EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0515(03)

Meddelelse fra Kommissionen EU-retningslinjer for gradvis genoptagelse af turisttjenester og for sundhedsprotokoller for virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen — covid-19 2020/C 169/01

C/2020/3251

OJ C 169, 15.5.2020, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.5.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 169/1


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

EU-retningslinjer for gradvis genoptagelse af turisttjenester og for sundhedsprotokoller for virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen — covid-19

(2020/C 169/01)

I.   Indledning

1.

Den 15. april 2020 fremlagde Kommissionen i samarbejde med formanden for Det Europæiske Råd en fælles europæisk køreplan (1) for udfasning af inddæmningstiltagene på grund af covid-19-udbruddet. Deri opstilles kriterier og anbefalinger til medlemsstaterne om betingelserne for at ophæve foranstaltningerne og genoprette den frie bevægelighed. Det bør ske gradvis med behovet for fysisk distancering og foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner som centrale elementer.

2.

Efterhånden som folkesundhedssituationen begynder at blive bedre, overvejer medlemsstaterne at ophæve afbødningsforanstaltninger. Det vil så bane vejen for en sikker lempelse af forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltningerne, navnlig generelle rejserestriktioner.

3.

Med den ophævelse af restriktionerne, der i sidste ende vil komme for rejserelaterede aktiviteter, forventes det, at borgerne gradvis atter vil rejse indenlands og inden for EU.

4.

Hvis man ophæver foranstaltningerne for hurtigt, kan infektionerne pludselig blusse op igen. Indtil der er en vaccine til rådighed, skal behov og fordele i forbindelse med rejser og turisme vejes op mod risiciene for en genopblussen af tilfælde, som kræver, at der igen indføres inddæmningsforanstaltninger.

5.

Efterhånden som nedlukningsforanstaltningerne bliver mindre strikse, bliver der behov for at have ekstra fokus på at opretholde foranstaltninger med henblik på fysisk afstand mellem mennesker, så turistaktiviteterne kan begynde igen på en sikker måde, da det pr. definition tiltrækker mennesker fra forskellige geografiske områder.

6.

Det vil fortsat være en hovedprioritet at beskytte sundheden for borgerne, herunder for dem, der arbejder i turistsektoren, og turisterne.

7.

I retningslinjerne opstilles fælles målsætninger og rammer uden forskelsbehandling for borgerne, de offentlige myndigheder, erhvervslivet og interessenter, der arbejder i turistsektoren, med henblik på en gradvis retablering af turismerelaterede tjenesteydelser.

8.

Retningslinjerne indeholder kriterier og principper for en sikker og gradvis genoptagelse af turistaktiviteter og for udformningen af sundhedsprotokoller for virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen.

9.

Retningslinjerne er baseret på rådgivning fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (2). De bygger på og bør gennemføres sammen med den fælles europæiske køreplan for ophævelse af covid-19-inddæmningsforanstaltningerne (3). De bør læses sammenholdt med de retningslinjer og vejledninger, Kommissionen har udstedt om restriktioner for ikkevæsentlige rejser (4), udøvelse af arbejdskraftens frie bevægelighed (5), grænseforvaltningsforanstaltninger (6), passagerer og andre personer om bord på skibe (7), gradvis genindførelse af transporttjenester (8) og meddelelsen »Hen imod en faseinddelt og koordineret tilgang til genoprettelse af den frie bevægelighed og ophævelse af kontrollen ved de indre grænser« (9). Endelig har Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (OSHA) offentliggjort generelle arbejdsmiljømæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende det at komme tilbage til arbejdspladsen (10).

II.   Sikker og gradvis genoptagelse af turistaktiviteter

10.

Medlemsstaterne bør omhyggeligt tage hensyn til følgende kriterier, når de træffer beslutning om en eventuel lempelse af stramme afbødningsforanstaltninger (11) med henblik på at genoptage turistaktiviteter:

10.i

Covid-19-forekomsten er faldet til et lavt niveau

Den vigtigste forudsætning for en lempelse af covid-19-restriktionerne og for at genoptage turistaktiviteterne er epidemiologisk evidens for, at spredningen af sygdommen er faldet betydeligt og stabiliseret over en længere periode og forventes at forblive stabil med den øgede turistpopulation.

10.ii

Der er tilstrækkelig kapacitet i sundhedssystemet

Der skal være tilstrækkelig kapacitet i sundhedssystemet til rådighed for den lokale befolkning og turisterne, således at den primære sundhedspleje, hospitaler og intensivtjenester ikke overbebyrdes i tilfælde af en pludselig stigning i antallet af tilfælde. Dette vil især være vigtigt på regionalt plan for turistregioner, der kan forvente en højere frekvens af besøgende, såsom ferieresorter, områder tæt på strande, seværdigheder osv., som måske ikke nødvendigvis er tæt på sundhedsplejeinfrastrukturen. Fjerntliggende turistområder har måske begrænsede sundhedsydelser, og hvis der kan forventes et betydeligt antal ekstra besøgende, forudsætter det måske gennemførelse af yderligere reaktionsmekanismer, såsom ambulanceflyvninger osv. Retningslinjerne for grænseoverskridende sundhedsydelser i forbindelse med covid-19-tilfælde bør anvendes (12). Endvidere bør medlemsstater, hvis statsborgere eller indbyggere bliver smittet, når de er i andre medlemsstater, lette hjemtransporten af sådanne personer.

10.iii

Der er etableret en solid overvågning og monitorering

Før der lempes på foranstaltninger, herunder genoptagelse af turismen, skal medlemsstaterne have indført systemer, der gør det muligt at overvåge og reagere på ændringer i indikatorerne for sundhedstjenesternes kapacitet.

Det er nødvendigt med øget overvågning og monitorering på lokalt plan for at forhindre, at de rejsende bringer virus med ind i turistområderne, og at virusset spredes fra lokalbefolkningerne til turister, og det skal i givet fald foregå i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesregler.

10.iv

Der er testkapacitet til rådighed

Et afgørende kriterium i den fælles europæiske køreplan for ophævelse af covid-19-inddæmningsforanstaltningerne er at sikre, at der gennemføres omfattende testning for at finde tilfælde og overvåge virusspredningen kombineret med kontaktopsporing og isolation med henblik på at bremse overførslen. Mangel på testkapacitet har til at begynde med hindret store befolkningsbaserede screeningmetoder. For at kunne foretage tidlig identifikation af tilfælde er hurtigtest og hurtige diagnoser af afgørende betydning (13). Det vil være vigtigt at sikre, at besøgende også har lige adgang til testning.

10.v

Der er kontaktopsporing til rådighed

Kontaktopsporing er en effektiv og væsentlig folkesundhedsmæssig foranstaltning til bekæmpelse af covid-19. Formålet er straks at identificere og forvalte kontakter med covid-19-tilfælde med henblik på at begrænse smitteoverførsel. En sådan kontaktopsporing skal gøre det muligt at udveksle relevante oplysninger mellem lande, hvor der findes international turisme, herunder, om nødvendigt, beredskab med henblik på hjemtransport af egne statsborgere. Tæt samarbejde og koordinering mellem medlemsstaterne om kontaktopsporing vil desuden være vigtigt, når grænserne genåbnes. Indsamling og lagring af personoplysninger skal være i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning, herunder den generelle forordning om databeskyttelse og e-databeskyttelsesdirektivet.

De centrale elementer i kontaktopsporing beskrives nærmere i de nylige retningslinjer (14) fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og, hvad angår databeskyttelse, vejledningen om apps til støtte for bekæmpelse af covid-19-pandemien (15) samt retningslinjerne fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (16). Kommissionen og medlemsstaterne vil offentliggøre en protokol om interoperabilitetsprincipper for at sikre, at frivillige, godkendte kontaktopsporingsapps fungerer på tværs af grænserne og er pålidelige, uanset hvor i Europa brugerne befinder sig.

10.vi

Der er etableret koordinerings- og kommunikationsmekanismer

Det er af afgørende betydning, at der er etableret mekanismer, som sikrer koordinering og kommunikation mellem myndighederne og de erhvervsdrivende, der er aktive i turistsektoren, og mellem lokale og nationale/regionale myndigheder i medlemsstaterne. Desuden er koordinering, informationsudveksling og kommunikation på tværs af grænserne ved anvendelse af fastlagte kanaler af afgørende betydning, hvor turisme på tværs af grænserne er tilladt. Medlemsstaterne bør underrette hinanden og Kommissionen, i god tid inden de bebuder foranstaltninger vedrørende genopretning af turisme på tværs af grænserne, og tage hensyn til deres synspunkter. Ud over de mekanismer, der er skitseret i den ledsagende meddelelse om genindførelse af fri bevægelighed og ophævelse af kontrollen ved de indre grænser, bør Udvalget for Sundhedssikkerhed, Det Rådgivende Udvalg for Turisme og andre eksisterende koordinationskanaler for transport og rejser anvendes i overensstemmelse med deres respektive mandater.

Risikokommunikation, herunder digitalt, for rejsende og turister er også afgørende for at sikre, at de informeres om den lokale kontekst, foranstaltninger, der skal følges i tilfælde af formodede covid-19-tilfælde, hvordan man får adgang til sundhedspleje, osv.

11.

Lempelsen af inddæmningsforanstaltningerne bør være videnskabeligt baseret med fokus på folkesundhed og bør gennemføres inden for en koordineret ramme i hver medlemsstat. Denne koordinerede ramme er grundlaget for genåbning af turismerelaterede virksomheder og tjenester. I lyset af den kommende sommerferieperiode er velfunderet offentlig sundhedsrådgivning til turistvirksomheder og turistmål af afgørende betydning.

12.

Der skal foretages en vurdering af den lokale epidemiologiske situation med henblik på at vurdere den samlede risiko ved genåbning af turistaktiviteter for at undgå smitteoverførsel fra turister til lokalbefolkningen og omvendt.

13.

Der skal foreligge beredskabsplaner med klare kriterier for genopstramning af restriktioner, hvis det bliver nødvendigt.

14.

Anbefalingerne i den fælles europæiske køreplan for ophævelse af covid-19-inddæmningsforanstaltningerne omfatter principper, der har særlig relevans for turistsektoren. Disse bør opretholdes, når turismen begynder igen.

15.

Foranstaltningerne bør ophæves gradvis. Mere generelle foranstaltninger bør afløses af mere målrettede foranstaltninger, så samfund og turistaktiviteter gradvis kan genåbne, forudsat at der træffes effektive foranstaltninger af passende rækkevidde til beskyttelse af turisternes og arbejdstagernes sundhed.

16.

Tilbagevenden til beskæftigelse bør tilrettelægges i overensstemmelse med EU's retningslinjer for en sikker tilbagevenden til arbejdspladsen (17) og mindre truede grupper og sektorer, der kan fremme den økonomiske aktivitet, bør prioriteres, samtidig med at de arbejdsmiljøregler, som pandemien har medført, overholdes.

17.

Foranstaltninger til begrænsning af turisttjenester samt sundhedsrelaterede beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltninger bør begrænses i rækkevidde og varighed til, hvad der er strengt nødvendigt for at beskytte folkesundheden. Ud over at være objektive og have en passende rækkevidde bør alle foranstaltninger også være behørigt begrundede, relevante og modusspecifikke og ikke-diskriminerende, og de bør bevare lige konkurrencevilkår i det indre marked.

18.

ECDC er i samarbejde med medlemsstaterne og Det Fælles Forskningscenter i færd med at udvikle og vil løbende ajourføre et kort (18) over niveauet for covid-19-overførsel på subnationalt plan. Medlemsstaterne opfordres til at indsende data for at sikre, at dette kort er fuldstændigt og ajourført. Dette vil gavne alle aspekter af lempelsesstrategier (åbning/lukning af specifikke økonomiske sektorer, evaluering af forskellige teststrategier, effektiviteten af evalueringen af personlige beskyttelsesforanstaltninger osv.). Desuden opfordres medlemsstaterne til at indsende ajourførte data om ledig kapacitet på hospitaler, testning, overvågning og kontaktopsporing og offentliggøre kriterier for ophævelse og indførelse af restriktioner. Kortet over smitteoverførsler og de ledsagende foranstaltninger er et transparent værktøj til formidling af oplysninger på EU-plan til brug for myndigheder, transportvirksomheder og aktører i turistsektoren samt for borgerne, så de kan træffe ansvarlige individuelle beslutninger om deres ferieplaner.

III.   EU-retningslinjer for sundhedsprotokoller for virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen

19.

I denne del af retningslinjerne foreslås der principper, der skal vejlede medlemsstaterne i udformningen og gennemførelsen af foranstaltninger og protokoller til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner for tjenesteydere i hotel- og restaurationsbranchen, såsom hoteller og andre virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen, for at sikre mere sikre turistfaciliteter og de besøgendes samt arbejdstagernes sundhed.

20.

Retningslinjerne for sundhedsprotokoller er ikke bindende. De tager sigte på at sikre en sammenhængende udformning og gennemførelse af foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner gennem en koordineret tilgang i regionerne og medlemsstaterne.

21.

Ud over at følge de anbefalinger og operationelle betragtninger vedrørende covid-19-risikostyring, som relevante sundhedsmyndigheder, f.eks. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) (19) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (bilag), har udstedt, opfordres medlemsstaterne til at tage disse retningslinjer i betragtning, når de udarbejder relevante protokoller i overensstemmelse med deres specifikke nationale/regionale/lokale forhold.

22.

Folkesundhedsforanstaltninger i turistsektoren skal overholde de kompetente myndigheders generelle foranstaltninger og tage hensyn til retningslinjer for arbejdspladsen (20). Sådanne foranstaltninger skal også overholde EU's databeskyttelseslovgivning (21).

23.

Medlemsstaterne opfordres til at arbejde tæt sammen med interessenter i forbindelse med udarbejdelsen af foranstaltninger og protokoller til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner og sikre, at disse protokoller er skræddersyet og står i et rimeligt forhold til omfanget og arten af de tjenester, der udbydes af virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen. Medlemsstaterne bør overveje at yde støtte til gennemførelsen af dem.

24.

Der bør tages særligt hensyn til foranstaltninger og protokoller til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, der vedrører kortvarige ferieophold og andre former for indkvartering i deleøkonomien. Disse retningslinjer og principper finder fuldt ud anvendelse på disse former for tjenesteydelser inden for hotel- og restaurationsbranchen, og eventuelle tilpasninger og alternativer hertil bør under ingen omstændigheder bringe de besøgendes sundhed i fare og øge risikoen for overførsel af virus.

25.

Foranstaltningerne til beskyttelse af gæsternes og arbejdstagernes sundhed på virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen bør genevalueres og justeres med jævne mellemrum under hensyntagen til alle relevante ekspertråd og hensyn, så de står i et rimeligt forhold til det aktuelle folkesundhedsbehov.

26.

Efterhånden som nye og mere effektive løsninger bliver tilgængelige, bør anvendelsen af dem fremmes, og mindre effektive eller mere byrdefulde foranstaltninger bør ophøre. Princippet om omkostningseffektivitet bør overholdes. Dette indebærer, at hvis der er flere muligheder for at opnå samme virkning med hensyn til at sikre gæsternes og arbejdstagernes sundhed, bør den mindst omkostningskrævende foretrækkes, især for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

27.

Følgende vejledende principper skal tages i betragtning ved udformningen af foranstaltninger og protokoller til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner på virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen med henblik på at forebygge overførsel af covid-19 og sikre folkesundheden (i det følgende benævnt »virksomheder«):

a)

Den epidemiologiske situation

En forudsætning for, at en turistaktivitet kan genoptages, er, at forekomsten af covid-19 er faldet til et lavt niveau, og at alle andre kriterier, der er beskrevet i afsnit II (EU-retningslinjer for principper for sikker og gradvis genoptagelse af turistaktiviteter), er taget omhyggeligt i betragtning.

b)

Sundhed og sikkerhed for gæster og arbejdstagere er en hovedprioritet

For at tjenesteydelser i hotel- og restaurationsbranchen kan genoptages, er det af afgørende betydning, at gæster, der benytter sig af virksomheden i hotel- og restaurationsbranchen, og arbejdstagere, der deltager i ydelsen af tjenester, følger foranstaltninger for i videst muligt omfang at forebygge infektions- og virusoverførsel. Foranstaltningerne bør kommunikeres klart, bl.a. ved hjælp af digitale midler, synligt og effektivt både til gæster og til arbejdstagere.

c)

Lokale ordninger

Der bør være en løbende koordinering mellem lokale og/eller nationale offentlige sundhedsmyndigheder og tjenesteydere i hotel- og restaurationsbranchen for at sikre, at de seneste regler og forskrifter i et givet geografisk område deles og anvendes, og at gennemførelsen af dem overvåges.

d)

Handlingsplan i tilfælde af infektion

Virksomhederne bør have en beredskabsplan, der bl.a. omfatter, hvilke foranstaltninger der skal træffes i tilfælde af en infektion på virksomheden, og som dækker tiden fra beslutningen om at genåbne, indtil 14 dage efter at gæsterne har forladt virksomheden. Der skal forelægges en særlig handlingsplan med nærmere beskrivelse af personalets rolle og ansvarsområder for alle medarbejdere, og den skal være tilgængelig hele tiden.

e)

Uddannelse

Alt personale, der arbejder i turistfaciliteter, bør være bekendt med symptomerne på covid-19 og bør orienteres om de basale foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner. Personalet bør uddannes i foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner og de foranstaltninger, der skal træffes, hvis der er gæster, der udviser symptomer forenelige med covid-19, eller hvis de selv udviser symptomer.

f)

Personaleledelse

Der bør overvejes foranstaltninger, der mindsker tilstedeværelsen af personale på virksomheden, f.eks. hjemmearbejde for alle medarbejdere, der udfører opgaver, som kan være forenelige med hjemmearbejde.

Der bør overvejes foranstaltninger, der reducerer antallet af fysiske kontakter og varigheden af fysisk kontakt mellem personer på virksomheden, herunder arbejde på skift, spisepauser på skift, brug af telefoner og elektroniske kommunikationsmidler.

g)

Information til gæster

Gæsterne bør modtage alle nødvendige oplysninger på en tilgængelig måde, herunder ved hjælp af digitale midler, forud for ankomst og på selve virksomheden i hotel- og restaurationsbranchen, om alle aktuelle retningslinjer fra lokale offentlige sundhedsmyndigheder samt særlige foranstaltninger, der er indført og har betydning for deres ankomst, ophold og afrejse.

Gæsterne bør informeres gennem særlig skiltning (infografikker, herunder tilpasninger for gæster med synshandicap) ved indgangen til virksomheden med oplysning om tegnene og symptomerne på covid-19 og om, hvad der skal gøres, hvis de udvikler symptomer under opholdet eller inden for 14 dage efter afrejse. Virksomheden kunne også udlevere foldere med disse oplysninger.

Virksomhederne bør sikre, at de har kontaktoplysninger for gæsterne, hvis de er nødvendige for kontaktopsporing. Kontaktopsporingsforanstaltninger bør udelukkende anvendes til håndtering af covid-19-udbrud og være indført i overensstemmelse med den fælles EU-værktøjskasse fra e-sundhedsnetværket om mobile applikationer til støtte for kontaktopsporing i EU's kamp mod covid-19 (22) og Kommissionens vejledning om apps, der sikrer det højeste niveau af beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse (23).

h)

Fysisk distancering og hygiejne

Virksomheden bør iværksætte målrettede foranstaltninger for at sikre, at der holdes fysisk afstand på fællesarealer, hvor gæster kan forventes at samles i længere tid (dvs. over 15 minutter), f.eks. ved at der fastsættes et maksimalt tilladt antal gæster i hver fælles facilitet (dvs. restauranter, caféer, beværtninger, lobbyer). Det bør overvejes at tildele tider eller give mulighed for (digital) reservation af tider til måltider eller besøg i svømmebassiner eller motionsrum.

Når fysisk distancering ikke kan overholdes fuldt ud, bør der overvejes alternative foranstaltninger for at beskytte gæster og arbejdstagere, f.eks. anvendelse af glas- eller plastafskærmning, brug af masker osv.

I princippet bør der holdes en afstand på 1,5-2 meter i hele fællesarealet (undtagen for personer, der rejser sammen og deler værelser) suppleret med andre foranstaltninger (f.eks. brug af maske), hvor dette ikke er muligt.

For udendørsarealer (strande, svømmebassiner, caféer, barer, restauranter osv.) og udendørsservering bør der træffes særlige foranstaltninger for at muliggøre fysisk afstand og særlige hygiejneforanstaltninger. Indendørsarealer som f.eks. spaer og svømmebassiner bør også overholde strenge hygiejneforanstaltninger. Hver enkelt virksomhed bør nøje overveje, om specifikke faciliteter (f.eks. børnepasningsfaciliteter) bør forblive lukkede. Store arrangementer, f.eks. koncerter, bør udsættes.

Særlige ordninger for transporttjenester, der varetages af virksomheden, f.eks. shuttlebusser, skal gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne for gradvis genindførelse af transporttjenester og transportforbindelser (24).

i)

Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner

Ud over fysisk distancering skal man overveje særlige personlige beskyttelsesforanstaltninger samt rengørings- og desinfektionsprotokoller, som skal kommunikeres til personale og gæster og gennemføres.

Sådanne foranstaltninger omfatter:

i)

Åndedrætsetikette:

Der bør oplyses om god åndedrætsetikette, og det bør følges (hoste eller nyse i et papirlommetørklæde eller ærmet) af gæster og medarbejdere. Virksomhederne bør sikre, at der er papirlommetørklæder og affaldsspande til rådighed.

ii)

Håndhygiejne:

Håndhygiejne er en afgørende bekæmpelsesforanstaltning, og gæster og medarbejdere bør oplyses herom ved hjælp af infografikker på centrale arealer/faciliteter (f.eks. ved indgangen, på toiletterne, ved kassen osv.). Virksomhederne bør sikre nem adgang til faciliteter for håndvask med sæbe, engangshåndklæder eller automatiske tørreapparater og håndsprit.

iii)

Brug af ansigtsmasker:

Personalets og gæsters anvendelse af ansigtsmasker bør kun betragtes som en supplerende foranstaltning, der ikke erstatter de centrale forebyggelsesforanstaltninger. Det er vigtigt at anvende ansigtsmasker korrekt, og gæster og personale bør oplyses herom.

iv)

Udluftning:

Det anbefales at øge antallet af udluftninger pr. time og at få så meget udeluft ind som muligt enten ved naturlig eller mekanisk udluftning afhængigt af virksomheden. Der anbefales øget udluftning af værelser, i mindst en time efter at gæsten har tjekket ud.

v)

Rengøring og desinfektion:

Det er afgørende betydning, at overflader, der hyppigt berøres, rengøres så ofte som muligt (mindst dagligt og om muligt oftere). Eksempler på disse overflader er dørhåndtag, stole og armlæn, bordplader, lyskontakter, gelændere, vandhaner, elevatorknapper, bardiske osv. Personalet bør oplyses om og udføre rengøringsproceduren efter udtjekning samt om behandling af rengøringsudstyr, affaldshåndtering, tøj- og linnedvask og personlig hygiejne efter rengøring.

j)

Potentielle infektioner blandt gæster eller personale

Hvis der er mistanke om et tilfælde af covid-19 blandt gæster eller medarbejdere, mens de er på arbejde, bør gennemførelsen af handlingsplanen, jf. litra d), følge de relevante retningslinjer fra ECDC (bilag) og fra de nationale og lokale sundhedsmyndigheder vedrørende:

i)

De foranstaltninger vedrørende isolation og afstand, der skal gælde for den potentielt inficerede person.

ii)

Den procedure, der er baseret på national lovgivning, og ifølge hvilken lægetjenester skal underrettes med henblik på lægelig rådgivning, testning eller potentiel flytning til hospital/klinik.

iii)

Den procedure, der er baseret på national lovgivning, og ifølge hvilken de lokale offentlige sundhedsmyndigheder skal underrettes, og potentielle kontaktopsporingsaktiviteter.

iv)

De nødvendige rengørings- og desinficeringsprocedurer, der skal udføres.

v)

Det nødvendige samarbejde og de nødvendige oplysninger om andre gæster eller medarbejdere, som kan have været i kontakt med den muligvis smittede på virksomheden, fra 2 dage før til 14 dage efter at symptomerne hos tilfældet begyndte.

28.

Ovennævnte vejledende principper skal tages i betragtning sammen med de generelle anbefalinger fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, jf. bilag.

IV.   Konklusion

29.

Medlemsstaterne opfordres til at dele disse retningslinjer med de kompetente myndigheder og de regionale/lokale myndigheder.

30.

Aktører i turistsektoren, f.eks. erhvervsorganisationer og onlineturismeplatforme, opfordres til at udbrede kendskabet til disse retningslinjer.

31.

Medlemsstaterne opfordres til løbende at samarbejde med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for at sikre, at det i punkt 18 nævnte kort over overførsler fungerer som et transparent værktøj til oplysning på EU-plan til brug for myndigheder, transportvirksomheder og aktører i turistsektoren.

32.

Medlemsstaterne opfordres til at overveje at støtte virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen og, i videre forstand, virksomheder i turistsektoren i gennemførelsen af disse retningslinjer og af relevante foranstaltninger og protokoller til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner og at holde øje med, om de overholdes. Med henblik herpå kan medlemsstaterne anvende disponible nationale midler og EU-midler.

33.

På grundlag af disse retningslinjer vil Kommissionen fortsat koordinere med medlemsstaterne med henblik på en sammenhængende strategi for foranstaltninger og protokoller til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner på virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen og turistvirksomheder i EU.

34.

Disse retningslinjer bør gøre det lettere for medlemsstaterne og aktørerne i turistsektoren at udforme mere specifikke foranstaltninger og protokoller til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner i overensstemmelse med disse retningslinjer og overvåge overholdelsen heraf og derved styrke betingelserne for, at virksomhederne kan øge forbrugernes tillid.

35.

Kommissionen vil oprette et særligt websted med et interaktivt kort, der kombinerer oplysninger fra medlemsstaterne og turist- og rejsebranchen, herunder oplysninger om nationale eller sektorspecifikke protokoller og ordninger for overholdelse.

36.

For at støtte medlemsstaterne vil Kommissionen lette udvekslingen af bedste praksis, bl.a. gennem Det Rådgivende Udvalg for Turisme.

37.

Kommissionen vil fortsætte samarbejdet med medlemsstaternes offentlige myndigheder, aktørerne i turistsektoren og internationale organisationer for at lette gennemførelsen af disse retningslinjer.

(1)  Europa-Kommissionen (EK) Fælles europæisk køreplan for ophævelse af covid-19-inddæmningsforanstaltningerne https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.126.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:126:TOC

(2)  Ansvarsfraskrivelse: Disse retningslinjer indeholder betragtninger, set ud fra et folkesundhedsmæssigt perspektiv, om forebyggelse og bekæmpelse af covid-19 for turistsektoren. Dette omfatter betragtninger vedrørende kunder i perioden før, under og efter deres ophold på et givet indkvarteringssted og vedrørende personale og i forbindelse med besøg på restauranter, caféer eller barer i forbindelse med turisme. Retningslinjerne dækker ikke f.eks. forlystelsesparker, museer eller krydstogter. Disse retningslinjer er vejledende med hensyn til en fremgangsmåde, som det anbefales, at turistsektoren efterkommer, samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for turistvirksomheder i hele EU/EØS.

(3)  EUT C 126 af 17.4.2020, s. 1.

(4)  COM(2020) 115 final, COM(2020) 148 final og C(2020) 2050 final (EUT C 102I af 30.3.2020, s. 12).

(5)  Meddelelse fra Kommissionen om retningslinjerne for udøvelse af arbejdskraftens frie bevægelighed under covid-19-udbruddet, 2020/C/102I/03.

(6)  C(2020) 1753 final (EUT C 86I af 16.3.2020, s. 1).

(7)  C(2020) 3100 final (EUT C 119I af 14.4.2020, s. 1).

(8)  C(2020) 3139.

(9)  C(2020) 3250.

(10)  COVID-19: TILBAGE TIL ARBEJDSPLADSEN — Tilpasning af arbejdspladser og beskyttelse af medarbejdere, https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view

(11)  Som beskrevet af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme i dets hurtige risikovurdering af 23. april 2020: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update

(12)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf

(13)  På nuværende tidspunkt er ingen hurtigtest til påvisning af SARS-CoV-2 blevet valideret og anbefalet til anvendelse i diagnostisk øjemed.

(14)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management

(15)  C(2020) 2523 final af 16.4.2020.

(16)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en

(17)  Coronavirus: EU-retningslinjer for en sikker tilbagevenden til arbejdspladsen https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_729.

(18)  https://covid-statistics.jrc.ec.europa.eu

(19)  http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications/2020/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance,-31-march-2020.

(20)  Coronavirus: EU-retningslinjer for en sikker tilbagevenden til arbejdspladsen

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_729

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. COVID-19: retningslinjer for arbejdspladsen [internet]. [ajourført 20. april 2020, citeret den 4. maj 2020]. Findes på: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See.

(21)  Se også erklæringen fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf.

(22)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf

(23)  Meddelelse fra Kommissionen — Vejledning om apps til støtte for bekæmpelse af covid-19-pandemien i forbindelse med databeskyttelse (EUT C 124I af 17.4.2020, s. 1).

(24)  C(2020) 3139.


BILAG

Generelle henstillinger fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for turistsektoren, navnlig virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen

Lokale ordninger

Folkesundhedsforanstaltninger i turistsektoren skal overholde de lokale og nationale myndigheders generelle foranstaltninger og tage hensyn til retningslinjer for arbejdspladsen (1). Sådanne foranstaltninger i turistsektoren skal være mindst lige så strenge som anbefalingerne til den brede offentlighed.

Der bør være en løbende dialog mellem lokale og/eller nationale offentlige sundhedsmyndigheder og indkvarteringssteder for at sikre, at de seneste regler og forskrifter i et givet geografisk område deles og anvendes; det gælder bl.a.:

Særlige ordninger for gæster, herunder gæster fra andre lande, med henblik på lægelig rådgivning og behandling, herunder adgang til ambulant behandling og hospitalsbehandling, hvis de udviser symptomer forenelige med covid-19

Behovet for, at ejere af indkvarteringssteder indsamler detaljerede kontaktoplysninger, der kan bidrage til folkesundhedsundersøgelsen, i tilfælde af at der opstår et tilfælde på indkvarteringsstedet.

Risikokommunikation og uddannelse

Handlingsplan

Virksomhederne bør have en beredskabsplan, der omfatter de foranstaltninger, der skal træffes for følgende tidsrum:

Når beslutningen om genåbning træffes, og inden gæsterne ankommer. Denne fase skal omfatte oplysninger til og uddannelse af personale samt gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af infektioner på virksomheden og typen af oplysninger, der skal gives til gæster forud for deres ankomst.

Når gæsterne opholder sig på virksomhederne, fra reservation og indtjekning til udtjekning.

Op til 14 dage efter at gæsterne har forladt virksomheden.

Der skal forelægges en særlig handlingsplan med nærmere beskrivelse af personalets rolle og ansvarsområder for alle medarbejdere, og den skal være tilgængelig hele tiden.

Uddannelse af personale og personaleledelse

Uddannelse:

Alt personale, som arbejder i turistfaciliteter, bør være bekendt med symptomerne på covid-19 (f.eks. feber, hoste, ondt i halsen osv.) og bør orienteres om de basale foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektion.

Personale, som selv er blevet bekræftet som covid-19-tilfælde, eller hvis medlemmer af deres hustand er det, bør ikke komme ind i arbejdsmiljøet i smitteperioden som defineret af de lokale sundhedsmyndigheder, normalt op til 8 dage efter at der er opstået symptomer for milde tilfældes vedkommende.

Personale, som oplever symptomer forenelige med covid-19, bør ikke komme ind i arbejdsmiljøet, bør gå i selvisolation og rådes til at følge den lokale folkesundhedsvejledning og søge lægehjælp, hvis symptomerne forværres, i henhold til lokale retningslinjer.

Der bør overvejes en særlig uddannelse af personalet om foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner og de foranstaltninger, der skal træffes, hvis gæster udviser symptomer forenelige med covid-19.

Ledelse:

Ældre personale og personale med prædisponerende kroniske lidelser (f.eks. hjertesygdom, lungesygdom, immundefekt og nylig kræftbehandling), som vides at udsætte dem for højere risiko for kritisk covid-19-infektion, bør om muligt overføres til aktiviteter, der mindsker kontakten med gæsterne.

Der bør overvejes foranstaltninger, der mindsker antallet af personale på virksomheden, f.eks. hjemmearbejde for alle medarbejdere, der udfører opgaver, som kan være forenelige med hjemmearbejde.

Der bør overvejes foranstaltninger, der reducerer antallet af fysiske kontakter og varigheden af fysisk kontakt mellem personer på virksomheden, herunder arbejde på skift, spisepauser på skift, brug af telefoner og elektroniske kommunikationsmidler.

Information til gæster

Forud for ankomsten til et indkvarteringssted bør gæsterne have modtaget oplysninger om de lokale offentlige sundhedsmyndigheders aktuelle retningslinjer og særlige foranstaltninger, der er indført på indkvarteringsstedet. Gæsterne bør informeres om, at de bør udsætte deres ophold, hvis de har symptomer forenelige med covid-19, eller hvis de har været i kontakt med en person med covid-19 eller med symptomer på covid-19 i de sidste 14 dage før det planlagte ophold.

Særlig skiltning (infografikker) eller anden tilgængelig information, herunder udgaver tilpasset til gæster med synshandicap) ved indgangen til indkvarteringsstedet, bør oplyse gæsterne om tegn og symptomer på covid-19 og give dem instrukser om, hvad de skal gøre, hvis de udvikler symptomer. Indkvarteringsstedet kunne også udlevere foldere med disse oplysninger.

Ved afrejsen anmodes gæsterne udtrykkeligt om straks at underrette indkvarteringsstedet, hvis de udvikler symptomer forenelige med covid-19 eller testes positive for covid-19 op til 14 dage efter afrejsen.

Virksomhederne bør sikre, at de har kontaktoplysninger for gæsterne, hvis de er nødvendige for kontaktopsporing.

Fysisk distancering

SARS-CoV-2 overføres primært via dråber fra luftvejene og direkte kontakt med inficerede personer og indirekte kontakt med kontaminerede overflader eller genstande (smittespredende genstande) i det umiddelbare miljø. Store dråber fra luftvejene spredes i en radius på ca. 1 m ved åndedrag, ca. 1,5 m ved tale og ca. 2 m ved hoste (2).

Virksomheden bør sikre, at den fysiske distancering opretholdes i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer på fællesarealer, hvor gæster kan forventes at samles i længere tid (dvs. over 15 minutter).

Gæster, der rejser sammen og deler værelser, behøver ikke at blive bedt om at holde fysisk afstand indbyrdes.

Når fysisk afstand ikke kan garanteres, bør der overvejes særlige foranstaltninger for at forhindre, at dråber fra luftvejene spredes, f.eks. i modtagelsesområder, ved anvendelse af glas- eller plastafskærmning.

Turistfaciliteter, herunder hoteller og restauranter, bør fastsætte et maksimalt tilladt antal gæster i hver facilitet og tilstrækkelig plads til at sikre den nødvendige fysiske afstand. Det maksimale antal gæster bør ikke overskrides.

Underholdningsarrangementer bør udskydes eller annulleres, medmindre der kan sikres en fysisk distancering.

Det er nødvendigt at overveje særlige foranstaltninger for transportmidler for at sikre en fysisk distancering.

Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner

Virksomheder i turistsektoren tilbyder generelt produkter og tjenesteydelser, hvor mennesker forsamles i lukkede rum (hoteller, restauranter, caféer) og åbne arealer (campingpladser, strande, svømmebassiner) i længere tid, hvilket øger muligheden for overførsel af virus. Fysisk distancering og specifikke foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner (personlige beskyttelsesforanstaltninger og rengørings- og desinfektionsprotokoller) skal tages i betragtning og gennemføres i alle sammenhænge, hvor det kan forventes, at mennesker samles (3). Foranstaltningerne til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner omfatter:

Åndedrætsetikette

Der bør iagttages god åndedrætsetikette: Næse og mund bør være dækket med et papirlommetørklæde, når der nyses eller hostes. Der bør være et antal rene papirlommetørklæder klar til brug.

Papirlommetørklæderne bør bortskaffes umiddelbart efter brug, helst i beholdere med låg, og hænderne bør vaskes/rengøres på den korrekte måde.

Hvis der ikke er papirlommetørklæder til rådighed, anbefales det at hoste eller nyse i ærmet.

Håndhygiejne

Håndhygiejne er bekæmpelsesforanstaltning af afgørende betydning for at mindske spredningen af covid-19.

Der bør være nem adgang til faciliteter for håndvask med sæbe, engangshåndklæder eller automatiske tørreapparater og håndsprit (med et alkoholindhold på mindst 70 %).

Skiltning (infografikker), der gør opmærksom på vigtigheden af håndhygiejne og forklarer, hvordan håndhygiejne praktiseres effektivt, bør være tilgængelig i forskellige områder (f.eks. ved indgangen, på toiletterne, ved kassen osv.) på alle turistfaciliteter.

Håndhygiejne bør praktiseres hyppigt.

Brug af ansigtsmasker

Det kan betragtes som et middel til at foretage bekæmpelse ved kilden (dvs. at man undgår spredning af dråber fra inficerede mennesker med eller uden symptomer), hvis personalet og gæsterne på turistfaciliteter anvender mundbind eller improviserede ikke-medicinske ansigtsmasker (4).

Anvendelse af ansigtsmasker bør kun betragtes som en supplerende foranstaltning, der ikke erstatter de centrale forebyggelsesforanstaltninger.

Det er vigtigt at anvende ansigtsmasker korrekt. Ansigtsmasken bør dække ansigtet helt fra næseryggen til hagen.

Der bør være oplysninger om korrekt anvendelse af ansigtsmasker, som fremhæver betydningen af at vaske hænder med vand og sæbe eller håndsprit, før ansigtsmasken tages på, og efter at den er taget af.

Mundbind og ikke-medicinske ansigtsmasker kan accepteres uden for sundhedsinstitutioner, idet der tages hensyn til spørgsmål om tilgængelighed og sikring af, at mundbind prioriteres til brug i sundhedsinstitutioner.

Brug af åndedrætsværn (filtrerende ansigtsmasker) anbefales ikke uden for sundhedsinstitutioner, da de skal prioriteres til brug i sundhedsinstitutioner.

Udluftning

Der er en sammenhæng mellem dårlig udluftning af indendørs rum og øget overførsel af luftvejsinfektioner (5). Den primære overførselsmetode for covid-19 menes at være via dråber fra luftvejene. Det er fortsat uklart, hvilken rolle aerosoler, der hænger i luften i længere tid, spiller for overførsel af covid-19, og derfor er den relative effekt af udluftning med henblik på forebyggelse af covid-19-overførsel ikke veldefineret. En stort antal covid-19-overførsler er imidlertid blevet kædet sammen med forekomst i lukkede rum (6). Det er sandsynligt, at man ved at øge antallet af udluftninger pr. time og ved at få så meget udeluft ind som muligt enten ved naturlig eller mekanisk udluftning afhængigt af virksomheden, kan mindske potentielle risici for aerosoloverførsel (7).

Når der anvendes mekaniske udluftningssystemer, er det af afgørende betydning, at kunstige udluftningssystemer vedligeholdes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, især hvad angår rengøring og udskiftning af filtre.

Rengøring og desinfektion

Det er vigtigt med korrekt rengøring og desinfektion i forbindelse med covid-19-pandemien (8).

Overflader, der hyppigt berøres, bør rengøres så ofte som muligt (mindst dagligt og om muligt oftere). Eksempler på disse overflader: dørhåndtag, stole og armlæn, bordplader, lyskontakter, gelændere, vandhaner, elevatorknapper osv.

Virussets overlevelse på overflader afhænger af overfladematerialet, angiveligt med kortest overlevelse på kobber (9).

Der anbefales grundig rengøring med almindelige rengøringsmidler og øget udluftning af værelser, i mindst en time efter at gæsten har tjekket ud.

Almindelige rengøringsmidler er tilstrækkelige til rutinemæssig rengøring.

Rengøringsudstyret skal rengøres korrekt ved afslutningen af hver rengøring.

Håndhygiejne er påkrævet efter rengøring.

Standardprocedurer for affaldshåndtering skal følges. Affald, der fremkommer under rengøringen, bør anbringes i blandet affald.

Standardprocedurerne for vask af sengelinned, håndklæder og dækketøj bør følges.

Hvis en person mistænkes for at være smittet med covid-19: testning, kontaktopsporing, isolation og karantæne

Hvis der er mistanke om et tilfælde af covid-19 blandt gæster eller medarbejdere, mens de er på arbejde, bør virksomheden aktivere sin lokale handlingsplan (10).

Det mistænkte tilfælde bør omgående have besked om at bære maske og følge åndedrætsetiketten og praksis for håndhygiejne. Det mistænkte tilfælde bør adskilles fra andre personer med en afstand på mindst 2 m og gives eget værelse med henblik på isolering, om muligt med egne badefaciliteter.

Der bør, under overholdelse af EU's databeskyttelsesregler, gives underretning om det mistænkte tilfælde til de lokale lægetjenester, som vil rådgive med hensyn til testning og yderligere håndtering og flytning af tilfældet til et plejested (f.eks. hospital), hvis det anses for nødvendigt og i overensstemmelse med lokale behandlingsforløb.

Hvis det mistænkte tilfælde betragtes som et sandsynligt eller bekræftet tilfælde, vil de lokale offentlige sundhedsmyndigheder blive underrettet og rådgive om, hvorvidt der bør iværksættes kontaktopsporingsaktiviteter. Kontaktopsporing begynder normalt straks efter et identificeret sandsynligt eller bekræftet tilfælde, og det er normalt de lokale offentlige sundhedsmyndigheder, der har ansvaret herfor. Virksomhederne i hotel- og restaurationsbranchen vil blive anmodet om at samarbejde og give alle nødvendige oplysninger om andre gæster eller medarbejdere, som kan have været i kontakt med tilfældet på virksomheden, fra 2 dage før til 14 dage efter at symptomerne hos tilfældet begyndte.

Personale, der udvikler symptomer, bør isoleres i hjemmet og søge lægehjælp.

Hvis der har været et mistænkt eller bekræftet tilfælde af covid-19 i et indendørs rum, bør dette rum først udluftes grundigt i mindst 1 time og derefter omhyggeligt rengøres med et neutralt rengøringsmiddel, efterfulgt af dekontaminering af overflader med et desinficerende middel, der er effektivt mod virus. Alternativt kan 0,05-0,1 % natriumhypochlorit eller ethanolbaserede produkter (mindst 70 %) anvendes til dekontaminering efter rengøring med et neutralt rengøringsmiddel. Alle potentielt kontaminerede tekstiler (f.eks. håndklæder, sengelinned, gardiner, duge osv.) bør kogevaskes (90 °C) med et almindeligt vaskemiddel. Hvis der ikke må anvendes kogevask på grund af materialets egenskaber, skal der til vasken tilsættes blegemiddel eller andre vaskeprodukter til dekontaminering af tekstiler.

Anbefalinger specifikt til hoteller

Det anbefales at indføre følgende foranstaltninger for at minimere sandsynligheden for overførsel af covid-19:

1.

Administration/ledelse

a.

Udarbejd en beredskabsplan for foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner vedrørende covid-19 i samråd med de lokale offentlige sundhedsmyndigheder

b.

Følg nøje de offentlige sundhedsmyndigheders anbefalinger for at sikre, at der er kendskab til den aktuelle situation og vurdering af risikoen for, at personalet og gæsterne bliver smittet

c.

Sørg for uddannelse af personalet i procedurer vedrørende alle relevante aspekter af forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, herunder håndtering af mistænkte covid-19-tilfælde, desinficering og rengøring og korrekt anvendelse af ansigtsmasker

d.

Fastsæt en grænse for antallet af gæster på et hvilket som helst tidspunkt på fællesarealer for at sikre fysisk afstand i overensstemmelse med retningslinjerne for fysisk afstand og forsamlinger af større menneskemængder. Sørg for, at det tilladte antal gæster er i overensstemmelse med de lokale folkesundhedsanbefalinger vedrørende forsamlinger

e.

Sørg for, at der er tilgængeligt informationsmateriale til gæster om symptomer på covid-19, instrukser i tilfælde af sygdom og lokale procedurer samt instrukser om håndhygiejne og korrekt brug af ansigtsmasker

f.

Brug skiltning (f.eks. opslag på vægge i offentlige områder og rum) til at informere gæsterne om procedurer, der minimerer kontakten mellem personale og gæster

g.

Overvej at aflyse aktiviteter i lukkede rum, hvor fysisk afstand ikke kan garanteres, og navnlig, om det er muligt at gennemføre sådanne aktiviteter udendørs

2.

Reception/portner

a.

Sørg for, at der er håndsprit til rådighed

b.

Overvej løsninger såsom online eller selv-indtjekning eller -udtjekning for at minimere kontakten mellem gæster og personale. Sørg for, at udstyret rengøres regelmæssigt for at minimere risici for smitteoverførsel, hvis der ved selv-indtjekning anvendes en touchscreen eller et tastatur

c.

Sørg for fysisk afstand mellem receptionisten og andet personale og gæsterne, helst ved hjælp at en plast- eller glasafskærmning

d.

Sørg for fysisk afstand mellem gæsterne, f.eks. ved hjælp af markering på gulvene

3.

Restauranter, morgenmads- og spiselokaler og barer

a.

Sørg for, at der er håndsprit til rådighed, og skiltning ved indgangen om håndhygiejne

b.

Hvis det er muligt, skal maden serveres til kunderne i stedet for tag selv-buffet. Hvis det ikke er muligt at servere maden ved bordet, bør hygiejneforanstaltningerne styrkes, og gæsterne bør mindes om at bruge håndsprit ved indgangen til restauranten, når de besøger buffeten, og når de er færdige med at benytte buffeten.

c.

Hvis der anvendes tag selv-buffet, sørg da for, at der til stadighed holdes fysisk afstand ved buffeten

d.

Begræns til stadighed antallet af gæster i lokalet for at sikre fysisk afstand

e.

Undgå kødannelse eller, hvis det ikke er muligt, sørg for fysisk afstand i køen, f.eks. ved at anvende markering på gulvene

f.

Sørg for en fysisk afstand på 2 meter mellem bordene

g.

Sørg for tilstrækkelig udluftning i overensstemmelse med retningslinjerne for udluftning af restauranter, både med hensyn til luftudskiftning pr. time og indtag af udeluft pr. time

h.

Sørg for, at filtre i klimaanlæg rengøres regelmæssigt efter fabrikantens anvisninger

i.

Hvis der anvendes aircondition til udluftning, skal recirkulationen være så lille som muligt.

j.

Sørg for regelmæssig rengøring med et standardrengøringsmiddel af overflader, der hyppigt berøres

4.

Motionslokaler

a.

Sørg for, at der er håndsprit til rådighed

b.

Sørg for rengøring af udstyr og navnlig berørte overflader (f.eks. håndtag), efter at de enkelte gæster har gjort brug dem, med passende rengøringsudstyr

c.

Sørg for fysisk afstand mellem gæsterne

d.

Begræns adgangen for at sikre fysisk afstand

e.

Det bør undgås at anvende omklædningsrum, og gæsterne bør opfordres til at klæde om på deres værelser

5.

Spaer og indendørs svømmebassiner

a.

Sørg for, at der er håndsprit til rådighed og adgang til kunne vaske hænder

b.

Eftersom fysisk kontakt ikke kan undgås under spabehandlinger og der ikke kan holdes fysisk afstand mellem den person, der udfører behandlingen, og gæsten, bør det anbefales, at den person, der udfører behandlingen, og gæsten anvender ansigtsmasker

c.

Det anbefales at anvende håndsprit eller vaske hænder før og efter hver behandling

d.

Sørg for regelmæssig vedligeholdelse og rengøring af disse faciliteter

6.

Udendørs faciliteter (udendørs svømmebassiner, strande, legepladser)

a.

Sørg for, at der er håndsprit til rådighed og adgang til kunne vaske hænder

b.

Sørg for en fysisk afstand på 2 meter mellem borde, strandmøbler og gæster under forskellige aktiviteter og i svømmebassinet

c.

Gæster, der deler samme værelse, kan dele borde, strandmøbler osv.

d.

Sørg for regelmæssig vedligeholdelse og rengøring af disse faciliteter

7.

Indendørs rekreative områder for børn (f.eks. børnepasningsfaciliteter)

a.

Da fysisk kontakt ikke kan undgås og der ikke kan holdes fysisk afstand, bør det overvejes, om sådanne faciliteter fortsat skal være åbne

Hvis faciliteterne forbliver åbne:

b.

Det bør overvejes, at det personale, der tager sig af børnene, anvender ansigtsmasker

c.

Sørg for, at der er håndsprit til rådighed og adgang til kunne vaske hænder

d.

Begræns antallet af børn, der besøger områderne på et ethvert givet tidspunkt

e.

Sørg for regelmæssig rengøring med et standardrengøringsmiddel af overflader, der hyppigt berøres, legetøj og udstyr

8.

Konference- og mødelokaler

a.

Arrangører af konferencer og møder bør følge de lokale retningslinjer for det tilladte antal deltagere

b.

Sørg for, at der er håndsprit til rådighed og adgang til kunne vaske hænder

c.

Sørg for fysisk afstand mellem deltagerne i overensstemmelse med ECDC's retningslinjer

9.

Toiletter

a.

Sørg for konstant adgang til vand og sæbe samt engangshåndklæder eller automatiske tørreapparater

10.

Elevatorer

a.

Det anbefales i videst muligt omfang, at personer, der ikke deler værelse, afholder sig fra at køre i elevator sammen for at sikre fysisk distancering. Elevatorer bør primært benyttes af personer med fysiske udfordringer og personer med bagage

b.

Tilskynd til brug af trapper, hvis det er muligt og praktisk (f.eks. i lavt byggeri)

c.

Sørg for regelmæssig rengøring af overflader, der hyppigt berøres (elevatorknapper og gelændere)

d.

Sørg for ordentlig udluftning af elevatoren i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og bygningsreglementer

11.

Sårbare gæster

a.

Sårbare gæster bør ikke tilskyndes til at deltage i aktiviteter, hvor fysisk distancering ikke kan garanteres til enhver tid, og navnlig hvis sådanne aktiviteter foregår i lukkede rum, og bør omhyggeligt holde fysisk afstand og foretage håndhygiejne. Servering af måltider på værelset bør overvejes som en mulighed for yderligere at beskytte sårbare gæster

12.

Arrangementer på stedet

a.

Overvej at aflyse arrangementer med et stort antal deltagere (f.eks. koncerter), og følg altid nøje de nationale og lokale folkesundhedsanbefalinger om tilladt antal deltagere

Dokumenter med yderligere oplysninger

1.

Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected: interim guidance. Genève: Verdenssundhedsorganisationen; 2020

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is -suspected-20200125

2.

Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19: Interim guidance. https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

3.

Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus: interim guidance. Genève: Verdenssundhedsorganisationen; 2020 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions

4.

Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance. Genève: Verdenssundhedsorganisationen; 2020 https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)

(1)  Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Covid-19: retningslinjer for arbejdspladsen [internet]. [ajourført 20. april 2020, citeret den 4. maj 2020]. Findes på: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See.

(2)  L. Bourouiba Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19. Jama. 26. marts 2020.

(3)  Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19) [internet]. 31. marts 2020 [4. maj 2020]. Findes på: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Home-care-of-COVID-19-patients-2020-03-31.pdf

(4)  Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks [internet]. 8. april 2020 [4. maj 2020]. Findes på: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf.

(5)  LD. Knibbs, L. Morawska, SC. Bell, P. Grzybowski Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital. Am J Infect Control. 2011 Dec;39(10):866-72.

(6)  Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks [internet]. 8. april 2020 [4. maj 2020]. Findes på: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf.

LD. Knibbs, L. Morawska, SC. Bell, P. Grzybowski Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital. Am J Infect Control. 2011 Dec;39(10):866-72.

J. Lu, J. Gu, K. Li, C. Xu, W. Su, Z. Lai, et al. COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020 Apr 2;26(7).

(7)  Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings [internet]. 2009 [ajourført den 4. maj 2020]. Findes på: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1

Federation of European Heating VaACA. How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces [Internet]. [ajourført den 17. marts 2020, citeret den 4. maj 2020]. Findes på: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final.pdf

(8)  Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC). Disinfection of environments in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2. Stockholm: ECDC; 2020 [26. april 2020]. Findes på: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19#no-link.

(9)  Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings [internet]. 2009 [ajourført den 4. maj 2020]. Findes på: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1

(10)  Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC). Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union - second update Stockholm: ECDC; [27. april 2020]. Findes på: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management


Top