EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0855

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer

COM/2020/855 final

  The document is unavailable in your User interface language.

Bruxelles, den 25.12.2020

COM(2020) 855 final

2020/0381(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

·Forslagets begrundelse og formål

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") Det Europæiske Råd, at landet havde til hensigt at udtræde af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

Den 30. januar 2020 vedtog Rådet efter Europa-Parlamentets godkendelse afgørelse (EU) 2020/135 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen") 1 . Udtrædelsesaftalen trådte i kraft den 1. februar 2020 og indeholder bestemmelser om en overgangsperiode, i hvilken EU-retten finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med nævnte aftale. Denne periode udløber den 31. december 2020.

I sine retningslinjer af 23. marts 2018 gentog Det Europæiske Råd, at Unionen er fast besluttet på at have et så nært partnerskab som muligt med Det Forenede Kongerige i fremtiden. Ifølge disse retningslinjer bør et sådant partnerskab omfatte handel og økonomisk samarbejde samt andre områder, navnlig bekæmpelse af terrorisme og international kriminalitet samt sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik. Det Europæiske Råd fastsatte disse retningslinjer med henblik på den overordnede forståelse af rammen for de fremtidige forbindelser, som skulle uddybes i en politisk erklæring, der skulle knyttes til og henvises til i udtrædelsesaftalen.

Den politiske erklæring, der ledsagede udtrædelsesaftalen, fastlægger rammerne for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige 2 ("den politiske erklæring"). Den fastsætter parametrene for "et ambitiøst, bredt, vidtgående og fleksibelt partnerskab om handel og økonomisk samarbejde med en omfattende og afbalanceret frihandelsaftale i centrum, retshåndhævelse og strafferet, udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar og bredere samarbejdsområder".

I udtrædelsesaftalens artikel 184 fastsættes det, at Unionen og Det Forenede Kongerige skal bestræbe sig på i god tro og med fuld respekt af deres respektive retsordener at tage de nødvendige skridt til hurtigt at forhandle de aftaler, der regulerer deres i den politiske erklæring omhandlede fremtidige forbindelser, på plads og gennemføre de relevante procedurer for ratifikation eller indgåelse af disse aftaler med henblik på at sikre, at disse aftaler så vidt muligt finder anvendelse fra overgangsperiodens udløb.

Den 25. februar 2020 vedtog Rådet afgørelse (EU, Euratom) 2020/266 3 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om en ny partnerskabsaftale. Kommissionen blev udpeget som Unionens forhandler. Rådets afgørelse indeholdt også et tillæg til forhandlingsdirektiverne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ("forhandlingsdirektiverne").

Kommissionen førte forhandlingerne i samråd med det særlige udvalg, der er udpeget af Rådet (Gruppen vedrørende Det Forenede Kongerige). Der er taget behørigt hensyn til Europa-Parlamentets beslutninger af 12. februar 2020 og 18. juni 2020, og Kommissionen har holdt Europa-Parlamentet fuldt underrettet i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i TEUF, navnlig gennem sin koordinationsgruppe for Det Forenede Kongerige.

Der er lagt særlig vægt på at sikre gennemsigtighed i processen i overensstemmelse med de vejledende principper, som Rådet godkendte den 22. januar 2020 vedrørende gennemsigtighed i forhandlingerne om de fremtidige forbindelser. I lyset heraf blev alle forhandlingsdokumenterne fra Unionens forhandler (Kommissionen), der er delt med Rådet, Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter eller Det Forenede Kongerige, offentliggjort inden for de gældende begrænsninger i EU-retten. Desuden holdt chefforhandleren Rådet og Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter samt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget regelmæssigt og fuldt ud orienteret om udviklingen.

Forhandlingerne blev afsluttet, og den 24. december 2020 blev der på chefforhandlerniveau i Bruxelles nået til enighed om handels- og samarbejdsaftalen sammen med aftalen om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer ("informationssikkerhedsaftalen").

Informationssikkerhedsaftalen er en supplerende aftale til handels- og samarbejdsaftalen og udgør i overensstemmelse med artikel COMPROV.2 i handels- og samarbejdsaftalen en integrerende del af de samlede bilaterale forbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige som fastlagt i handels- og samarbejdsaftalen og udgør en del af den overordnede ramme. Informationssikkerhedsaftalen er knyttet til handels- og samarbejdsaftalen, idet de to aftaler har samme anvendelsesdato og samme bestemmelse om opsigelse.

Sideløbende med handels- og samarbejdsaftalen og informationssikkerhedsaftalen har Kommissionen forhandlet om aftalen mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering og Det Europæiske Atomenergifællesskab om samarbejde om sikker og fredelig anvendelse af kerneenergi. Henstillingen med henblik på Rådets afgørelse om godkendelse af denne aftale forelægges sammen med dette forslag efter en særskilt procedure. Ud over indgåelsen af aftalen om sikker og fredelig anvendelse af kerneenergi omfatter denne procedure også indgåelsen af handels- og samarbejdsaftalen for så vidt angår anliggender, der henhører under Det Europæiske Atomenergifællesskabs kompetence (navnlig Det Forenede Kongeriges deltagelse som tredjeland i Euratoms forskningsprogram og i de europæiske aktiviteter på fusionsområdet, herunder ITER-aktiviteterne, i kraft af dets medlemskab som tredjeland af Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og udvikling af fusionsenergi — Fusion for Energy).

Ikrafttrædelsen af handels- og samarbejdsaftalen er af særligt hastende karakter. Det Forenede Kongerige har som tidligere medlemsstat omfattende forbindelser til Unionen på en lang række økonomiske og andre områder. Hvis der ikke findes nogen gældende ramme for forbindelserne mellem Unionen og Det Forenede Kongerige efter den 31. december 2020, vil disse forbindelser blive afbrudt i væsentlig grad til skade for enkeltpersoner, virksomheder og andre interessenter. Forhandlingerne kunne først afsluttes på et meget sent tidspunkt inden overgangsperiodens udløb. En sådan sen tidsplan bør ikke bringe den demokratiske kontrol, som Europa-Parlamentet skal udøve i overensstemmelse med traktaterne, i fare. I lyset af disse ekstraordinære omstændigheder foreslår Kommissionen at anvende aftalerne midlertidigt indtil den 28. februar 2021 eller en anden dato som besluttet af Partnerskabsrådet eller den første dag i måneden efter, at parterne har meddelt hinanden, at de henholdsvis har opfyldt og gennemført de respektive interne krav og procedurer, der er nødvendige for at kunne erklære sig indforstået med at være bundet af aftalen, alt efter hvilken af disse datoer der er den tidligste.

·Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Både i Det Europæiske Råds retningslinjer af 23. marts 2018 og den politiske erklæring blev der opfordret til et tæt partnerskab mellem Unionen og Det Forenede Kongerige.

Forud for forhandlingerne om handels- og samarbejdsaftalen og informationssikkerhedsaftalen blev der indgået en udtrædelsesaftale, som trådte i kraft den 1. februar 2020. Udtrædelsesaftalen indeholder bestemmelser om en overgangsperiode, i hvilken EU-retten finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med nævnte aftale. Overgangsperioden udløber den 31. december 2020. Handels- og samarbejdsaftalen og informationssikkerhedsaftalen tilsigter at regulere de nye forbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige og dermed forhindre betydelige forstyrrelser, som ellers kunne opstå i dette forhold efter overgangsperiodens udløb.

I handels- og samarbejdsaftalen fastsættes et solidt grundlag for et gensidigt fordelagtigt og afbalanceret partnerskab mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Den afspejler også den omstændighed, at Det Forenede Kongerige som ikkemedlem af Unionen hverken har de samme rettigheder eller nyder de samme fordele som et medlemsland.

   Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Handels- og samarbejdsaftalenaftalen og informationssikkerhedsaftalen respekterer fuldt ud traktaterne og bevarer Unionens retsordens integritet og autonomi. Disse aftaler indebærer ikke noget krav om, at Unionen skal ændre sine regler, forskrifter eller standarder på noget reguleret område. De fremmer Unionens værdier, mål og interesser og sikrer sammenhæng i, virkning af og kontinuitet i dens politikker og aktioner.

Al import fra Det Forenede Kongerige skal opfylde EU's regler og forordninger (f.eks. tekniske regler og standarder, sundheds- eller plantesundhedsregler, forordninger om fødevarer og sikkerhed, sundheds- og sikkerhedsstandarder, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse).

Handels- og samarbejdsaftalenaftalen indeholder specifikke afsnit om handel og standarder for lige konkurrencevilkår på områderne beskæftigelse, miljø, bekæmpelse af klimaændringer samt bæredygtig udvikling, der knytter den økonomiske del af handels- og samarbejdsaftalen til Unionens overordnede mål for bæredygtig udvikling og specifikke mål inden for beskæftigelse, miljø og klimaændringer.

Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU-programmer vil fuldt ud overholde de basisretsakter, der fastlægger programmerne, og de eksisterende EU-forordninger vedrørende økonomisk forvaltning, f.eks. finansforordningen.

2.RETSGRUNDLAG

Det materielle retsgrundlag for den foreslåede rådsafgørelse om undertegnelse er derfor artikel 217 i TEUF. Dette retsgrundlag er det mest hensigtsmæssige i betragtning af det påtænkte partnerskabs brede anvendelsesområde.

Det proceduremæssige retsgrundlag er artikel 218, stk. 5, i TEUF sammenholdt med artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i TEUF, ifølge hvilket der skal træffes afgørelse med enstemmighed i Rådet.

Retsgrundlaget for den foreslåede rådsafgørelse er således artikel 217 i TEUF sammenholdt med artikel 218, stk. 5, i TEUF og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i TEUF.

3.ANDRE FORHOLD

·Gennemførelse ved organer, der er oprettet i henhold til handels- og samarbejdsaftalen

Ved handels- og samarbejdsaftalens anden del, afsnit III oprettes der et partnerskabsråd, som skal føre tilsyn med virkeliggørelsen af målene for denne aftale og eventuelle supplerende aftaler. Partnerskabsrådet, der består af repræsentanter for Unionen og Det Forenede Kongerige på ministerplan, vil mødes mindst en gang om året og vil føre tilsyn med og lette gennemførelsen og anvendelsen af handels- og samarbejdsaftalen og eventuelle supplerende aftaler såsom informationssikkerhedsaftalen.

Partnerskabsrådet kan vedtage beslutninger om alle anliggender, for hvilke dette er fastsat i handels- og samarbejdsaftalen eller supplerende aftaler. Partnerskabsrådet kan kun træffe beslutninger og fremsætte henstillinger efter fælles overenskomst mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Det kan på ingen måde begrænse beslutningstagningen på EU-plan. Unionen og Det Forenede Kongerige kan via Partnerskabsrådet eller specialudvalgene beslutte at ændre visse aspekter af handels- og samarbejdsaftalen eller af enhver supplerende aftale, men kun i de tilfælde, der udtrykkeligt er fastsat heri. Når parterne godkender en sådan beslutning, skal det være med forbehold af deres respektive gældende interne bestemmelser og procedurer.

Partnerskabsrådet bistås i udførelsen af sine opgaver af Handelspartnerskabsudvalget, som derefter bistås af specialudvalg for handel og af andre specialudvalg.

Ved handels- og samarbejdsaftalen nedsættes følgende specialudvalg for handel:

(a)Specialudvalget for handel vedrørende varer

(b)Specialudvalget for handel vedrørende toldsamarbejde og oprindelsesregler

(c)Specialudvalget for handel vedrørende sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger

(d)Specialudvalget for handel vedrørende tekniske handelshindringer

(e)Specialudvalget for handel vedrørende tjenesteydelser, investeringer og digital handel

(f)Specialudvalget for handel vedrørende intellektuel ejendomsret

(g)Specialudvalget for handel vedrørende offentligt udbud

(h)Specialudvalget for handel vedrørende reguleringssamarbejde

(i)Specialudvalget for handel vedrørende lige og fair konkurrencevilkår og bæredygtighed

(j)Specialudvalget for handel vedrørende administrativt samarbejde i forbindelse med moms og inddrivelse af skatter og afgifter.

Ved handels- og samarbejdsaftalen nedsættes følgende specialudvalg for handel:

(k)Specialudvalget vedrørende energi

(l)Specialudvalget vedrørende lufttransport

(m)Specialudvalget vedrørende luftfartssikkerhed

(n)Specialudvalget vedrørende vejtransport

(o)Specialudvalget vedrørende koordinering af sociale sikringsordninger

(p)Specialudvalget vedrørende fiskeri

(q)Specialudvalget vedrørende retshåndhævelse og retligt samarbejde

(r)Specialudvalget vedrørende deltagelse i EU-programmer.

Partnerskabsrådet kan nedsætte eller opløse specialudvalg for handel eller specialudvalg, og Handelspartnerskabsudvalget kan nedsætte eller opløse specialudvalg for handel.

Handels- og samarbejdsaftalen indeholder også bestemmelser om en rolle for Partnerskabsrådet og specialudvalgene i tvistbilæggelse, som behandles i sjette del, afsnit I, af handels- og samarbejdsaftalen.

·Gennemførelse og anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen i Unionen

I henhold til artikel 216, stk. 2, i TEUF er aftaler indgået af Unionen bindende for EU-institutionerne og medlemsstaterne.

For at Unionen har mulighed for at reagere rettidigt, hvis de relevante betingelser ikke længere er opfyldt, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at træffe visse afgørelser om suspension af de fordele, der er indrømmet Det Forenede Kongerige i henhold til bilaget om økologiske produkter og bilaget om lægemidler. Før dette sker, bør Kommissionen underrette medlemsstaternes repræsentanter, der med et blokerende mindretal kan gøre indsigelse mod den holdning, som Kommissionen forelægger. Kommissionen bør også tillægges beføjelser til efter samme procedure at vedtage alle andre nødvendige gennemførelsesbestemmelser for at sikre, at disse bilag fungerer efter hensigten.

For at sikre, at forpligtelserne i henhold til handels- og samarbejdsaftalen overholdes, indføres der desuden solide håndhævelsesmekanismer. Med handels- og samarbejdsaftalen får parterne mulighed for at træffe hurtige, selvstændige og operationelle foranstaltninger for at beskytte deres interesser, herunder navnlig på områderne lige konkurrencevilkår (dvs. udligningsforanstaltninger og afhjælpende foranstaltninger) og fiskeri (dvs. kompensationsforanstaltninger og afhjælpende foranstaltninger) samt mere generelt i tilfælde af alvorlige økonomiske, samfundsmæssige eller miljømæssige vanskeligheder af sektormæssig eller regional karakter.

Det er vigtigt, at Unionen fuldt ud kan gøre brug af disse håndhævelsesforanstaltninger en hurtig og effektiv måde. Kommissionen bør til dette formål tillægges beføjelse til at suspendere forpligtelserne i henhold til handels- og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med artikel GOODS.19 om foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser eller omgåelse af toldlovgivningen, artikel LPFOFCSD.3.12 om afhjælpende foranstaltninger på området lige konkurrencevilkår, artikel ROAD.11 om afhjælpende foranstaltninger inden for vejtransport, artikel AIRTRN.8 om afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af tilladelse til at operere inden for lufttransport, artikel FISH.14 om afhjælpende foranstaltninger på fiskeriområdet, artikel FISH.9: om kompensationsforanstaltninger i tilfælde af tilbagetrækning eller forringelse af adgang, artikel UNPRO.3.1 og artikel UNPRO.3.20 om suspension og opsigelse af Det Forenede Kongeriges deltagelse i et EU-program, og artikel INST.24 om midlertidige foranstaltninger eller træffe egnede foranstaltninger i henhold til artikel INST.36.

I overensstemmelse med traktaterne vil Kommissionen også handle på vegne af Unionen på alle trin i proceduren vedrørende tvistbilæggelse i henhold til sjette del, afsnit I, i handels- og samarbejdsaftalen.

·Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i aftalen

Det brede og ambitiøse samarbejde mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, der påtænkes i handels- og samarbejdsaftalen, afspejler Det Europæiske Råds konklusioner og retningslinjer af 23. marts 2018 og bygger på den politiske erklæring.

Den påtænkte handels- og samarbejdsaftale består af en samlet pakke, der omfatter fire hovedkomponenter:

generelle og institutionelle ordninger

økonomiske ordninger (herunder bestemmelser om handel og sikring af lige konkurrencevilkår)

ordninger for samarbejde om retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager og

bestemmelser om tvistbilæggelse, grundlæggende værdier og beskyttelsesforanstaltninger.

Det påtænkte partnerskab bygger på anerkendelse af demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder samt bekæmpelse af klimaændringer og bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben. En overtrædelse af et af disse væsentlige elementer giver parterne mulighed for helt eller delvis at opsige eller suspendere anvendelsen af handels- og samarbejdsaftalen eller enhver supplerende aftale. Parterne bekræfter også, at de er fast besluttet på at sikre et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Anvendelsesområdet for handels- og samarbejdsaftalen er omfattende. Det dækker alle de interesseområder, der er beskrevet i den politiske erklæring: handel og økonomisk samarbejde, retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager, deltagelse i EU-programmer og tematiske samarbejdsområder. Handels- og samarbejdsaftalen omfatter ikke ordninger for samarbejde på områderne udenrigspolitik, ekstern sikkerhed og forsvar, eftersom Det Forenede Kongerige ikke ønsker at forhandle om eller medtage sådanne ordninger i handels- og samarbejdsaftalen. Handels- og samarbejdsaftalen respekterer Unionens beslutningsautonomi og retsorden, det indre markeds og toldunionens integritet og de fire friheders udelelighed (fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital). Den omfatter ikke alene fri handel med varer og tjenesteydelser, men også metoder til at forhindre forvridning og urimelige konkurrencefordele. Handels- og samarbejdsaftalen afspejler det forhold, at Det Forenede Kongerige forlader Unionens system med fælles regler, tilsyn og håndhævelsesmekanismer og dermed ikke længere kan drage fordel af medlemskabet eller det indre marked.

I handels- og samarbejdsaftalen fastlægges en overordnet forvaltningsramme, der dækker alle samarbejdsområder i henhold til handels- og samarbejdsaftalen og eventuelle tillægsaftaler såsom informationssikkerhedsaftalen, samtidig med at der foretages visse tilpasninger for at imødekomme berettigede sektorspecifikke behov.

For at sikre, at forpligtelserne i henhold til handels- og samarbejdsaftalen overholdes, indføres der solide håndhævelsesmekanismer. Med handels- og samarbejdsaftalen får parterne mulighed for at træffe hurtige, selvstændige og operationelle foranstaltninger for at beskytte deres interesser, herunder navnlig på områderne lige konkurrencevilkår (dvs. udligningsforanstaltninger og afhjælpende foranstaltninger) og fiskeri (dvs. kompensationsforanstaltninger og afhjælpende foranstaltninger) samt mere generelt i tilfælde af alvorlige økonomiske, samfundsmæssige eller miljømæssige vanskeligheder af sektormæssig eller regional karakter.

For så vidt angår dens territoriale anvendelsesområde dækker handels- og samarbejdsaftalen for Unionens vedkommende de områder, som traktaterne finder anvendelse på, og for Det Forenede Kongeriges vedkommende Det Forenede Kongeriges område. Handels- og samarbejdsaftalen yder også en begrænset dækning for Kanaløerne og Isle of Man for så vidt angår varehandel og adgang til farvande.] I overensstemmelse med erklæringerne i referatet af Det Europæiske Råds møde den 25. november 2018 og Rådets forhandlingsdirektiver finder handels- og samarbejdsaftalen ikke anvendelse på Gibraltar.

Handels- og samarbejdsaftalen består af syv dele (der yderligere er opdelt i overskrifter, afsnit, kapitler og afdelinger), samt tre protokoller og en række bilag som følger:

Første del (Fælles og institutionelle bestemmelser) indeholder de generelle bestemmelser, principperne for fortolkning af handels- og samarbejdsaftalen og definitionerne samt den institutionelle ramme.

Første del indeholder bestemmelserne om forvaltning og gennemførelse af handels- og samarbejdsaftalen og oprettelse af fælles forvaltningsorganer (Partnerskabsrådet og Handelspartnerskabsudvalget samt specialudvalgene for handel og andre specialudvalg).

Forvaltningsbestemmelserne skaber klarhed over, hvordan handels- og samarbejdsaftalen vil blive forvaltet og overvåget. De er blevet udformet således, at de er fleksible og kan tilpasses specifikke behov, der kan opstå på forskellige områder. I betragtning af handels- og samarbejdsaftalens anvendelsesområde og kompleksitet insisterede Unionen på en fælles forvaltningsramme, der omfatter aftalen i sin helhed. Derved skabes der retssikkerhed for virksomheder, forbrugere og borgere, og talrige parallelle strukturer og yderligere bureaukrati kan samtidig undgås.

Partnerskabsrådet vil føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen. Partnerskabsrådet, der består af repræsentanter for Unionen og Det Forenede Kongerige på ministerplan, mødes i forskellige sammensætninger afhængigt af det pågældende anliggende. Det vil være det forum, i hvilket parterne drøfter eventuelle spørgsmål med beføjelse til at træffe bindende afgørelser efter fælles overenskomst. Det bistås i sit arbejde af Handelspartnerskabsudvalget, specialudvalgene for handel og andre specialudvalg.

Anden del (Handel, fiskeri og andre ordninger) omfatter seks overskrifter:

Overskrift et: Handel, der består af tolv afsnit: afsnit I (Varehandel), afsnit II (Tjenesteydelser og investeringer), afsnit III (Digital handel), afsnit IV (Kapitalbevægelser, betalinger, overførsler og midlertidige beskyttelsesforanstaltninger), afsnit V (Intellektuel ejendom), afsnit VI (Offentligt udbud), afsnit VII (Små og mellemstore virksomheder), afsnit VIII (Energi), afsnit IX (Gennemsigtighed), afsnit X (God reguleringspraksis og reguleringssamarbejde), afsnit XI (Lige og fair konkurrencevilkår og bæredygtighed) og afsnit XII (Undtagelser)

Overskrift to: Luftfart, der består af to afsnit: afsnit I (Luftfart) og afsnit II (Flyvesikkerhed)

Overskrift tre: Vejtransport, der består af to afsnit: afsnit I (Godstransport ad landevej) og afsnit II (Personbefordring ad vej)

Overskrift fire: Koordinering af sociale sikringsordninger og visa med henblik på kortvarigt ophold

Overskrift fem: Fiskeri

Overskrift seks: Andre bestemmelser.

Anden del omfatter, som det fremgår af ovennævnte overskrifter og afsnit, handel med varer og tjenesteydelser samt en bred vifte af andre områder af økonomisk og bredere samarbejde såsom investeringer, konkurrence, gennemsigtighed på skatteområdet, energi, luftfart og vejtransport, ikkeforskelsbehandling med hensyn til visse mobilitetsordninger og koordinering af sociale sikringsordninger samt fiskeri.

Anden del fastlægger grundlaget for en moderne og bæredygtig handelspolitik. Begge parter forpligter sig til fælles høje standarder på områder som f.eks. arbejdsstandarder og sociale standarder, miljøbeskyttelse, bekæmpelse af klimaændringer, herunder en CO2-prissætning, og relevante standarder for skatteundgåelse og gennemsigtighed på skatteområdet 4 . Den indeholder også principper om subsidier for at forhindre en af parterne i at yde subsidier, der har en materiel indvirkning på handel eller investeringer mellem parterne. Disse aftalte standarder og principper er forbundet med nationale håndhævelsesmekanismer og tvistbilæggelsesordninger for at sikre, at virksomheder fra Unionen og Det Forenede Kongerige konkurrerer på lige vilkår. Ifølge anden del må hver part træffe ensidige foranstaltninger, hvis det er hensigtsmæssigt, for at beskytte sig mod påvirkning af handel eller investeringer som følge af subsidier eller væsentlige forskelle i de respektive subsidiekontrolsystemer og i de respektive niveauer for arbejdstager-, social-, miljø- eller klimabeskyttelse.

Med hensyn til varehandel går bestemmelserne i anden del videre end Unionens seneste frihandelsaftaler med partnere såsom Canada og Japan, idet der fastsættes nultold og nulkvoter for alle varer. For at kunne drage fordel af disse ekstraordinære præferencer skal virksomhederne sikre, at deres produkter har oprindelse i Unionen eller i Det Forenede Kongerige. Disse "oprindelsesregler" er afgørende for at sikre EU-markedets integritet. Handels- og samarbejdsaftalen vil også, i det omfang det er tilladt i henhold til EU-toldkodeksen, lette de toldformaliteter, der gælder for alle tredjelande uden for toldunionen. Den vil også fjerne unødvendige tekniske handelshindringer, men det sikres stadigvæk, at alle Det Forenede Kongeriges varer, der indføres i Unionen, fuldt ud opfylder Unionens høje reguleringsmæssige standarder, herunder for fødevarekvalitet (f.eks. sundheds- og plantesundhedsstandarder) og produktsikkerhed.

Der er også opnået enighed om en betydelig grad af åbenhed for handel med tjenesteydelser, der går videre end de grundlæggende bestemmelser i WTO's almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), samtidig med at det afspejles, at Det Forenede Kongerige ikke længere kan drage fordel af den frie bevægelighed for personer og dermed af friheden til at levere tjenesteydelser. Det Forenede Kongeriges tjenesteudbydere, der ønsker at udbyde tjenester i Unionen, vil skulle opfylde alle relevante reguleringsmæssige krav i Unionen, men de vil ikke blive behandlet mindre gunstigt end EU-operatører på de områder, der er omfattet af handels- og samarbejdsaftalen, og omvendt 5 . Det Forenede Kongeriges investorer kan også etablere juridiske enheder i Unionen for at udbyde tjenesteydelser i hele det indre marked og vice versa. Aftalen indeholder en ramme for fremtidige forhandlinger om aftaler vedrørende anerkendelse i relation til fagkvalifikationer.

Handels- og samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der har til formål at lette digital handel ved at fjerne uberettigede hindringer og sikre et åbent, sikkert og pålideligt onlinemiljø for virksomheder og forbrugere samt høje standarder for beskyttelse af personoplysninger. Aftalen indeholder også bestemmelser, hvormed det garanteres, at intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttes. Endvidere indeholder den bestemmelser om gensidige muligheder på parternes respektive markeder for offentlige udbud og om standarder for offentlige udbud, der går videre end deres forpligtelser i henhold til WTO-aftalen om offentlige udbud (GPA).

Med hensyn til energi skaber handels- og samarbejdsaftalen, eftersom Det Forenede Kongerige ikke længere vil deltage i det fælles elmarked og Unionens handelsplatforme, en ny ramme for bilateralt energisamarbejde, der har til formål at sikre omkostningseffektiv, ren og sikker energiforsyning, som er afgørende for begge økonomiers funktion, og indføre nye samarbejdsordninger inden for vedvarende energi, navnlig i Nordsøen, og tackle klimaændringer. Væsentlige bestemmelser om lige konkurrencevilkår og liberalisering udgør også en del af aftalen, herunder med hensyn til betingelserne for subsidier til energisektoren. Som det er tilfældet for de øvrige områder, afspejler bestemmelserne i relation til energi ikke de fulde fordele ved det indre marked for Det Forenede Kongerige på baggrund af dettes status som tredjeland.

Med hensyn til transport indeholder handels- og samarbejdsaftalen bestemmelser om kontinuerlige og bæredygtige luft- og vejforbindelser, samtidig med at det indre markeds integritet respekteres. Den indeholder bestemmelser, hvormed det sikres, at konkurrencen mellem operatører i Unionen og Det Forenede Kongerige finder sted på lige vilkår, således at passagerernes rettigheder og transportsikkerheden ikke undergraves.

Anden del indeholder også en ramme for en fælles, bæredygtig forvaltning af fiskebestande i Unionens farvande og Det Forenede Kongeriges farvande. Det Forenede Kongerige vil som en uafhængig kyststat have fuld kontrol over sine farvande og vil være i stand til at videreudvikle det britiske fiskeri, men Unionens fiskere vil fortsat have adgang til at udøve deres fiskeriaktiviteter i Det Forenede Kongeriges farvande.

Tredje del (Retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager) indeholder en ramme for retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager. Behovet for et stærkt samarbejde mellem de nationale politi- og retsmyndigheder tillige med EU-agenturer og -organer anerkendes — navnlig med henblik på at bekæmpe og retsforfølge kriminalitet og terrorisme på tværs af landegrænser.

Tredje del omfatter følgende centrale områder:

Udveksling af oplysninger: ordninger for rettidig, effektiv og virkningsfuld udveksling af oplysninger om flypassagerer (passagerlisteoplysninger eller PNR-oplysninger), DNA-oplysninger, fingeraftryksoplysninger og oplysninger fra køretøjsregistre (såkaldte "Prümoplysninger" — som aldrig før er blevet udvekslet mellem Unionen og et tredjeland uden for Schengenområdet) strafferegisteroplysninger og operationelle oplysninger — som supplement til internationale kanaler såsom Interpol

Europol og Eurojust: et effektivt samarbejde mellem Det Forenede Kongerige og Europol og Eurojust i overensstemmelse med de regler for samarbejde med tredjelande, der er fastsat i EU-lovgivningen

Overgivelse: muliggøre hurtig overgivelse af kriminelle mellem EU-medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige med strømlinede procedurer, strenge frister, solide garantier (herunder hensigtsmæssige grunde til at afslå overgivelse), proceduremæssige rettigheder og domstolskontrol

Gensidig bistand: ordninger, der skal lette og supplere Europarådets konventioner på det strafferetlige område, f.eks. gennem strømlinede procedurer, frister og teknologisk infrastruktur, for så vidt angår en lang række foranstaltninger, herunder indefrysning og konfiskation af formuegoder

Bekæmpelse af hvidvask af penge: bestemmelser om samarbejde om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Tredje del respekterer Det Forenede Kongeriges status som ikke-EU-medlem uden for Schengenområdet. Det Forenede Kongerige vil eksempelvis ikke længere have direkte realtidsadgang til følsomme EU-databaser, der støtter Unionens område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, da dette kun indrømmes medlemsstater og meget nært associerede lande, der accepterer alle ledsagende forpligtelser.

Det tætte og omfattende politisamarbejde og retlige samarbejde understøttes af garantier for at respektere demokratiet og retsstatsprincippet, for effektivt at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder rettigheder, der er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention, og ved at give dem virkning på nationalt plan, samt af tilsagn fra begge parter om, at høje databeskyttelsesstandarder vil blive opretholdt. Unionen lægger særlig stor vægt på dette krav for at sikre, at dens borgeres sikkerhed såvel som grundlæggende rettigheder beskyttes. Tredje del indeholder også specifikke bestemmelser om suspension af samarbejdet i tilfælde af alvorlige og systemiske mangler med hensyn til at sikre en eller flere af disse beskyttelsesforanstaltninger samt en særlig tvistbilæggelsesordning.

Fjerde del (Tematisk samarbejde) omfatter to afsnit: afsnit I: Sundhedssikkerhed og afsnit II: Cybersikkerhed. Fjerde del indeholder bestemmelser om samarbejde mellem parterne om sundhedssikkerhed og cybersikkerhedsspørgsmål, herunder gennem Det Forenede Kongeriges midlertidige og begrænsede deltagelse i en række EU-strukturer, udelukkende på opfordring fra Unionen, og forudsat at der opstår specifikke fælles trusler.

Femte del (Deltagelse i EU-programmer, forsvarlig økonomisk forvaltning og finansielle bestemmelser) indeholder bestemmelser om Det Forenede Kongeriges fortsatte deltagelse som tredjeland i en række af Unionens flagskibsprogrammer, forudsat at Det Forenede Kongerige yder et finansielt bidrag til Unionens budget. Den nøjagtige liste over sådanne programmer vil blive vedtaget senere af specialudvalget vedrørende deltagelse i EU-programmer. Derudover kan specialudvalget vedrørende deltagelse i EU-programmer også opstille en liste over de tjenester, som stilles til rådighed i kraft af gennemførelsen af EU-programmer, og som Det Forenede Kongerige kan få adgang til.

Retsgrundlaget (basisretsakterne) for de EU-programmer og -aktiviteter, som Det Forenede Kongerige kan deltage i, er endnu ikke blevet vedtaget. Der er imidlertid en fælles forståelse mellem Det Forenede Kongerige og Unionen om de programmer, som Det Forenede Kongerige kan deltage i, og på hvilke nærmere betingelser, dog med forbehold af de betingelser, der fastsættes i det endelige retsgrundlag. Derfor udgør en fælles erklæring knyttet til handels- og samarbejdsaftalen en ramme for de protokoller, der vil blive føjet til denne aftale af specialudvalget vedrørende deltagelse i EU-programmer, når retsgrundlaget for disse programmer er blevet vedtaget.

Sjette del (Tvistbilæggelse og horisontale bestemmelser) omfatter tre afsnit: afsnit I (Tvistbilæggelse), afsnit II (Grundlag for samarbejde) og afsnit III (Opfyldelse af forpligtelser og beskyttelsesforanstaltninger).

Hvad angår tvistbilæggelse gælder det, at hvis der opstår uenighed, og der ikke kan findes en løsning i mellem parterne, fastsættes det i handels- og samarbejdsaftalen, at der kan oprettes en uafhængig voldgiftsret for at bilægge sagen ved en bindende afgørelse. Denne tvistbilæggelsesordning finder anvendelse på de fleste af handels- og samarbejdsaftalens områder, herunder lige konkurrencevilkår og fiskeri. Den ledsages af troværdige og solide håndhævelses- og overholdelsesmekanismer, herunder muligheden for at suspendere den klagende parts forpligtelser i henhold til handels- og samarbejdsaftalen, f.eks. for at genindføre told og/eller kvoter. Desuden vil hver part på visse betingelser kunne krydsretaliere, hvis en anden part ikke efterkommer voldgiftsrettens kendelse. En parts vedvarende overtrædelse inden for en bestemt økonomisk sektor, vil eksempelvis give den anden part mulighed for at indføre gengældelsesforanstaltninger i andre økonomiske sektorer. Hver part kan også ensidigt træffe egnede beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af alvorlige økonomiske, samfundsmæssige eller miljømæssige vanskeligheder af sektormæssig eller regional karakter.

Syvende del (Afsluttende bestemmelser) indeholder afsluttende bestemmelser, herunder om ikrafttræden, fornyet gennemgang og opsigelse af handels- og samarbejdsaftalen.

To protokoller fastlægger bestemmelser om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift og gensidig bistand til inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter og afgifter henholdsvis gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål.

Protokollen om koordinering af de sociale sikringsordninger indeholder en række foranstaltninger til koordinering af de sociale sikringsordninger, der har til formål at beskytte retten til social sikring for EU-borgere og Det Forenede Kongeriges statsborgere i en grænseoverskridende situation, der involverer Det Forenede Kongerige og Unionen fra og med 1. januar 2021. Tredjelandsstatsborgere, statsløse og flygtninge beskyttes ligeledes. En bred vifte af ydelser er omfattet, herunder alders- og efterladtepensioner, ydelser ved dødsfald, ydelser ved sygdom, ydelser ved barsel/faderskab i forbindelse med et barns fødsel, ydelser ved arbejdsulykker eller førtidspension. Protokollen sikrer, at de ordninger for koordinering af sociale sikringsordninger, der er fastsat deri, er baseret på princippet om ikkeforskelsbehandling mellem EU-medlemsstaterne. 

I aftalen om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer fastsættes der regler og retningslinjer for udvekslingen af klassificerede og ikkeklassificerede følsomme informationer. I overensstemmelse med andre informationssikkerhedsaftaler, som Unionen har indgået med andre tredjelande, sikrer informationssikkerhedsaftalen en sikker behandling af følsomme informationer baseret på princippet om udstederens forudgående samtykke for videregivelsen af de udvekslede oplysninger. Informationssikkerhedsaftalen finder anvendelse fra den dato, hvorfra handels- og samarbejdsaftalen finder anvendelse, eller fra den dato, hvor parterne har meddelt hinanden, at de henholdsvis har opfyldt og gennemført de respektive interne krav og procedurer, der er nødvendige for at kunne erklære sig indforstået med at være bundet af aftalen, alt efter hvilken af disse datoer der er den seneste.

2020/0381 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), særlig artikel 217 sammenholdt med artikel 218, stk. 5, og artikel 218, stk. 8, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") Det Europæiske Råd, at landet havde til hensigt at udtræde af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(2)Den 30. januar 2020 vedtog Rådet afgørelse (EU) 2020/135 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab ("udtrædelsesaftalen") 6 . Udtrædelsesaftalen trådte i kraft den 1. februar 2020.

(3)Den 25. februar 2020 vedtog Rådet afgørelse (EU, Euratom) 2020/266 7 om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige om en ny partnerskabsaftale. Forhandlingerne er blevet ført i lyset af forhandlingsdirektiverne af 25. februar 2020.

(4)Forhandlingerne blev afsluttet den 24. december 2020. De udmøntede sig i handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side (i det følgende benævnt "handels- og samarbejdsaftalen") og aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer (i det følgende benævnt "informationssikkerhedsaftalen"). 

(5)Handels- og samarbejdsaftalen fastlægger grundlaget for en bred forbindelse mellem Unionen og Det Forenede Kongerige, der omfatter gensidige rettigheder og forpligtelser, fælles optræden og særlige procedurer. Informationssikkerhedsaftalen er en supplerende aftale til handels- og samarbejdsaftalen, der er uløseligt forbundet med sidstnævnte, navnlig med hensyn til anvendelsesdato og opsigelse. Afgørelsen om undertegnelse af handels- og samarbejdsaftalen og informationssikkerhedsaftalen ("aftalerne") bør derfor baseres på et retsgrundlag, der giver mulighed for at oprette en associering, der gør det muligt for Unionen at indgå forpligtelser på alle områder, der er omfattet af traktaterne.

(6)Handels- og samarbejdsaftalens undertegnelse er omfattet af en særskilt procedure for så vidt angår anliggender, der henhører under Det Europæiske Atomenergifællesskabs kompetence.

(7)Vilkårene for Unionens repræsentation i Partnerskabsrådet og i de udvalg, der er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen bør fastlægges. Kommissionen repræsenterer Unionen og udtrykker Unionens holdninger som fastlagt af Rådet i overensstemmelse med traktaterne, jf. artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU"). Rådet udøver sine politikformulerende og koordinerende funktioner, jf. artikel 16, stk. 1, i TEU, ved at fastlægge de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i Partnerskabsrådet og i de udvalg, der er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen. Når Partnerskabsrådet eller de udvalg, der er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen, skal vedtage retsakter, der har retsvirkninger, fastlægges de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i disse organer, efter proceduren i artikel 218, stk. 9, i TEUF.

(8)En eller flere medlemsstater kan anmode om, at Kommissionens repræsentant som en del af Unionens delegation ledsages af en repræsentant for denne eller disse medlemsstater på et møde i Partnerskabsrådet og andre fælles organer, der er nedsat ved aftalen.

(9)For at Unionen har mulighed for at reagere rettidigt, hvis de relevante betingelser ikke længere er opfyldt, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at træffe visse afgørelser om suspension af de fordele, der er indrømmet Det Forenede Kongerige i henhold til bilaget om økologiske produkter og bilaget om lægemidler. Før dette sker, bør Kommissionen underrette medlemsstaternes repræsentanter, der med et blokerende mindretal kan gøre indsigelse mod den holdning, som Kommissionen forelægger. Kommissionen bør også tillægges beføjelser til efter samme procedure at vedtage alle andre nødvendige gennemførelsesbestemmelser for at sikre, at disse bilag fungerer efter hensigten.

(10)Med henblik på at sætte Unionen i stand til at træffe hurtige og effektive foranstaltninger for at beskytte sine interesser i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalen, og indtil en specifik retsakt, der regulerer vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger i henhold til handels- og samarbejdsaftalen er vedtaget og træder i kraft i Unionen, bør Kommissionen have beføjelse til at træffe afhjælpende foranstaltninger såsom suspension af forpligtelser i henhold til handels- og samarbejdsaftalen eller enhver supplerende aftale i tilfælde af overtrædelser af visse bestemmelser i handels- og samarbejdsaftalen eller manglende opfyldelse af visse betingelser, navnlig på områderne varehandel, lige konkurrencevilkår, vejtransport, lufttransport, fiskeri og EU-programmer som angivet i handels- og samarbejdsaftalen, samt ved at træffe passende afhjælpende foranstaltninger, udligningsforanstaltninger og modforanstaltninger.

(11)Når Unionen skal handle for at overholde aftalernes bestemmelser, skal dette ske i overensstemmelse med traktaternes bestemmelser under overholdelse af rammerne for de beføjelser, som de enkelte institutioner er tillagt. Det påhviler derfor Kommissionen at give Det Forenede Kongerige de oplysninger eller meddelelser, der kræves i aftalerne, medmindre der i aftalerne henvises til andre specifikke EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, og at høre Det Forenede Kongerige om specifikke anliggender. Det er også Kommissionens opgave at repræsentere Unionen ved voldgiftsretten, når en tvist er indbragt til voldgift i overensstemmelse med handels- og samarbejdsaftalen.

(12)Der mindes om, at det territoriale anvendelsesområde for handels- og samarbejdsaftalen mellem Unionen og Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med forhandlingsdirektiverne af 25. februar 2020 ikke omfatter Gibraltar. Dette udelukker ikke muligheden for særskilte aftaler mellem Unionen og Det Forenede Kongerige med hensyn til Gibraltar i overensstemmelse med erklæringen fra Det Europæiske Råd og Kommissionen, der er optaget i referatet fra Det Europæiske Råds møde den 25. november 2018.

(13)Da Det Forenede Kongerige er et land, der er udtrådt af Unionen, befinder det sig i en anderledes og ekstraordinær situation i forholdet til Unionen sammenholdt med andre tredjelande, med hvilke Unionen har forhandlet og indgået aftaler. Ifølge udtrædelsesaftalen finder EU-retten anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overgangsperioden, og ved udløbet af denne periode ligger grundlaget for samarbejdet med EU-medlemsstaterne derfor på et meget højt niveau, navnlig på områderne det indre marked, den fælles fiskeripolitik og frihed, sikkerhed og retfærdighed. Træder aftalerne ikke i kraft den 1. januar 2021, vil samarbejdet mellem Unionen og Det Forenede Kongerige falde til et niveau, der hverken er ønskeligt eller i Unionens interesse, hvilket medfører forstyrrelser i forholdet mellem Unionen og Det Forenede Kongerige. Sådanne forstyrrelser kan begrænses ved at anvende aftalerne midlertidigt.

(14)I betragtning af Det Forenede Kongeriges ekstraordinære situation i forholdet til Unionen, situationens hastende karakter grundet den overgangsperiode, der udløber den 31. december 2020, samt behovet for at give Europa-Parlamentet og Rådet tilstrækkelig tid til at foretage en passende granskning af teksten til aftalerne bør aftalerne derfor anvendes midlertidigt i en begrænset periode som fastsat i artikel FINPROV.11, stk. 2 [Ikrafttræden og midlertidig anvendelse], i handels- og samarbejdsaftalen og artikel 19 i aftalen om informationssikkerhed.

(15)På grund af den yderst sene afslutning af forhandlingerne om aftalerne ganske få dage før overgangsperiodens udløb har det ikke været muligt at foretage den endelige juridiske sproglige gennemgang af aftaleteksterne inden deres undertegnelse. Parterne bør derfor straks efter undertegnelsen af aftalerne påbegynde den endelige juridiske sproglige gennemgang af teksterne til aftalerne på alle 24 autentiske sprog. Den juridiske sproglige gennemgang bør afsluttes senest den 30. april 2021. Uanset det foregående punktum bør processen med endelig juridisk revision af den engelske udgave af aftalen afsluttes senest den dato, der henvises til i artikel FINPROV.11, stk. 1 [Ikrafttræden og midlertidig anvendelse], hvis denne dato ligger før den 30. april 2021. Parterne bør efterfølgende ved udveksling af diplomatiske noter udarbejde de juridisk reviderede tekster til aftalerne på alle disse sprog som autentiske og endelige. De reviderede tekster bør ab initio træde i stedet for de undertegnede udgaver af aftalerne.

(16)Aftalerne bør undertegnes på Unionens vegne med forbehold af opfyldelse af de procedurer, der er nødvendige for deres indgåelse på et senere tidspunkt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne for så vidt angår anliggender, der ikke henhører under Det Europæiske Atomenergifællesskabs kompetence, af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side, med forbehold af indgåelse af nævnte aftale.

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer, med forbehold af indgåelse af nævnte aftale.

Teksterne til disse aftaler er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Når Kommissionen repræsenterer Unionen i de organer, der er oprettet ved handels- og samarbejdsaftalen, underretter den rettidigt Rådet om drøftelserne og resultatet af møderne og om retsakter, der vedtages ved skriftlig procedure, og efter anmodning skal den forelægge referater og andre dokumenter vedrørende sådanne møder eller procedurer. Kommissionen skal også underrette Europa-Parlamentet, hvis det er relevant.

 

Artikel 3

1.Kommissionen bemyndiges til på Unionens vegne at træffe afgørelse om at:

(a)bekræfte eller suspendere anerkendelsen af ækvivalens efter den fornyede vurdering af ækvivalens, der skal foretages senest den 31. december 2023 i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3 [Anerkendelse af ækvivalens], i bilag TBT-4 [Økologiske produkter]

(b)suspendere anerkendelsen af ækvivalens i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5 og 6 [Anerkendelse af ækvivalens] i [bilag TBT-4 [Økologiske produkter]

(c)acceptere officielle dokumenter om god fremstillingspraksis, som en myndighed i Det Forenede Kongerige har udstedt for produktionsanlæg beliggende uden for den udstedende myndigheds område, og fastlægge de vilkår og betingelser, på hvilke Unionen accepterer disse officielle dokumenter om god fremstillingspraksis i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3 og 4 [Anerkendelse af inspektioner], i bilag TBT-2 [Lægemidler]

(d)vedtage de nødvendige gennemførelsesordninger for udveksling af officielle dokumenter om god fremstillingspraksis med Det Forenede Kongeriges myndighed i henhold til artikel 6 [Udveksling af officielle dokumenter vedrørende god fremstillingspraksis] i bilag TBT-2 [Lægemidler] og for udveksling af oplysninger med Det Forenede Kongeriges myndighed vedrørende inspektioner af produktionsanlæg i henhold til artikel 7 [Beskyttelsesforanstaltninger] i bilag TBT-2 [Lægemidler]

(e)suspendere anerkendelsen af inspektioner eller acceptere officielle dokumenter om god fremstillingspraksis udstedt af Det Forenede Kongerige og meddele Det Forenede Kongerige, at Kommissionen agter at tage artikel 9 [Suspension] i bilag TBT-2 [Lægemidler] i anvendelse og indlede konsultationer med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3 [Ændringer af den gældende lovgivning], i bilag TBT-2 [Lægemidler] 

(f)for alle eller nogle af de produkter, der er opført i tillæg C til bilag TBT-2 [Lægemidler], helt eller delvis suspendere anerkendelsen af inspektioner eller accepten af officielle dokumenter om god fremstillingspraksis i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1 [Suspension], i bilag TBT-2 [Lægemidler].

2.Kommissionen træffer disse forslag til afgørelse efter proceduren i artikel 4, stk. 2, i denne afgørelse

Artikel 4

1.Indtil en specifik retsakt, der regulerer vedtagelsen af afhjælpende foranstaltninger, er vedtaget og træder i kraft i Unionen, træffer Kommissionen Unionens afgørelse om at tage følgende foranstaltninger i anvendelse i henhold til handels- og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i handels- og samarbejdsaftalens relevante bestemmelser:

(a)suspensionen af den relevante præferencetoldbehandling af det eller de berørte produkter, jf. artikel GOODS.19 [Foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser eller omgåelse af toldlovgivningen]

(b)anvendelsen af afhjælpende foranstaltninger og suspension af forpligtelser, jf. artikel LPFOFCSD.3.12 [Afhjælpende foranstaltninger]

(c)anvendelsen af udligningsforanstaltninger og modforanstaltninger, jf. artikel LPFOFCSD.9.4 [Udligning]

(d)anvendelsen af afhjælpende foranstaltninger, jf. artikel ROAD.11 [Afhjælpende foranstaltninger]

(e)afvisningen, tilbagekaldelsen, suspensionen eller begrænsningen af et luftfartsselskabs tilladelse til at operere, jf. artikel AIRTRN.8 [Afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af tilladelse til at operere]

(f)anvendelsen af afhjælpende foranstaltninger, jf. artikel FISH.14 [Afhjælpende foranstaltninger og tvistbilæggelse]

(g)kompensationsforanstaltningerne, jf. artikel FISH.9 [Kompensationsforanstaltninger i tilfælde af tilbagetrækning eller indskrænkning af adgang]

(h)suspensionen eller opsigelsen af Det Forenede Kongeriges deltagelse i et EU-programmer, jf. artikel UNPRO.3.1 [Den Europæiske Unions suspension af Det Forenede Kongeriges deltagelse i et EU-program] og artikel UNPRO.3.20 [Den Europæiske Unions opsigelse af Det Forenede Kongeriges deltagelse i et EU-program]

(i)et tilbud om eller accept af midlertidig kompensation eller suspension af forpligtelser i forbindelse med efterlevelse af en voldgifts- eller ekspertpanelprocedureartikel INST.24 [Midlertidige foranstaltninger], medmindre andet fremgår af forordning (EU) nr. 654/2014

(j)beskyttelsesforanstaltningerne og udligningsforanstaltningerne, jf. artikel INST.36 [Afhjælpende foranstaltninger]

2.Kommissionen underretter rettidigt og på fyldestgørende vis Rådet, hvis den påtænker at vedtage de foreslåede foranstaltninger, jf. stk. 1, og tager hensyn til de synspunkter, som måtte komme til udtryk. Kommissionen skal også underrette Europa-Parlamentet, hvis det er relevant.

3.    Kommissionen kan også vedtage foranstaltninger, der genindfører rettigheder og forpligtelser i henhold til handels- og samarbejdsaftalen, som de eksisterede før vedtagelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1.

Artikel 5

Ud fra et princip om gensidighed anvendes handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer midlertidigt med virkning fra den 1. januar 2021. Den midlertidige anvendelse ophører på en af følgende datoer, alt efter hvilken dato der indtræffer først:

a) den 28. februar 2021 eller en anden dato fastsat af Partnerskabsrådet, eller

b) den første dag i måneden efter, at begge parter har meddelt hinanden, at de henholdsvis har opfyldt og gennemført de respektive interne krav og procedurer, der er nødvendige for at kunne erklære sig indforstået med at være bundet af aftalen.

Artikel 6

Formanden for Rådet udpeger den person, der på Unionens vegne er beføjet til at til at formidle de meddelelser, der er omhandlet i artikel LAW.OTHER.134 [Meddelelser] og artikel SSC.11 handels- og samarbejdsaftalens protokol om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Artikel 7

De erklæringer, der er knyttet til denne afgørelse, godkendes på vegne af Unionen.

Artikel 8

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de person(er), der er beføjet til at undertegne aftalerne på Unionens vegne.

Artikel 9

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formanden

(1)    Rådets afgørelse (EU) 2020/135 af 30. januar 2020 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 1).
(2)    Politisk erklæring, der fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige (EUT C 34 af 31.1.2020, s. 1).
(3)    Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/266 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om en ny partnerskabsaftale (EUT L 58 af 27.2.2020, s. 53).
(4)    Unionen og Det Forenede Kongerige agter også at tilslutte sig en fælles erklæring om imødegåelse af skadelige skatteordninger på tidspunktet for indgåelsen af aftalerne.
(5)    I overensstemmelse med Unionens handelspolitik er et begrænset antal sektorer udelukket (offentlige tjenesteydelser, visse transporttjenester og audiovisuelle tjenester for at bevare den kulturelle mangfoldighed).
(6)    Rådets afgørelse (EU) 2020/135 af 30. januar 2020 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 1).
(7)    Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/266 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om en ny partnerskabsaftale (EUT L 58 af 27.2.2020, s. 53).
Top