EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0640

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder tredje tranche for 2020

COM/2020/640 final

Bruxelles, den 8.10.2020

COM(2020) 640 final

2020/0287(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder tredje tranche for 2020


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Forslaget vedrører et udkast til Rådets afgørelse om tredje tranche af de finansielle bidrag til Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), som medlemsstaterne skal betale i 2020.

Den 11. EUF og andre EUF'er, der stadig er åbne (dvs. 8., 9. og 10. EUF), forvaltes i henhold til følgende regler:

Den gældende partnerskabsaftale mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, i den seneste affattelse ("AVS-EU-partnerskabsaftalen") 1 .

Den interne aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse 2 ("den interne aftale om 11. EUF").

Rådets forordning (EU) 2018/1877 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond 3 ("finansforordningen for 11. EUF").

De ovenfor nævnte dokumenter omhandler medlemsstaternes flerårige forpligtelser til at støtte EUF økonomisk. Finansforordningen for 11. EUF, fastsætter, at medlemsstaterne regelmæssigt skal indbetale bidrag til EUF på grundlag af på forhånd fastsatte finansielle forpligtelser. De regelmæssige bidrag udløses af tekniske rådsafgørelser, der afspejler opfyldelsen af de på forhånd fastsatte finansielle forpligtelser.

Nogle af overskrifterne i begrundelsen er derfor ikke relevante for regelmæssige indkaldelser af bidrag som denne.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

I henhold til artikel 19, stk. 7, i finansforordningen for 11. EUF, er de beløb, der forvaltes af henholdsvis Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB), angivet særskilt.

EIB har i henhold til artikel 46 i finansforordningen for 11. EUF sendt Europa-Kommissionen sine ajourførte overslag over forpligtelser og betalinger for de instrumenter, den forvalter.

I henhold til artikel 20, stk. 1, i finansforordningen for 11. EUF skal de beløb, der er fastsat for tidligere EUF'er, det ene efter det andet, opbruges først ved indkaldelse af bidrag. De indkaldelser af bidrag, der er omhandlet i dette forslag, vedrører derfor beløb under 10. EUF for EIB og beløb under 11. EUF for Europa-Kommissionen.

I henhold til artikel 19, stk. 5, i finansforordningen for 11. EUF skal Rådet træffe afgørelse om dette forslag senest 21 kalenderdage efter Europa-Kommissionens forelæggelse af forslaget på vegne af Den Europæiske Union.

I artikel 21, stk. 1, i finansforordningen for 11. EUF fastsættes det, at en medlemsstat, som ikke betaler den skyldige bidragstranche inden for den fastsatte frist, skal betale morarente af ikkebetalte beløb; ordningen for rentebetalingen fremgår af samme artikel.

2020/0287 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder tredje tranche for 2020

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse 4 (i det følgende benævnt "den interne aftale"), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2018/1877 af 26. november 2018 om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond (EUF), (i det følgende benævnt "finansforordningen for 11. EUF") 5 , særlig artikel 19, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Kommissionen skal i henhold til proceduren i artikel 19-22 i finansforordningen for 11. EUF senest den 10. oktober 2020 forelægge et forslag, som angiver a) beløbet for tredje tranche af bidraget for 2020 og b) et revideret årligt beløb for bidraget for 2020 i de tilfælde, hvor beløbet afviger fra de faktiske behov.

(2)Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har i henhold til artikel 46 i finansforordningen for 11. EUF sendt Kommissionen sine ajourførte overslag over forpligtelser og betalinger for de instrumenter, den forvalter.

(3)I henhold til artikel 20, stk. 1, i finansforordningen for 11. EUF skal de beløb, der er fastsat for tidligere EUF'er, det ene efter det andet, opbruges først ved indkaldelse af bidrag. Der bør derfor foretages en indkaldelse af midler under 10. EUF for EIB og 11. EUF for Kommissionen.

(4)Ved afgørelse (EU) 2019/1800 6 besluttede Rådet den 24. oktober 2019 på grundlag af forslag fra Europa-Kommissionen at fastsætte loftet for medlemsstaternes årlige bidrag til EUF for 2020 til 4 400 000 000 EUR for Europa-Kommissionen og til 300 000 000 EUR for Den Europæiske Investeringsbank.

(5)I artikel 152 og 153 i aftalen 7 om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab fastsættes det, at Det Forenede Kongerige forbliver part i EUF indtil ophøret af 11. EUF og alle tidligere uafsluttede EUF'er. Det Forenede Kongeriges andel af frigjorte midler fra projekter under 10. EUF eller tidligere EUF'er må imidlertid ikke genanvendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De bidrag til Den Europæiske Udviklingsfond, som medlemsstaterne hver især skal indbetale til Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank som tredje tranche for 2020, er angivet i tabellen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(2)    EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1.
(3)    EUT L 307 af 3.12.2018, s. 1.
(4)    EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1.
(5)    EUT L 307 af 3.12.2018, s. 7.
(6)    EUT L 274 af 24.10.2019, s. 9.
(7)    EUT C 384 af 12.11.2019.
Top

Bruxelles, den 8.10.2020

COM(2020) 640 final

BILAG

til

Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE

om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder tredje tranche for 2020


BILAG

MEDLEMSSTATER OG DET FORENEDE KONGERIGE

Nøgle for 10. EUF i %

Nøgle for 11. EUF i %

3. tranche 2020 (EUR)

I alt

Kommissionen

EIB

11. EUF

10. EUF

BELGIEN

3,53

3,24927

32 492 700,00

3 530 000,00

36 022 700,00

BULGARIEN

0,14

0,21853

2 185 300,00

140 000,00

2 325 300,00

TJEKKIET

0,51

0,79745

7 974 500,00

510 000,00

8 484 500,00

DANMARK

2,00

1,98045

19 804 500,00

2 000 000,00

21 804 500,00

TYSKLAND

20,50

20,57980

205 798 000,00

20 500 000,00

226 298 000,00

ESTLAND

0,05

0,08635

863 500,00

50 000,00

913 500,00

IRLAND

0,91

0,94006

9 400 600,00

910 000,00

10 310 600,00

GRÆKENLAND

1,47

1,50735

15 073 500,00

1 470 000,00

16 543 500,00

SPANIEN

7,85

7,93248

79 324 800,00

7 850 000,00

87 174 800,00

FRANKRIG

19,55

17,81269

178 126 900,00

19 550 000,00

197 676 900,00

KROATIEN

0,00

0,22518

2 251 800,00

0,00

2 251 800,00

ITALIEN

12,86

12,53009

125 300 900,00

12 860 000,00

138 160 900,00

CYPERN

0,09

0,11162

1 116 200,00

90 000,00

1 206 200,00

LETLAND

0,07

0,11612

1 161 200,00

70 000,00

1 231 200,00

LITAUEN

0,12

0,18077

1 807 700,00

120 000,00

1 927 700,00

LUXEMBOURG

0,27

0,25509

2 550 900,00

270 000,00

2 820 900,00

UNGARN

0,55

0,61456

6 145 600,00

550 000,00

6 695 600,00

ΜΑLTA

0,03

0,03801

380 100,00

30 000,00

410 100,00

NEDERLANDENE

4,85

4,77678

47 767 800,00

4 850 000,00

52 617 800,00

ØSTRIG

2,41

2,39757

23 975 700,00

2 410 000,00

26 385 700,00

POLEN

1,30

2,00734

20 073 400,00

1 300 000,00

21 373 400,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

11 967 900,00

1 150 000,00

13 117 900,00

RUMÆNIEN

0,37

0,71815

7 181 500,00

370 000,00

7 551 500,00

SLOVENIEN

0,18

0,22452

2 245 200,00

180 000,00

2 425 200,00

SLOVAKIET

0,21

0,37616

3 761 600,00

210 000,00

3 971 600,00

FINLAND

1,47

1,50909

15 090 900,00

1 470 000,00

16 560 900,00

SVERIGE

2,74

2,93911

29 391 100,00

2 740 000,00

32 131 100,00

DET FORENEDE KONGERIGE

14,82

14,67862

146 786 200,00

14 820 000,00

161 606 200,00

I ALT EU-27 OG DET FORENEDE KONGERIGE

100,00

100,00

1 000 000 000,00

100 000 000,00

1 100 000 000,00

Top