EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AP0047

P9_TA(2021)0047 EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. februar 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien (COM(2020)0281 — C9-0206/2020 — 2020/0155(COD)) P9_TC1-COD(2020)0155 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/… om ændring af forordning (EU) 2017/1129, for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere, og af direktiv 2004/109/EF, for så vidt angår brugen af det fælles elektroniske rapporteringsformat til årsrapporter, med henblik på at støtte genopretningen efter covid-19-krisen

OJ C 465, 17.11.2021, p. 186–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 465/186


P9_TA(2021)0047

EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien ***I

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. februar 2021 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien (COM(2020)0281 — C9-0206/2020 — 2020/0155(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

(2021/C 465/27)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0281),

der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0206/2020),

der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til udtalelse af 29. oktober 2020 (1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. december 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til forretningsordenens artikel 59,

der henviser til udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0228/2020),

1.

vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.

tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.

anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)  EUT C 10 af 11.1.2021, s. 30.


P9_TC1-COD(2020)0155

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/… om ændring af forordning (EU) 2017/1129, for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere, og af direktiv 2004/109/EF, for så vidt angår brugen af det fælles elektroniske rapporteringsformat til årsrapporter, med henblik på at støtte genopretningen efter covid-19-krisen

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2021/337.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen noterer sig, at den politiske aftale om Kommissionens forslag om at ændre prospektforordningen med henblik på at indføre et EU-genopretningsprospekt omfatter en ændring af gennemsigtighedsdirektivet, hvorved gennemførelsen af kravet om udarbejdelse af regnskaber ved hjælp af det europæiske fælles elektroniske format (ESEF) udsættes. Denne udsættelse indgik ikke i Kommissionens oprindelige forslag. Kommissionen mener ikke, at udsættelsen af ESEF er i overensstemmelse med Unionens principper for bedre lovgivning og Kommissionens initiativret. Den bør derfor ikke danne præcedens. Da udsættelsen af ESEF ikke er en væsentlig ændring af politikken og afspejler de vanskelige omstændigheder, som virksomhederne står over for som følge af covid-19-pandemien, vil Kommissionen ikke stå i vejen for dens vedtagelse.


Top