EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0569

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side

COM/2019/569 final

Bruxelles, den 5.11.2019

COM(2019) 569 final

2012/0324(NLE)

Ændret forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

I medfør af et mandat fra Rådet i april 2008 har Kommissionen ført forhandlinger om Euro-Middelhavsluftfartsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side.

Aftalen blev undertegnet den 10. juni 2013 med forbehold af senere indgåelse, jf. afgørelse 2013/398/EU truffet af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet 1 . For EU's vedkommende er både Unionen og dens medlemsstater parter i aftalen.

Ratificeringsprocessen er gennemført af alle medlemsstater med undtagelse af Republikken Kroatien. Republikken Kroatien tiltræder aftalen i henhold til den procedure, der er fastsat i tiltrædelsesakten, som er knyttet til tiltrædelsestraktaten af 5. december 2011, og den relevante protokol om Republikken Kroatiens tiltrædelse til denne aftale blev undertegnet den 19. februar 2015 2 .

For især at tage hensyn til Lissabontraktatens ikrafttræden og som følge af Domstolens dom af 28. april 2015 i sag C-28/12 ændres Kommissionens første forslag (meddelt under COM(2012) 689 final 3 ), som blev vedtaget den 22. november 2012 og efterfølgende fremsendt til Rådet. For at lette Rådets behandling af forslaget forelægges hele den relevante tekst som et ændret forslag.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlaget for forslaget er artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Ikke relevant.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen konsekvenser for Unionens budget.

5.ANDRE FORHOLD

Resumé af den foreslåede aftale

Aftalen består af en hoveddel med de væsentligste principper og seks bilag: bilag I om aftalte tjenester og fastlagte ruter, bilag II om overgangsbestemmelser, bilag III med en liste over de stater, der er nævnt i artikel 3, 4 og 8 af aftalen og i bilag I, bilag IV om regler for civil luftfart, bilag V om aftalte basisflyvninger på visse ruter, og bilag VI om forskriftsmæssige krav og standarder. 

2012/0324 (NLE)

Ændret forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse 4 , og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Euro-Middelhavsaftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side blev undertegnet den 10. juni 2013 med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt, jf. afgørelse 2013/398/EU vedtaget af Rådet og af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet 5 .

(2)Aftalen er blevet ratificeret af alle medlemsstater med undtagelse af Republikken Kroatien. Republikken Kroatien tiltræder aftalen i henhold til den procedure, der er fastsat i tiltrædelsesakten, som er knyttet til tiltrædelsestraktaten af 5. december 2011, og den relevante protokol om Republikken Kroatiens tiltrædelse til denne aftale blev undertegnet den 19. februar 2015 6 .

(3)Aftalen bør godkendes på Den Europæiske Unions vegne.

(4)Aftalen bør gennemføres i overensstemmelse med Den Europæiske Unions standpunkt om, at de territorier, der kom under israelsk administration i juni 1967, ikke udgør en del af Staten Israels territorium.

(5)Artikel 4 og 5 i afgørelse 2013/398/EU omfatter bestemmelser om afgørelser og repræsentation i forbindelse med forskellige anliggender i aftalen. I lyset af Domstolens dom af 28. april 2015 i sag C-28/12 bør anvendelsen af disse bestemmelser ophøre. For så vidt angår traktaterne er nye bestemmelser om disse anliggender ikke nødvendige, og det samme gælder bestemmelser om medlemsstaternes oplysningsforpligtelser, som er indeholdt i afgørelsens artikel 6. Følgelig bør artikel 4, 5 og 6 i afgørelse 2013/398/EU ophøre med at finde anvendelse på nærværende afgørelses ikrafttrædelsesdato —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Euro-Middelhavsaftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side godkendes hermed på Unionens vegne 7 .

Artikel 2

Unionens holdning til afgørelser, der skal træffes af Det Fælles Udvalg, jf. aftalens artikel 22, og som alene vedrører opførelsen af EU-retsakter i aftalens bilag IV (Regler for civil luftfart) med forbehold for eventuelle nødvendige tilpasninger, vedtages af Kommissionen efter høring af et særligt udvalg nedsat af Rådet.

Artikel 3

Artikel 4, 5 og 6 i afgørelse 2013/398/EU ophører med at finde anvendelse på nærværende afgørelses ikrafttrædelsesdato.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

   [...]

(1)    Afgørelse 2013/398/EU vedtaget af Rådet og af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 20. december 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side (EUT L 208 af 2.8.2013, s. 1).
(2)    Rådets afgørelse (EU) 2015/372 af 8. oktober 2014 om undertegnelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne og om midlertidig anvendelse af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 64 af 7.3.2015, s. 1).
(3)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:52012PC0689  
(4)    EUT C af , s. .
(5)    Afgørelse 2013/398/EU vedtaget af Rådet og af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 20. december 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side (EUT L 208 af 2.8.2013, s. 1).
(6)    Rådets afgørelse (EU) 2015/372 af 8. oktober 2014 om undertegnelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne og om midlertidig anvendelse af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Staten Israels regering på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 64 af 7.3.2015, s. 1).
(7)    Aftalen er offentliggjort i EUT L 208 af 2.8.2013, s. 3 sammen med afgørelsen om undertegnelse.
Top