EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0421

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 5 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2020 Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet

COM/2020/421 final

Bruxelles, den 3.6.2020

COM(2020) 421 final

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 5
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2020

Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet


Under henvisning til:

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (…) 1 , særlig artikel 44,

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, der blev vedtaget den 27. november 2019 2 ,

ændringsbudget nr. 1/2020 3 , der blev vedtaget den 17. april 2020,

ændringsbudget nr. 2/2020 4 , der blev vedtaget den 17. april 2020,

forslag til ændringsbudget nr. 3/2020 5 , der blev vedtaget den 15. april 2020, og

forslag til ændringsbudget nr. 4/2020 6 , der blev vedtaget den 30. april 2020

forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændringsbudget nr. 5/2020 til budgettet for 2020.

ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION

Ændringerne i den almindelige oversigt over indtægter i sektion III kan ses på EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm ).

Indholdsfortegnelse

1.    Indledning    

2.    Støtte til opbygning af modstandsdygtighed for flygtninge og værtssamfund i Jordan og Libanon    

3.    Akut humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet    

4.    Finansiering    

5.    Sammenfattende oversigt opdelt efter udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme    

BEGRUNDELSE

1.    Indledning

Formålet med forslaget til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 for 2020 er at fortsætte med at yde støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise. Under FFR-udgiftsområde 4 Et globalt Europa stilles der 100 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed som støtte til opbygning af modstandsdygtighed for flygtninge og værtssamfund i Jordan og Libanon, mens der stilles 485 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 68 mio. EUR i betalingsbevillinger til rådighed for at sikre fortsat, akut humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet.

2.    Støtte til opbygning af modstandsdygtighed for flygtninge og værtssamfund i Jordan og Libanon

I 2020 gik konflikten i Syrien ind i sit 10. år. Da der ikke er udsigt til, at denne krise umiddelbart ophører, truer den fortsat stabiliteten i hele regionen, navnlig i nabolandene Jordan og Libanon, der huser det største antal flygtninge pr. indbygger i verden. Begge lande har udvist en ekstraordinær solidaritet med flygtninge fra konflikten i Syrien. Eftersom de to lande allerede står over for en vanskelig indenlandsk situation, har de grundet krisens langvarige karakter fortsat behov for bistand. Der er allerede indgået forpligtelser for de 214 mio. EUR, der i budgettet for 2020 blev afsat til støtte til Libanons og Jordans opbygning af modstandsdygtighed som reaktion på den syriske krise. Så længe forudsætningerne for at sikre flygtningene en sikker tilbagevenden ikke er opfyldt, er EU's bistand stadig afgørende, da den bidrager til at bevare stabiliteten i de komplekse miljøer på stedet. Hertil kommer, at konsekvenserne af covid-19 har tilføjet et nyt komplekst aspekt til den allerede vanskelige situation i de lande, der huser et stort antal flygtninge. Libanon står over for en akut økonomisk og finansiel krise, hvor staten misligholder tilbagebetalingen af en euroobligation og har bebudet, at den vil omstrukturere alle sine obligationslån, der er udstedt i udenlandsk og egen valuta. Det aktuelle gældsniveau udgør ca. 170 % af BNP, og ifølge de seneste oplysninger skrumpede økonomien med 6,9 % i 2019. Jordan vil som følge af covid-19-krisen sandsynligvis gå fra svag vækst til dyb recession, hvilket vil hæmme den indenlandske og udenlandske efterspørgsel, navnlig i turistsektoren der udgør ca. 11 % af BNP. Krisen vil også lægge pres på de offentlige udgifter, hvilket vil forværre Jordans budgetstilling yderligere.

Der er derfor et presserende behov for 100 mio. EUR i nye forpligtelses- og betalingsbevillinger til finansiering af projekter inden for områderne adgang til uddannelse, støtte til opretholdelse af eksistensgrundlaget og levering af sundheds-, sanitets-, vandforsynings- og affaldshåndteringsydelser samt social beskyttelse til værtssamfund og flygtninge (syriske flygtninge og palæstinensiske flygtninge fra Syrien) i Jordan og Libanon.

EUR

Budgetpost

Betegnelse

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

Sektion III — Kommissionen

22 04 01 03

Middelhavslandene — tillidsskabelse, sikkerhed og forebyggelse og løsning af konflikter

100 000 000

100 000 000

I alt    

100 000 000

100 000 000

3.Akut humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet

I henhold til erklæringen fra EU og Tyrkiet forpligtede Kommissionen og medlemsstaterne sig til for perioden 2016-2019 at yde 6 mia. EUR i EU-bistand til flygtninge i Tyrkiet, der inden for rammerne af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet skulle udbetales i to trancher. Der er indgået forpligtelser for hele den operationelle ramme for denne bistand, og indgåelsen af kontrakter vil blive afsluttet i løbet af 2020. Ved udgangen af april 2020 var der udbetalt 3,2 mia. EUR.Den anden tranche på 3 mia. EUR er programmeret med henblik på at sikre facilitetens holdbarhed og en gradvis, styret overdragelse af de initiativer, der finansieres inden for rammerne af faciliteten, til de tyrkiske myndigheder. De tyrkiske myndigheder er imidlertid endnu ikke i stand til på mellemlang til lang sigt at yde kontant bistand til de mest sårbare af de ca. fire millioner flygtninge i Tyrkiet. På mødet i Associeringsrådet EU-Tyrkiet i marts 2019 anmodede Tyrkiet EU om yderligere støtte ud over faciliteten for flygtninge. Endvidere har flere medlemsstater i de seneste måneder anmodet om at fortsætte støtten til flygtninge i Tyrkiet.

I den forbindelse er der et presserende behov for at stille 485 mio. EUR til rådighed til finansiering af videreførelsen af EU's to vigtigste aktioner vedrørende humanitær bistand — det sociale krisesikkerhedsnet og betingede kontantoverførsler til uddannelse.

§Gennem det sociale krisesikkerhedsnet foretages der månedlige kontantoverførsler til omkring 1,7 millioner flygtninge, og midlerne forventes opbrugt senest i marts 2021. Der er behov for 400 mio. EUR til at forlænge det sociale krisesikkerhedsnet indtil udgangen af 2021. Mange komplekse spørgsmål såsom gennemgangen af målkriterierne og gennemførelsen af den strategiske overgang til udviklingsprogrammering kræver rettidig høring og koordinering med de tyrkiske myndigheder og gennemførelsespartnerne. Af den grund, og for at kunne forberede indgåelsen af kontrakter i tide, vil forpligtelsen skulle indgås inden sommeren 2020.

§Gennem betingede kontantoverførsler til uddannelse ydes der kontant bistand til flygtningefamilier, hvis børn ikke arbejder, men går i skole. Den nuværende kontrakt udløber i oktober 2020. Der er et presserende behov for 85 mio. EUR, således at programmet kan videreføres i yderligere et år frem til udgangen af december 2021.

De humanitære hjælpearbejdere til disse to humanitære projekter blev tidligere finansieret gennem medlemsstaternes bilaterale bidrag til faciliteten for flygtninge i Tyrkiet. Eftersom det nu foreslås fuldt ud at finansiere videreførelsen af kontrakterne over EU-budgettet, skal de kontraktansatte, der er direkte involveret i gennemførelsen, fortsat finansieres over EU-budgettet. Det anslås, at der til den fulde gennemførelse og finansielle opfølgning fra 2021 i tre år fortsat vil være behov for kontraktansatte svarende til 15 fuldtidsbeskæftigede. Budgettet for disse medarbejdere og antallet af medarbejdere vil blive øremærket inden for programmets udgifter til administrativ støtte.

EUR

Budgetpost

Betegnelse

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

Sektion III — Kommissionen

23 02 01

Ydelse af hurtig, effektiv og behovsbaseret humanitær bistand og fødevarebistand

485 000 000

68 000 000

I alt    

485 000 000

68 000 000

Dertil kommer, at humanitære projekter inden for beskyttelse, sundhed og uddannelse i nødsituationer udløber i sommeren 2020. Inden for det eksisterende budget for 2020 vil der blive stillet 50 mio. EUR til rådighed til humanitær bistand, således at disse aktiviteter kan fortsætte i yderligere et år.

Der anmodes om 68 mio. EUR i betalingsbevillinger til dækning af forfinansiering inden for rammerne af betingede kontantoverførsler til uddannelse i 2020.

4.    Finansiering

Under udgiftsområde 4 Et globalt Europa er alle muligheder for omfordeling udtømt. Den uudnyttede margen under dette udgiftsområde på 103,4 mio. EUR gør det muligt at finansiere 100 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til støtte til opbygning af modstandsdygtighed for værtssamfund i Jordan og Libanon. Den resterende del af denne margen (3,4 mio. EUR) er imidlertid ikke tilstrækkelig til at dække den akutte humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet.Kommissionen foreslår derfor at anvende margenen til uforudsete udgifter — som det eneste tilgængelige instrument og dermed den sidste udvej — til at udligne beløbet (481,6 mio. EUR) i forhold til de disponible margener for 2020 under udgiftsområde 5 Administration (16,2 mio. EUR) og udgiftsområde 2 Bæredygtig vækst: naturressourcer (465,3 mio. EUR) 7 .

5.    Sammenfattende oversigt opdelt efter udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

i EUR

Udgiftsområde

Budget for 2020

Forslag til ændringsbudget nr. 5/2020

Budget for 2020

(inkl. ÆB nr. 1-3/2020 og FÆB nr. 3-4/2020)

(inkl. ÆB nr. 1-2/2020 og FÆB nr. 3-5/2020)

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

1.

Intelligent og inklusiv vækst

83 930 597 837

72 353 828 442

 

 

83 930 597 837

72 353 828 442

Loft

83 661 000 000

 

 

 

83 661 000 000

 

Margen

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Loft

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Margen

 

 

 

 

 

 

1b

Økonomisk, social og territorial samhørighed

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Loft

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Margen

 

 

 

 

 

 

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Loft

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

 

 

– 465 323 871

 

– 465 323 871

 

Margen

513 978 949

 

 

 

48 655 078

 

Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Delloft

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

Afrundingsdifference, der ikke er taget med i beregningen af margenen

888 000

 

 

 

888 000

 

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

 

 

– 428 351 235

 

– 428 351 235

 

EGFL-margen

477 006 313

 

 

 

48 655 078

 

3.

Sikkerhed og medborgerskab

7 152 374 489

5 278 527 141

 

 

7 152 374 489

5 278 527 141

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

1 094 414 188

 

 

 

1 094 414 188

 

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

2 392 402 163

 

 

 

2 392 402 163

 

Heraf under margenen til uforudsete udgifter

714 558 138

 

 

 

714 558 138

 

Loft

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Margen

 

 

 

 

 

 

4.

Et globalt Europa

10 406 572 239

8 944 061 191

585 000 000

168 000 000

10 991 572 239

9 112 061 191

Heraf under margenen til uforudsete udgifter

 

 

481 572 239

 

481 572 239

 

Loft

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Margen

103 427 761

 

 

 

 

 

5.

Administration

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Loft

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

– 966 558 138

 

– 16 248 368

 

– 982 806 506

 

Margen

16 248 368

 

 

 

 

 

Heraf: institutionernes administrative udgifter

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Delloft

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

– 966 558 138

 

– 16 248 368

 

– 982 806 506

 

Margen

149 138 730

 

 

 

132 890 362

 

I alt

171 667 759 110

154 755 105 917

585 000 000

168 000 000

172 252 759 110

154 923 105 917

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

1 094 414 188

1 017 029 444

 

 

1 094 414 188

1 017 029 444

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

2 662 000 000

 

 

 

2 662 000 000

 

Heraf under margenen til uforudsete udgifter

714 558 138

 

481 572 239

 

1 196 130 377

 

Loft

168 797 000 000

172 420 000 000

 

 

168 797 000 000

172 420 000 000

Heraf modregnet margenen til uforudsete udgifter

– 966 558 138

 

– 481 572 239

 

– 1 448 130 377

 

Margen

633 655 078

18 681 923 527

 

 

48 655 078

18 513 923 527

 

Andre særlige instrumenter

860 261 208

690 998 208

 

 

860 261 208

690 998 208

Tilsammen

172 528 020 318

155 446 104 125

585 000 000

168 000 000

173 113 020 318

155 614 104 125

(1)      EUT L 193 af 30.7.2018.
(2)      EUT L 57 af 27.2.2020.
(3)      EUT L 126 af 21.4.2020.
(4)      EUT L 126 af 21.4.2020.
(5)      COM(2020) 180 af 15.4.2020.
(6)      COM(2020) 190 af 30.4.2020.
(7)      COM(2020) 422 af 3.6.2020.
Top