fiskevarer og akvakulturprodukter, der importeres fra tredjelande. For importerede produkter bør de obligatoriske sporbarhedsoplysninger omfatte en reference til den fangstattest, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1005/2008 (34).

(37)

De samme regler bør finde anvendelse på fiskevarer og akvakulturprodukter, der importeres fra tredjelande , med henblik på at opretholde høje fødevaresikkerhedsstandarder og fremme bæredygtig fiskepraksis i disse lande . For importerede produkter bør de obligatoriske sporbarhedsoplysninger omfatte en reference til den fangstattest, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1005/2008 (34).

Ændring 22

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændring

(40)

Med henblik på at opfylde den fælles fiskeripolitiks målsætninger er indsamlingen af pålidelige og fyldestgørende fangstdata af afgørende betydning. Især registreringen af fangster på landingstidspunktet bør ske på en så pålidelig måde som muligt. Til dette formål er det nødvendigt at styrke procedurerne vedrørende vejning af fiskevarer ved landingen.

(40)

Med henblik på at opfylde den fælles fiskeripolitiks målsætninger er indsamlingen af pålidelige og fyldestgørende fangstdata af afgørende betydning. Især registreringen af fangster på landingstidspunktet bør ske på en så pålidelig måde som muligt uden dog at hindre operatørernes erhvervsaktivitet . Til dette formål er det nødvendigt at forenkle procedurerne vedrørende vejning af fiskevarer ved landingen.

Ændring 23

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændring

(41)

Vejningen bør udføres ved brug af udstyr, der er godkendt af de kompetente myndigheder, og af operatører, der er registreret til at udføre denne opgave hos medlemsstaterne. Alle produkter bør vejes pr. art ved landingen, da det vil sikre en mere nøjagtig fangstrapportering. Vejningsregistre bør lagres elektronisk og opbevares i tre år.

(41)

Vejningen bør udføres ved brug af udstyr, der er godkendt af de kompetente myndigheder, og af operatører, der er registreret til at udføre denne opgave hos medlemsstaterne. Alle produkter bør vejes pr. art ved landingen, medmindre medlemsstaten har vedtaget en prøvetagningsplan, der er godkendt af Kommissionen, da det vil sikre en mere nøjagtig fangstrapportering. Operatørerne bør gøre deres yderste for at sikre, at vejningen ikke på nogen måde forsinker markedsføringen af de friske varer. Vejningsregistre bør lagres elektronisk og opbevares i tre år. Det pågældende udstyr bør opfylde de minimumskrav, der er aftalt mellem medlemsstaterne med henblik på at standardisere dem i hele Unionen.

Ændring 24

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændring

(43)

Med henblik på at forbedre kontrollen og muliggøre hurtig kontrol af fangstregistreringsdata og hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne skal alle operatører registrere data digitalt og indsende disse data elektronisk inden for 24 timer til medlemsstaterne. Dette omfatter navnlig landingsopgørelser , salgsnotaer og overtagelseserklæringer.

(43)

Med henblik på at forbedre kontrollen og muliggøre hurtig kontrol af fangstregistreringsdata og hurtig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne skal alle operatører registrere data digitalt og indsende disse data elektronisk inden for 24 timer til medlemsstaterne , medmindre der foreligger force majeure . Dette omfatter navnlig landingsopgørelser og overtagelseserklæringer.

Ændring 25

Forslag til forordning

Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(47a)

For at sikre effektiviteten af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1005/2008 vedrørende ikke-samarbejdende tredjelande bør der være mulighed for at indføre beskyttelsesforanstaltninger. Hvis et tredjeland er blevet underrettet om muligheden for at blive udpeget som et ikke-samarbejdende tredjeland, bør Kommissionen have mulighed for midlertidigt at suspendere toldpræferencerne for fiskevarer og akvakulturprodukter fra det pågældende tredjeland. Kommissionen bør bestræbe sig på at sikre, at der indføres bestemmelser herom i internationale aftaler indgået mellem Unionen og tredjeparter.

Ændring 26

Forslag til forordning

Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(48a)

Der bør oprettes et europæisk register over overtrædelser, hvori de forskellige medlemsstaters data vedrørende konstaterede overtrædelser indføres, med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og overvågningen af pointsystemet.

Ændring 27

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændring

(49)

Med henblik på at sikre ensartede spilleregler i medlemsstaterne for så vidt angår retsforfølgelse af alle overtrædere af reglerne i den fælles fiskeripolitik bør bestemmelser vedrørende vurdering af adfærd, der udgør alvorlige overtrædelser af sådanne regler, tydeliggøres og skærpes.

(49)

Med henblik på at sikre ensartede spilleregler i medlemsstaterne for så vidt angår retsforfølgelse af alle overtrædere af reglerne i den fælles fiskeripolitik bør bestemmelser vedrørende vurdering af adfærd, der udgør alvorlige overtrædelser af sådanne regler, tydeliggøres og skærpes , så det sikres, at de anvendes fuldt ud og konsekvent i alle medlemsstater .

Ændring 28

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændring

(52)

Nationale enheder med ansvar for fiskerikontrolaktiviteter og andre relevante retlige organer bør have adgang til det nationale register over overtrædelser. En fuldstændig åben udveksling af oplysninger, der er lagret i nationale registre, mellem medlemsstaterne vil også forbedre effektiviteten og sikre ensartede spilleregler for kontrolaktiviteter.

(52)

Nationale enheder med ansvar for fiskerikontrolaktiviteter og andre relevante retlige organer bør have adgang til det nationale og europæiske register over overtrædelser. En fuldstændig åben udveksling af oplysninger, der er lagret i nationale registre, mellem medlemsstaterne vil også forbedre effektiviteten og sikre ensartede spilleregler for kontrolaktiviteter.

Ændring 29

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændring

(55)

De data, der indsamles af medlemsstaterne, er også særdeles nyttige til videnskabelige formål. Det bør tydeliggøres, at medlemsstaternes videnskabelige organer og EU's videnskabelige organer kan gives adgang til data, der er indsamles i henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009, navnlig til fartøjspositionsdata og data om fiskeriaktivitet. Endelig er data om fiskeriaktivitet, der indsamles af medlemsstaterne, også nyttige for Eurostat, som kan bruge dem til at udarbejde fiskeristatistikker.

(55)

De data, der indsamles af medlemsstaterne, er også særdeles nyttige til videnskabelige formål. Det bør tydeliggøres, at medlemsstaternes videnskabelige organer og Unionens videnskabelige organer kan gives adgang til data, der er indsamlet og korrekt anonymiseret i henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009, navnlig til fartøjspositionsdata og data om fiskeriaktivitet , for så vidt som disse data ikke længere indeholder henvisninger til fartøjsidentifikationsnumre eller gør det muligt at identificere fysiske personer . Endelig er data om fiskeriaktivitet, der indsamles af medlemsstaterne, også nyttige for Eurostat, som kan bruge dem til at udarbejde fiskeristatistikker. Disse data bør under alle omstændigheder foreligge i et anonymiseret format, så det ikke er muligt at identificere fartøjer eller fysiske personer.

Ændring 30

Forslag til forordning

Betragtning 55 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(55a)

Data, som indsamles af Det Europæiske Fiskerikontrolagentur, bør være tilgængelige for Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for at forbedre den fælles udnyttelse af viden om havmiljøet. Et øget samarbejde mellem agenturerne vil bidrage til en bedre forståelse af havpolitiske problemer generelt og dermed til en bedre forvaltning af det europæiske havområde. Kommissionen bør have til opgave at udarbejde en protokol for samarbejde mellem agenturerne med henblik på at fastlægge rammerne for deres samarbejde.

Ændring 31

Forslag til forordning

Betragtning 58

Kommissionens forslag

Ændring

(58)

Behandling af personoplysninger er nødvendig med henblik på fiskerikontrol og håndhævelse. Med henblik på at overvåge fiskerimuligheder, herunder kvoteforbrug, bør Kommissionen kunne behandle data fra logbøger, landingsopgørelser, salgsnotaer og andre data om fiskeriaktivitet i forbindelse med valideringen af de aggregerede data, der indsendes af medlemsstaterne. For at foretage kontrol og revision og for at overvåge medlemsstaternes kontrolaktiviteter bør Kommissionen have adgang til og kunne behandle oplysninger som f.eks. inspektions- og kontrolobservatørrapporter og databasen over overtrædelser. I forbindelse med forberedelsen og overholdelsen af internationale aftaler og bevarelsesforanstaltninger bør Kommissionen, når det er nødvendigt, behandle data om EU-fiskerfartøjers fiskeri uden for EU-farvande, herunder fartøjsidentifikationsnumre, navnet på fartøjsejeren og fartøjsføreren.

(58)

Behandling af personoplysninger er nødvendig med henblik på fiskerikontrol og håndhævelse. Med henblik på at overvåge fiskerimuligheder, herunder kvoteforbrug, bør Kommissionen kunne behandle data fra logbøger, landingsopgørelser, salgsnotaer og andre data om fiskeriaktivitet i forbindelse med valideringen af de aggregerede data, der indsendes af medlemsstaterne. For at foretage kontrol og revision og for at overvåge medlemsstaternes kontrolaktiviteter bør Kommissionen have adgang til og kunne behandle oplysninger som f.eks. inspektions- og kontrolobservatørrapporter og databasen over overtrædelser. I forbindelse med forberedelsen og overholdelsen af internationale aftaler og bevarelsesforanstaltninger bør Kommissionen, når det er nødvendigt, behandle data om EU-fiskerfartøjers fiskeri uden for EU-farvande, herunder fartøjsidentifikationsnumre, navnet på fartøjsejeren og fartøjsføreren. De kompetente myndigheder bør have adgang til de lagrede data, hvis folkesundheden og/eller fødevaresikkerheden er i fare.

Ændring 32

Forslag til forordning

Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(58a)

Alle personoplysninger, der indsamles, overføres og opbevares, skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679  (1a) .

Ændring 33

Forslag til forordning

Betragtning 64 — led 7

Kommissionens forslag

Ændring

tekniske krav til og karakteristika for elektroniske overvågningssystemer, herunder kameraovervågningsudstyr

udgår

Ændring 34

Forslag til forordning

Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

(75a)

For at sikre sammenhæng mellem Unionens handels- og fiskeripolitik, bør handelsaftaler, som Unionen indgår med tredjelande, indeholde en beskyttelsesklausul, som gør det muligt midlertidigt at suspendere toldpræferencer for fiskevarer og akvakulturprodukter, så længe tredjelandet er forhåndsudpeget eller udpeget som et land, der ikke samarbejder om bekæmpelsen af IUU-fiskeri.

Ændring 35

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 3

Gældende ordlyd

Ændring

 

ba)

Nr. 3) affattes således:

3)

»kontrol«: overvågning og opsyn

»3)

»kontrol«: overvågning af og opsyn med alle aktiviteter, der er omfattet af denne forordning, herunder distributions- og markedsføringsaktiviteter i hele markedskæden«

Ændring 36

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra b b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 4

Gældende ordlyd

Ændring

 

bb)

Nr. 4) affattes således:

4)

»inspektion«: enhver kontrol, som gennemføres af embedsmænd til sikring af, at bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik overholdes, og som anføres i en inspektionsrapport

»4)

»inspektion«: enhver kontrol på stedet , som gennemføres af embedsmænd til sikring af, at bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik overholdes, og som anføres i en inspektionsrapport«

Ændring 37

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra b c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 5

Gældende ordlyd

Ændring

 

bc)

Nr. 5) affattes således:

5)

»overvågning«: iagttagelse af fiskeri på grundlag af observationer foretaget af inspektionsfartøjer eller officielle fly og tekniske sporings- og identifikationsmetoder

»5)

»overvågning«: embedsmænds iagttagelse af fiskeri på grundlag af observationer foretaget af inspektionsfartøjer, officielle fly og køretøjer eller ved hjælp af andre midler, herunder tekniske sporings- og identifikationsmetoder«

Ændring 38

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra b d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 6

Gældende ordlyd

Ændring

 

bd)

Nr. 6) affattes således:

6)

»embedsmand«: en person, der er godkendt af en national myndighed , Kommissionen eller EF-Fiskerikontrolagenturet til at foretage inspektion

»6)

»embedsmand«: en person, der er godkendt af en national fiskerikontrolmyndighed , Kommissionen eller Det Europæiske Fiskerikontrolagentur til at foretage inspektion«

 

(Denne ændring fra »EF-Fiskerikontrolagenturet« til »Det Europæiske Fiskerikontrolagentur« gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændring 39

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra b e (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 7

Gældende ordlyd

Ændring

 

be)

Nr. 7) affattes således:

7)

»EU-kontrollører«: embedsmænd fra en medlemsstat eller Kommissionen eller det organ, som den har udpeget , hvis navne er inkluderet i den i medfør af artikel 79 etablerede liste

»7)

»EU-kontrollører«: embedsmænd fra en medlemsstat, Kommissionen eller Det Europæiske Fiskerikontrolagentur , hvis navne er inkluderet i den i medfør af artikel 79 etablerede liste«

Ændring 40

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra e

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 14

Kommissionens forslag

Ændring

»14)

»område med fiskeribegrænsning«: et marint område, hvor fiskeri er midlertidigt eller permanent begrænset eller forbudt«

»14)

»område med fiskeribegrænsning«: et marint område, hvor fiskeri er midlertidigt eller permanent begrænset eller forbudt i henhold til EU-retten eller regional, national eller international ret«

Ændring 41

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra e a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 15

Gældende ordlyd

Ændring

 

ea)

Nr. 15) affattes således:

15)

»fiskeriovervågningscenter«: et operationelt center oprettet af en flagmedlemsstat, der er udstyret med hardware og software, der gør det muligt at foretage automatisk databehandling og elektronisk dataoverførsel

»15)

»fiskeriovervågningscenter«: et operationelt center oprettet af en flagmedlemsstat, der er udstyret med hardware og software, der gør det muligt at foretage automatisk databehandling , -analyse, -kontrol og -overvågning og elektronisk dataoverførsel«

Ændring 42

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra e b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 16

Gældende ordlyd

Ændring

 

eb)

Nr. 16) affattes således:

16)

»omladning«: overførsel af alle eller nogle af de fiskevarer eller akvakulturprodukter, der er om bord på et skib, til et andet skib

»16)

»omladning«: overførsel af alle eller nogle af de fiskevarer eller akvakulturprodukter, der er om bord på et skib, til et andet skib i havn eller til havs «

Ændring 43

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra f

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 20

Kommissionens forslag

Ændring

20)

»parti«: en batch af enheder af fiskevarer eller akvakulturprodukter

»20)

»parti«: en bestemt mængde fiskevarer og akvakulturprodukter af en given art, der har fælles oprindelse«

Ændring 44

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra f a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

fa)

Følgende nummer indsættes:

 

»20a)

»batch«: en bestemt mængde fiskevarer eller akvakulturprodukter«

Ændring 45

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra f b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 21

Gældende ordlyd

Ændring

 

fb)

Nr. 21) affattes således:

21)

»forarbejdning«: den proces, hvorved slutproduktet blev frembragt. Der er tale om filetering, pakning, konservering i dåse, frysning, røgning, saltning, kogning, anbringelse i saltlage eller tørring eller tilberedning af fisk til markedet på alle andre måder

»21)

»forarbejdning«: den proces, hvorved fiskevarer eller akvakulturprodukter blev frembragt. Heri er indbefattet alle former for opskæring, filetering, pakning, konservering i dåse, frysning, røgning, saltning, kogning, anbringelse i saltlage eller tørring eller tilberedning af fiskevarer eller akvakulturprodukter til markedet på alle andre måder«

Ændring 46

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra f c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 22

Gældende ordlyd

Ændring

 

fc)

Nr. 22) affattes således:

22)

»landing«: den første losning af enhver mængde fiskevarer fra et fiskerfartøj til land

»22)

»landing«: den tid, der kræves for hele processen med losning af enhver mængde fiskevarer fra et fiskerfartøj til land«

Ændring 47

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra h

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 23

Kommissionens forslag

Ændring

h)

Nr. 23) udgår.

udgår

Ændring 48

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra i a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 28 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

ia)

Følgende nummer indsættes:

 

»28a)

»chartret fartøj til rekreativt fiskeri«: en båd eller et fartøj med skibsfører, der transporterer passagerer til havs med henblik på rekreativt fiskeri«

Ændring 49

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra i b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 28 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

ib)

Følgende nummer indsættes:

 

»28b)

»fisketurisme«: rekreativt fiskeri tilrettelagt af fiskere, der transporterer passagerer til havs med henblik på rekreativt fiskeri, som et supplement til deres kerneaktivitet«

Ændring 50

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra k a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 34 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

ka)

Følgende nummer indsættes:

 

»34a)

»direkte salg«: salg af friske eller forarbejdede fiskevarer og akvakulturprodukter ved producenten eller ved en af denne befuldmægtiget fysisk person til slutforbrugeren, hvor som helst, også ved mobilt salg, uden mellemled«

Ændring 51

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra k b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 34 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

kb)

Følgende nummer indsættes:

 

»34b)

»følsom art«: følsom art som defineret i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241  (*1) «

Ændring 52

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra k c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 34 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

kc)

Følgende nummer indsættes:

 

»34c)

»sporbarhed«: evnen til systematisk at spore og følge alle eller en del af oplysningerne om en fødevare gennem alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled ved hjælp af registrerede identifikationer«

Ændring 53

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra k d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 34 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

kd)

Følgende nummer indsættes:

 

»34d)

»fiskeri uden fartøj«: en fiskeriaktivitet, som udføres uden brug af et fartøj, f.eks. skaldyrsfiskeri, stående fiskeri eller isfiskeri«

Ændring 54

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 1 — litra k e (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 4 — stk. 1 — nr. 34 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

ke)

Følgende nummer indsættes:

 

»34e)

»følsomt levested«: et følsomt levested som defineret i artikel 6 i forordning (EU) 2019/1241«

Ændring 55

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 3

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 6 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Flagmedlemsstaten suspenderer midlertidigt fiskerilicensen for et fartøj, der er omfattet af midlertidig oplægning besluttet af den pågældende medlemsstat, eller som har fået sin fiskeritilladelse suspenderet, jf. artikel 91b.

3.   Flagmedlemsstaten suspenderer midlertidigt fiskerilicensen for en ejer, operatør eller et fartøj, der er omfattet af midlertidig oplægning pålagt af den pågældende medlemsstat, eller som har fået sin fiskeritilladelse suspenderet, jf. artikel 91b , og meddeler omgående Det Europæiske Fiskerikontrolagentur dette. I suspensionsperioden må hverken fartøjet eller licensen sælges, udlejes eller overføres.

Ændring 56

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 5 — litra b

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 8 — stk. 2 — litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

fa)

procedurer for meddelelse om ophørt anvendelse af fiskeredskaber i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/883  (*2) og 2019/904  (*3) .

Ændring 57

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 6

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Medlemsstaterne skal drive fartøjsovervågningssystemer med henblik på effektivt at kunne overvåge positionerne og bevægelserne for fiskerfartøjer, som fører deres flag, uanset hvor disse fartøjer måtte befinde sig, og for fiskerfartøjer i  medlemsstaternes farvande ved at indsamle og analysere fartøjspositionsdata. Hver flagmedlemsstat sørger for kontinuerlig og systematisk overvågning og kontrol af nøjagtigheden af disse fartøjspositionsdata .

1.   Medlemsstaterne skal drive fartøjsovervågningssystemer med henblik på effektivt at kunne overvåge positionerne og bevægelserne for fiskerfartøjer, som fører deres flag, uanset hvor disse fartøjer måtte befinde sig, samt for fiskerfartøjer i  deres farvande ved at indsamle og analysere fartøjspositionsdata. Hver flagmedlemsstat indsamler fartøjspositionsdata og overvåger og kontrollerer på en kontinuerlig og systematisk måde deres rigtighed .

Ændring 58

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 6

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9 — stk. 2 — afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændring

EU-fiskerfartøjer skal have en fuldt funktionsdygtig anordning installeret om bord, der gør, at fartøjet automatisk kan lokaliseres og identificeres af et fartøjsovervågningssystem gennem registrering og overførsel af fartøjspositionsdata med regelmæssige mellemrum.

EU-fiskerfartøjer skal have en fuldt funktionsdygtig anordning installeret om bord, der gør, at fartøjet automatisk kan lokaliseres og identificeres af et fartøjsovervågningssystem gennem automatisk overførsel af fartøjspositionsdata med regelmæssige mellemrum.

Ændring 59

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 6

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9 — stk. 2 — afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændring

Fartøjsovervågningssystemerne skal også give flagmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter, jf. artikel 9a, mulighed for på ethvert tidspunkt at sende forespørgsler (»polls«) til fiskerfartøjet. Transmissionen af fartøjspositionsdata og forespørgslerne skal ske gennem en satellitforbindelse eller et landbaseret mobilnet, hvis et sådant net er inden for rækkevidde.

Fartøjsovervågningssystemerne skal også give flagmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter, jf. artikel 9a, mulighed for på ethvert tidspunkt at sende forespørgsler (»polls«) til fiskerfartøjet. Transmissionen af fartøjspositionsdata og forespørgslerne skal ske gennem en satellitforbindelse eller et landbaseret mobilnet, hvis et sådant net er inden for rækkevidde , eller en anden teknologi, der er til rådighed for dataoverførsel og -kommunikation .

Ændring 60

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 6

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Uanset stk. 2 kan førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 meter have en mobil anordning om bord, der gør, at fartøjet automatisk kan lokaliseres og identificeres af et fartøjsovervågningssystem gennem registrering og overførsel af fartøjspositionsdata med regelmæssige mellemrum. Hvis anordningen ikke er inden for et mobilnets rækkevidde, registreres fartøjspositionsdataene i den pågældende periode og overføres, så snart fartøjet er inden for et sådant nets rækkevidde og senest inden anløb af havn .

3.   Uanset stk. 2 kan førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 meter have en fuldt funktionsdygtig mobil anordning om bord, der gør, at fartøjet automatisk kan lokaliseres og identificeres af et fartøjsovervågningssystem gennem registrering og overførsel af fartøjspositionsdata med regelmæssige mellemrum. Hvis anordningen ikke er inden for et kommunikationsnetværks rækkevidde, registreres fartøjspositionsdataene i den pågældende periode og overføres, så snart fartøjet er inden for et sådant nets rækkevidde og senest inden landing påbegyndes .

Ændring 61

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 6

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9 — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   Når et EU-fiskerfartøj er i en anden medlemsstats farvande, skal flagmedlemsstaten stille fartøjspositionsdata for det pågældende fartøj til rådighed gennem automatisk overførsel til kystmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter. Fartøjspositionsdataene skal også, på anmodning, gøres tilgængelige for den medlemsstat, i hvis havne et fiskerfartøj sandsynligvis vil lande sine fangster, eller i hvis farvande fiskerfartøjet sandsynligvis vil fortsætte sit fiskeri.

4.   Når et EU-fiskerfartøj er i en anden medlemsstats farvande, skal flagmedlemsstaten stille fartøjspositionsdata for det pågældende fartøj til rådighed gennem automatisk overførsel til kystmedlemsstatens fiskeriovervågningscenter. Fartøjspositionsdataene for de pågældende fangstrejser skal også gøres tilgængelige automatisk for den medlemsstat, i hvis havne et fiskerfartøj sandsynligvis vil lande sine fangster, eller i hvis farvande fiskerfartøjet sandsynligvis vil fortsætte sit fiskeri.

Ændring 62

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 6

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9 — stk. 5

Kommissionens forslag

Ændring

5.   Hvis et EU-fiskerfartøj fisker i et tredjelands farvande eller i farvande, hvor fiskeressourcerne forvaltes af en regional fiskeriforvaltningsorganisation som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og hvis aftalen med det pågældende tredjeland eller de gældende regler for den pågældende organisation foreskriver det, skal fartøjspositionsdata også gøres tilgængelige for det pågældende land eller den pågældende organisation.

5.   Hvis et EU-fiskerfartøj udøver fiskeriaktiviteter eller -operationer i et tredjelands farvande eller i farvande, hvor fiskeressourcerne forvaltes af en regional fiskeriforvaltningsorganisation som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og hvis aftalen med det pågældende tredjeland eller de gældende regler for den pågældende organisation foreskriver det, skal fartøjspositionsdata for de pågældende fangstrejser også gøres automatisk tilgængelige for det pågældende land eller den pågældende organisation.

Ændring 63

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 6

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9 — stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

6a.     Denne artikel gælder også for hjælpefartøjer, fartøjer til forarbejdning af fisk og fartøjer, der deltager i omladning, samt transportfartøjer, der er udrustet til transport af fiskevarer, og som fører en medlemsstats flag.

Ændring 64

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 6

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9 — stk. 7

Kommissionens forslag

Ændring

7.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 119a, som fastsætter nærmere regler for fiskeriovervågningscentrenes overvågning af fiskeriet og fiskeriindsatsen, navnlig med hensyn til fartøjsførernes ansvar for fartøjsovervågningsanordninger.

7.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 119a, som fastsætter nærmere regler for fiskeriovervågningscentrenes overvågning af fiskeriet og fiskeriindsatsen, navnlig med hensyn til fartøjsførernes ansvar for fartøjsovervågningsanordninger og hyppigheden af overførslen af data om fiskerfartøjers position og bevægelse, herunder i områder med fiskeribegrænsning .

Ændring 65

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 6

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9 — stk. 8 — litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c)

hyppigheden af overførslen af data vedrørende fiskerfartøjers position og bevægelse, herunder i områder med fiskeribegrænsning

udgår

Ændring 66

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 7

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9a — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Medlemsstaterne opretter og varetager driften af fiskeriovervågningscentre, der overvåger fiskeriet og fiskeriindsatsen. En given medlemsstats fiskeriovervågningscenter skal overvåge de fiskerfartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag, uanset hvilke farvande de fisker i, og uanset hvilken havn de befinder sig i, samt EU-fiskerfartøjer, der fører andre medlemsstaters flag, og tredjelandsfiskerfartøjer, der er omfattet af bestemmelserne om fartøjsovervågningssystemer, og som fisker i farvande henhørende under den pågældende medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion.

1.   Medlemsstaterne opretter og varetager driften af fiskeriovervågningscentre, der overvåger fiskeriet og fiskeriindsatsen. En given medlemsstats fiskeriovervågningscenter skal overvåge de fiskerfartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag, uanset hvilke farvande de fisker i, og uanset hvilken havn de befinder sig i, samt EU-fiskerfartøjer, der fører andre medlemsstaters flag, og tredjelandsfiskerfartøjer, der er omfattet af bestemmelserne om fartøjsovervågningssystemer, og som fisker i farvande henhørende under den pågældende medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion , samt fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, når disse er undergivet forskrifter og/eller henstillinger, der er udstedt af et regionalt internationalt organ . Fiskeriovervågningscentrene skal også indberette antallet af efterladte, tabte eller på anden måde kasserede fiskeredskaber og foranstaltninger til forebyggelse og afbødning af tilstedeværelsen af sådanne redskaber.

Ændring 67

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 7

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9a — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Hver flagmedlemsstat udpeger de myndigheder, der er ansvarlige for fiskeriovervågningscentret, og træffer passende foranstaltninger til at sikre, at dens fiskeriovervågningscenter har det nødvendige personale og er udstyret med hardware og software, der gør det muligt at foretage automatisk databehandling og elektronisk dataoverførsel. Medlemsstaterne skal sørge for backupprocedurer og genopretningsprocedurer i tilfælde af systemsvigt. Medlemsstaterne kan drive et fælles fiskeriovervågningscenter.

2.   Hver flagmedlemsstat udpeger blandt de nationale eller regionale kompetente myndigheder en ledende kompetent myndighed , der er ansvarlig for fiskeriovervågningscentret, og træffer passende foranstaltninger til at sikre, at dens fiskeriovervågningscenter har det nødvendige personale og er udstyret med hardware og software, der gør det muligt at foretage automatisk databehandling , -analyse, -kontrol, -overvågning og elektronisk dataoverførsel. Medlemsstaterne skal sørge for backupprocedurer og genopretningsprocedurer i tilfælde af systemsvigt. Medlemsstaterne kan drive et fælles fiskeriovervågningscenter.

Ændring 68

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 7

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9a — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Flagmedlemsstater sikrer, at fiskeriovervågningscentre har adgang til alle relevante data, særligt som nævnt i artikel 109 og 110, og fungerer døgnet rundt syv dage om ugen.

3.   Flagmedlemsstater sikrer, at fiskeriovervågningscentre har adgang til alle relevante data, særligt som nævnt i artikel 109 og 110, og sikrer dermed overvågning døgnet rundt syv dage om ugen.

Ændring 69

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 7

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 9a — stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3a.     Fiskeriovervågningscentre skal støtte realtidsovervågning af fartøjer for at muliggøre øjeblikkelige håndhævelsesforanstaltninger.

Ændring 70

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 8

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 10 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

Et fiskerfartøj med en længde overalt på over 15 meter skal i henhold til direktiv 2002/59/EF have monteret et automatisk identifikationssystem, som til stadighed er i drift og overholder de af Den Internationale Søfartsorganisation fastsatte standarder.

Et fiskerfartøj med en længde overalt på over 15 meter skal i henhold til direktiv 2002/59/EF have monteret et fuldt funktionsdygtigt automatisk identifikationssystem, som til stadighed er i drift og overholder de af Den Internationale Søfartsorganisation fastsatte standarder.

Ændring 71

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 8

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 10 — stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

1a.     Uanset stk. 1 kan det automatiske identifikationssystem slukkes, hvis føreren af et EU-fiskerfartøj er af den opfattelse, at den kontinuerlige drift af det automatiske identifikationssystem kan bringe sikkerheden i fare, eller hvor der er overhængende risiko for sikkerhedshændelser.

 

Hvis det automatiske identifikationssystem slukkes i overensstemmelse med første afsnit, skal føreren af et EU-fiskerfartøj rapportere dette og begrundelsen for at slukke det til de kompetente myndigheder i sin flagmedlemsstat og, hvor det er relevant, til kyststatens kompetente myndigheder. Føreren skal genstarte det automatiske identifikationssystem, så snart farekilden er forsvundet.

Ændring 72

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 8

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 10 — stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

1b.     Medlemsstaterne sikrer, at data fra det automatiske identifikationssystem stilles til rådighed for deres nationale fiskerikontrolmyndigheder med henblik på kontrol, herunder krydskontroller af data fra det automatiske identifikationssystem med andre tilgængelige data i overensstemmelse med artikel 109 og 110.

Ændring 73

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 1 — afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

Førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 meter samt fysiske personer, der fisker uden fartøjer, skal føre en elektronisk logbog i forenklet format.

Ændring 74

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 2 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Den i stk. 1 omhandlede fiskerilogbog skal især indeholde følgende oplysninger:

2.   Den i stk. 1 omhandlede fiskerilogbog skal have samme format i hele Unionen og især indeholde følgende oplysninger:

Ændring 75

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 2 — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

fangstdatoen og -tidspunktet, hvis det er relevant

d)

fangstdatoen

Ændring 76

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 2 — litra f

Kommissionens forslag

Ændring

f)

type redskaber , tekniske specifikationer og dimensioner

f)

type redskaber og omtrentlige dimensioner

Ændring 77

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 2 — litra g

Kommissionens forslag

Ændring

g)

de skønnede mængder af hver art i kilogram levende vægt eller eventuelt antallet af fisk, herunder de mængder eller det antal fisk, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning For EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover gives disse oplysninger for hvert træk eller for hver fangstrejse

g)

de skønnede mængder af hver art i kilogram levende vægt eller eventuelt antallet af fisk, herunder de mængder eller det antal fisk, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning. For EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover gives oplysninger om fangsterne ved fiskedagens ophør

Ændring 78

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 2 — litra h

Kommissionens forslag

Ændring

h)

skønnede udsmid udtrykt i levende vægt for arter, der ikke er omfattet af landingsforpligtelsen

h)

skønnede udsmid for arter, der ikke er omfattet af landingsforpligtelsen

Ændring 79

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 3 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

arten af de tabte redskaber

a)

arten og de omtrentlige dimensioner af de tabte redskaber

Ændring 80

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 3 — litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b)

datoen og tidspunktet for tabet af redskaberne

b)

datoen og det omtrentlige klokkeslæt for tabet af redskaberne

Ændring 338

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3a.     Ved fangst af følsomme arter skal logbogen også indeholde følgende oplysninger:

 

a)

de arter, der er fanget

 

b)

antallet af fisk, der er fanget

 

c)

dato og geografisk position for fangsten

 

d)

antallet af døde fisk

 

e)

antallet af genudsatte fisk

 

f)

antallet af beskadigede og genudsatte fisk.

Ændring 81

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 4 — afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændring

Sammenlignet med de landede mængder eller resultatet af en inspektion er den tilladte tolerancemargen for de i fiskerilogbogen registrerede skøn over, hvor store mængder fisk i kilogram der er om bord, 10 % for hver art. For arter om bord, der ikke overstiger 50  kg udtrykt i levende vægt, er den tilladte tolerancemargen 20 % for hver art.

Sammenlignet med de landede mængder eller resultatet af en inspektion er den tilladte tolerancemargen for de i fiskerilogbogen registrerede skøn over, hvor store mængder fisk i kilogram der er om bord, 10 % for hver art. For blandet fiskeri, små pelagiske notfartøjer eller arter , som opbevares om bord, der ikke overstiger 100 kg udtrykt i levende vægt, er den tilladte tolerancemargen 20 % for hver art. For tunfiskearter er den 25 %.

Ændring 328

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 4 — afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændring

Som en undtagelse fra stk. 1 for fiskerier omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), første og tredje led, i forordning (EU) nr. 1380/2013, som landes usorteret, finder de tolerancebegrænsninger, der er fastsat i dette stykke, ikke anvendelse på fangster af arter, som opfylder begge følgende betingelser:

a)

de udgør udtrykt i vægt under 1 % af alle landede arter, og

b)

deres samlede vægt er under 100 kg.

Uanset første afsnit gøres der for fiskeri efter små pelagiske arter (makrel, sild, hestemakrel, blåhvilling, havgalt, ansjos, stribefisk, sardin og brisling) og industriarter (bl.a. lodde, tobis og sperling), som landes usorteret, følgende undtagelser:

a)

tolerancebegrænsningerne i dette stykke finder ikke anvendelse på fangster af arter, der opfylder én af følgende betingelser:

i)

de udgør udtrykt i vægt under 1 % af alle landede arter, eller

ii)

deres samlede vægt er under 100kg

b)

for medlemsstater, der har vedtaget en risikobaseret prøvetagningsplan, der er godkendt af Kommissionen, for vejning af usorterede landinger finder følgende tolerancebegrænsninger anvendelse:

i)

for små pelagiske arter og industriarter er den tilladte tolerancemargen for de registrerede skøn i fiskerilogbogen over, hvor stor en mængde fisk i kilo der opbevares om bord, 10 % af den samlede mængde af alle registrerede arter i logbogen for hver art

ii)

for andre ikkemålarter er den tilladte tolerancemargen i skøn — hvad enten de er registreret i logbogen eller ej — over, hvor stor en mængde fisk der opbevares om bord, 200kg eller 1 % af den samlede mængde af alle registrerede arter i logbogen for hver art, og

iii)

for den samlede mængde af alle arter er den tilladte tolerancemargen for de registrerede skøn i logbogen over den samlede mængde fisk i kilo, der opbevares om bord, 10 % af den samlede mængde af alle registrerede arter i logbogen .

Uanset første afsnit er den tilladte tolerancemargen for de registrerede skøn i fiskerilogbogen, for så vidt angår notfiskeri efter tropisk tunfisk og for arter, der er omfattet af en risikobaseret prøvetagningsplan, der er godkendt af Kommissionen, over den samlede mængde fisk i kilo, der opbevares om bord, 10 % af den samlede landede mængde af alle arter tilsammen.

Ændring 83

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 11

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 — stk. 7

Kommissionens forslag

Ændring

7.   Førere af tredjelandsfangstfartøjer, der fisker i EU-farvande, registrerer de i denne artikel omhandlede oplysninger på samme måde som førere af EU-fiskerfartøjer.

7.   Førere af tredjelandsfangstfartøjer, der fisker i EU-farvande eller i internationale farvande med fælles fiskebestande, registrerer de i denne artikel omhandlede oplysninger på samme måde som førere af EU-fiskerfartøjer.

Ændring 84

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 12

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 15 — stk. 1 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

mindst én gang om dagen og, hvis det er relevant , efter hvert træk og

a)

mindst én gang om dagen ved fiskedagens ophør , og

Ændring 85

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 12

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 15– stk. 1 — litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b)

efter afslutning af fiskeriet og inden anløb af havn .

b)

efter afslutning af den sidste fiskerioperation, og inden landingen påbegyndes .

Ændring 86

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 12

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 15 — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Førere af EU-fangstfartøjer med en længde overalt på under 12 meter indsender elektronisk de i artikel 14 omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i deres flagmedlemsstat efter afslutning af fiskeriet og inden anløb af havn .

2.   Førere af EU-fangstfartøjer med en længde overalt på under 12 meter indsender elektronisk ved hjælp af et harmoniseret, forenklet format de i artikel 14 omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i deres flagmedlemsstat efter afslutning af den sidste fiskerioperation, og inden landingen påbegyndes .

Ændring 87

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 12

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 15 — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   En kystmedlemsstats kompetente myndigheder accepterer elektroniske rapporter fra flagmedlemsstaten med de data fra fiskerfartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3.

4.    Flagmedlemsstatens kompetente myndigheder sender elektroniske rapporter med de data fra fiskerfartøjer, der er indsamlet i henhold til stk. 1, 2 og 3, til de kompetente myndigheder i en kystmedlemsstat. En kystmedlemsstats kompetente myndigheder accepterer elektroniske rapporter fra flagmedlemsstaten med de data fra fiskerfartøjer, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3.

Ændring 88

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 12

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 15 — stk. 5

Kommissionens forslag

Ændring

5.   Førere af tredjelandsfangstfartøjer, der fisker i EU-farvande, indsender elektronisk de i artikel 14 omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i kystmedlemsstaten."

5.   Førere af tredjelandsfangstfartøjer, der fisker i EU-farvande, indsender elektronisk de i artikel 14 omhandlede oplysninger under de samme betingelser, som gælder for førere af EU-fiskerfartøjer, til den kompetente myndighed i kystmedlemsstaten."

Ændring 89

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 13

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 15a — stk. 2 — litra g

Kommissionens forslag

Ændring

g)

hvor ofte logbogsdata skal overføres.

udgår

Ændring 90

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 15 — litra a

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 17– stk. 1 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Med forbehold af særlige bestemmelser i flerårige planer meddeler førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover mindst fire timer før det forventede ankomsttidspunkt i havn de kompetente myndigheder i deres flagmedlemsstat følgende oplysninger elektronisk:

1.   Med forbehold af særlige bestemmelser i flerårige planer meddeler førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover , som foretager fangstrejser på over 24 timer, mindst fire timer før det forventede ankomsttidspunkt i havn de kompetente myndigheder i deres flagmedlemsstat følgende oplysninger elektronisk:

Ændring 91

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 15 — litra b

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 17 — stk. 1a

Kommissionens forslag

Ændring

1a.   Kystmedlemsstaten kan fastsætte en kortere frist for forhåndsmeddelelsen for fartøjer, der fører dens flag, som udelukkende fisker inden for dens territorialfarvande, såfremt dette ikke mindsker medlemsstatens mulighed for at foretage inspektioner."

1a.   Kystmedlemsstaten kan tilpasse fristen for forhåndsmeddelelsen for fartøjer, der fører dens flag, som udelukkende fisker inden for dens territorialfarvande, såfremt dette ikke mindsker medlemsstatens mulighed for at foretage inspektioner."

Ændring 92

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 15 — litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 17– stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

ba)

Følgende stykke indsættes:

 

»1b.    Hvis der mellem tidspunktet for meddelelsen og ankomsttidspunktet i havn tages fangster, skal disse også meddeles, når de er bragt om bord og inden anløb af havn.«

Ændring 93

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 15 — litra c

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 17 — stk. 6 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

fritagelse af visse kategorier af fiskerfartøjer for forpligtelsen i stk. 1 under hensyntagen til mængderne og typen af fiskevarer, der skal landes

a)

fritagelse af visse kategorier af fiskerfartøjer for forpligtelsen i stk. 1 under hensyntagen til mængderne og typen af fiskevarer, der skal landes , og risikoen for manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik

Ændring 94

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 17

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændring

17)

I artikel 19 ændres udtrykket »i artikel 17 og 18« til »i artikel 17«.

17)

Artikel 19 affattes således:

 

»Artikel 19

 

Tilladelse til at anløbe havn

 

De kompetente myndigheder i kystmedlemsstaten kan nægte fiskerfartøjer at anløbe havn, hvis de oplysninger, der er omhandlet i artikel 17 ikke er fuldstændige, undtagen i tilfælde af force majeure, herunder meget dårlige vejrforhold og situationer med fare for besætningens sikkerhed.«

Ændring 95

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 18

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 19a — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse til at lande i havne uden for EU-farvande, hvis de mindst tre dage før forventet ankomst i havn elektronisk meddeler de kompetente myndigheder i deres flagmedlemsstat de oplysninger, der er anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke har afvist at give tilladelse til landing inden for denne periode.

1.   EU-fiskerfartøjer har kun tilladelse til at lande i havne uden for EU-farvande, hvis de mindst 24 timer før forventet ankomst i havn elektronisk meddeler de kompetente myndigheder i deres flagmedlemsstat de oplysninger, der er anført i stk. 3, og flagmedlemsstaten ikke har afvist at give tilladelse til landing inden for denne periode.

Ændring 96

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 18

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 19a — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Flagmedlemsstaten kan fastsætte en kortere periode på mindst fire timer for forhåndsmeddelelsen, jf. stk. 1, for fiskerfartøjer, der fører dens flag, og som fisker i tredjelandsfarvande, under hensyntagen til fiskevaretypen og afstanden mellem fangstpladserne og havnen.

2.   Flagmedlemsstaten kan fastsætte en kortere periode på mindst to timer for forhåndsmeddelelsen, jf. stk. 1, for fiskerfartøjer, der fører dens flag, og som fisker i tredjelandsfarvande, under hensyntagen til fiskevaretypen, afstanden mellem fangstpladserne og havnen samt risikoen for manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller af de gældende bestemmeler i det tredjelands farvande, hvor fartøjet fisker. Ved fastsættelsen af risikoniveauet tager medlemsstaterne hensyn til alvorlige overtrædelser begået af de pågældende fartøjer.

Ændring 97

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 18

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 19a — stk. 3 — litra h

Kommissionens forslag

Ændring

h)

de mængder af hver art, der skal landes.

h)

de mængder af hver art, der skal landes , herunder de mængder eller det antal fisk, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning .

Ændring 98

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 18

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 19a — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   Hvis der på grundlag af analysen af de indgivne oplysninger og andre tilgængelige oplysninger er rimelig grund til at formode, at fiskerfartøjet ikke overholder reglerne i den fælles fiskeripolitik, anmoder de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten det tredjeland, hvor fartøjet har til hensigt at lande sin fangst, om samarbejde med henblik på en mulig inspektion. Til dette formål kan flagmedlemsstaten kræve, at fiskerfartøjet lander i en anden havn eller udskyder tidspunktet for ankomst i havn eller for landing."

4.   Hvis der på grundlag af analysen af de indgivne oplysninger og andre tilgængelige oplysninger er rimelig grund til at formode, at fiskerfartøjet ikke overholder reglerne i den fælles fiskeripolitik eller gældende bestemmelser i det tredjelands farvande eller på åbent hav, hvor fartøjet fisker , anmoder de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten det tredjeland, hvor fartøjet har til hensigt at lande sin fangst, om samarbejde med henblik på en mulig inspektion. Til dette formål kan flagmedlemsstaten kræve, at fiskerfartøjet lander i en anden havn eller udskyder tidspunktet for ankomst i havn eller for landing."

Ændring 99

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 19

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 20 — stk. 2a

Kommissionens forslag

Ændring

2a.   EU-donorfartøjer og EU-modtagerfartøjer har kun tilladelse til at omlade fangster på havet uden for EU-farvande eller i tredjelandshavne efter tilladelse fra deres flagmedlemsstat(er), jf. dog artikel 4, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 og denne forordnings artikel 43, stk. 3.

2a.   EU-donorfartøjer og EU-modtagerfartøjer har kun tilladelse til at omlade fangster på havet uden for EU-farvande eller i tredjelandshavne efter tilladelse fra deres flagmedlemsstat(er), jf. dog artikel 4, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 og denne forordnings artikel 43, stk. 3. Omladninger på havet i EU-farvande er dog tilladt i forbindelse med visse pelagiske arter, når fartøjerne ligger mange mil fra land, og deres fangstmængder er så små, at det ikke kan betale sig for disse fartøjer at vende tilbage til havn med henblik på salg af fangsterne.

Ændring 100

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 19

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 20 — stk. 2b

Kommissionens forslag

Ændring

2b.   For at ansøge om tilladelse til omladning i henhold til stk. 2a indsender førere af EU-fartøjer mindst tre dage før den planlagte omladning følgende oplysninger til deres flagmedlemsstat elektronisk:

2b.   For at ansøge om tilladelse til omladning i henhold til stk. 2a indsender førere af EU-fartøjer mindst 24 timer før den planlagte omladning følgende oplysninger til deres flagmedlemsstat elektronisk:

Ændring 101

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 19

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 20 — stk. 2b — litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c)

FAO alpha-3-koden for hver art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget

c)

FAO alpha-3-koden for hver omladet art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget

Ændring 102

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 19

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 20 — stk. 2b — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

de skønnede mængder af hver art i kilogram produktvægt og i levende vægt fordelt efter varens behandlingsgrad

d)

de skønnede mængder af hver omladet art i kilogram produktvægt og i levende vægt fordelt efter varens behandlingsgrad

Ændring 103

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 20

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 21 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 10 meter eller derover, som er involveret i en omladningsaktivitet, udfylder en elektronisk omladningsopgørelse.

1.   Førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 12  meter eller derover, som er involveret i en omladningsaktivitet, udfylder en elektronisk omladningsopgørelse.

Ændring 104

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 20

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 21 — stk. 2 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Den i stk. 1 omhandlede omladningsopgørelse skal mindst indeholde følgende oplysninger:

2.   Den i stk. 1 omhandlede omladningsopgørelse skal have samme format i hele Unionen og mindst indeholde følgende oplysninger:

Ændring 105

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 20

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 21 — stk. 2 — litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c)

FAO alpha-3-koden for hver art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget

c)

FAO alpha-3-koden for hver omladet art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget

Ændring 106

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 20

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 21 — stk. 2 — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

de skønnede mængder af hver art i kilogram produktvægt og i levende vægt fordelt efter varens behandlingsgrad eller eventuelt antallet af fisk, herunder de mængder eller det antal fisk, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning

d)

de skønnede mængder af hver omladet art i kilogram produktvægt og i levende vægt fordelt efter varens behandlingsgrad eller eventuelt antallet af fisk, herunder de mængder eller det antal fisk, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, som en særskilt oplysning

Ændring 107

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 20

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 21 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Sammenlignet med de landede mængder eller resultatet af en inspektion er den tilladte tolerancemargen for de i omladningsopgørelsen registrerede skøn over, hvor store mængder fisk i kilogram der er om bord, 10  % for hver art.

3.   Sammenlignet med de landede mængder eller resultatet af en inspektion er den tilladte tolerancemargen for de i omladningsopgørelsen registrerede skøn over, hvor store mængder fisk i kilogram der er om bord, 15  % for hver art.

Ændring 108

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 20

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 21 — stk. 6

Kommissionens forslag

Ændring

6.   Kommissionen tillægges i overensstemmelse med artikel 119a beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at fritage visse kategorier af fiskerfartøjer for forpligtelsen i stk. 1 under hensyntagen mængderne og/eller typen af fiskevarer.

6.   Kommissionen tillægges i overensstemmelse med artikel 119a beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at fritage visse kategorier af fiskerfartøjer for forpligtelsen i stk. 1 under hensyntagen til mængderne og/eller typen af fiskevarer og risikoen for manglende overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik samt anden relevant lovgivning . Ved fastsættelsen af risikoniveauet tages der hensyn til alvorlige overtrædelser begået af de pågældende fartøjer.

Ændring 109

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 22 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 10 meter eller derover fremsender elektronisk de i artikel 21 omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i deres flagmedlemsstat inden 24 timer efter afslutningen af omladningen.

1.   Førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 12  meter eller derover fremsender elektronisk ved hjælp af det samme format, der er harmoniseret på EU-plan og gælder for alle medlemsstater de i artikel 21 omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i deres flagmedlemsstat inden 24 timer efter afslutningen af omladningen.

Ændring 110

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 22 — stk. 5 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

omladningsopgørelsens format og indhold

a)

omladningsopgørelsens harmoniserede format og indhold

Ændring 111

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 23 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Føreren af et EU-fiskerfartøj eller dennes repræsentant udfylder en elektronisk landingsopgørelse.

1.   Føreren af et EU-fiskerfartøj eller førerens repræsentant udfylder en elektronisk landingsopgørelse.

Ændring 112

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 23 — stk. 2 — litra f

Kommissionens forslag

Ændring

f)

dato og tidspunkt for landingen

f)

dato og klokkeslæt for afslutningen af landingen

Ændring 113

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 23 — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   For at omregne lagret eller forarbejdet fisks vægt til levende vægt med henblik på registrering i landingsopgørelsen skal førere af fiskerfartøjer anvende en omregningsfaktor fastsat i henhold til artikel 14, stk. 9.

4.   For at omregne lagret eller forarbejdet fisks vægt til levende vægt med henblik på registrering i landingsopgørelsen skal førere af fiskerfartøjer eller førerens repræsentant anvende en omregningsfaktor fastsat i henhold til artikel 14, stk. 9.

Ændring 114

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 24 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Føreren af et EU-fiskerfartøj eller dennes repræsentant fremsender elektronisk de i artikel 23 omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i flagmedlemsstaten inden 24 timer efter afslutningen af landingen.

1.   Føreren af et EU-fiskerfartøj eller førerens repræsentant fremsender elektronisk og ved hjælp af det samme format, der er harmoniseret på EU-plan og gælder for alle medlemsstater, de i artikel 23 omhandlede oplysninger til den kompetente myndighed i flagmedlemsstaten så hurtigt som muligt og senest 24  timer efter afslutningen af landingen.

 

Ved beregningen af den i første afsnit omhandlede frist på 24 timer medregnes lørdage, søndage og helligdage ikke.

 

Med henblik på denne artikel betragtes landingen, når fiskevarerne transporteres fra landingsstedet, før de er vejet, som afsluttet, når fiskevarerne er vejet.

Ændring 115

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 24 — stk. 5 — litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

da)

de opgaver, der varetages af den centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, med hensyn til landingsopgørelser

Ændring 116

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 24 — stk. 5 — litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

db)

hyppigheden af overførsel af landingsopgørelsesdata.

Ændring 117

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 24 — stk. 6 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

landingsopgørelsens format og indhold

a)

landingsopgørelsens harmoniserede format og indhold

Ændring 118

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 24 — stk. 6 — litra f

Kommissionens forslag

Ændring

f)

de opgaver, der varetages af den centrale myndighed, jf. artikel 5, stk. 5, med hensyn til landingsopgørelser

udgår

Ændring 119

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 21

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 24 — stk. 6 — litra g

Kommissionens forslag

Ændring

g)

hvor ofte landingsopgørelsesdata skal overføres.

udgår

Ændring 340

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 23

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 25a — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Medlemsstaterne sørger for, at der foretages effektiv kontrol med landingsforpligtelsen. Til dette formål skal en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer, der fisker efter arter, som er omfattet af landingsforpligtelsen, og som fører deres flag , jf. stk. 2 , være udstyret med elektroniske overvågningsanordninger med kontinuerlig optagelse, herunder kameraovervågningssystemer (CCTV) .

1.   Medlemsstaterne sørger for, at der foretages effektiv kontrol med landingsforpligtelsen. Til dette formål skal en mindsteprocentdel af fiskerfartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover , som fører deres flag og fisker efter arter, som er omfattet af landingsforpligtelsen, og som er identificeret som havende en høj risiko for manglende overholdelse af landingsforpligtelsen i de specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer , der er vedtaget i henhold til artikel 95 , være udstyret med kameraovervågningssystemer (CCTV) med kontinuerlig optagelse og lagring af data i overensstemmelse med alle gældende regler om beskyttelse af privatlivets fred og behandling af personoplysninger. I overensstemmelse med specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer, der er vedtaget i henhold til artikel 95, kan medlemsstaten tillade, at fiskerfartøjet medbringer kontrolobservatører om bord, jf. artikel 73a.

Ændring 121

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 23

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 25a — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.     Procentdelen af fiskerfartøjer, jf. stk. 1, fastlægges for forskellige risikokategorier i særlige kontrol- og inspektionsprogrammer, der vedtages i henhold til artikel 95. I disse programmer fastlægges også risikokategorierne og de typer fiskerfartøjer, der medtages i sådanne kategorier.

udgår

Ændring 122

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 23

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 25a — stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3a.     Kommissionen undersøger, hvor effektivt de elektroniske overvågningssystemer kontrollerer overholdelsen af landingsforpligtelsen og deres bidrag til at nå det maksimale bæredygtige udbytte af de pågældende bestande, og sender inden den … [fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] en rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændring 123

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 23

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 25a — stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3b.     Som et supplement til de elektroniske overvågningssystemer til brug ved kontrol af landingsforpligtelsen kan medlemsstaterne ligeledes støtte brugen af systemer, der giver mulighed for en bedre overvågning af fiskerioperationernes selektivitet direkte på redskaberne.

Ændring 341

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 23

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 25a — stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3c.     Operatører kan udstyre deres fiskerfartøjer med kameraovervågningssystemer på frivillig basis. Med henblik herpå indfører den kompetente myndighed incitamenter såsom yderligere tildeling af kvoter eller sletning af point i overensstemmelse med stk. 4.

Ændring 125

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 23

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 25a — stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3d.     Fiskerfartøjer skal obligatorisk udstyres med CCTV-teknologi, hvis de har begået to eller flere alvorlige overtrædelser af reglerne i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og den kompetente myndighed har vedtaget dette som en sanktion.

Ændring 126

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 23

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 25a — stk. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3e.     Ejendomsretten til optagelser fra overvågningskameraer ligger til enhver tid hos ejeren af fiskerfartøjet. Forretningshemmeligheder og privatlivsrettigheder skal under hele processen beskyttes og garanteres af de kompetente myndigheder.

Ændring 127

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 23

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 25a — stk. 4 — afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændring

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage nærmere regler for kravene til, de tekniske specifikationer for, installation af og funktioner i de elektroniske overvågningssystemer, der anvendes til at kontrollere landingsforpligtelsen, herunder kameraovervågningssystemer med kontinuerlig optagelse.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 119a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge nærmere regler for kravene til, de tekniske specifikationer for, installation af og funktioner i  samt incitamenter til installation af de elektroniske overvågningssystemer, der anvendes til at kontrollere landingsforpligtelsen, herunder kameraovervågningssystemer med kontinuerlig optagelse.

Ændring 327

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 23 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

23a)

I afsnit IV, kapitel I, afdeling 1, indsættes følgende artikel:

»Artikel 25b

Vurdering af elektronisk fjernovervågning

Kommissionen forelægger senest den … [6 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af den elektroniske fjernovervågnings effektivitet og dens bidrag til kontrollen med overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, herunder kontrollen med utilsigtede fangster og pålideligheden af fangstdata.«

Ændring 128

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 27

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 33 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Hvis de data, som en medlemsstat har indsendt i henhold til stk. 2, er baseret på skøn for en bestand eller gruppe af bestande, meddeler medlemsstaten Kommissionen de korrigerede mængder fastlagt på grundlag af landingsopgørelser, så snart de foreligger og senest 12 måneder efter landingsdatoen.

3.   Hvis de data, som en medlemsstat har indsendt i henhold til stk. 2, er baseret på skøn for en bestand eller gruppe af bestande, meddeler medlemsstaten Kommissionen de korrigerede mængder fastlagt på grundlag af landingsopgørelser, så snart de foreligger og senest tre måneder efter landingsdatoen.

Ændring 129

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 27

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 33 — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   Hvis en medlemsstat konstaterer uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er indsendt til Kommissionen i overensstemmelse med stk. 2 og 3, og resultaterne af valideringen udført i overensstemmelse med artikel 109, meddeler medlemsstaten Kommissionen de korrigerede mængder fastlagt på grundlag denne validering, så snart de foreligger og senest 12 måneder efter landingsdatoen.

4.   Hvis en medlemsstat konstaterer uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er indsendt til Kommissionen i overensstemmelse med stk. 2 og 3, og resultaterne af valideringen udført i overensstemmelse med artikel 109, skal den verificere dataene og udføre krydskontrol for at korrigere sådanne uoverensstemmelser. Desuden meddeler medlemsstaten Kommissionen de korrigerede mængder fastlagt på grundlag af denne validering, så snart de foreligger og senest tre måneder efter landingsdatoen.

Ændring 130

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 27

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 33 — stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

6a.     Fangster, der tages som led i videnskabelig forskning, kan doneres til sociale projekter, herunder mad til hjemløse.

Ændring 131

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 28

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 34 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

Kommissionen kan anmode en medlemsstat om at indsende mere detaljerede og hyppigere oplysninger end som fastsat i artikel 33, hvis det konstateres, at 80 % af en kvote for en bestand eller gruppe af bestande anses for at være opbrugt."

1.

En medlemsstat skal straks meddele det til Kommissionen, når den fastslår, at:

 

a)

80 % af fangsterne af en kvoteret bestand eller gruppe af bestande, der er taget af fiskerfartøjer, som fører dens flag, er opbrugt, eller

 

b)

80 % af den maksimalt tilladte fiskeriindsats, der er knyttet til et fiskeredskab eller et specifikt fiskeri og et tilsvarende geografisk område og gældende for alle eller en gruppe af de fiskerfartøjer, der fører dens flag, er nået.

 

I så fald kan Kommissionen anmode om mere detaljerede og hyppigere oplysninger end fastsat i artikel 33.

Ændring 132

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 28

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 34 — stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

1a.     Kommissionen kan anmode en medlemsstat om at indsende mere detaljerede og hyppigere oplysninger end som fastsat i artikel 33, hvis det konstateres, at 80 % af en kvote for en bestand eller gruppe af bestande anses for at være opbrugt, eller 80 % af den maksimalt tilladte fiskeriindsats, der er knyttet til et fiskeredskab eller et specifikt fiskeri og et tilsvarende geografisk område, er nået. I så fald skal medlemsstaten sende de ønskede oplysninger til Kommissionen.

Ændring 134

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 35

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 39a — stk. 1 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

fartøjerne er udstyret med fremdrivningsmaskiner med en certificeret effekt på mere end 221 kilowatt eller

a)

fartøjerne er udstyret med fremdrivningsmaskiner med en certificeret effekt på mere end 221 kilowatt , og

Ændring 135

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 35

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 39a — stk. 1 — litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b)

fartøjerne er udstyret med fremdrivningsmaskiner med en certificeret effekt på mellem 120 og 221 kilowatt og fisker i områder, der er omfattet af en ordning vedrørende fiskeriindsatsen eller begrænsninger af maskineffekt.

b)

fartøjerne fisker i områder, der er omfattet af fiskeriindsatsordninger eller begrænsninger af maskineffekt.

Ændring 136

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 35

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 39 a — stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

1a.     Medlemsstaterne sørger ydermere for, at fartøjer, der har begået en overtrædelse i forbindelse med manipulation af en motor for at øge fartøjets motoreffekt ud over den maksimale kontinuerlige maskineffekt ifølge maskincertifikatet, er udstyret med permanent monterede anordninger, der måler og registrerer maskineffekten.

Ændring 137

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 35

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 39a — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.   De i stk. 1 omhandlede anordninger, navnlig permanent monterede akselbelastningsmålere og omdrejningstællere, sikrer kontinuerlig måling af fremdrivningsmaskineffekt i kilowatt.

2.   De i stk. 1 omhandlede anordninger, navnlig permanent monterede akselbelastningsmålere og omdrejningstællere, sikrer kontinuerlig måling og registrering af fremdrivningsmaskineffekt i kilowatt.

Ændring 138

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 35 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 40 — stk. 3

Gældende ordlyd

Ændring

 

35a)

Artikel 40, stk. 3, affattes således:

3.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan overdrage certificeringen af maskineffekt til klassifikationsvirksomheder eller til andre operatører, der har den nødvendige ekspertise til at foretage teknisk undersøgelse af maskineffekt. De pågældende klassifikationsvirksomheder eller andre operatører må kun attestere, at en fremdrivningsmaskine ikke kan overskride den officielt anførte kraft, hvis der ikke er nogen mulighed for at øge fremdrivningsmaskinens ydelse til over den certificerede effekt.

»3.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan overdrage certificeringen af maskineffekt til klassifikationsvirksomheder eller til andre operatører, der har den nødvendige ekspertise til at foretage teknisk undersøgelse af maskineffekt. De pågældende klassifikationsvirksomheder eller andre operatører må kun attestere, at en fremdrivningsmaskine ikke kan overskride den officielt anførte kraft, hvis der ikke er nogen mulighed for at øge fremdrivningsmaskinens ydelse til over den certificerede effekt. De pågældende klassifikationsvirksomheder og andre operatører er ansvarlige for rigtigheden af certificeringerne.«

Ændring 139

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 36

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 40 — stk. 6

Kommissionens forslag

Ændring

6.   Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage nærmere regler for certificeringen af fremdrivningsmaskineffekt. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 2."

6.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 119a med henblik på at vedtage nærmere regler for certificeringen af fremdrivningsmaskineffekt.

Ændring 140

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 37

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 41 — stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

Medlemsstaterne kontrollerer nøjagtigheden og sammenhængen i oplysningerne om maskineffekt og tonnage ved at udnytte alle tilgængelige oplysninger om det pågældende fartøjs tekniske karakteristika.

Ændring 141

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 37

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 41 — stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

Medlemsstaterne underretter inden for rammerne af den i artikel 118 omhandlede rapport Kommissionen om resultatet af kontrollerne i henhold til nærværende artikel og om de foranstaltninger, der er taget, såfremt fiskerfartøjets maskineffekt eller tonnage viser sig at være større end det, der er anført i fiskerilicensen eller i EU-flåderegistret eller det nationale flåderegister.

Ændring 142

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 39 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 44

Gældende ordlyd

Ændring

 

39a)

Artikel 44 affattes således:

Artikel 44

»Artikel 44

Separat stuvning af demersale fangster, der er omfattet af flerårige planer

Separat stuvning af demersale fangster, der er omfattet af flerårige planer

1.   Alle fangster af demersale bestande , der er omfattet af en flerårig plan , og som opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj med en længde overalt på 12 meter eller derover, skal lægges i kasser, rum eller beholdere separat for hver af disse bestande på en sådan måde, at de kan identificeres fra andre kasser, rum eller beholdere.

1.   Alle fangster af demersale målbestande , der er omfattet af en genopretningsplan, specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer, der er vedtaget i medfør af artikel 95, herunder bestemmelser om separat stuvning, eller specifikke kontrolforanstaltninger som omhandlet i flerårige planer , og som opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj med en længde overalt på 12 meter eller derover, skal lægges i kasser, rum eller beholdere separat for hver af disse bestande på en sådan måde, at de kan identificeres fra andre kasser, rum eller beholdere.

2.   Førere af EU-fiskerfartøjer skal opbevare fangsterne af demersale bestande, der er omfattet af en flerårig plan, i overensstemmelse med en stuvningsplan, der beskriver, hvor de forskellige arter opbevares i lasten.

2.   Førere af EU-fiskerfartøjer skal opbevare fangsterne af de i stk. 1 omhandlede demersale bestande i overensstemmelse med en stuvningsplan, der beskriver, hvor de forskellige arter opbevares i lasten.

3.   Det er forbudt at opbevare enhver fangstmængde af demersale bestande, der er omfattet af en flerårig plan, sammen med andre fiskevarer i en kasse, rum eller beholder om bord på et EU-fiskerfartøj.

3.   Det er forbudt at opbevare enhver fangstmængde af de i stk. 1 omhandlede demersale bestande sammen med andre fiskevarer i en kasse, rum eller beholder om bord på et EU-fiskerfartøj.«

Ændring 143

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — afsnit 42 — litra a

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 48 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Hvis de tabte redskaber ikke kan bjerges, skal fartøjsføreren indsætte oplysningerne om de tabte redskaber i logbogen i henhold til artikel 14, stk. 3. Flagmedlemsstatens kompetente myndighed underretter den kompetente myndighed i kystmedlemsstaten.

3.   Hvis de tabte redskaber ikke kan bjerges, skal fartøjsføreren indsætte oplysningerne om de tabte redskaber i logbogen i henhold til artikel 14, stk. 3. Flagmedlemsstatens kompetente myndighed underretter straks den kompetente myndighed i kystmedlemsstaten.

Ændring 144

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — afsnit 42 — litra b

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 48 — stk. 5

Kommissionens forslag

Ændring

5.   Medlemsstaterne indsamler og registrerer oplysninger om tabte redskaber og fremsender disse oplysninger til Kommissionen efter anmodning.

5.   Medlemsstaterne indsamler og registrerer alle de i stk. 3 omhandlede oplysninger om tabte redskaber og fremsender disse oplysninger til Kommissionen og Det Europæiske Fiskerikontrolagentur.

 

Det Europæiske Fiskerikontrolagentur overfører disse oplysninger til Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og Det Europæiske Miljøagentur inden for rammerne af deres forstærkede samarbejde.

 

Det EU-register over overtrædelser, der oprettes i henhold til artikel 93, stk. 1, registrerer fiskeredskaber, der tabes til havs, og varetager registrering og videreformidling af disse oplysninger til medlemsstaterne og Det Europæiske Fiskerikontrolagentur.

 

Oplysningerne overføres elektronisk og uden forsinkelse. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 119a med henblik på at supplere denne forordning ved yderligere at præcisere reglerne for overførsel af oplysningerne.

Ændring 145

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 43

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 50 — overskrift

Kommissionens forslag

Ændring

Kontrol af områder med fiskeribegrænsning

Kontrol af områder med fiskeribegrænsning og beskyttede havområder

Ændring 146

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 43

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 50 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Fiskeriaktiviteter i områder med fiskeribegrænsning, der er beliggende i EU-farvande, kontrolleres af kystmedlemsstaten. Kystmedlemsstaten skal have et system til at opspore og registrere fiskerfartøjernes indsejling i, gennemsejling af og udsejling af områder med fiskeribegrænsning under dens jurisdiktion eller højhedsområde.

1.   Fiskeriaktiviteter i områder med fiskeribegrænsning og beskyttede havområder , der er beliggende i EU-farvande, kontrolleres af kystmedlemsstaten. Kystmedlemsstaten skal have et system til at opspore og registrere fiskerfartøjernes indsejling i, gennemsejling af og udsejling af områder med fiskeribegrænsning og beskyttede havområder under dens jurisdiktion eller højhedsområde.

Ændring 147

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 43

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 50 — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.   EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter i områder med fiskeribegrænsning, der er beliggende på åbent hav eller i tredjelandsfarvande, kontrolleres af flagmedlemsstaterne.

2.   EU-fiskerfartøjers fiskeriaktiviteter i områder med fiskeribegrænsning og beskyttede havområder , der er beliggende på åbent hav eller i tredjelandsfarvande, kontrolleres af flagmedlemsstaterne.

Ændring 148

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 43

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 50 — stk. 3 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Gennemsejling af et område med fiskeribegrænsning er tilladt for alle fiskerfartøjer, som ikke har tilladelse til at fiske i sådanne områder, på følgende betingelser:

3.   Gennemsejling af et område med fiskeribegrænsning eller et beskyttet havområde er tilladt for alle fiskerfartøjer, som ikke har tilladelse til at fiske i sådanne områder, på følgende betingelser:

Ændring 149

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 1 — afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændring

Medlemsstaterne sikrer, at rekreativt fiskeri på deres område og i EU-farvande sker på en måde, der er forenelig med målene og reglerne for den fælles fiskeripolitik.

Medlemsstaterne sikrer, at rekreativt fiskeri på deres område og i EU-farvande sker på en måde, der er forenelig med målene og reglerne for den fælles fiskeripolitik samt med Unionens bevaringsforanstaltninger, herunder dem, der er vedtaget inden for rammerne af flerårige planer .

Ændring 150

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 1 — afsnit 2 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

indføre en registrerings- eller licensordning, der overvåger antallet af fysiske og juridiske personer, der deltager i rekreativt fiskeri, og

a)

på grundlag af allerede eksisterende praksis i medlemsstaterne indføre en registrerings- eller licensordning, der overvåger antallet af fysiske og juridiske personer, der deltager i rekreativt fiskeri, samt et passende sanktionssystem for manglende overholdelse, som informerer ansøgere om de pågældende licenser om de EU-bevaringsforanstaltninger, der skal anvendes i dette område, herunder om fangstbegrænsninger og sanktionsordninger, og

Ændring 151

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 1 — nr. 2 — litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b)

indsamle data om fangster fra sådanne fiskerier gennem fangstrapportering eller andre dataindsamlingssystemer baseret på en metode, der meddeles Kommissionen .

b)

indsamle data om fangster fra sådanne fiskerier gennem en enkel, gratis, harmoniseret elektronisk formular eller applikation .

Ændring 152

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 2 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Med hensyn til bestande, grupper af bestande og arter, der er omfattet af EU-bevarelsesforanstaltninger, som omfatter rekreativt fiskeri, skal medlemsstaterne

2.   Med hensyn til bestande, grupper af bestande og arter, der er omfattet af EU-bevarelsesforanstaltninger, som omfatter rekreativt fiskeri, herunder yderligere bevarelsesforanstaltninger, der vedtages inden for rammerne af flerårige planer, skal medlemsstaterne:

Ændring 153

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 2 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

sørge for, at fysiske og juridiske personer, der deltager i rekreativt fiskeri efter sådanne bestande eller arter, elektronisk registrerer og indsender fangstopgørelser til de kompetente myndigheder dagligt eller efter hver fangstrejse, og

a)

sørge for, at fysiske og juridiske personer, der deltager i rekreativt fiskeri efter sådanne bestande eller arter, modtager klar information om gældende EU-bevaringsforanstaltninger, elektronisk registrerer og indsender fangstopgørelser til de kompetente myndigheder dagligt eller efter hver fangstrejse, og

Ændring 342

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3a.     Føreren af et fiskerfartøj, der anvendes til fisketurisme, skal før hver sejlads, hvor fiskerfartøjet anvendes til dette specifikke formål, underrette de kompetente myndigheder herom. Artikel 15 finder ikke anvendelse.

Ændring 154

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.     Nationale kontrolprogrammer, jf. artikel 93a, skal omfatte specifikke kontrolaktiviteter vedrørende rekreativt fiskeri.

udgår

Ændring 155

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 5 — afsnit 1 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage nærmere regler for:

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 119a som supplement til denne forordning ved at fastlægge nærmere regler for:

Ændring 343

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 5 — afsnit 1 — litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

aa)

meddelelse fra føreren af et fiskerfartøj som omhandlet i stk. 3a

Ændring 156

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 5 — afsnit 1 — litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b)

indsamlingen af data samt registreringen og indsendelsen af fangstdata

b)

indsamlingen af data samt registreringen og indsendelsen af fangstdata ved hjælp af en enkel, gratis og harmoniseret elektronisk formular eller ansøgning

Ændring 157

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 5 — afsnit 1 — litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c)

sporingen af fartøjer , der anvendes til rekreativt fiskeri, og

c)

sporingen af et fartøj , der anvendes til fisketurisme, og chartrede fartøjer til rekreativt fiskeri, og

Ændring 158

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 5 — afsnit 1 — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

kontrollen og mærkningen af redskaber, der anvendes til rekreativt fiskeri.

d)

kontrollen og mærkningen af redskaber, der anvendes til rekreativt fiskeri , på en enkel og forholdsmæssig måde .

Ændring 159

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 5 — afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændring

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 2.

udgår

Ændring 160

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 55 — stk. 6

Kommissionens forslag

Ændring

6.   Denne artikel finder anvendelse på alle rekreative fiskeriaktiviteter, herunder fiskeriaktiviteter, der er tilrettelagt af kommercielle foretagender i turistsektoren og sektoren for idrætskonkurrencer."

6.   Denne artikel finder anvendelse på alle rekreative fiskeriaktiviteter, såsom dem, der udføres med støtte fra et fartøj, ved dykning eller til fods ved anvendelse af en hvilken som helst fangst- eller høstmetode, herunder fiskeriaktiviteter, der er tilrettelagt af kommercielle foretagender i turistsektoren og sektoren for idrætskonkurrencer samt i forbindelse med fisketurisme og chartrede fartøjer til rekreativt fiskeri .

Ændring 161

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 44 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Kapitel V a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

44a)

I afsnit IV indsættes følgende kapitel:

»KAPITEL Va

Kontrol med fiskeri uden fartøj

Artikel 55a

Fiskeri uden fartøj

1.     Medlemsstaterne sikrer, at fiskeri uden fartøj på deres område sker på en måde, der er forenelig med målene og reglerne for den fælles fiskeripolitik.

2.     Med henblik herpå indfører medlemsstaterne en registrerings- eller licensordning til overvågning af antallet af fysiske og juridiske personer, der deltager i fiskeri uden fartøj.«

Ændring 332

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 56 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Hver medlemsstat er ansvarlig for på sit område at kontrollere anvendelsen af reglerne i den fælles fiskeripolitik på alle trin i afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter fra det trin, hvor de bringes i omsætning til detailsalget, herunder transport. Medlemsstaterne træffer navnlig foranstaltninger for at sikre, at fiskevarer, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, og som er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, kun anvendes til andre formål end konsum.

1.   Hver medlemsstat er ansvarlig for på sit område at kontrollere anvendelsen af reglerne i den fælles fiskeripolitik på alle trin i afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter fra det trin, hvor de bringes i omsætning til detailsalget, herunder hotel- og restaurationsbranchen og transport. Medlemsstaterne træffer navnlig foranstaltninger for at sikre, at fiskevarer, der er under den gældende bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, og som er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, kun anvendes til andre formål end konsum. Uanset artikel 15, stk. 11, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er det af hensyn til social solidaritet og for at mindske spild tilladt at donere fiskevarer under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, og som er undergivet landingsforpligtelse, til velgørende og/eller sociale formål. Denne undtagelse må ikke resultere i, at der skabes et marked for fangster under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse.

Ændring 163

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 56a — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Fiskevarer og akvakulturprodukter fra fangst eller høst samles i partier, inden de bringes i omsætning.

1.   Fiskevarer og akvakulturprodukter samles i partier, inden de bringes i omsætning.

Ændring 164

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 56a — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.    Et parti må kun indeholde fiskevarer eller akvakulturprodukter af en given art, der har gennemgået samme behandling, og som stammer fra samme relevante geografiske område og samme fiskerfartøj eller gruppe af fiskerfartøjer eller samme akvakulturproduktionsenhed.

2.    Med henblik på at bringe fiskevarer eller akvakulturprodukter i omsætning må hvert parti for så vidt angår produkter, der er omfattet af kapitel 3 i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87, kun bestå af en given art, der har gennemgået samme behandling, og som stammer fra samme relevante geografiske område og samme fiskerfartøj eller gruppe af fiskerfartøjer eller samme akvakulturproduktionsenhed.

Ændring 165

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 56a — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Uanset stk. 2 kan mængder af fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg fiskevarer af forskellige arter, og som stammer fra samme relevante geografiske område og har gennemgået samme behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i  det samme parti af fiskerfartøjets operatør, af den producentorganisation, som fartøjets operatør er medlem af, eller af en registreret køber, inden de bringes i omsætning.

3.   Uanset stk. 2 kan mængder af fiskevarer, som samlet udgør under 30 kg fiskevarer af forskellige arter, og som stammer fra samme relevante geografiske område og har gennemgået samme behandling, pr. fartøj og pr. dag, samles i  den samme batch af fiskerfartøjets operatør, af den producentorganisation, som fartøjets operatør er medlem af, af fiskeauktionen eller af den registrerede køber, inden de bringes i omsætning.

Ændring 166

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 56a — stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

4a.     Uanset artikel 15, stk. 11, i forordning (EU) nr. 1380/2013 er det, af hensyn til social solidaritet og for at mindske spild, tilladt at anvende fangster af arter under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse til velgørende og/eller sociale formål.

Ændring 167

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 56a — stk. 5 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

5.    Når et parti fiskevarer eller akvakulturprodukter er bragt i omsætning, må partiet kun samles med et andet parti eller opdeles, hvis det parti , der fås ved samlingen, eller de partier, der fås ved opdelingen, opfylder følgende betingelser:

5.   Når et parti fiskevarer eller akvakulturprodukter er bragt i omsætning, må partiet kun samles med et andet parti eller opdeles, hvis den batch , der fås ved samlingen, eller de partier, der fås ved opdelingen, opfylder følgende betingelser:

Ændring 168

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 56a — stk. 5 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

de indeholder fiskevarer eller akvakulturprodukter af en given art, der har gennemgået samme behandling

udgår

Ændring 169

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 56a — stk. 5 — litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b)

de sporbarhedsoplysninger, der er anført i artikel 58, stk. 5 og 6, gives for det nye parti eller de nye partier

b)

de sporbarhedsoplysninger, der er anført i artikel 58, stk. 5 og 6, gives for den nye batch eller det nye parti

Ændring 170

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 56a — stk. 5 — litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c)

den operatør, der er ansvarlig for at bringe det nye parti i omsætning, kan fremlægge oplysninger om det nye partis sammensætning , navnlig oplysninger vedrørende hvert af de partier af fiskevarer eller akvakulturprodukter, som det indeholder, og de mængder fiskevarer eller akvakulturprodukter, der stammer fra hvert af de partier, der udgør det nye parti .

c)

den operatør, der er ansvarlig for at bringe fiskevarerne eller akvakulturprodukterne i den nye batch eller det nye parti i omsætning, kan fremlægge oplysninger om sammensætningen af den nye batch eller det nye parti , navnlig oplysninger vedrørende hvert af de partier af fiskevarer eller akvakulturprodukter, som det indeholder, herunder arterne og deres oprindelse .

Ændring 171

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 56a — stk. 6

Kommissionens forslag

Ændring

6.   Denne artikel finder kun anvendelse på fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af kapitel 3 og af toldposition 1604 og 1605 i kapitel 16 i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87*.

6.    Med forbehold af stk. 2 finder denne artikel anvendelse på fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af kapitel 3 og af toldposition 1604 og 1605 i kapitel 16 i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87*.

Ændring 172

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 57 — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Kontrol kan foretages på ethvert trin i forsyningskæden, herunder transport . For produkter, der kun er omfattet af fælles handelsnormer, når de bringes i omsætning, kan kontroller, der foretages på senere trin i forsyningskæden, være dokumentkontroller.

2.   Kontrol kan foretages på ethvert trin i forsyningskæden, herunder i transport- og restaurationsleddet . For produkter, der kun er omfattet af fælles handelsnormer, når de bringes i omsætning, kan kontroller, der foretages på senere trin i forsyningskæden, være dokumentkontroller.

Ændring 173

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Med forbehold af sporbarhedskravene i forordning (EF) nr. 178/2002 skal alle partier af fiskevarer eller akvakulturprodukter være sporbare på alle trin i produktion, forarbejdning og distribution fra fangst eller høst til detailsalg, herunder fiskevarer og akvakulturprodukter bestemt til eksport.

1.   Med forbehold af sporbarhedskravene i forordning (EF) nr. 178/2002 skal alle partier og batches af fiskevarer eller akvakulturprodukter være sporbare på alle trin i produktion, forarbejdning og distribution fra fangst eller høst til detailsalg, herunder fiskevarer og akvakulturprodukter bestemt til eksport.

Ændring 174

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Operatører på alle trin i produktion, forarbejdning og distribution fra fangst eller høst til detailsalg skal sikre, at de oplysninger, der er anført i stk. 5 og 6, for hvert parti fiskevarer eller akvakulturprodukter:

2.   Operatører på alle trin i produktion, forarbejdning og distribution fra fangst eller høst til detailsalg skal sikre, at de oplysninger, der er anført i stk. 5 og 6, for hvert parti eller hver batch fiskevarer eller akvakulturprodukter:

Ændring 175

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Partier af fiskevarer og akvakulturprodukter, som bringes i omsætning, eller som kan forventes bragt i omsætning i Unionen, eller som eksporteres eller kan forventes eksporteret, skal forsynes med passende mærkning for at sikre, at hvert enkelt parti kan spores.

3.   Partier og batches af fiskevarer og akvakulturprodukter, som bringes i omsætning eller markedsføres , eller som kan forventes bragt i omsætning eller markedsført i Unionen, eller som eksporteres eller kan forventes eksporteret, skal forsynes med passende mærkning for at sikre, at hvert enkelt parti kan spores.

Ændring 176

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   Medlemsstaterne sikrer, at operatørerne har etableret digitale systemer og procedurer til at identificere alle operatører, fra hvilke de har modtaget partier af fiskevarer og akvakulturprodukter, samt hvem disse varer og produkter er blevet leveret til. Disse oplysninger stilles til rådighed for de kompetente myndigheder på deres anmodning.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at operatørerne har etableret digitale systemer og procedurer til at identificere alle operatører, fra hvilke de har modtaget partier eller batches af fiskevarer og akvakulturprodukter, samt hvem disse varer og produkter er blevet leveret til. Disse oplysninger stilles til rådighed for de kompetente myndigheder på deres anmodning.

Ændring 177

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58– stk. 5 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

5.   For partier af fiskevarer og akvakulturprodukter, bortset fra produkter, der er importeret til Unionen, skal de i stk. 2 omhandlede oplysninger omfatte:

5.   For partier eller batches af fiskevarer og akvakulturprodukter, bortset fra produkter, der er importeret til Unionen, skal de i stk. 2 omhandlede oplysninger omfatte:

Ændring 178

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 5 — litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c)

FAO alpha-3-koden for arten og det videnskabelige navn

c)

FAO alpha-3-koden for arten, det videnskabelige navn og det almindelige handelsnavn

Ændring 179

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 5 — litra f

Kommissionens forslag

Ændring

f)

datoen for fangst af fiskevarer eller datoen for høst af akvakulturprodukter og produktionsdatoen, hvis den er relevant

f)

datoen for fangst eller losning af fangster af fiskevarer eller datoen for høst af akvakulturprodukter eller produktionsdatoen, hvis den er relevant

Ændring 180

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 6 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

6.    For partier af fiskevarer og akvakulturprodukter, der importeres til Unionen, skal de i stk. 2 omhandlede oplysninger omfatte:

6.   For partier eller batches af fiskevarer og akvakulturprodukter, der importeres til Unionen, skal de i stk. 2 omhandlede oplysninger omfatte:

Ændring 181

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 6 — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

det eller de relevante geografiske områder for fiskevarer fanget på havet eller fangst- eller produktionsområderne, jf. artikel 38, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1379/2013, for fiskevarer fanget i ferskvand og akvakulturprodukter

d)

det eller de relevante geografiske områder for fiskevarer fanget på havet , indberettet i henhold til det FAO-statistiske område/underområde/opdeling, hvor fangsten fandt sted, og med angivelse af, om fangsten skete på åbent hav, i et område reguleret af en regional fiskeriforvaltningsorganisation (RFFO) eller i en eksklusiv økonomisk zone , eller fangst- eller produktionsområderne, jf. artikel 38, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1379/2013, for fiskevarer fanget i ferskvand og akvakulturprodukter

Ændring 182

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 6 — litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

ha)

for fiskevarer fanget på havet, IMO-nummeret eller en anden entydig fartøjsidentifikation (hvis et IMO-nummer ikke er relevant) for fangstfartøjet.

Ændring 183

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 7

Kommissionens forslag

Ændring

7.   Medlemsstaterne kan fritage små mængder af varer og produkter, der sælges direkte fra fiskerfartøjer til forbrugerne, fra kravene i denne artikel, hvis mængden ikke overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr. dag.

7.   Medlemsstaterne kan fritage små mængder af varer og produkter, der sælges direkte fra fiskerfartøjer af fartøjsføreren eller en repræsentant for fartøjsføreren til forbrugerne, og som ikke efterfølgende bringes i omsætning, men kun anvendes til privat forbrug, for kravene i denne artikel, hvis mængden ikke overstiger 5 kg fiskevarer pr. forbruger pr. dag.

Ændring 184

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 9

Kommissionens forslag

Ændring

9.   Denne artikel finder kun anvendelse på fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af kapitel 3 og af toldposition 1604 og 1605 i kapitel 16 i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87*.

9.   Denne artikel finder anvendelse på fiskevarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af kapitel 3 og af toldposition 1604 og 1605 i kapitel 16 i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87*.

Ændring 185

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 46

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 58 — stk. 10

Kommissionens forslag

Ændring

10.   Denne artikel finder ikke anvendelse på prydfisk, krebsdyr og bløddyr."

10.   Denne artikel finder ikke anvendelse på prydfisk, krebsdyr, bløddyr og alger ."

Ændring 186

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 48

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 59a — stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

1a.     Når fiskevarer, som er blevet vejet umiddelbart efter landing, ikke sælges samme dag, tillades en tolerancemargen på 10 % mellem landingsvægten og salgsvægten. Denne tolerancemargen gælder kun i tilfælde, hvor friske varer, der opbevares i kølefaciliteter hos godkendte erhvervsdrivende, legaliseres i henhold til et afhentningsdokument med henblik på salg i de følgende dage.

Ændring 187

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 48

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 59a — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.    Inden en operatør registreres til at veje fiskevarer, skal medlemsstaterne sikre , at operatøren er kompetent og har det tilstrækkelige udstyr til at udføre vejning. Medlemsstaterne skal også have en ordning for ophævelsen af registreringen af operatører , som ikke længere opfylder betingelserne for at udføre vejning .

2.    Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne give tilladelse til , at fiskevarer vejes om bord på fiskerfartøjet, hvis der foreligger en prøvetagningsplan som omhandlet i artikel 60 , stk. 1 .

Ændring 188

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 48

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 59a — stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3a.     Registrerede købere, registrerede auktioner eller andre organer eller personer, som er ansvarlige for den første afsætning af fiskevarer i en medlemsstat, er ansvarlige for, at vejningen er nøjagtig, medmindre vejningen i overensstemmelse med stk. 2 foretages om bord på et fiskerfartøj, hvor ansvaret påhviler føreren.

Ændring 189

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 48

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 59a — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.     Kommissionen tillægges i overensstemmelse med artikel 119a beføjelser til at vedtage delegerede retsakter vedrørende kriterierne for registrering af operatører, som har ret til at udføre vejning af fiskevarer og indholdet af vejningsregistrene."

udgår

Ændring 190

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 48

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 59a — stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

4a.     En medlemsstats kompetente myndigheder kan kræve, at alle mængder fiskevarer, der først landes i den pågældende medlemsstat, vejes under overværelse af embedsmænd, inden varerne transporteres væk fra landingsstedet.

Ændring 191

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 49

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 60 — stk. 1 — afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne vedtage af Kommissionen godkendte prøvetagningsplaner i overensstemmelse med den metode, der er omhandlet i stk. 6, med fastsættelse af mængden af fiskevarer, der skal vejes, og hvor vejningen skal foregå. I overensstemmelse med denne plan kan medlemsstaterne tillade, at fiskevarer vejes:

 

a)

ved landingen

 

b)

ombord på fiskerfartøjet, og/eller

 

c)

efter transport til en destination på den medlemsstats område, hvor landingen fandt sted.

Ændring 192

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 49

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 60 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Tallet fra vejningsregistret overføres til fartøjsføreren og bruges til udfyldelsen af landingsopgørelsen og transportdokumentet.

3.   Tallet fra vejningsregistret overføres straks til fartøjsføreren og bruges til udfyldelsen af landingsopgørelsen og transportdokumentet.

Ændring 193

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 49

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 60 — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   En medlemsstats kompetente myndigheder kan kræve, at alle mængder fiskevarer, der først landes i denne medlemsstat, vejes af eller vejes under overværelse af embedsmænd, inden de transporteres væk fra landingsstedet.

4.   En medlemsstats kompetente myndigheder kan kræve, at alle mængder fiskevarer, der først landes i denne medlemsstat, vejes af eller under overværelse af embedsmænd, inden de transporteres væk fra landingsstedet. Med forbehold af stk. 5 kræves det ikke, at disse mængder af fiskevarer vejes igen.

Ændring 194

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 49

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 60 — stk. 5 — litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c)

For fiskevarer, der er bestemt til konsum: en anden vejning af hver art i fiskevarerne udføres af en registreret vejer. Denne anden vejning kan finde sted efter transport, i en auktionshal, hos den registrerede køber eller hos en producentorganisation. Resultatet af den anden vejning overføres til fartøjsføreren.

c)

For fiskevarer, der er bestemt til konsum: en anden vejning af hver art i fiskevarerne udføres af en registreret vejer. Denne anden vejning kan finde sted efter transport, i en auktionshal, hos den registrerede køber eller hos en producentorganisation. Resultatet af den anden vejning overføres straks til fartøjsføreren.

Ændring 195

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 49

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 60 — stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

5a.     Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor fiskevarerne landes, give tilladelse til, at varerne inden vejning transporteres til registrerede købere, registrerede auktioner eller andre organer eller personer, der er ansvarlige for at bringe fiskevarer i omsætning i en anden medlemsstat. Denne tilladelse er omfattet af et fælles kontrolprogram mellem de berørte medlemsstater, jf. artikel 94, der er godkendt af Kommissionen og hviler på den risikobaserede metode, Kommissionen har fastlagt i overensstemmelse med artikel 6.

Ændring 196

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 49

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 60 — stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

5b.     Uanset stk. 1 kan fiskerfartøjer, der lander deres fangst uden for Unionens område, veje deres fiskevarer, efter at de er transporteret væk fra landingsstedet, forudsat flagmedlemsstaten har vedtaget en af Kommissionen godkendt kontrolplan baseret på den risikobaserede metode, Kommissionen har vedtaget i overensstemmelse med artikel 6.

Ændring 197

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 49

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 60 — stk. 6

Kommissionens forslag

Ændring

6.   Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage en risikobaseret metode til fastlæggelse af stikprøveplaner omhandlet i stk. 5, litra b), og godkende disse planer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 2.

6.   Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage en risikobaseret metode til fastlæggelse af stikprøveplaner omhandlet i stk.  1 og stk.  5, litra b), og godkende disse planer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 2.

Ændring 198

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 50

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 60a — stk. 2 — litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c)

meddelelser til de kompetente myndigheder inden anløb af havn

c)

meddelelser , der skal sendes til de kompetente myndigheder inden anløb af havn

Ændring 199

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 52

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 62 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Registrerede købere, registrerede auktioner eller andre organer eller personer, som medlemsstaterne har godkendt, som er ansvarlige for at bringe fiskevarer, der er landet i en medlemsstat, i omsætning, skal elektronisk registrere de oplysninger, der er omhandlet i artikel 64, stk. 1, og senest 24 timer, efter at fiskevarerne er bragt i omsætning, indsende en salgsnota med sådanne oplysninger til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det første salg finder sted. Disse købere, auktioner, organer eller personer er ansvarlige for, at salgsnotaen er korrekt.

1.   Registrerede købere, registrerede auktioner eller andre organer eller personer, som medlemsstaterne har godkendt, som er ansvarlige for at bringe fiskevarer, der er landet i en medlemsstat, i omsætning, skal elektronisk registrere de oplysninger, der er omhandlet i artikel 64, stk. 1, og senest 48 timer, efter at fiskevarerne er bragt i omsætning, indsende en salgsnota med sådanne oplysninger til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor det første salg finder sted. Disse købere, auktioner, organer eller personer er ansvarlige for, at salgsnotaen er korrekt.

Ændring 200

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 54

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 64 — stk. 1 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

Salgsnotaerne omhandlet i artikel 62 skal have et entydigt identifikationsnummer og indeholde følgende oplysninger:

Salgsnotaerne omhandlet i artikel 62 skal have et ensartet format i hele Unionen, skal have et entydigt identifikationsnummer og indeholde følgende oplysninger:

Ændring 201

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 54

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 64 — stk. 1 — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

FAO alpha-3-koden for hver art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget

d)

FAO alpha-3-koden , det videnskabelige navn og det almindelige handelsnavn for hver art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget

Ændring 202

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 54

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 66 — stk. 3 — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

FAO alpha-3-koden for hver art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget

d)

FAO alpha-3-koden , det videnskabelige navn og det almindelige handelsnavn for hver art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget

Ændring 203

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 56

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 68 — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.    Inden transporten påbegyndes, overfører fragtføreren transportdokumentet elektronisk til de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten, landingsmedlemsstaten, eventuelle transitmedlemsstater og bestemmelsesmedlemsstaten for fiskevarerne, alt efter tilfældet.

2.    Inden for 48 timer efter losningen overfører fragtføreren transportdokumentet elektronisk til de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten, landingsmedlemsstaten, eventuelle transitmedlemsstater og bestemmelsesmedlemsstaten for fiskevarerne, alt efter tilfældet.

Ændring 204

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 56

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 68 — stk. 4 — litra c

Kommissionens forslag

Ændring

c)

FAO alpha-3-koden for hver art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget

c)

FAO alpha-3-koden , det videnskabelige navn og det almindelige handelsnavn for hver art og det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget

Ændring 205

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 56

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 68 — stk. 4 — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

mængderne af hver transporteret art i kilogram produktvægt fordelt efter varens behandlingsgrad eller eventuelt antallet af fisk og efter bestemmelsessteder, hvis det er relevant

d)

mængderne af hver transporteret art i kilogram produktvægt fordelt efter varens behandlingsgrad og eventuelt antallet af fisk og efter bestemmelsessteder, hvis det er relevant.

 

Når afstanden, der skal tilbagelægges, er under 500 km, eller transporttiden er på fem timer eller mindre, tillades en tolerancemargin på 5 %; er afstanden og transporttiden længere, tillades en tolerancemargin på 15 %

Ændring 206

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 56

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 68 — stk. 5

Kommissionens forslag

Ændring

5.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan indrømme fritagelse for forpligtelsen i stk. 1, hvis fiskevarerne transporteres inden for et havneområde eller højst 20  km væk fra landingsstedet.

5.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan indrømme fritagelse for forpligtelsen i stk. 1, hvis fiskevarerne transporteres inden for et havneområde eller højst 50  km væk fra landingsstedet.

Ændring 207

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 56

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 68 — stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

6a.     Transportdokumentet kan kun erstattes af en kopi af landingsopgørelsen eller et tilsvarende dokument med hensyn til de transporterede mængder, hvis dette dokument indeholder de samme oplysninger som anført i stk. 4.

Ændring 208

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 57 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 71 — stk. 1 — litra a

Gældende ordlyd

Ændring

 

57a)

Artikel 71, stk. 1, litra a), affattes således:

a)

observationer af fiskerfartøjer foretaget af inspektionsfartøjer eller overvågningsfly

»a)

observationer af fiskerfartøjer foretaget af inspektionsfartøjer, overvågningsfly eller andre overvågningsmidler «

Ændring 209

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 57 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 71 — stk. 3

Gældende ordlyd

Ændring

 

57b)

Artikel 71, stk. 3, affattes således:

3.    Hvis observationen eller sporingen vedrører et fiskerfartøj fra en anden medlemsstat eller et tredjeland, og hvis oplysningerne ikke svarer til andre oplysninger, som kystmedlemsstaten har til rådighed, og hvis den pågældende kystmedlemsstat ikke er i stand til at træffe yderligere foranstaltninger, skal den registrere sine resultater i en overvågningsrapport og omgående sende den , om muligt elektronisk, til flagmedlemsstaten eller til det berørte tredjeland. Såfremt der er tale om et tredjelandsfartøj, skal overvågningsrapporten også sendes til Kommissionen eller det organ, den har udpeget.

»3.   Hvis observationen eller sporingen vedrører et fiskerfartøj fra en anden medlemsstat eller et tredjeland, og hvis oplysningerne ikke svarer til andre oplysninger, som kystmedlemsstaten har til rådighed, og hvis den pågældende kystmedlemsstat ikke er i stand til at træffe yderligere foranstaltninger, skal den registrere sine resultater i en overvågningsrapport , der har samme format i hele Unionen, og omgående sende den elektronisk til flagmedlemsstaten eller til det berørte tredjeland. Såfremt der er tale om et tredjelandsfartøj, skal overvågningsrapporten også sendes til Kommissionen eller det organ, den har udpeget.«

Ændring 210

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 59 — litra a

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 73 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Hvis der i henhold til traktaten er oprettet en EU-kontrolobservatørordning, skal kontrolobservatører om bord på fiskerfartøjer, der er udpeget af medlemsstaterne, kontrollere, om fiskerfartøjet overholder reglerne i den fælles fiskeripolitik. De skal udføre alle opgaverne i observatørordningen og især registrere fartøjets fiskeri og undersøge relevante dokumenter.

1.   Hvis der i henhold til traktaten er oprettet en EU-kontrolobservatørordning, skal kontrolobservatører om bord på fiskerfartøjer, der er udpeget af medlemsstaterne, kontrollere, om fiskerfartøjet overholder reglerne i den fælles fiskeripolitik eller gældende regler i et tredjelands farvande eller på åbent hav, hvor fartøjet fisker, herunder forpligtelser vedrørende tekniske foranstaltninger og beskyttelsen af havmiljøet . De skal udføre alle opgaverne i observatørordningen og især registrere fartøjets fiskeri og undersøge relevante dokumenter.

Ændring 211

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 59 — litra a

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 73 — stk. 2 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

skal være certificerede og uddannede til deres opgaver af medlemsstaten

a)

skal af medlemsstaten være certificerede og uddannede til at udføre deres opgaver i overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik og de tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer

Ændring 212

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 59 — litra a

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 73 — stk. 2 — litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

aa)

skal løbende modtage uddannelse, der giver dem mulighed for at tilpasse sig ændringer i EU-reglerne

Ændring 213

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 59 — litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 73 — stk. 5

Gældende ordlyd

Ændring

 

ba)

Stk. 5 affattes således:

5.   Kontrolobservatører udarbejder en observatørrapport , om muligt elektronisk, og sender den straks, om nødvendigt ved hjælp af elektronisk udstyr om bord på fiskerfartøjet, til deres kompetente myndigheder og flagmedlemsstatens kompetente myndigheder. Medlemsstaterne indlæser rapporten i den i artikel 78 omhandlede database.

»5.   Kontrolobservatører udarbejder en observatørrapport elektronisk og sender den straks, om nødvendigt ved hjælp af elektronisk udstyr om bord på fiskerfartøjet, til deres kompetente myndigheder og flagmedlemsstatens kompetente myndigheder. Medlemsstaterne indlæser rapporten i den i artikel 78 omhandlede database.«

Ændring 214

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 59 — litra b b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 73 — stk. 6

Gældende ordlyd

Ændring

 

bb)

Stk. 6 affattes således:

6.   Hvis det i observatørrapporten anføres, at det observerede fartøj har deltaget i fiskeri i strid med reglerne i den fælles fiskeripolitik, træffer de i stk. 4 omhandlede kompetente myndigheder alle passende foranstaltninger til undersøgelse af sagen.

»6.   Hvis det i observatørrapporten anføres, at det observerede fartøj har deltaget i fiskeri i strid med reglerne i den fælles fiskeripolitik, de gældende regler i et tredjelands farvande eller på åbent hav, hvor fartøjet fisker, træffer de i stk. 4 omhandlede kompetente myndigheder alle passende foranstaltninger til undersøgelse af sagen.«

Ændring 215

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 59 — litra b c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 73 — stk. 7

Gældende ordlyd

Ændring

 

bc)

Stk. 7 affattes således:

7.    Førere af EF-fiskerfartøjer stiller passende indkvartering til rådighed for de udpegede kontrolobservatører, letter deres arbejde og undgår at hindre dem i at løse deres opgaver. Førerne af EF-fiskerfartøjer giver også kontrolobservatørerne adgang til relevante dele af fartøjet, herunder fangst, og til fartøjets dokumenter, herunder elektroniske filer.

»7.   Førere af EU-fiskerfartøjer stiller passende indkvartering til rådighed for de udpegede kontrolobservatører, letter deres arbejde og undgår at hindre dem i at løse deres opgaver. Førerne af EU-fiskerfartøjer giver også kontrolobservatørerne adgang til relevante dele af fartøjet, herunder fangst, og til fartøjets dokumenter, herunder elektroniske filer.«

Ændring 216

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 59 — litra b d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 73 — stk. 8

Gældende ordlyd

Ændring

 

bd)

Stk. 8 affattes således:

8.    Flagmedlemsstaterne afholder alle udgifter til kontrolobservatørordningen i henhold til denne artikel. Medlemsstaterne kan helt eller delvis opkræve disse udgifter hos de operatører, hvis fiskerfartøjer, der fører deres flag, er involveret i det pågældende fiskeri.

»8.   Flagmedlemsstaterne afholder alle udgifter til kontrolobservatørordningen i henhold til denne artikel.«

Ændring 217

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 59 — litra c

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 73 — stk. 9 — litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b)

observatørrapporternes indhold og format

b)

observatørrapporternes indhold og format , som skal være det samme i hele Unionen

Ændring 218

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 59 — litra c

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 73 — stk. 9 — litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

fa)

EU-minimumskrav til uddannelse af EU-kontrolobservatører.

Ændring 219

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 74 — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Embedsmændene skal udføre deres opgaver i overensstemmelse med EU-lovgivningen. De skal forberede og foretage inspektioner uden forskelsbehandling på havet, i havne, under transport, på forarbejdningsstedet og i forsyningskæden for fiskevarerne.

2.   Embedsmændene skal udføre deres opgaver i overensstemmelse med EU-lovgivningen. De skal forberede og foretage inspektioner uden forskelsbehandling på havet, langs kysten, i havne, under transport, på forarbejdningsstedet og i forsyningskæden for fiskevarerne.

Ændring 220

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 74 — stk. 3 — litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b)

at de fiskeredskaber, der bruges til fiskeri efter målarterne, og til de fangster, der opbevares om bord, er lovlige, og at det udstyr, der bruges til bjergning af fiskeredskaber, jf. artikel 48, er lovligt

b)

at de fiskeredskaber, der bruges til fiskeri efter målarterne og bifangstarterne , og til de fangster, der opbevares om bord, er lovlige, og at det udstyr, der bruges til bjergning af fiskeredskaber, jf. artikel 48, er lovligt

Ændring 221

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 74 — stk. 3 — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

mærkningen af fartøjer og redskaber

d)

mærkningen og identifikationen af fartøjer og redskaber

Ændring 222

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 74 — stk. 3 — litra f

Kommissionens forslag

Ændring

f)

brugen af kameraovervågning og andre elektroniske overvågningsanordninger

f)

brugen af kameraovervågning , hvor det er relevant, og andre elektroniske overvågningsanordninger såsom fuld dokumentation af fiskeriet, når det er tilladt

Ændring 223

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 74 — stk. 3 — litra g

Kommissionens forslag

Ændring

g)

at de tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer overholdes.

g)

at de gældende tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer overholdes.

Ændring 224

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 74 — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   Embedsmændene skal kunne undersøge alle relevante områder, dæk og rum. De skal også kunne undersøge forarbejdede og uforarbejdede fangster, net og andre fiskeredskaber , udstyr, beholdere og pakker, der indeholder fisk eller fiskevarer, og alle relevante dokumenter eller elektroniske indsendelser, som de finder nødvendige for at kontrollere, at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes. De skal også kunne også udspørge personer, der formodes at have oplysninger om det, inspektionen vedrører.

4.   Embedsmændene skal kunne undersøge alle relevante områder, dæk og rum. De skal også kunne undersøge forarbejdede og uforarbejdede fangster, fiskeredskaber, som anvendes og forefindes om bord , udstyr, beholdere og pakker, der indeholder fisk eller fiskevarer, og alle relevante dokumenter eller elektroniske indsendelser, som de finder nødvendige for at kontrollere, at reglerne i den fælles fiskeripolitik overholdes. De skal også kunne også udspørge personer, der formodes at have oplysninger om det, inspektionen vedrører.

Ændring 225

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 74 — stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

4a.     Inspektørerne modtager den nødvendige uddannelse til at kunne udføre de tildelte opgaver og udstyres med de nødvendige værktøjer til at foretage inspektioner.

Ændring 226

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 74 — stk. 5

Kommissionens forslag

Ændring

5.   Embedsmændene foretager inspektionerne på en sådan måde, at de forstyrrer fartøjet eller transportkøretøjet, dets aktiviteter og oplagring, forarbejdning og afsætning af fangst mindst muligt . De skal så vidt muligt forhindre enhver forringelse af fangsten under inspektionen.

5.   Embedsmændene foretager inspektionerne på en sådan måde, at de forstyrrer fartøjet eller transportkøretøjet, dets aktiviteter og oplagring, forarbejdning og afsætning af fangst mindst muligt , for at forhindre enhver forringelse af fangsten under inspektionen.

Ændring 227

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 74 — stk. 6 — litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b)

medlemsstaternes vedtagelse af en risikobaseret tilgang til udvælgelse af inspektionsmål

b)

medlemsstaternes vedtagelse af en risikobaseret tilgang til udvælgelse af inspektionsmål og minimumshyppighed af inspektioner

Ændring 228

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 74 — stk. 6 — litra g

Kommissionens forslag

Ændring

g)

inspektioner på havet og i havne, transportinspektioner og markedsinspektioner.

g)

inspektioner på havet , langs kysten og i havne, transportinspektioner og markedsinspektioner.

Ændring 229

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 75 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Operatøren og fartøjsføreren samarbejder med embedsmænd om udførelsen af deres opgaver. De sørger for sikker adgang til fartøjet, transportkøretøjet eller rummet , hvor fiskevarerne oplagres, forarbejdes eller afsættes. De garanterer embedsmændenes sikkerhed og må ikke hindre embedsmændene i at varetage deres opgaver eller true eller forstyrre dem under udførelsen af disse.

1.   Operatøren og fartøjsføreren samarbejder med embedsmænd om udførelsen af deres opgaver. De sørger for sikker adgang til fartøjet, fartøjets lastrum, transportkøretøjet , beholdere eller lagerrum , hvor fiskevarerne oplagres, forarbejdes eller afsættes , eller faciliteter, hvor fiskeredskaber opbevares eller repareres . De garanterer embedsmændenes sikkerhed og må ikke hindre embedsmændene i at varetage deres opgaver eller true eller forstyrre dem under udførelsen af disse.

Ændring 230

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 76 — stk. 1 — afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændring

Embedsmænd udarbejder en inspektionsrapport efter hver inspektion og sender den til deres kompetente myndigheder. Data i denne rapport registreres og fremsendes elektronisk. Ved inspektion af et fiskerfartøj, der fører en anden medlemsstats flag, skal der elektronisk straks sendes en kopi af inspektionsrapporten til den pågældende flagmedlemsstat.

Embedsmænd udarbejder efter hver inspektion en inspektionsrapport på grundlag af en elektronisk formular, der indeholder de samme oplysninger for alle medlemsstater, og sender den til deres kompetente myndigheder , Det Europæiske Fiskerikontrolagentur og operatøren eller fartøjsføreren . Medlemsstaterne kan anføre yderligere oplysninger ud over dem, der findes i den fælles elektroniske formular. Dataene i denne rapport registreres og fremsendes elektronisk. Ved inspektion af et fiskerfartøj, der fører en anden medlemsstats flag, skal der elektronisk straks sendes en kopi af inspektionsrapporten til den pågældende flagmedlemsstat.

Ændring 231

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 76 — stk. 1 — afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændring

Ved inspektion af et fiskerfartøj, der fører et tredjelands flag, skal der elektronisk straks sendes en kopi af inspektionsrapporten til det pågældende tredjelands kompetente myndigheder og til Kommissionen, hvis der under inspektionen er konstateret en alvorlig overtrædelse.

Ved inspektion af et fiskerfartøj, der fører et tredjelands flag, skal der elektronisk straks sendes en kopi af inspektionsrapporten til det pågældende tredjelands kompetente myndigheder , til Det Europæiske Fiskerikontrolagentur, operatøren og til fartøjsejeren og til Kommissionen, hvis der under inspektionen er konstateret en alvorlig overtrædelse.

Ændring 232

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 76 — stk. 1 — afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændring

Hvis inspektionen er udført i farvande eller havne, der hører under en anden medlemsstats jurisdiktion end inspektionsmedlemsstaten eller et tredjelands jurisdiktion i henhold til internationale aftaler, skal der elektronisk straks sendes en kopi af inspektionsrapporten til den pågældende medlemsstat eller det pågældende tredjeland.

Hvis inspektionen er udført i farvande eller havne, der hører under en anden medlemsstats jurisdiktion end inspektionsmedlemsstaten eller et tredjelands jurisdiktion i henhold til internationale aftaler, skal der elektronisk straks sendes en kopi af inspektionsrapporten til den pågældende medlemsstat eller det pågældende tredjeland samt til Det Europæiske Fiskerikontrolagentur, operatøren og fartøjsføreren .

Ændring 233

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 76 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   En kopi af inspektionsrapporten fremsendes til operatøren eller fartøjsføreren hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 15 arbejdsdage efter afslutningen af inspektionen.

3.   En kopi af inspektionsrapporten fremsendes , helst elektronisk, til operatøren eller fartøjsføreren hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 15 arbejdsdage efter afslutningen af inspektionen.

Ændring 234

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 78 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Medlemsstaterne opretter og ajourfører en elektronisk database, hvor de uploader alle inspektions- og overvågningsrapporter vedrørende fiskerfartøjer, der fører deres flag, som udarbejdes af deres embedsmænd eller af andre medlemsstaters eller tredjelandes embedsmænd, samt andre inspektions- og overvågningsrapporter, der udarbejdes af deres embedsmænd.

1.   Medlemsstaterne opretter og ajourfører en elektronisk database, der er offentligt tilgængelig for så vidt angår oplysninger, der ikke er fortrolige eller følsomme, hvor de uploader alle inspektions- og overvågningsrapporter vedrørende fiskerfartøjer, der fører deres flag, som udarbejdes af deres embedsmænd eller af andre medlemsstaters eller tredjelandes embedsmænd, samt andre inspektions- og overvågningsrapporter, der udarbejdes af deres embedsmænd. Det Europæiske Fiskerikontrolagentur centraliserer medlemsstaternes databaser.

Ændring 235

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 79 — stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

2a.     EU-kontrollørerne underretter myndighederne i medlemsstaten eller Kommissionen om eventuelle fiskeriaktiviteter, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, som udøves af fiskerfartøjer, der fører et tredjelands flag, i internationale farvande, som er omfattet af bestemmelser og/eller henstillinger udstedt af et regionalt internationalt organ.

Ændring 236

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 79 — stk. 3 — litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

ba)

uddannelse af fiskerikontrolinspektører fra tredjelande, som bistår med overvågningen af EU-fartøjer, der fisker uden for Unionen.

Ændring 237

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 79 — stk. 4 — litra b

Kommissionens forslag

Ændring

b)

alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver, navnlig fiskerilogbøger, fiskerilicens, certificering af maskineffekt, kameraovervågningsdata , landingsopgørelser, fangstattester, omladningsopgørelser, salgsnotaer og andre relevante oplysninger og dokumenter

b)

alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver, navnlig fiskerilogbøger, fiskerilicens, certificering af maskineffekt, data fra elektronisk overvågningsudstyr , landingsopgørelser, fangstattester, omladningsopgørelser, salgsnotaer og andre relevante oplysninger og dokumenter

Ændring 238

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 79 — stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

6a.     Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 119a som supplement til denne forordning ved at fastsætte EU-inspektørers beføjelser og pligter.

Ændring 239

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 60

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 79 — stk. 7 — litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

fa)

minimumskrav til uddannelse af EU-kontrollører, herunder indgående kendskab til den fælles fiskeripolitik og relevant EU-miljølovgivning.

Ændring 240

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 68

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 88 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Hvis landings- eller omladningsmedlemsstaten har opbrugt den pågældende kvote, anvendes artikel 37. Med henblik herpå anses de mængder fisk, der er fanget, landet eller omladet i strid med reglerne i den fælles fiskeripolitik, for at være lig med omfanget af den skade, der er påført flagmedlemsstaten som omhandlet i nævnte artikel."

3.   Hvis landings- eller omladningsmedlemsstaten har opbrugt den pågældende kvote, anvendes artikel 37. Med henblik herpå anses de mængder fisk, der er fanget , udsmidt , landet eller omladet i strid med reglerne i den fælles fiskeripolitik, for at være lig med omfanget af den skade, der er påført flagmedlemsstaten som omhandlet i nævnte artikel.

Ændring 241

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 89 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Med forbehold af medlemsstaternes beføjelser til at indlede straffesager og anvende strafferetlige sanktioner fastlægger medlemsstaterne regler om administrative foranstaltninger og sanktioner og sørger for, at de anvendes systematisk og i overensstemmelse deres nationale ret over for fysiske personer, der har begået, eller juridiske personer, som kan holdes ansvarlige for en overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

1.   Med forbehold af medlemsstaternes beføjelser til at indlede straffesager og anvende strafferetlige sanktioner fastlægger medlemsstaterne regler om administrative foranstaltninger og sanktioner og sørger for, at de anvendes systematisk og i overensstemmelse deres nationale ret over for fysiske personer, der har begået, eller juridiske personer, som kan holdes ansvarlige for overtrædelser, der medfører et brud på reglerne i den fælles fiskeripolitik.

 

For hver enkelt overtrædelse som omhandlet i første afsnit kan højst én medlemsstat anlægge sag mod eller pålægge den pågældende fysiske eller juridiske person sanktioner.

Ændring 242

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 89a — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Medlemsstaterne sørger for, at fysiske personer, der har begået en alvorlig overtrædelse, eller juridiske personer, der kan holdes ansvarlige for overtrædelser af reglerne i den fælles fiskeripolitik, straffes med administrative sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

1.   Medlemsstaterne sørger for, at fysiske personer, der har begået en alvorlig overtrædelse, eller juridiske personer, der kan holdes ansvarlige for overtrædelser af reglerne i den fælles fiskeripolitik, straffes med strafferetlige og/eller administrative sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Ændring 243

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 89a — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Når medlemsstaterne fastsætter disse sanktioner, skal de navnlig vurdere grovheden af den pågældende overtrædelse, herunder omfanget af den forvoldte skade på miljøet, værdien af den skade, der er påført de pågældende fiskeressourcer, overtrædelsens karakter og omfang, dens varighed eller gentagelse eller akkumuleringen af samtidige overtrædelser.

3.   Når medlemsstaterne fastsætter disse sanktioner, skal de navnlig vurdere grovheden af den pågældende overtrædelse, herunder omfanget af den forvoldte skade på miljøet, værdien af den skade, der er påført de pågældende fiskeressourcer, overtrædelsens karakter og omfang, dens varighed eller gentagelse eller akkumuleringen af samtidige overtrædelser. Ved fastsættelsen af disse sanktioners størrelse tager medlemsstaterne også hensyn til den pågældende fysiske persons økonomiske situation.

Ændring 244

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 89a — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   Medlemsstaterne kan anvende et system, hvor en bødes størrelse står i rimeligt forhold til den juridiske persons omsætning eller den økonomiske fordel, den pågældende har opnået eller forventet ved at begå overtrædelsen.

4.   Medlemsstaterne anvender et system, hvor en bødes størrelse står i rimeligt forhold til den juridiske persons omsætning eller den økonomiske fordel, den pågældende har opnået eller forventet ved at begå overtrædelsen , idet der tages hensyn til overtrædelsens grovhed .

Ændring 245

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 89a — stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

4a.     En overtrædelse kan ikke føre til flere sagsanlæg eller flere sanktioner mod den samme person for de samme handlinger.

Ændring 246

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 90 — stk. 2 — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

Hindringer for embedsmænds eller observatørers arbejde. eller

d)

hindringer for embedsmænds eller observatørers arbejde , undtagen i tilfælde af force majeure såsom situationer, hvor der er fare for besætningens sikkerhed , eller

Ændring 247

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 90 — stk. 2 — litra h

Kommissionens forslag

Ændring

h)

involvering i driften, forvaltningen eller ejerskabet af eller hyre på et fartøj, der udøver IUU-fiskeri, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, navnlig fartøjer, der er opført på EU's eller en regional fiskeriforvaltningsorganisations liste over IUU-fartøjer som omhandlet i artikel 29 og 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, eller levering af ydelser til operatører, der har tilknytning til et fartøj, der udøver IUU-fiskeri, eller

h)

involvering i driften, forvaltningen eller ejerskabet af eller hyre på et fartøj, der udøver IUU-fiskeri, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, navnlig fartøjer, der er opført på Unionens eller en regional fiskeriforvaltningsorganisations liste over IUU-fartøjer som omhandlet i artikel 29 og 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, eller levering af ydelser til operatører, der har tilknytning til et fartøj, der udøver IUU-fiskeri, eller udnyttelse af, støtte til eller deltagelse i IUU-fiskeri, herunder som operatører, faktiske modtagere, ejere, leverandører af logistik og andre tjenester, herunder forsikringsleverandører og andre leverandører af finansielle tjenester, eller

Ændring 248

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 90 — stk. 2 — litra i

Kommissionens forslag

Ændring

i)

Fiskeri i et område med fiskeribegrænsning, i et lukket område eller i et område til genopretning af fiskebestande eller fiskeri i en forbudsperiode eller uden at have en kvote eller efter at have opbrugt sin kvote eller ud over en tilladt dybde.

i)

fiskeri i et område med fiskeribegrænsning, i et lukket område eller i et område til genopretning af fiskebestande eller fiskeri i en forbudsperiode eller uden at have en kvote eller efter at have opbrugt sin kvote eller ud over en tilladt dybde eller afstand til kysten, herunder områder med begrænsning eller lukkede områder til beskyttelse af følsomme arter og følsomme levesteder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF  (*4) eller Rådets direktiv 92/43/EØF  (*5) .

Ændring 249

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 90 — stk. 2 — litra j

Kommissionens forslag

Ændring

j)

direkte fiskeri, opbevaring om bord, omladning, overførsel eller landing af arter, som der er indført fiskeristop, en forbudsperiode eller fiskeriforbud for, eller

j)

deltagelse i fiskeri efter arter, som der er indført fiskeristop, en forbudsperiode eller fiskeriforbud for, eller opbevaring om bord, omladning, overførsel eller landing af disse arter, eller

Ændring 250

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 90 — stk. 2 — litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

ja)

manglende overholdelse af tekniske og andre foranstaltninger, der har til formål at mindske utilsigtede fangster af ungfisk og beskyttede arter

Ændring 251

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 90 — stk. 2 — litra q a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

qa)

bevidst udsmidning af fiskeredskaber og havaffald til havs fra fiskerfartøjer.

Ændring 252

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 90 — stk. 3 — litra d

Kommissionens forslag

Ændring

d)

Manglende opfyldelse af forpligtelserne med hensyn til anvendelsen af fiskeredskaber som omhandlet i reglerne i den fælles fiskeripolitik. eller

d)

manglende opfyldelse af forpligtelserne med hensyn til anvendelsen af fiskeredskaber eller af forpligtelserne vedrørende tekniske foranstaltninger og beskyttelse af havmiljøet som omhandlet i reglerne i den fælles fiskeripolitik, og navnlig forpligtelserne vedrørende gennemførelse af foranstaltninger, der har til formål at mindske utilsigtede fangster af følsomme arter, eller

Ændring 253

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 90 — stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3a.     Forud for gennemførelsen af bestemmelserne om sanktioner offentliggør Kommissionen retningslinjer for at sikre en ensartet fastlæggelse af grovheden af overtrædelser i Unionen samt en ensartet fortolkning af de forskellige sanktioner, der finder anvendelse. Disse retningslinjer offentliggøres på Kommissionens hjemmeside og stilles til rådighed for offentligheden.

Ændring 254

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 90 — stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

3b.     Senest den … [to år efter datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden] udarbejder agenturet en rapport om gennemførelsen af retningslinjerne på EU-plan.

Ændring 255

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 91 — stk. 1 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Hvis en fysisk person mistænkes for at have begået en alvorlig overtrædelse eller tages på fersk gerning i at begå den alvorlige overtrædelse , eller en juridisk person mistænkes for at være ansvarlig for en sådan alvorlig overtrædelse, skal medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af overtrædelsen i henhold til bestemmelserne i artikel 85, straks træffe relevante og umiddelbare foranstaltninger i henhold til deres nationale lovgivning, herunder eksempelvis:

1.   Hvis en fysisk person tages på fersk gerning i at begå en alvorlig overtrædelse, eller hvis der under en inspektion er blevet opdaget en alvorlig overtrædelse, som vedrører denne fysiske person , eller der er beviser for, at en juridisk person er ansvarlig for en sådan alvorlig overtrædelse, skal medlemsstaterne, ud over undersøgelsen af overtrædelsen i henhold til bestemmelserne i artikel 85, straks træffe relevante og umiddelbare foranstaltninger i henhold til deres nationale lovgivning, herunder eksempelvis:

Ændring 256

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 91a — stk. 1 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Med forbehold af andre sanktioner, der pålægges i henhold til denne forordning og den nationale lovgivning, idømmer medlemsstaterne i forbindelse med en konstateret alvorlig overtrædelse, hvorved der er opnået fiskevarer, bøder, for hvilke:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændring 257

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 91a — stk. 1 — led 1

Kommissionens forslag

Ændring

minimumsbeløbet skal være mindst tre gange værdien af de fiskevarer, der er opnået ved den alvorlige overtrædelse, og

minimumsbeløbet skal være mindst to gange værdien af de fiskevarer, der er opnået ved den alvorlige overtrædelse, og

Ændring 258

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 91a — stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

4a.     I alle tilfælde kan højst én medlemsstat anlægge sag eller pålægge sanktioner for hver enkelt overtrædelse.

Ændring 259

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 91b — stk. 1 — nr. 10

Kommissionens forslag

Ændring

10)

midlertidig suspension af den økonomiske aktivitet eller permanent indstilling heraf

10)

midlertidig suspension af den fiskerirelaterede økonomiske aktivitet eller permanent indstilling heraf

Ændring 260

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 91b — stk. 1 — nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

11a)

anvendelse af elektroniske overvågningssystemer med kontinuerlig optagelse (CCTV) med indbygget datalagring i tilfælde af grove overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks regler vedrørende landingsforpligtigelse.

Ændring 261

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 92 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Point forbliver knyttet til den licensindehaver, som har solgt fiskerfartøjet, men point tildeles også en ny indehaver af fiskerilicensen for det pågældende fiskerfartøj , hvis fartøjet sælges, overdrages eller på anden vis skifter ejer efter tidspunktet for overtrædelsen .

3.   Point forbliver knyttet til den licensindehaver, som har begået overtrædelsen og efterfølgende solgt fiskerfartøjet, i tilfælde af salg, overdragelse eller et andet ejerskabsskifte efter tidspunktet for overtrædelsen. De tildeles under ingen omstændigheder den nye indehaver af fiskerilicensen for det pågældende fiskerfartøj.

Ændring 262

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 92 — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   Medlemsstaterne opretter også et pointsystem, hvorefter et fartøjs fører tildeles det samme antal point som indehaveren af fiskerilicensen efter en alvorlig overtrædelse begået om bord på fartøjet under vedkommendes kommando.

4.   Medlemsstaterne opretter også et pointsystem, hvorefter et fartøjs fører tildeles det samme antal point som indehaveren af fiskerilicensen efter en alvorlig overtrædelse begået om bord på fartøjet under vedkommendes kommando. De point, der tildeles et fartøjs fører, registreres i det officielle certificeringsdokument med angivelse af datoen for tildeling samt datoen for sletning af de tildelte point.

Ændring 263

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 92 — stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

7a.     Indehavere af fiskerilicenser eller fartøjsførere, der ikke har begået alvorlige overtrædelser i en periode på mindst fem på hinanden følgende kalenderår beregnet fra den 1. januar … [året for denne ændringsforordnings ikrafttræden] tildeles to prioritetspoint i den nationale rangordning, som anvendes af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond i henhold til forordning (EU) nr. 508/2014.

Ændring 264

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 92 — stk. 13 — litra a

Kommissionens forslag

Ændring

a)

ændringen af den pointtærskel, der udløser suspension og permanent inddragelse af en fiskerilicens eller af retten til at have kommandoen over et fartøj som fører

udgår

Ændring 265

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 92 — stk. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

14a.     Kommissionen offentliggør retningslinjer, der præciserer fortolkningen af reglerne om overtrædelser og sanktioner, med henblik på at mindske forskelle i behandling medlemsstaterne imellem.

Ændring 266

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 93 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Medlemsstaterne indfører i et national register alle mistænkte og bekræftede overtrædelser af reglerne i den fælles fiskeripolitik, der begås af fartøjer, som fører deres flag eller et tredjelands flag, eller af deres statsborgere, herunder alle afgørelser, de pålagte sanktioner og antallet af tildelte point. Medlemsstaterne indfører også overtrædelser begået af fiskerfartøjer, der fører deres flag, eller af deres statsborgere, som retsforfølges i andre medlemsstater, i deres nationale register over overtrædelser straks ved meddelelse om den endelige afgørelse fra den medlemsstat, der har jurisdiktion, jf. artikel 92b.

1.   Medlemsstaterne indfører i et national register alle bekræftede overtrædelser af reglerne i den fælles fiskeripolitik, der begås af fartøjer, som fører deres flag eller et tredjelands flag, eller af deres statsborgere, herunder alle afgørelser, de pålagte sanktioner og antallet af tildelte point. Medlemsstaterne indfører også overtrædelser begået af fiskerfartøjer, der fører deres flag, eller af deres statsborgere, som retsforfølges i andre medlemsstater, i deres nationale register over overtrædelser straks ved meddelelse om den endelige afgørelse fra den medlemsstat, der har jurisdiktion, jf. artikel 92b.

Ændring 267

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 93 — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Ved opfølgning i forbindelse med en overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik kan en medlemsstat anmode andre medlemsstater om at levere oplysninger indeholdt i  deres nationale register om fiskerfartøjer og personer, der er mistænkt for at have begået den pågældende overtrædelse eller er taget på fersk gerning i at begå den pågældende overtrædelse.

2.   Ved opfølgning i forbindelse med en overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik kan en medlemsstat konsultere oplysninger indeholdt i  EU-registret over overtrædelser, som er omhandlet i artikel 93a, om fiskerfartøjer og personer, der har begået den pågældende overtrædelse eller er taget på fersk gerning i at begå den pågældende overtrædelse.

Ændring 268

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 93 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.     Hvis en medlemsstat anmoder en anden medlemsstat om oplysninger vedrørende en overtrædelse, skal denne anden medlemsstat straks levere de relevante oplysninger om de fiskerfartøjer og fysiske eller juridiske personer, der er involveret i overtrædelsen.

udgår

Ændring 269

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 93 — stk. 4

Kommissionens forslag

Ændring

4.   Dataene i det nationale register over overtrædelser lagres kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til denne forordning, men altid i mindst fem kalenderår regnet fra starten af året efter det år, hvor oplysningerne blev registreret.

4.   Dataene i det nationale register over overtrædelser lagres kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til denne forordning, men altid i mindst fem kalenderår regnet fra starten af året efter det år, hvor oplysningerne blev registreret , i overensstemmelse med alle gældende regler om beskyttelsen af privatlivets fred og behandling af personlige oplysninger .

Ændring 270

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 69

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel - 93 (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

 

Artikel –93 a

 

EU-registret over overtrædelser

 

1.     Kommissionen opretter et EU-register over overtrædelser (EU-registret), der samler oplysninger fra medlemsstaterne om de overtrædelser, der er omhandlet i artikel 93, stk. 1, samt oplysninger om tabte redskaber som omhandlet i artikel 48, stk. 5. Medlemsstaterne sikrer med dette mål for øje, at de oplysninger, der er lagret i deres nationale registre, jf. artikel 93, samt oplysninger, der indsamles og registreres i overensstemmelse med artikel 48, stk. 5, også opføres i EU-registret.

 

2.     Oplysninger om en fysisk persons overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, som har ført til domfældelse i henhold til artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2009/315/JHA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne, og som er omfattet af nævnte afgørelses anvendelsesområde, opføres ikke i EU-registret.

 

3.     Oplysninger om en fysisk persons overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, som har ført til domfældelse i henhold til artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/816 af 17. april 2019 om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN) for at supplere det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre og om ændring af forordning (EU) 2018/1726, og som er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, optages ikke i EU-registret.

 

4.     EU-registret består af et centralt system, et nationalt centralt adgangspunkt i hver medlemsstat, grænsefladesoftware, der muliggør de kompetente myndigheders tilslutning til det centrale system via de nationale centrale adgangspunkter, og kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale centrale adgangspunkter.

 

5.     Medlemsstaternes kompetente myndigheder må kun konsultere EU-registret for at kontrollere, om en medlemsstat for så vidt angår et EU-fiskerfartøj eller en fysisk person er i besiddelse af oplysninger om overtrædelser vedrørende det pågældende fartøj eller den pågældende fysiske person samt oplysninger om tabte redskaber.

 

6.     Medlemsstaterne kan til enhver tid berigtige eller slette de data, de har opført i EU-registrets centrale system. Hvis en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har opført dataene, har grund til at tro, at data, der er registreret i det centrale system, er ukorrekte, kontakter den uden unødig forsinkelse medlemsstatens centrale adgangspunkt med henblik på berigtigelse af ukorrekte data.

 

7.     Data i EU-registret lagres kun, så længe de tilsvarende data er lagret i det nationale register i overensstemmelse med artikel 93, stk. 4. Medlemsstaterne sikrer, at når data i det nationale register slettes, slettes disse data også straks i EU-registrets centrale system.

 

8.     Hver medlemsstat er ansvarlig for at sikre en sikker forbindelse mellem sit nationale register og det nationale centrale adgangspunkt, for at sikre en forbindelse mellem sine nationale systemer og EU-registret samt for forvaltning af og ordninger for adgang til EU-registret for behørigt bemyndigede medarbejdere i de centrale myndigheder i overensstemmelse med denne forordning. Hver medlemsstat giver sin centrale myndigheds personale, der har adgangsret til EU-registret, en passende uddannelse, som navnlig omfatter datasikkerheds- og databeskyttelsesregler og gældende bestemmelser vedrørende grundlæggende rettigheder, inden de bemyndiges til at behandle oplysninger, der er lagret i EU-registret.

 

9.     I overensstemmelse med gældende EU-databeskyttelsesregler sikrer hver medlemsstat sammen med Kommissionen, at de data, der er opført i EU-registret, registreres på lovlig vis, og navnlig at kun behørigt bemyndigede medarbejdere har adgang til dataene med henblik på udførelsen af deres opgaver, at dataene indsamles på lovlig vis på en måde, der fuldt ud respekterer den pågældende persons menneskelige værdighed og grundlæggende rettigheder, at dataene opføres i EU-registret på lovlig vis, og at dataene er nøjagtige og ajourførte, når de opføres.

 

10.     Det Europæiske Fiskerikontrolagentur har direkte adgang til EU-registret med henblik på at udføre sine opgaver i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/473. I overensstemmelse med gældende EU-databeskyttelsesregler sikrer Det Europæiske Fiskerikontrolagentur, at kun behørigt bemyndigede medarbejdere har adgang til dataene.

 

11.     Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter detaljerede regler for den tekniske udvikling og gennemførelse af EU-registret, navnlig for så vidt angår overførslen af data fra de nationale registre til EU-registrets centrale system, de tekniske specifikationer for grænsefladesoftwaren, vedligeholdelsen af og adgangen til EU-registret i overensstemmelse med stk. 3, EU-registrets præstations- og tilgængelighedskrav. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 2.

 

12.     Udgifterne i forbindelse med oprettelse og drift af det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen og grænsefladesoftwaren afholdes af EHFF. Udgifterne til Det Europæiske Fiskerikontrolagenturs tilslutning til EU-registret afholdes over Det Europæiske Fiskerikontrolagenturs budget. Øvrige udgifter, specifikt udgifterne i forbindelse med tilslutning af de eksisterende nationale registre og de kompetente myndigheder til EU-registret, afholdes af medlemsstaterne.

Ændring 271

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 70

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 93a — stk. 1 — afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændring

1.   Medlemsstaterne fastlægger årlige eller flerårige nationale kontrolprogrammer for inspektionerne og kontrollen af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

1.   Medlemsstaterne fastlægger årlige eller flerårige nationale kontrolprogrammer for inspektioner, overvågning og kontrol af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Ændring 272

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 70

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 93a — stk. 1 — afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændring

De nationale kontrolprogrammer skal være risikobaserede og ajourføres mindst én gang om året på grundlag af navnlig nyligt vedtagne bevarelses- og kontrolforanstaltninger.

De nationale kontrolprogrammer skal være risikobaserede og ajourføres mindst én gang om året på grundlag af navnlig nyligt vedtagne bevarelses- og kontrolforanstaltninger samt konklusionerne i den årlige evalueringsrapport, som er omhandlet i stk. 2b .

Ændring 273

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 70

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 93a — stk. 2

Kommissionens forslag

Ændring

2.   Senest den 30 . juni hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport om de inspektioner og kontroller, der er udført i det foregående år, i overensstemmelse med de nationale kontrolprogrammer og i overensstemmelse med denne forordning.

2.   Senest den 31 . marts hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en rapport om de inspektioner , den overvågning og de kontroller, der er udført i det foregående år, i overensstemmelse med de nationale kontrolprogrammer og i overensstemmelse med denne forordning. Disse rapporter offentliggøres på medlemsstaternes officielle websted senest den 31. marts hvert år.

Ændring 274

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 70

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 93a — stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

2a.     De i stk. 2 omhandlede rapporter om inspektioner, overvågning og kontroller skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 

a)

det samlede budget, der er afsat til fiskerikontrol

 

b)

antallet og arten af inspektioner, overvågning og kontroller, der er udført

 

c)

antallet og arten af mistænkte og bekræftede overtrædelser, herunder alvorlige overtrædelser

 

d)

arten af opfølgende foranstaltninger ved bekræftede overtrædelser (såsom simpel advarsel, administrativ sanktion, strafferetlig sanktion, umiddelbare håndhævelsesforanstaltninger, antal tildelte strafpoint).

Ændring 275

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 70

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 93a — stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

2b.     Senest den 1. september hvert år offentliggør Kommissionen en rapport med en evaluering af gennemførelsen af de nationale kontrolprogrammer. Denne rapport skal indeholde de vigtigste resultater af de rapporter, der er omhandlet i stk. 2, og desuden indeholde en analyse af, hvordan denne forordning anvendes af fiskerfartøjer, der er registreret i tredjelande, og som fisker i EU-farvande, navnlig fiskerfartøjer, der er registreret i Unionens nabolande. Rapporten offentliggøres på Kommissionens websted.

Ændring 276

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 71 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 101 — stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

71a)

I artikel 101 tilføjes følgende stykke:

 

»4a.     Hvis medlemsstaten, efter foranstaltningen er vedtaget, stadig ikke får afhjulpet situationen eller rådet bod på manglerne i sit kontrolsystem, starter Kommissionen en undersøgelse med det formål at indlede en traktatbrudsprocedure mod den pågældende medlemsstat. «

Ændring 277

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 77 — litra a

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 109 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

»1.   Medlemsstaterne opretter en elektronisk database til validering af data, der registreres i medfør af denne forordning. Valideringen af de registrerede data omfatter krydskontrol, analyse og efterprøvning af dataene.«

»1.   Medlemsstaterne opretter senest den … [31. december i det tredje år efter denne ændringsforordnings ikrafttræden] en elektronisk database til validering af data, der registreres i medfør af denne forordning. Valideringen af de registrerede data omfatter krydskontrol, analyse og efterprøvning af dataene. Alle data fra medlemsstaternes databaser overføres til en enkelt database, som forvaltes af Det Europæiske Fiskerikontrolagentur. «

Ændring 278

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 77 — litra a

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 109 — stk. 2 — litra b — nr. x

Kommissionens forslag

Ændring

x)

data fra kameraovervågningssystemer om bord på fiskerfartøjer og anden elektronisk overvågning af landingsforpligtelsen , jf. artikel 25a ."

x)

data fra elektroniske anordninger til overvågning af landingsforpligtelsen."

Ændring 279

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 78

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 110 — stk. 4 — afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændring

Data anført i stk. 1, litra a), nr. ii) og iii), kan udleveres til medlemsstaternes videnskabelige organer, Unionens videnskabelige organer og Eurostat.

Data anført i stk. 1, litra a), nr. ii) og iii), kan udleveres til medlemsstaternes videnskabelige organer, Unionens videnskabelige organer og Eurostat. Disse data skal være i et anonymiseret format, så det ikke er muligt at identificere individuelle fartøjer eller fysiske personer.

Ændring 280

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 78

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 110 — stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

5a.     Medlemsstaterne offentliggør hvert år deres årsrapporter om de nationale kontrolprogrammer på deres kompetente myndigheders websted.

Ændring 281

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 81

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 112 — stk. 3

Kommissionens forslag

Ændring

3.   Personoplysninger, der findes i oplysninger omhandlet i artikel 110, stk. 1 og 2, må ikke opbevares i en periode, der er længere end fem år, medmindre der er tale om personoplysninger, som er nødvendige for at følge op på en klage, en overtrædelse, en inspektion, en kontrol eller en revision eller for verserende retlige eller administrative sager, som kan opbevares i ti år. Hvis de oplysninger, der er anført i artikel 110, stk. 1 og 2, opbevares i en længere periode, skal dataene anonymiseres.

3.   Personoplysninger, der findes i oplysninger omhandlet i artikel 110, stk. 1 og 2, må ikke opbevares i en periode, der er længere end ét år, medmindre der er tale om personoplysninger, som er nødvendige for at følge op på en klage, en overtrædelse, en inspektion, en kontrol eller en revision eller for verserende retlige eller administrative sager, som kan opbevares i ti år. Hvis de oplysninger, der er anført i artikel 110, stk. 1 og 2, opbevares i en længere periode, skal dataene anonymiseres.

Ændring 333

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 80 a (nyt) — litra a

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 113 — stk. 2

Gældende ordlyd

Ændring

 

80a)

Artikel 113 ændres således:

 

a)

stk. 2 affattes således:

»2.   De oplysninger, der udveksles mellem medlemsstaterne og Kommissionen, videregives ikke til andre end de personer i medlemsstaterne og i EF-institutionerne, hvis opgaver gør det nødvendigt for dem at have adgang til oplysningerne, medmindre den medlemsstat, der har fremsendt oplysningerne, udtrykkeligt giver sit samtykke hertil

 

»2.   De oplysninger, der udveksles mellem medlemsstaterne og Kommissionen, videregives til andre end de personer i medlemsstaterne og i EF-institutionerne, hvis opgaver gør det nødvendigt for dem at have adgang til oplysningerne, medmindre den medlemsstat, der har fremsendt oplysningerne, giver et begrundet afslag på at videregive oplysningerne

Ændring 334

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 80 a (nyt) — litra b

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 113 — stk. 3

Gældende ordlyd

Ændring

 

b)

stk. 3 affattes således:

3.   De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, må ikke anvendes til andre formål end dem, der følger af denne forordning, medmindre de myndigheder, der leverer oplysningerne, giver deres udtrykkelige samtykke hertil, og gældende bestemmelser i den modtagende medlemsstat ikke forbyder en sådan anvendelse .

 

»3.   De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, må anvendes til andre formål end dem, der følger af denne forordning, medmindre de myndigheder, der leverer oplysningerne, giver et begrundet afslag på at anvende dem således

Ændring 335

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 80 a (nyt) — litra c

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 113 — stk. 7a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

c)

følgende stykke tilføjes:

 

 

» 7a    . Denne artikel berører ikke forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter og forordning (EF) nr. 1367/2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer.«

Ændring 282

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 82

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 114 — stk. 1

Kommissionens forslag

Ændring

"I forbindelse med denne forordning opretter og ajourfører hver medlemsstat et officielt websted for operatører og offentligheden, der som minimum indeholder de oplysninger, som er anført i artikel 115.

"I forbindelse med denne forordning opretter og ajourfører hver medlemsstat eller region et officielt websted eller officielle websteder for operatører og offentligheden, der som minimum indeholder de oplysninger, som er anført i artikel 115.

Ændring 283

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 82

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 115 — stk. 1 — indledning

Kommissionens forslag

Ændring

På deres websteder offentliggør medlemsstaterne straks eller indsætter et direkte link til følgende oplysninger:

På deres websteder offentliggør medlemsstaterne eller regionerne straks eller indsætter et direkte link til følgende oplysninger:

Ændring 284

Forslag til forordning

Artikel 1 — stk. 1 — nr. 82

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 115 — stk. 1 — litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændring

 

ia)

det fastlagte nationale kontrolprogram, resultaterne samt Kommissionens evalueringsrapport mindst 30 dage efter de i artikel 93a fastsatte datoer

Ændring 285

Forslag til forordning

Artikel 2 — nr. 1 a (ny)

Forordning (EF) nr. 768/2005

Artikel 2 — stk. 1 — litra a

Gældende ordlyd

Ændring

 

1a)

Artikel 2, stk. 1, litra a), affattes således:

a )

»kontrol og inspektion«: foranstaltninger truffet af medlemsstaterne i henhold navnlig til artikel 23, 24 og 28 i forordning (EF) nr. 2371/2002 for at kontrollere og inspicere fiskeriaktiviteter, der er omfattet af den fælles fiskeripolitik, herunder overvågning ved hjælp af satellitbaserede overvågningssystemer og observatørordninger

»a )

»kontrol og inspektion«: foranstaltninger truffet af medlemsstaterne for at kontrollere og inspicere fiskeriaktiviteter, der er omfattet af den fælles fiskeripolitik, herunder overvågning ved hjælp af overvågningssystemer og observatørordninger«

 

(Forordning (EF) nr. 768/2005 er kodificeret og ophævet ved forordning (EU) 2019/473.)

Ændring 286

Forslag til forordning

Artikel 2 — nr. 2 — litra a

Forordning (EF) nr. 768/2005

Artikel 3 — litra e

Kommissionens forslag

Ændring

e)

bistå medlemsstaterne og Kommissionen med at harmonisere anvendelsen af den fælles fiskeripolitik