EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG1209(02)

Rådets konklusioner om Eurojust: Den europæiske enhed for retligt samarbejde i den digitale tidsalder2019/C 412/04

ST/12285/2019/INIT

OJ C 412, 9.12.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 412/16


Rådets konklusioner om Eurojust: Den europæiske enhed for retligt samarbejde i den digitale tidsalder

(2019/C 412/04)

RÅDET HAR VEDTAGET FØLGENDE KONKLUSIONER:

1.

Rådet henviser til den nye strategiske dagsorden for 2019-2024, som Det Europæiske Råd vedtog den 20. juni 2019, og hvori beskyttelse af borgerne og frihedsrettighederne udpeges som en nøgleprioritet i den næste institutionelle cyklus. I overensstemmelse med den strategiske dagsorden er Unionen fast besluttet på at bygge på og styrke kampen mod terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet ved at forbedre samarbejdet og informationsdelingen og videreudvikle Unionens fælles instrumenter.

2.

Rådet ser med tilfredshed på Eurojusts årsberetning for 2018 (7944/19) og de yderligere fremskridt, som Eurojust har gjort med hensyn til at udføre sin opgave som en central aktør for så vidt angår fremme og styrkelse af retlig koordinering og retligt samarbejde mellem nationale myndigheder i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af de groveste former for grænseoverskridende kriminalitet, navnlig terrorisme, menneskehandel, migrantsmugling, cyberkriminalitet og korruption. I lighed med tidligere år var der i 2018 en støt stigning i antallet af nye sager, der blev forelagt for Eurojust.

3.

Rådet er tilfreds med, at Eurojust har indgået nye samarbejdsaftaler med Albanien og Georgien og afsluttet forhandlingerne om en samarbejdsaftale med Serbien, og at nye forbindelsesanklagere er blevet udstationeret hos Eurojust. Disse samarbejdsaftaler bidrager væsentligt til at fremme det retlige samarbejde med de pågældende tredjelande, og det gør forbindelsesanklagerne også. Dette kan også være til gavn for andre aktører, navnlig Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) som oprettet ved forordning (EU) 2017/1939 (1). Eurojust tilskyndes til at sikre, at de nye samarbejdsaftaler træder i kraft så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden den 12. december 2019, hvor forordning (EU) 2018/1727 (2) begynder at finde anvendelse. Eurojust opfordres til at undersøge behovet for at indgå samarbejdsaftaler med andre tredjelande, når det udarbejder sin samarbejdsstrategi på grundlag af forordningens artikel 52, stk. 1. Rådet opfordrer endvidere Kommissionen til at udarbejde henstillinger om indledning af forhandlinger om internationale aftaler hurtigst muligt efter forordningens anvendelsesdato.

4.

Rådet glæder sig over, at det retlige terrorbekæmpelsesregister hos Eurojust, der samler retlige oplysninger om terrorbekæmpelsessager fra alle EU's medlemsstater, blev taget i brug i september 2019. Registret, som indeholder oplysninger videregivet af medlemsstaterne i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/671/RIA (3), vil gøre EU og dets medlemsstater mere effektive i kampen mod terrorisme. Eftersom videregivelsen af oplysninger fra medlemsstaternes kompetente myndigheder til Eurojust er en forudsætning for, at det retlige terrorbekæmpelsesregister kan fungere effektivt og tilføre medlemsstaternes myndigheders efterforskning merværdi, gentager Rådet medlemsstaternes forpligtelse til at videregive sådanne oplysninger i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2005/671/RIA.

Eurojusts rolle

5.

Rådet understreger, at Eurojust er en afgørende aktør inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det spiller en særlig og proaktiv rolle med hensyn til koordinering af sager inden for det retlige samarbejde i Unionen. Eurojust er det eneste EU-agentur, der koordinerer de retlige myndigheder i hvert enkelt led i sikkerhedskæden. Det spiller en enestående og afgørende rolle i koordineringen af den efterforskning og retsforfølgning af grov grænseoverskridende kriminalitet, der udføres af nationale efterforskende og retsforfølgende myndigheder, i alle faser af den strafferetlige proces, fra efterforskningen af en forbrydelse indledes, til den endelige dom falder.

6.

Mens Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) har ansvar for at støtte medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder i at forebygge og bekæmpe grov grænseoverskridende kriminalitet, er det Eurojusts opgave at støtte og styrke koordineringen af og samarbejdet mellem de nationale efterforskende og retsforfølgende myndigheder under både efterforskning og retsforfølgning af grov grænseoverskridende kriminalitet. Eurojust og Europol supplerer hinanden og bør fortsætte deres bestræbelser på at arbejde tæt sammen og supplere hinanden. Rådet er overbevist om, at både Europol og Eurojust har interesse i, at begge agenturer fungerer godt og effektivt, eftersom de begge to inden for deres respektive mandater har det samme mål, nemlig at bekæmpe grov grænseoverskridende kriminalitet i EU mere effektivt og derved skabe et mere sikkert Europa.

7.

EPPO og Eurojust bør etablere og opretholde nære forbindelser på grundlag af et gensidigt samarbejde inden for deres respektive mandater og kompetenceområder og vedrørende udvikling af operationelle, administrative og forvaltningsmæssige forbindelser mellem dem som omhandlet i artikel 100 i forordning (EU) 2017/1939 om EPPO og i artikel 50 i forordning (EU) 2018/1727 om Eurojust. Eurojust vil kunne spille en vigtig rolle i EPPO's arbejde, navnlig i EPPO's tidlige faser. Det spiller også en væsentlig rolle i sager, hvor både deltagende og ikkedeltagende medlemsstater er involveret, og i sager om svig, der falder uden for EPPO's kompetenceområde. Begge aktører har deres enestående rolle og plads i EU's område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Rådet opfordrer Eurojust til at etablere nære forbindelser med EPPO, så snart EPPO har indledt sin operationelle virksomhed. Eurojust bør bestræbe sig på at bistå EPPO, navnlig efter at den er blevet operationel, herunder ved at dele den ekspertise i koordinering og støtte af kompleks grænseoverskridende efterforskning og forbindelser med tredjelande, det har akkumuleret over næsten 20 år, med EPPO. Der bør hurtigst muligt etableres en samarbejdsordning mellem EPPO og Eurojust.

8.

Rådet understreger også betydningen af samarbejde mellem Eurojust og andre EU-organer, -kontorer og -agenturer såsom OLAF og Frontex. Inden for deres respektive mandater bør alle disse EU-aktører samarbejde om at identificere yderligere synergier og udnytte deres styrker fuldt ud på en sammenhængende måde for at bistå medlemsstaterne i deres bestræbelser på at skabe et mere sikkert miljø for EU-borgerne.

9.

Rådet tilskynder Eurojust til at vedblive med at udnytte sin enestående position fuldt ud og styrke sin proaktive rolle ved at fremsætte bemærkninger om udviklinger og tendenser inden for kriminalitet og kriminelle fænomener i og uden for EU og ved at forbedre de nationale myndigheders viden og beredskab ved at dele oplysninger med dem.

Elektronisk strafferet og sagsstyringssystem (CMS)

10.

Rådet understreger, at EU's politisamarbejde og retlige samarbejde kræver en bedre udveksling af oplysninger og en sikring af interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer i fuld overensstemmelse med databeskyttelseskravene, da dette vil styrke en hurtig, pålidelig og sikker udveksling af oplysninger og bevismateriale mellem agenturer og organer som Europol, OLAF, Frontex, EPPO og Eurojust. Eurojust spiller en afgørende rolle for at sikre, at der kan laves krydshenvisninger i nationale data, så der kan etableres forbindelser mellem forskellige strafferetlige efterforskninger. I dette øjemed bør det sikres, at de nationale medlemmer af Eurojust har adgang til det digitale system til udveksling af elektronisk bevismateriale, som Kommissionen har oprettet, og som forvaltes af medlemsstaterne.

11.

Rådet opfordrer Kommissionen og Eurojust til at videreføre deres initiativ vedrørende elektronisk strafferet som forelagt på samlingen i Rådet (retlige og indre anliggender) den 6. december 2018, hvis mål er at give de retlige myndigheder i Unionen mulighed for at kontakte hinanden på en sikker måde, når de skal sende og modtage (følsomme) oplysninger i straffesager. I denne forbindelse bør der tages hensyn til eksisterende IT-løsninger, f.eks. det digitale system til udveksling af elektronisk bevismateriale og netværksprogrammet til sikker informationsudveksling (SIENA).

12.

Det er afgørende, at Eurojusts IT-infrastruktur og sagsstyringssystem (CMS) fungerer effektivt og korrekt og fuldt ud opfylder databeskyttelseskravene, så Eurojust kan støtte de nationale retlige myndigheder, der håndterer alvorlige grænseoverskridende straffesager. Dette er helt afgørende for, at Eurojust kan give de kompetente nationale myndigheder de oplysninger og den feedback om resultaterne af behandlingen af oplysninger, som disse myndigheder kan forvente i overensstemmelse med Eurojusts retlige rammer. Det nuværende CMS er ret gammelt og understøtter ikke i tilstrækkelig grad udvekslingen af oplysninger. Eurojust bør derfor se på, hvordan det kan forbedre og modernisere sit CMS, under hensyntagen til interoperabiliteten med eksisterende løsninger eller løsninger, der er under opbygning (såsom det digitale system til udveksling af elektronisk bevismateriale).

Ny Eurojustforordning

13.

Forordning (EU) 2018/1727 om Eurojust finder anvendelse fra den 12. december 2019. Med den nye retlige ramme kan Eurojust mere effektivt håndtere de nationale myndigheders stadig større krav, navnlig på prioriterede kriminalitetsområder som f.eks. terrorisme, menneskehandel, migrantsmugling, cyberkriminalitet og korruption.

14.

Så snart forordningen begynder at finde anvendelse, kan Eurojusts kollegium formelt forelægge et udkast til ny forretningsorden, jf. forordningens artikel 5, stk. 5. Eurojusts kollegium kan vedtage denne forretningsorden, efter at Rådet har godkendt den. De relevante aktører opfordres til at udføre det nødvendige arbejde for at fremme en hurtig vedtagelse af en sådan forretningsorden, så Eurojust kan varetage sine opgaver mere effektivt.

15.

Rådet finder det særdeles vigtigt, at Eurojust kan koncentrere sig om sit operationelle arbejde, især fordi antallet af sager konstant vokser. Med henblik herpå opfordres Eurojust til at fortsætte med at gennemføre ændringer, der vil resultere i et EU-agentur med en mere effektiv og moderne styring. Under hensyntagen til Eurojusts enestående rolle på EU-plan i koordineringen af efterforskningen og retsforfølgningen af grov grænseoverskridende kriminalitet, herunder dets betydelige støtte til fælles efterforskningshold, bør det sikres, at Eurojust kan fokusere på sager, der kræver en sådan koordinering. Andre sager, der kan lettes gennem udveksling af oplysninger og/eller fremsendelse af retslige dokumenter, bør behandles ad andre kanaler, f.eks. Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område.

16.

Rådet glæder sig over, at der er indgået en aftale mellem Eurojust og Danmark, så det sikres, at anvendelsen af Eurojustforordningen ikke efterlader nogen huller i EU's ramme for det retlige samarbejde.

Bedre samarbejde og koordinering med netværk

17.

Rådet henviser til sine konklusioner af 6. juni 2019 om »Synergier mellem Eurojust og de netværk, der er oprettet af Rådet inden for retligt samarbejde i straffesager« (EUT C 207 af 18.6.2019, s. 1). Rådet opfordrer Eurojust til i samarbejde med EJN, Folkedrabsnetværket, netværket af fælles efterforskningshold (JIT'er) og Det Europæiske Retlige Netværk for Cyberkriminalitet (EJCN) at gennemføre konklusionerne i dette dokument sammenholdt med forslagene og henstillingerne i det fælles dokument, der er knyttet som bilag til disse konklusioner.

Ressourcer

18.

Rådet henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 18. oktober 2018, hvori der efterlyses foranstaltninger til at give Eurojust og Europol tilstrækkelige ressourcer til at møde de nye udfordringer, som følger af den teknologiske udvikling og et sikkerhedstrusselsbillede under udvikling, herunder gennem tværfagligt samarbejde og forbedret adgang til oplysninger. De aktuelle sikkerhedstrusler mod EU og dets medlemsstater — fra terrorisme, migrantsmugling, cyberkriminalitet, menneskehandel og narkotikahandel — kræver fortsat en effektiv indsats fra politiets og retsvæsenets side. I denne forbindelse understreger Rådet, at sikkerheds- og strafferetskæden bør ses i sin helhed, hvis der skal sikres omfattende sikkerhed i Unionen. Betydningen af alle aktører, der er involveret i denne kæde, og den rolle, de spiller, bør derfor anerkendes for at undgå hindringer i en del af kæden og, hvad der er endnu værre, i sidste ende straffrihed.

19.

Rådet anerkender, at Eurojust står over for en stadigt stigende arbejdsbyrde, herunder sine nye opgaver, bl.a. vedrørende det retlige terrorbekæmpelsesregister, det voksende samarbejde med tredjelande og den praktiske gennemførelse af forordning (EU) 2018/1727. Selv om Eurojusts operationelle arbejdsbyrde og opgaver er øget betydeligt, gælder dette ikke for dets budget. Ydermere fremhæver Rådet, at den foreslåede forøgelse af de finansielle ressourcer til de retshåndhævende myndigheder i forbindelse med næste flerårige finansielle ramme, der potentielt kan medføre en endnu større sagsmængde, kan have en yderligere effekt på Eurojusts arbejdsbyrde. Rådet gentager vigtigheden af en effektiv, moderne og velfungerende IT-infrastruktur og et tilsvarende sagsstyringssystem (CMS), så Eurojust kan varetage sine opgaver effektivt. Rådet erkender, at det kræver passende menneskelige og finansielle ressourcer at foretage sådanne forbedringer.

20.

I lyset af ovenstående finder Rådet, at Eurojust bør tildeles tilstrækkelige ressourcer, herunder til gavn for de netværk, der er afhængige af Eurojusts budget, for at sikre, at det fungerer hensigtsmæssigt som en afgørende aktør i sikkerheds- og strafferetskæden i EU, og garantere, at dets vigtige strategiske og operationelle arbejde fortsat videreudvikles.

(1)  Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed (»EPPO«)

(EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1.).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 138).

(3)  Rådets afgørelse 2005/671/RIA af 20. september 2005 om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger (EUT L 253 af 29.9.2005, s. 22).


Top