EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020HB0019

Den Europæiske Centralbanks henstilling af 27. marts 2020 om udlodning af udbytte under COVID-19-pandemien og om ophævelse af henstilling (ECB/2020/1) (ECB/2020/19) 2020/C 102 I/01

OJ C 102I , 30.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CI 102/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING

af 27. marts 2020

om udlodning af udbytte under COVID-19-pandemien og om ophævelse af henstilling (ECB/2020/1)

(ECB/2020/19)

(2020/C 102 I/01)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4, stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) anser det for afgørende, at kreditinstitutterne fortsat kan udfylde deres rolle i forhold til at finansiere husholdninger, små og mellemstore virksomheder og selskaber som følge af det økonomiske stød i relation til coronavirussen (COVID-19). I den forbindelse er det derfor væsentligt, at kreditinstitutterne bevarer kapital for at fastholde deres evne til at støtte økonomien under stigende usikkerhed forårsaget af COVID-19. På baggrund heraf bør kapitalressourcer til at støtte realøkonomien og absorbere tab på nuværende tidspunkt prioriteres over diskretionær udlodning af udbytte og opkøb af egne aktier.

(2)

ECB anser det derfor som passende, at de store kreditinstitutter afstår fra at udlodde udbytte og opkøbe egne aktier med henblik på at betale aktionærerne i løbet af den periode, der er påvirket af det COVID-19-relaterede økonomiske stød. I lyset af de ekstraordinære omstændigheder bør Den Europæiske Centralbanks henstilling (ECB/2020/1) (2) ophæves.

(3)

For at maksimere støtten til realøkonomien anses det også for hensigtsmæssigt, at diskretionære udlodninger af udbytte heller ikke bør foretages af mindre signifikante kreditinstitutter —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

I.

1.

ECB henstiller, at kreditinstitutterne ikke udlodder udbytte (3) og ikke påtager sig nogen uigenkaldelig forpligtelse til at udlodde udbytte for regnskabsåret 2019 og 2020, og at kreditinstitutterne afstår fra at opkøbe egne aktier med henblik på at betale aktionærerne.

2.

Kreditinstitutter, som ikke kan efterkomme denne henstilling, fordi de mener, at de er retligt forpligtede til at udlodde udbytte, bør straks forklare de underliggende årsager til deres fælles tilsynsteam.

3.

Denne henstilling finder anvendelse på konsolideret niveau for en signifikant koncern under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 22), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (4) og på individuelt niveau for en signifikant enhed under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 16), i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), hvis en sådan signifikant enhed under tilsyn ikke er en del af en signifikant koncern under tilsyn.

II.

Denne henstilling er rettet til signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn, som defineret i artikel 2, nr. 16 og 22, i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

III.

Denne henstilling er også rettet til de kompetente nationale myndigheder og de udpegede myndigheder, for så vidt angår mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn, som defineret i artikel 2, nr. 7 og 23, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). De kompetente nationale myndigheder og udpegede myndigheder forventes at anvende denne henstilling på sådanne enheder og koncerner på den måde, som de finder passende.

IV.

ECB vurderer den økonomiske situation yderligere og overvejer, hvorvidt yderligere suspension af udbetalingen af udbytte er tilrådelig efter 1. oktober 2020.

V.

Den Europæiske Centralbanks henstilling ECB/2020/1 ophæves hermed.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. marts 2020.

Formand for ECB

Christine LAGARDE


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  Den Europæiske Centralbanks henstilling ECB/2020/1 af 17. januar 2020 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (EUT C 30 af 29.01.2020, s. 1).

(3)  Kreditinstitutter kan drives i forskellige retlige former, f.eks. børsnoterede virksomheder og andre selskaber end aktieselskaber, såsom gensidige selskaber, andelsselskaber eller sparekasser. Begrebet "udbytte", som omhandlet i denne henstilling, betegner enhver form for kontant udbetaling, der skal godkendes af generalforsamlingen.

(4)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17).


Top