EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020JC0006

Fælles forslag til RÅDETS HENSTILLING TIL DET EUROPÆISKE RÅD om vedtagelse af en afgørelse om fastlæggelse af de strategiske mål, Unionen skal forfølge ved hjælp af en EU-handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati 2020-2024

JOIN/2020/6 final

Bruxelles, den 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

2020/0047(NLE)

Fælles forslag til

RÅDETS HENSTILLING TIL DET EUROPÆISKE RÅD

om vedtagelse af en afgørelse om fastlæggelse af de strategiske mål, Unionen skal forfølge ved hjælp af en EU-handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati 2020-2024


BEGRUNDELSE

1.EU skal i sin optræden udadtil forfølge målene i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed.

2.Med dette for øje foreslår Kommissionen og den højtstående repræsentant Rådet at henstille til Det Europæiske Råd, at det i henhold til artikel 22, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union vedtager en afgørelse om fastlæggelse af Unionens strategiske interesser og mål ved hjælp af en EU-handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati 2020-2024. Afgørelsen berører ikke kompetencefordelingen og beslutningsprocedurerne i henhold til traktaterne. Den berører navnlig ikke kravet om afstemning med kvalificeret flertal, hvor dette i øjeblikket gælder.

3.I handlingsplanen fastsættes de mål, der skal forfølges, og de konkrete foranstaltninger, der skal træffes for at gennemføre handlingsplanen. Når Det Europæiske Råd vedtager en afgørelse, udstikkes de rammer, der gør det muligt at fastlægge konkrete forslag til tiltag eller holdninger, der skal indtages af Unionen i forbindelse med gennemførelsen af dens mål om menneskerettigheder og demokrati; dette vil gøre det lettere for Unionen og medlemsstaterne at fastlægge, hvilke midler der skal øremærkes til de pågældende mål.Fælles forslag til

RÅDETS HENSTILLING TIL DET EUROPÆISKE RÅD

om vedtagelse af en afgørelse om fastlæggelse af de strategiske mål, Unionen skal forfølge ved hjælp af en EU-handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati 2020-2024

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, for så vidt angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og Kommissionen, for så vidt angår andre områder af EU's optræden udadtil, foreslår Rådet at henstille til Det Europæiske Råd at vedtage en afgørelse i henhold til artikel 22, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union.

Det foreslås, at Rådet henstiller til Det Europæiske Råd at vedtage det udkast til Det Europæiske Råds afgørelse, der er knyttet som bilag til dette forslag.

Top

Bruxelles, den 25.3.2020

JOIN(2020) 6 final

BILAG

til fælles forslag til

RÅDETS HENSTILLING TIL DET EUROPÆISKE RÅD

om vedtagelse af en afgørelse om fastlæggelse af de strategiske mål, Unionen skal forfølge ved hjælp af en EU-handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati 2020-2024


BILAG

DET EUROPÆISKE RÅD HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 22, stk. 1,

under henvisning til henstilling fra Rådet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Unionens optræden på den internationale scene bør bygge på de principper, der har ligget til grund for dens egen oprettelse, udvikling og udvidelse, og som den tilstræber at fremme i den øvrige verden: demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten.

(2)Det Europæiske Råds afgørelser om Unionens strategiske interesser og mål bør vedrøre såvel den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik som andre områder i forbindelse med Unionens optræden udadtil. De kan vedrøre Unionens forbindelser med et bestemt land eller område eller have en tematisk tilgang.

(3)Den handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati, som Kommissionen og den højtstående repræsentant foreslår, har til formål at styrke Unionens lederskab med hensyn til at fremme og beskytte menneskerettigheder og demokrati i verden, fastsætte mål, fastlægge prioriteterne for indsatsområder og gennemførelse, maksimere Unionens rolle på verdensplan ved at udvide "værktøjskassen for menneskerettigheder" samt fremme et forenet og koordineret EU ved at støtte en mere effektiv og sammenhængende indsats.

(4)De overstående mål vil blive forfulgt ved hjælp af fem indbyrdes forbundne og gensidigt styrkende indsatsområder: beskyttelse og styrkelse af individet, opbygning af robuste, inklusive og demokratiske samfund, fremme af et globalt system for menneskerettigheder og demokrati, nye teknologier, udnyttelse af muligheder og tackling af udfordringer og opnåelse af resultater gennem samarbejde.

(5)Handlingsplanen bør godkendes ved hjælp af en afgørelse truffet af Det Europæiske Råd for at give Unionen og medlemsstaterne mulighed for at anvende særlige gennemførelsesforanstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.Unionen forfølger i sin optræden udadtil følgende strategiske mål på området menneskerettigheder og demokrati:

·styrkelse af EU's lederskab med hensyn til at fremme og beskytte menneskerettigheder og demokrati i hele verden

·fastsættelse af EU's mål, fastlæggelse af prioriteter for indsatsområder og fokus på gennemførelse

·maksimering af EU's rolle på verdensplan ved at udvide værktøjskassen for menneskerettigheder og dens centrale instrumenter og politikker

·fremme et forenet og koordineret EU ved at støtte en mere effektiv og sammenhængende indsats.

2.    Målene i stk. 1 forfølges ved at prioritere beskyttelse og styrkelse af individet, opbygning af robuste, inklusive og demokratiske samfund, fremme af et globalt system for menneskerettigheder og demokrati, nye teknologier, udnyttelse af muligheder og tackling af udfordringer samt opnåelse af resultater gennem samarbejde. De nærmere foranstaltninger med henblik herpå er fastlagt i handlingsplanen om menneskerettigheder og demokrati, som er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Handlingsplanen dækker perioden 2020-2024. Unionen og medlemsstaterne stiller de midler, der er nødvendige for at nå målene i handlingsplanen, til rådighed.

Artikel 3

Rådet og Kommissionen bistået af den højtstående repræsentant sikrer, at der er sammenhæng mellem de foranstaltninger, der vedtages for at gennemføre handlingsplanen, og andre foranstaltninger vedrørende Unionens optræden udadtil.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Det Europæiske Råds vegne    
Formand

C. MICHEL

Top