EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XB0308(01)

Adfærdskodeks for højtstående embedsmænd i Den Europæiske Centralbank

OJ C 89, 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 89/2


Adfærdskodeks for højtstående embedsmænd i Den Europæiske Centralbank

(2019/C 89/03)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som en institution i Den Europæiske Union (EU) skal Den Europæiske Centralbank (ECB) tjene offentlighedens interesse med integritet efter de højeste standarder. Derfor er ansvarlighed, gennemsigtighed og de højeste etiske standarder centrale principper i ECB's tilgang til selskabsledelse. Efterlevelse af disse principper er afgørende for ECB's troværdighed samt for at sikre EU-borgernes tillid.

(2)

Den faglige etik og de høje standarder for adfærd, som tredjemand er berettiget til at forvente af ECB og ECB's højtstående embedsmænd, er siden ECB's oprettelse blevet anerkendt som grundlæggende forudsætninger for at beskytte ECB's omdømme.

(3)

I forlængelse af den første adfærdskodeks for ECB, der blev vedtaget i 2001 (1), blev en specifik adfærdskodeks for medlemmerne af Styrelsesrådet vedtaget i 2002 (2) og ændret i 2006 (3), efterfulgt af en supplerende kodeks for etiske kriterier for medlemmerne af Direktionen, som blev vedtaget i 2006 (4) og ændret i 2010 (5).

(4)

I lyset af oprettelsen af Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (6), hvorved ECB fik overdraget specifikke opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, blev der ligeledes vedtaget en adfærdskodeks for medlemmer af Tilsynsrådet i 2014 (7).

(5)

Med virkning fra januar 2015 har ECB endvidere gennemført et forbedret etisk grundlag for ansatte (8) og oprettet Kontoret for Compliance og Governance samt nedsat Den Etiske Komité på højt niveau (9), hvis mandat er at yde sammenhængende rådgivning til medlemmerne af ECB-organer på højt niveau om de forskellige adfærdskodekser, der finder anvendelse.

(6)

Med hensyn til Eurosystemet og SSM er fælles minimumsstandarder for etik fastlagt i Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/855 (ECB/2015/11) (10) samt Den Europæiske Centralbanks retningsline (EU) 2015/856 (ECB/2015/12) (11).

(7)

ECB har en ægte interesse i princippet om, at medlemmerne af ECB's respektive organer på højt niveau i videst muligt omfang, og så vidt proportionalitetshensyn tillader det, efterlever og er underlagt de samme regler for faglig adfærd. Med dette for øje gav Styrelsesrådet Den Etiske Komité mandat til at undersøge mulighederne for at fastlægge en fælles adfærdskodeks, hvorefter Den Etiske Komité udarbejdede adfærdskodeksen for højtstående embedsmænd i ECB, som Styrelsesrådet nu søger at godkende (denne kodeks).

(8)

Ud over inspirationen fra bestemmelserne i og tankegangen bag det udvidede etiske grundlag for ECB's ansatte afspejler denne kodeks bedste praksis blandt centralbanker og tilsynsmyndigheder samt andre EU-institutioner og anerkender samtidig ECB's særlige institutionelle karakteristika samt dens uafhængighed.

(9)

Ved at godkende denne kodeks søger Styrelsesrådet at gennemføre de højeste standarder for faglig etik og dermed sikre, at medlemmerne af dets organer på højt niveau går foran med et godt eksempel og inspirerer de ansatte i hele Eurosystemet, ESCB og SSM til også at opretholde sådanne standarder i udførelsen af deres opgaver —

VEDTAGET DENNE FÆLLES ADFÆRDSKODEKS FOR HØJTSTÅENDE EMBEDSMÆND I ECB:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.1.

Denne kodeks gælder for medlemmerne af Styrelsesrådet og medlemmerne af Tilsynsrådet i forbindelse med udførelsen af deres funktioner som medlemmer af et ECB-organ på højt niveau, samt for medlemmerne af Direktionen. Kodeksen gælder også for medlemmerne af Styrelsesrådet og medlemmerne af Tilsynsrådet, når de varetager funktionen som medlemmer af Styringsudvalget og Mæglingspanelet, hvor relevant, samt repræsentanter for de nationale centralbanker, hvor den kompetente nationale myndighed ikke er den nationale centralbank, når de deltager i Tilsynsrådets møder (herefter »medlemmerne«).

1.2.

Den gælder også for stedfortrædere for medlemmerne på Styrelsesrådets eller Tilsynsrådets møder (herefter »stedfortræderne«) i forbindelse med udførelsen af deres pligter og ansvar i forhold til disse organer på højt niveau, hvor dette udtrykkeligt er angivet i denne kodeks. I forbindelse med denne kodeks betyder »ECB-organer på højt niveau« ECB's styrelsesråd, ECB's direktion og ECB's tilsynsråd.

1.3.

Denne kodeks gælder ikke for ledsagere på Styrelsesrådets eller Tilsynsrådets møder. Ledsagere skal dog underskrive en erklæring om etisk adfærd, som omfatter det generelle princip om at undgå interessekonflikter, forbuddet mod at anvende fortrolige oplysninger samt reglerne om tavshedspligt, forud for deres første deltagelse i et møde (herefter »erklæring om etisk adfærd«) (12).

1.4.

Medlemmerne af Det Generelle Råd opfordres til at underskrive erklæringen om etisk adfærd. Endvidere er medlemmerne af Revisionsudvalget, Den Etiske Komité, Det Administrative Klagenævn samt disses stedfortrædere, hvor relevant, forpligtet til at underskrive erklæringen om etisk adfærd.

1.5.

ECB-ansatte, der deltager i møder i ECB-organer på højt niveau, er i tilstrækkelig grad omfattet af det etiske grundlag og er derfor ikke forpligtet til at underskrive erklæringen om etisk adfærd.

1.6.

I tilfælde af tvivl vedrørende bestemmelserne i denne kodeks eller den praktiske anvendelse af disse bestemmelser indhentes en udtalelse fra Den Etiske Komité, som er nedsat i medfør af Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/433 (ECB/2014/59) (13).

Artikel 2

Modstridende nationale bestemmelser og anvendelse af forskellige etiske grundlag

2.1.

Medlemmerne og stedfortræderne informerer uden ugrundet ophold Den Etiske Komité om enhver forhindring for overholdelse af denne kodeks, herunder forhindringer som følge af modstridende nationale lovbestemmelser.

2.2.

Denne kodeks gælder med forbehold for strengere etiske regler, der gælder for medlemmerne og stedfortræderne i henhold til national lovgivning.

KAPITEL II

STANDARDER FOR ETISK ADFÆRD

Artikel 3

Grundlæggende principper

3.1.

Medlemmerne og stedfortræderne udfører deres pligter og ansvar under streng overholdelse af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (14) og forretningsordenen for Den Europæiske Centralbanks Tilsynsråd (15), som relevant.

3.2.

Under udøvelsen af deres pligter og ansvar efterlever medlemmerne og stedfortræderne de højeste standarder for etisk adfærd og integritet. De forventes at handle redeligt, uafhængigt, upartisk, med diskretion og uden hensyntagen til egeninteresse. De forventes at være opmærksomme på betydningen af deres pligter og ansvar, at tage hensyn til de offentlige aspekter af deres funktion samt at forholde sig på en måde, der inspirerer til etisk adfærd i Eurosystemet, Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) samt SSM og fastholder og fremmer offentlighedens tillid til ECB.

Artikel 4

Tavshedspligt

4.1.

Under hensyntagen til kravene om tavshedspligt i henhold til ESCB-statuttens artikel 37 og artikel 27, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 må medlemmerne og stedfortræderne ikke videregive oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten i forbindelse med udøvelsen af deres pligter og ansvar, og som ikke er offentliggjort eller er offentligt tilgængelige (herefter »fortrolige oplysninger«), undtagen hvor dette sker forsætligt som led i ECB's aftalte kommunikationsstrategi. De må navnlig ikke videregive fortrolige oplysninger i offentlige taler eller udtalelser eller til medierne og skal behandle sådanne oplysninger i overensstemmelse med aftalte interne regler om behandling af følsomme oplysninger vedrørende ESCB og SSM. Medlemmerne og stedfortræderne er fortsat omfattet af denne tavshedspligt i overensstemmelse med EU-retten efter ophør af deres pligter og ansvar, der udføres for ECB.

4.2.

Medlemmerne og stedfortræderne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de ansatte i deres respektive nationale centralbank og/eller kompetente nationale myndighed kun får adgang til fortrolige oplysninger i forbindelse med udførelsen af de ansattes pligter og i overensstemmelse med relevante fortrolighedspolitikker, og at de gøres opmærksom på og strengt efterlever kravene om tavshedspligt fastsat i artikel 4.1.

Artikel 5

Adskillelse mellem tilsynsfunktionen og den pengepolitiske funktion

5.1.

Medlemmerne og stedfortræderne overholder adskillelsen mellem ECB's specifikke opgaver i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn og ECB's pengepolitiske opgaver samt andre opgaver. Hvor det er relevant, skal de overholde Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/39 (16) og eventuelle regler, som ECB måtte vedtage i henhold til artikel 25, stk. 3, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013.

5.2.

Medlemmerne af Styrelsesrådet og disses stedfortrædere tager under udførelsen af deres pligter og ansvar hensyn til formålet med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 og griber ikke ind i ECB's ikke-tilsynsmæssige opgaver, mens de samtidig respekterer næstformanden for Tilsynsrådets specifikke pligter og ansvar.

Uafhængighed

Artikel 6

Princippet om uafhængighed

Under hensyntagen til artikel 130 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 7 i ESCB-statutten samt artikel 19, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 handler medlemmerne og stedfortræderne under udøvelsen af deres beføjelser og udførelsen af deres pligter og ansvar uafhængigt og objektivt i hele Unionens interesse uanset nationale eller personlige interesser og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer, medlemsstaternes regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Artikel 7

Private aktiviteter og officielle mandater

7.1.

Medlemmerne og stedfortræderne sikrer, at private aktiviteter, uanset om de udføres mod vederlag eller ej, ikke har nogen negativ indvirkning på deres pligter, og at de ikke er til skade for ECB's omdømme. I nærværende kodeks forstås ved »private aktiviteter« alle andre aktiviteter, som et medlem eller en stedfortræder påtager sig, og som ikke udføres i embeds medfør.

7.2.

Medlemmerne og stedfortræderne må påtage sig private aktiviteter i offentlige eller internationale organisationer eller nonprofitorganisationer samt undervisnings- og forskningsmæssige aktiviteter, forudsat at disse aktiviteter ikke giver anledning til bekymring vedrørende interessekonflikter, fx aktiviteter, der har forbindelse til enheder under tilsyn eller Eurosystemets modparter i pengepolitiske operationer eller valutatransaktioner. For så vidt angår private aktiviteter som specificeret i ESCB-statuttens artikel 11.1 skal medlemmerne af Direktionen indhente Styrelsesrådets udtrykkelige godkendelse.

7.3.

Medlemmerne og stedfortræderne må acceptere vederlag for og refusion af udgifter til private aktiviteter under den forudsætning, at dette vederlag og disse udgifter står i forhold til det udførte arbejde og ligger inden for sædvanlige grænser.

7.4.

Medlemmerne og stedfortræderne afstår fra at påtage sig officielle mandater, som kan være til hinder for deres uafhængighed, og skal bringe alle sådanne officielle mandater til ophør. I nærværende kodeks forstås ved »officielle mandater« eksterne aktiviteter, som et medlem eller en stedfortræder udfører i embeds medfør, dvs. som led i deres pligter og ansvar.

7.5.

Medlemmerne og stedfortræderne giver Den Etiske Komité skriftlig meddelelse om eventuelle private aktiviteter, som de agter at udføre. Endvidere ajourfører de en gang årligt Den Etiske Komité om deres igangværende private aktiviteter og officielle mandater.

Artikel 8

Forbindelser med interessegrupper

Under iagttagelse af den åbne, gennemsigtige og regelmæssige dialog med repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet, som foreskrives ved traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er medlemmerne og stedfortræderne til enhver tid, og navnlig i deres samspil med interessegrupper, opmærksom på deres uafhængighed, tavshedspligt og de grundlæggende principper i denne kodeks. Medlemmerne og stedfortræderne er ligeledes opmærksom på de vejledende principper for ekstern kommunikation for højtstående embedsmænd i ECB (17) samt alle andre relevante regler og retningslinjer og udviser samtidig særlig forsigtighed og træffer passende sikkerhedsforanstaltninger ved deltagelse i lukkede arrangementer eller ved accept af individuelle invitationer.

Artikel 9

Offentlig fremtræden og offentlige udtalelser

9.1.

Medlemmerne og stedfortræderne udfører deres pligter og ansvar som, og anser sig selv i deres offentlige fremtræden for at være repræsentanter for et ECB-organ på højt niveau.

9.2.

I offentlige udtalelser om emner, der vedrører Eurosystemet, ESCB eller SSM, tager medlemmerne og stedfortræderne behørigt hensyn til deres rolle som repræsentanter for et ECB-organ på højt niveau.

9.3.

I forbindelse med videnskabelige eller akademiske indlæg sørger medlemmerne og stedfortræderne for, at det klart fremgår, at indlægget er afgivet som privatperson og ikke udtrykker ECB's synspunkter.

Artikel 10

Interesseerklæring

10.1.

De enkelte medlemmer indsender årligt til Den Etiske Komité, med henblik på vurdering og videresendelse til formanden, en underskrevet interesseerklæring med oplysning om det pågældende medlems tidligere erhvervsvirksomhed, private aktiviteter, officielle mandater og finansielle interesser samt om det pågældende medlems ægtefælle eller partners indtægtsgivende erhvervsvirksomhed, som kan give anledning til interessekonflikter (herefter »interesseerklæring«). De enkelte medlemmers interesseerklæringer (18) offentliggøres på ECB's websted og berører ikke eventuelle krav om indsendelse af en formueerklæring i henhold til nationale regler eller kontraktlige forpligtelser.

10.2.

ECB behandler og bevarer personoplysninger, der afgives i interesseerklæringerne, i overensstemmelse med den databeskyttelseslovgivning, der gælder for ECB.

Interessekonflikter

Artikel 11

Generelt princip om interessekonflikter

11.1.

Medlemmerne og stedfortræderne undgår enhver situation, som kan give anledning til bekymringer vedrørende interessekonflikter. En bekymring vedrørende interessekonflikter opstår, når et medlem eller en stedfortræder har personlige interesser, som kan påvirke eller kan opfattes, som om de påvirker den upartiske og objektive udførelse af vedkommendes pligter og ansvar, og omfatter også, men er ikke begrænset til, det pågældende medlems eller den pågældende stedfortræders nære familiemedlemmer (forældre, børn, søskende), ægtefælle eller partner. Især må medlemmerne og stedfortræderne ikke bruge deres deltagelse i en beslutningsproces eller de faglige oplysninger, de besidder, til personlig vinding af nogen art. En situation, hvor et medlem eller en stedfortræder blot betragtes som en del af offentligheden eller en bred gruppe personer, udgør ikke en interessekonflikt.

11.2.

Medlemmerne og stedfortræderne giver uden ugrundet ophold skriftlig meddelelse til formanden for det relevante ECB-organ på højt niveau samt til Den Etiske Komité om enhver situation, som kan give anledning til bekymringer vedrørende interessekonflikter. De afstår især fra at deltage i drøftelser, overvejelser eller afstemninger i forhold til en sådan situation og må ikke modtage dokumentation af nogen art i tilknytning hertil.

Artikel 12

Ægtefælles eller partners indtægtsgivende erhvervsvirksomhed

Medlemmerne og stedfortræderne underretter uden ugrundet ophold formanden for det relevante ECB-organ på højt niveau samt Den Etiske Komité om deres ægtefælles eller partners indtægtsgivende erhvervsvirksomhed eller andre aktiviteter mod vederlag, som kan give anledning til bekymringer vedrørende interessekonflikter.

Artikel 13

Fordele (gaver og gæstfrihed)

13.1.

Medlemmerne og stedfortræderne må ikke anmode om og skal udvise forsigtighed, når de tilbydes fordele, som på nogen måde er forbundet med deres pligter og ansvar. I denne bestemmelse forstås ved »fordele« gaver, gæstfrihed eller andre fordele, uanset om de er finansielle eller i naturalier, som ikke udgør det aftalte honorar for de leverede ydelser, og som modtageren ellers ikke ville være berettiget til.

13.2.

Medlemmerne og stedfortræderne må modtage fordele, der tilbydes eller gives til et medlem eller en stedfortræder eller til et nært familiemedlem, ægtefælle eller partner, og som er forbundet med udførelsen af medlemmets eller stedfortræderens pligter og ansvar, i følgende tilfælde:

a)

Fordelen tilbydes af en offentlig organisation, herunder en anden centralbank, et nationalt organ inden for den offentlige sektor, en international organisation eller den akademiske verden, og har en værdi, der anses for at være sædvanlig og passende

b)

Fordelen tilbydes af en eller flere private enheder eller enkeltpersoner og har en værdi på højst 100 euro, eller, hvis værdien er højere, i) overdrages til den respektive institution, som det pågældende medlem eller den pågældende stedfortræder repræsenterer, eller ii) medlemmet eller stedfortræderen betaler resten ud over 100 euro til den pågældende institution

c)

Fordelen er i form af gæstfrihed og er i overensstemmelse med medlemmets eller stedfortræderens pligter og ansvar samt er inden for sædvanlige grænser

d)

Fordelen tilbydes ikke af en enhed under tilsyn

e)

Modtagelse af fordelen giver ikke på anden måde anledning til bekymringer vedrørende interessekonflikter.

13.3.

Modtagelse af en fordel må ikke på nogen måde skade, hindre eller påvirke et medlems eller en stedfortræders objektivitet og handlefrihed og må ikke skabe en utilbørlig forpligtelse eller forventning hos modtageren eller giveren.

13.4.

Medlemmerne af Direktionen, formanden for Tilsynsrådet samt ECB's repræsentanter i Tilsynsrådet registrerer uden ugrundet ophold gaver eller tilbud om gaver, uanset værdi, hos sekretæren for Den Etiske Komité. Andre medlemmer og stedfortrædere er underlagt de relevante nationale procedureregler om registrering af gaver.

Artikel 14

Hæderspriser, æresbevisninger og dekorationer

14.1.

Medlemmerne og stedfortræderne skal være sikre på, at en hæderspris, æresbevisning eller dekoration er forenelig med deres offentlige status, og at den ikke skader deres uafhængighed eller giver anledning til bekymringer vedrørende interessekonflikter

14.2.

Medlemmerne og stedfortræderne overdrager til den respektive institution, de repræsenterer, eller giver til velgørenhed alle pengebeløb eller værdigenstande tilknyttet en hæderspris, som de modtager i forbindelse med deres pligter og ansvar som medlem af et ECB-organ på højt niveau eller stedfortræder herfor.

Artikel 15

Invitationer til arrangementer

15.1.

Medlemmerne og stedfortræderne må, under hensyntagen til deres forpligtelse til at efterleve princippet om uafhængighed og undgå interessekonflikter, acceptere invitationer til arrangementer med en bred deltagerkreds, fx konferencer, receptioner eller kulturelle arrangementer, såfremt deres deltagelse ikke skader ECB's interesser, og de skal navnlig udvise forsigtighed med hensyn til individuelle invitationer. Medlemmerne og stedfortræderne må ikke modtage invitationer eller betalinger, som ikke er i overensstemmelse med disse regler, og informerer deres modparter derom.

15.2.

Medlemmerne og stedfortræderne må ikke modtage betaling for transport- og/eller indkvarteringsomkostninger fra arrangørerne af et arrangement som nævnt i artikel 15.1. Honorarer, som medlemmerne og stedfortræderne måtte modtage for foredrag eller taler, der holdes i embeds medfør, anvendes af ECB eller den relevante nationale centralbank eller kompetente nationale myndighed til velgørende formål.

15.3.

Hvis det er foreneligt med internationalt anerkendt sædvane, finder artikel 15.1 og 15.2 tilsvarende anvendelse på medlemmernes eller stedfortrædernes ledsagende ægtefæller eller partnere for så vidt angår invitationer stilet til medlemmet eller stedfortræderen.

Artikel 16

Regler om private finansielle transaktioner

16.1.

Medlemmerne og stedfortræderne må ikke anvende fortrolige oplysninger til egen eller tredjemands vinding, herunder under udførelse af private finansielle transaktioner, og uanset om sådanne transaktioner udføres direkte eller via tredjemand, for egen risiko og regning eller for tredjemands risiko og regning.

16.2.

Det anbefales, at medlemmerne og stedfortræderne giver en eller flere anerkendte porteføljeforvaltere fuldmagt til at forvalte deres investeringer ud over de aktiver, der kræves til almindelige, personlige og familiemæssige formål.

16.3.

Medlemmerne og stedfortræderne skal overholde de væsentlige regler om private finansielle transaktioner, der er fastsat i ECB's etiske grundlag (19) i den til enhver tid gældende version.

16.4.

Medlemmerne af Direktionen, formanden for Tilsynsrådet og ECB's repræsentanter i Tilsynsrådet er desuden underlagt procedurerne for indberetning og overvågning af overholdelse i forbindelse med deres private finansielle transaktioner i henhold til ECB's etiske grundlag.

16.5.

Medlemmer og stedfortrædere, som ikke er underlagt artikel 16.4, er underlagt indberetning og overvågning af overholdelse i forbindelse med deres private finansielle transaktioner som fastsat i de gældende nationale procedureregler og skal årligt indsende til Den Etiske Komité en underskrevet bekræftelse af, at de har overholdt de gældende nationale procedureregler vedrørende private finansielle transaktioner, og at indberetningen og overvågningen af overholdelse i forbindelse med deres private finansielle transaktioner er udført i overensstemmelse med de gældende nationale procedureregler (20).

Artikel 17

Regler efter fratrædelse

17.1.

Medlemmerne underretter skriftligt formanden for deres respektive ECB-organ på højt niveau samt Den Etiske Komité om, at de har til hensigt at påtage sig indtægtsgivende erhvervsvirksomhed inden for to år fra afslutningen af deres embedsperiode eller fra datoen for ophør af deres funktion som medlem af et ECB-organ på højt niveau.

Desuden må de kun påtage sig indtægtsgivende erhvervsvirksomhed i:

a)

et signifikant eller et mindre signifikant kreditinstitut efter en periode på et år fra afslutningen af deres embedsperiode eller fra datoen for ophør af deres funktion som medlem af et ECB-organ på højt niveau

b)

enhver anden finansiel institution, som ikke er omtalt i litra a) ovenfor, efter en periode på mindst seks måneder fra afslutningen af deres embedsperiode eller fra datoen for ophør af deres funktion som medlem af et ECB-organ på højt niveau

c)

enhver enhed, som beskæftiger sig med lobbyvirksomhed over for ECB eller konsulentvirksomhed og/eller fortale for ECB eller for en institution som omtalt i litra a) eller b) ovenfor efter en periode på seks måneder fra afslutningen af deres embedsperiode eller fra datoen for ophør af deres funktion som medlem af et ECB-organ på højt niveau.

Medlemmer af Direktionen og Styrelsesrådet må desuden påtage sig indtægtsgivende erhvervsvirksomhed i:

d)

en modpart for Eurosystemet i pengepolitiske operationer eller valutatransaktioner efter en periode på et år fra afslutningen af deres embedsperiode eller fra datoen for ophør af deres medlemskab af Direktionen eller Styrelsesrådet alt efter, hvad der er relevant

e)

en operatør af et betalings- eller afviklingssystem, en central modpart eller en leverandør af betalingsinstrumenter under ECB's overvågning efter en periode på seks måneder fra afslutningen af deres embedsperiode eller fra datoen for ophør af deres medlemskab af Direktionen eller Styrelsesrådet alt efter, hvad der er relevant.

17.2.

Stedfortræderne underretter skriftligt formanden for deres respektive ECB-organer på højt niveau samt Den Etiske Komité om, at de har til hensigt at påtage sig indtægtsgivende erhvervsvirksomhed inden for et år fra den dato, hvor de er ophørt med at handle i egenskab heraf.

Desuden må de kun påtage sig indtægtsgivende erhvervsvirksomhed i:

a)

et signifikant eller et mindre signifikant kreditinstitut efter en periode på seks måneder fra tidspunktet for ophør af deres involvering i dermed forbundne pligter og ansvar

b)

en anden finansiel institution, som ikke fremgår af litra a) ovenfor, efter en periode på tre måneder fra tidspunktet for ophør af deres involvering i dermed forbundne pligter og ansvar

c)

en enhed, der beskæftiger sig med lobbyvirksomhed over for ECB eller konsulentvirksomhed og/eller fortale for ECB eller for en institution som omtalt i litra a) eller b) ovenfor, efter en periode på tre måneder fra tidspunktet for ophør af deres involvering i dermed forbundne pligter og ansvar.

Stedfortrædere på møder i Styrelsesrådet må desuden kun påtage sig indtægtsgivende erhvervsvirksomhed i:

d)

en modpart for Eurosystemet i pengepolitiske operationer eller valutatransaktioner efter en periode på seks måneder fra tidspunktet for ophør af deres involvering i dermed forbundne pligter og ansvar

e)

en operatør af et betalings- eller afviklingssystem, en central modpart eller en leverandør af betalingsinstrumenter under ECB's overvågning efter en periode på tre måneder fra tidspunktet for ophør af deres involvering i dermed forbundne pligter og ansvar.

17.3.

Medlemmerne og stedfortræderne anmoder Den Etiske Komité om en udtalelse om de afkølingsperioder, de er underlagt i henhold til denne artikel, inden de påtager sig en bestemt fremtidig indtægtsgivende erhvervsvirksomhed. Den Etiske Komité kan i sin udtalelse henstille som følger:

a)

at afkølingsperioderne i denne artikel fraviges eller reduceres i tilfælde, hvor muligheden for interessekonflikter i forbindelse med efterfølgende indtægtsgivende erhvervsvirksomhed tillader det, eller

b)

at afkølingsperioderne i henhold til artikel 17.1, litra a), og 17.2, litra a), forlænges vedrørende efterfølgende indtægtsgivende erhvervsvirksomhed hos signifikante eller mindre signifikante kreditinstitutter, for hvilke medlemmet eller stedfortræderen var direkte involveret i tilsynet, med op til to år for medlemmer og et år for stedfortrædere, hvor muligheden for interessekonflikter som følge af den pågældende indtægtsgivende erhvervsvirksomhed tillader det.

17.4.

Med forbehold af gældende nationale regler bør medlemmerne og stedfortræderne modtage passende kompensation fra deres respektive arbejdsgiverinstitutioner fra afslutningen af deres embedsperiode i den pågældende institution til afslutningen af den gældende afkølingsperiode. Denne kompensation bør gives uanset om medlemmet eller stedfortræderen modtager et tilbud om indtægtsgivende erhvervsvirksomhed. Medlemmerne og stedfortræderne kan således anmode om en udtalelse fra Den Etiske Komité om den passende størrelse af kompensationen vedrørende afkølingsperioderne.

17.5.

Hvis et medlem eller en stedfortræder under en afkølingsperiode påtager sig indtægtsgivende erhvervsvirksomhed, som ikke er omfattet af artikel 17.1 og 17.2 ovenfor, og det månedlige nettovederlag fra den indtægtsgivende erhvervsvirksomhed sammen med kompensationen for afkølingsperioden overstiger det månedlige nettovederlag, som medlemmet eller stedfortræderen modtog i det sidste år af sin embedsperiode, fratrækkes det overskydende beløb i den udbetalte kompensation. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på vederlag for aktiviteter, som et medlem eller en stedfortræder tidligere har udført og deklareret.

17.6.

Udtalelser, der afgives af Den Etiske Komité i henhold til artikel 17.3 og 17.4 ovenfor, rettes til Styrelsesrådet. Styrelsesrådet retter derefter en henstilling til den pågældende kompetente nationale myndighed eller nationale centralbank, som underretter Styrelsesrådet om eventuelle hindringer i forbindelse med gennemførelse af henstillingen.

17.7.

Medlemmerne og stedfortræderne indsender årligt en underskrevet tro og love-erklæring (21) til Den Etiske Komité i løbet af notifikationsperioden på henholdsvis to og et år fra afslutningen af deres embedsperiode, hvori de bekræfter deres indtægtsgivende erhvervsvirksomhed og det pågældende vederlag, og en rapport herom fremsendes til formanden.

Artikel 18

Manglende overholdelse

Med forbehold af gældende nationale regler henvender Den Etiske Komité sig først til det pågældende medlem eller den pågældende stedfortræder i tilfælde af dennes manglende overholdelse af bestemmelserne i denne kodeks. Såfremt der ikke kan opnås overholdelse ved moralsk overtalelse, tager Den Etiske Komité sagen op med Styrelsesrådet. Efter rådgivning fra Den Etiske Komité og efter at have hørt den pågældende person, kan Styrelsesrådet beslutte at udstede en reprimande og eventuelt offentliggøre den.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Offentliggørelse

Denne kodeks offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Højtstående embedsmænd i ECB, som er underlagt denne kodeks, underskriver individuelle overholdelseserklæringer efter behov.

Artikel 20

Ikrafttrædelse

Denne adfærdskodeks træder i kraft den 1. januar 2019.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 5. december 2018

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Adfærdskodeks for Den Europæiske Centralbank (EFT C 76 af 8.3.2001, s. 12).

(2)  Adfærdskodeks for medlemmerne af Styrelsesrådet (EFT C 123 af 24.5.2002, s. 9).

(3)  Aftalememorandum om ændring af aftalememorandummet om en adfærdskodeks for medlemmerne af Styrelsesrådet (EUT C 10 af 16.1.2007, s. 6).

(4)  Supplerende kodeks for etiske kriterier for medlemmerne af Direktionen for Den Europæiske Centralbank (EUT C 230 af 23.9.2006, s. 46).

(5)  Supplerende kodeks for etiske kriterier for medlemmerne af Direktionen for Den Europæiske Centralbank (EUT C 104 af 23.4.2010, s. 8).

(6)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(7)  Adfærdskodeks for medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks Tilsynsråd (EUT C 93 af 20.3.2015, s. 2).

(8)  ECB's etiske grundlag (EUT C 204 af 20.6.2015, s. 3).

(9)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/433 af 17. december 2014 om nedsættelse af en etisk komité og forretningsordenen for denne (ECB/2014/59) (EUT L 70 af 14.3.2015, s. 58).

(10)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/433 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje ECB/2002/6 om minimumsstandarder for Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver (ECB/2015/11) (EUT L 135 af 2.6.2015, s. 23).

(11)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB/2015/12) (EUT L 135 af 2.6.2015, s. 29).

(12)  Jf. skabelonen for erklæring om etisk adfærd.

(13)  Jf. fodnote 9.

(14)  Jf. Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2004/2 af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 33).

(15)  Forretningsorden for Den Europæiske Centralbanks Tilsynsråd (EUT L 182 af 21.6.2014, s. 56).

(16)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/39 af 17. september 2014 om gennemførelsen af adskillelsen mellem Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion (EUT L 300 af 18.10.2014, s. 57).

(17)  Jf. vejledende principper for ekstern kommunikation for højtstående embedsmænd i ECB.

(18)  Jf. skabelonen Interesseerklæring.

(19)  Jf. ECB's etiske grundlag.

(20)  Jf. skabelonen for overholdelseserklæring for private finansielle transaktioner.

(21)  Jf. skabelonen for tro og love-erklæring.


Top