EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0148

MEDDELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET om en vurdering af anvendelsen af de midlertidige rejserestriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU

COM/2020/148 final

Bruxelles, den 8.4.2020

COM(2020) 148 final

MEDDELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

om en vurdering af anvendelsen af de midlertidige rejserestriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU


I    Indledning

Den 10. marts 2020 understregede Den Europæiske Unions stats- og regeringschefer behovet for en fælles europæisk tilgang med hensyn covid-19 og en tæt koordinering med Europa-Kommissionen.

Den 16. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse stilet til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om "midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU" 1 . Med nævnte meddelelse rettede Kommissionen en henstilling til Det Europæiske Råd om at handle med henblik på, at stats- og regeringscheferne i Schengenmedlemsstaterne og deres modparter i de associerede Schengenlande hurtigt vedtager en koordineret afgørelse om at anvende midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser fra tredjelande ind i EU+-området 2 .

Den 17. marts 2020 vedtog de nævnte stater koordinerede foranstaltninger ved de ydre grænser på grundlag af Kommissionens henstilling. Alle EU-medlemsstaterne (undtagen Irland) og de associerede Schengenlande 3 har efterfølgende truffet afgørelser på nationalt plan om gennemførelsen af rejserestriktionerne.

De midlertidige rejserestriktioner gælder for alle ikkevæsentlige rejser fra tredjelande til EU+-området. For samtidig at sikre overholdelsen af de rettigheder, som EU-borgere, borgere fra de associerede Schengenlande, deres familiemedlemmer og tredjelandsstatsborgere, der opholder sig lovligt i EU, har, finder rejserestriktionerne ikke anvendelse på disse grupper, hvis de rejser for at vende tilbage til deres hjem. For så vidt muligt at begrænse restriktionernes indvirkning på vores samfunds funktion til det absolutte minimum blev det understreget, at medlemsstaterne ikke bør anvende restriktionerne på særlige kategorier af rejsende, der har en væsentlig funktion eller et væsentligt behov.

For at bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af rejserestriktionerne vedtog Kommissionen den 30. marts 2020 en vejledning om gennemførelsen af de midlertidige rejserestriktioner, om lettelsen af transitordningerne for hjemsendelse af EU-borgere fra hele verden og om håndteringen af situationer, hvor visa er udløbet pga. rejserestriktionerne 4 . Vejledningen blev udarbejdet med input fra Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex), Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Europol.

I Kommissionens meddelelse af 16. marts 2020 anbefales det, at de midlertidige rejserestriktioner i første omgang anvendes i 30 dage, og at en eventuel forlængelse af denne periode bør vurderes på grundlag af den videre udvikling. Selv om medlemsstaterne traf deres afgørelser på forskellige datoer, var de fleste truffet senest den 20. marts 2020, hvilket betyder, at den første anvendelsesperiode på 30 dage snart udløber.

Disse foranstaltninger ved de ydre grænser har suppleret andre vigtige tiltag og foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at begrænse spredningen af covid-19 og opfylde behovet for sundhedspleje, bl.a. en række forskellige isolationsforanstaltninger, restriktioner på social interaktion og foranstaltninger ved de indre grænser.

I nærværende meddelelse vurderes den udvikling, der har fundet sted siden vedtagelsen af meddelelsen af 16. marts, og det vurderes, om en forlængelse er nødvendig og berettiget.II    Udviklingen siden vedtagelsen af Kommissionens meddelelse

Formålet med restriktionerne ved de ydre grænser er at reducere risikoen for, at sygdommen spredes som følge af rejser til EU. Der er sket en drastisk reduktion af den globale rejsetrafik i marts måned, både til og fra EU og inden for EU.

Den 31. marts 2020 rapporterede Eurocontrol 5 en samlet nedgang i antallet af flyvninger på 86,1 %, dvs. 25 948 færre flyvninger sammenlignet med den 31. marts 2019 6 . Antallet af passagerer er næsten reduceret til nul, idet de flyvninger, der fortsat finder sted, hovedsagelig er begrænset til fragtflyvninger og hjemsendelsesflyvninger.

Der kan observeres en tilsvarende udvikling i forbindelse med andre transportformer såsom færge-, bus- og jernbanetransport. Eksempelvis har krydstogtselskaberne i praksis indstillet driften af nye krydstogter siden begyndelsen af marts, hvilket betyder, at nedgangen er på 100 % sammenlignet med sidste år, eftersom der ikke finder krydstogtrejser sted på nuværende tidspunkt, med mindre der er tale om skibe, der vender tilbage til havn.

Foruden denne udvikling i begrænsningen af rejseaktiviteter ved de ydre grænser har alle medlemsstaterne og de associerede Schengenlande truffet foranstaltninger på deres område for at begrænse den yderligere spredning af virusset, og nogle har endda genindført grænsekontrollen ved de indre grænser. Selv om inddæmningstiltagene er mere eller mindre vidtgående afhængigt af den sundhedsmæssige situation i det pågældende land, tager de foranstaltninger, der er truffet, overordnet sigte på at begrænse spredningen af virusset ved at indskrænke den sociale interaktion til et minimum.

Genindførelsen af kontrollen ved de indre grænser har sammen med de forskellige foranstaltninger, der er truffet i hele EU, og som har indvirkning på industriens og tjenesteydelsessektorens normale funktion, haft alvorlige konsekvenser for det indre markeds funktion. Sådanne foranstaltninger har indvirkning på forsyningskæden, hvilket betyder, at vigtige varer såsom fødevarer, medicin og værnemidler enten ikke når frem til deres bestemmelsessted eller ankommer med betydelig forsinkelse. For at afhjælpe dette problem og i videst muligt omfang begrænse en eventuel indvirkning på det indre markeds funktion har Kommissionen arbejdet ihærdigt sammen med medlemsstaterne om at mobilisere alle de nødvendige ressourcer og sørge for koordinering på EU-plan. Den har også fremlagt praktisk vejledning for at sikre en jævn strøm af sådanne vigtige varer i hele EU via grønne baner 7 , for at lette luftfragt 8 og for at sikre arbejdstagernes frie bevægelighed 9 .

III    Forlængelse af de midlertidige restriktioner for rejser til EU+-området

Ifølge Kommissionens henstilling af 16. marts 2020 skulle foranstaltningerne anvendes i 30 dage med mulighed for forlængelse af anvendelsesperioden.

De erfaringer, som medlemsstaterne og andre lande, der har været ramt af pandemien, har gjort, viser, at de foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe pandemiens spredning, skal gennemføres i mere end 30 dage for at være effektive og give de ønskede resultater. Dette bekræftes af den aktuelle situation i EU. Den epidemiologiske situation i EU er blevet forværret siden den 16. marts. Den aktuelle situation peger i retning af en fortsat stigning i antallet nye tilfælde og dødsfald, der indberettes i hele EU+-området. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme vurderer risikoen for stigende smittespredning i samfundet som værende moderat, hvis der er truffet modforanstaltninger, og meget høj, hvis der ikke er truffet tilstrækkelige modforanstaltninger, men vurderer samtidig, at risikoen for, at sundheds- og socialsystemernes kapacitet vil blive overskredet i de kommende uger, vil være høj, også selv om der er truffet modforanstaltninger 10 .   

Pandemien har også fået videre fodfæste uden for EU, også i lande, hvorfra der hvert år rejser millioner af mennesker til og fra EU. Situationen i mange tredjelande vil fortsat udvikle sig i løbet af de kommende uger, afhængigt af hvilke foranstaltninger der træffes og disse landes kapacitet til at inddæmme spredningen af virusset.

For at supplere EU's og Schengenstaternes bestræbelser på at hindre virusset i at sprede sig yderligere i EU+-området og i at sprede sig fra EU og til andre lande, er der fortsat behov for sideløbende og koordinerede foranstaltninger ved EU+-områdets ydre grænser. Sådanne foranstaltninger vil udgøre et væsentligt element i EU's strategi til overvindelse af krisen og den gradvise ophævelse af inddæmningstiltagene i EU+-området.

Foranstaltningerne ved de ydre grænser vil kun være effektive, hvis de vedtages og gennemføres ensartet af alle EU-medlemsstaterne og Schengenstaterne ved alle ydre grænser og har samme slutdato.

Kommissionen opfordrer derfor Schengenmedlemsstaterne og de associerede Schengenlande til på koordineret vis at forlænge anvendelsen af restriktionerne for ikkevæsentlige rejser fra tredjelande til EU+-området med yderligere 30 dage indtil den 15. maj. 2020. En eventuel yderligere forlængelse af denne periode bør vurderes igen på grundlag af udviklingen i den epidemiologiske situation.

Ved forlængelsen af de midlertidige rejserestriktioner bør anvendelsesområdet være det samme som det, der er fastsat i Kommissionens meddelelse af 16. marts 2020. Når medlemsstaterne anvender de midlertidige rejserestriktioner, bør de følge Kommissionens vejledning af 30. marts 2020. Desuden minder Kommissionen om punkt 15 i sin meddelelse af 23. marts 2020 om indførelse af grønne baner og opfordrer alle de stater og aktører, der er nævnt deri, til fortsat at arbejde sammen og i videst muligt omfang anvende retningslinjerne for indførelsen af grønne baner ved de ydre grænser.

Restriktionerne for ikkevæsentlige rejser ved EU's ydre grænser og de foranstaltninger, der træffes på EU-medlemsstaternes og de associerede Schengenlandes område har som et fælles mål at begrænse social interaktion for at bremse spredningen af virusset og opfylde behovet for sundhedspleje. Når disse foranstaltninger ophæves, vil det være mest effektivt, hvis det sker gradvist og på koordineret vis i hele EU.

(1)      COM(2020) 115 af 16.3.2020.
(2)      "EU+-området" bør omfatte alle Schengenmedlemsstater (inklusive Bulgarien, Kroatien, Cypern og Rumænien) samt de fire associerede Schengenlande. Irland og Det Forenede Kongerige vil ligeledes være omfattet heraf, hvis de beslutter sig for at tilslutte sig foranstaltningerne.
(3)      Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.
(4)      C(2020) 2050 af 30.3.2020.
(5)      Eurocontrol har 41 medlemsstater på verdensplan.
(6)       www.eurocontrol.int  
(7)      C(2020) 1897.
(8)    C(2020) 2010.
(9)      C(2020) 2051.
(10)    https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-eighth-update
Top