Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0054

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages på konferencen mellem parterne om ændringerne af bilag III til Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel

COM/2019/54 final

Bruxelles, den 6.2.2019

COM(2019) 54 final

2019/0026(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages på konferencen mellem parterne om ændringerne af bilag III til Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel


BEGRUNDELSE

1.Forslagets genstand

Dette forslag vedrører afgørelsen om fastlæggelse af den holdning, som skal indtages på Unionens vegne på konferencen mellem parterne i Rotterdamkonventionen i forbindelse med den påtænkte vedtagelse af afgørelser om optagelse af yderligere kemikalier på listen i bilag III til Rotterdamkonventionen.

2.Baggrund for forslaget

2.1.Rotterdamkonventionen

Formålet med Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel ("konventionen") er at styrke det fælles ansvar og samarbejdet mellem parterne i den internationale handel med farlige kemikalier med henblik på at beskytte menneskers sundhed og miljøet og bidrage til en miljømæssigt forsvarlig anvendelse af kemikalierne. Konventionen fastsætter juridisk bindende forpligtelser for gennemførelsen af proceduren for forudgående informeret samtykke ("PIC-proceduren") og beskytter lande, særlig udviklingslande, mod uønsket import af kemikalier ved at pålægge de eksporterende parter eksportforpligtelser.

Aftalen trådte i kraft den 24. februar 2004.

Den Europæiske Union og alle 28 medlemsstater er parter i konventionen 1 .

2.2.Konferencen mellem parterne i Rotterdamkonventionen

Partskonferencen, som er nedsat i henhold til konventionens artikel 18, er Rotterdamkonventionens beslutningstagende organ. Organet træder normalt sammen hvert andet år for at overvåge gennemførelsen af konventionen. Det undersøger også de kemikalier, som Kemikalieundersøgelseskomitéen forelægger det til gennemgang.

I henhold til artikel 44 og 45 i forretningsordenen for konferencen mellem parterne i Rotterdamkonventionen har hver part én stemme. Regionale organisationer for økonomisk integration såsom EU udøver deres stemmeret med et antal stemmer svarende til antallet af de af deres medlemsstater, der er parter i konventionen.

2.3.Partskonferencens påtænkte retsakt

På partskonferencens niende ordinære møde, som finder sted fra den 29. april til den 10. maj 2019, vil parterne overveje at vedtage afgørelser om optagelse af yderligere kemikalier på listen i bilag III til Rotterdamkonventionen.

Formålet med de påtænkte retsakter er at optage yderligere kemikalier på listen i bilag III til Rotterdamkonventionen. Listen i bilag III bevirker, at kemikalier vil være genstand for proceduren for forudgående informeret samtykke, jf. konventionen, i international sammenhæng.

De påtænkte retsakter bliver bindende for parterne i overensstemmelse med konventionens artikel 22, stk. 5, litra c), der bestemmer følgende: "En afgørelse om ændring af bilag III meddeles straks parterne af depositaren. Ændringen træder i kraft for alle parterne på en i afgørelsen fastsat dato.".

3.Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne

Kommissionen forelægger Rådet et forslag til afgørelse om på Unionens vegne at støtte afgørelserne om ændring af bilag III til konventionen på det niende møde i konferencen mellem konventionens parter. Disse afgørelser vil tilføje yderligere kemikalier til bilag III og hermed underlægge dem proceduren for forudgående informeret samtykke i henhold til konventionen.

Afgørelserne, der præsenteres på konferencen mellem konventionens parter med henblik på vedtagelse, er baseret på henstillinger fra Kemikalieundersøgelseskomitéen, et organ under partskonferencens myndighed. De kemikalier, som Kemikalieundersøgelseskomitéen anbefaler til at blive optaget på listen i bilag III, opfylder kriterierne i bilag II til konventionen.

Eftersom Unionen er leder inden for udformningen af miljøpolitik, er det yderst vigtigt for den at bekræfte sit tilsagn om at fremme bedre gennemførelse af multilaterale miljøaftaler og -standarder. Dette omfatter støtte til og gennemførelse af de henstillinger, der blev vedtaget af disse aftalers videnskabelige hjælpeorganer og tiltrædelse af de kriterier, som er fastsat i aftalerne, hvorpå sådanne henstillinger er baseret.

Desuden er initiativet i overensstemmelse med Juncker-Kommissionens prioritet om, at Unionen skal være en stærkere global aktør, med målene for bæredygtig udvikling, særlig vedrørende sundhed (3) og ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion (12), og med det syvende miljøhandlingsprogram.

Unionen bør derfor støtte de foreslåede afgørelser om at optage følgende på listen: acetochlor, carbosulfan, chrysotilasbest, fenthion (ultra low volume (ULV)-formuleringer med mindst 640 g aktivt stof/L), hexabromcyclododecan og flydende formuleringer (emulgerbare koncentrater og opløseligt koncentrat) indeholdende mindst 276 g/L paraquatdichlorid svarende til mindst 200 g/L paraquation og phorat i bilag III. Disse kemikalier er allerede underlagt eksportrestriktioner, jf. forordning (EU) nr. 649/2012, som svarer til dem i konventionen.

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på konferencen mellem parterne skal fastlægges, idet ændringerne i bilag III vil være retlig bindende for Unionen og skal afspejles i forordning (EU) nr. 649/2012, hvorved Rotterdamkonventionen gennemføres i Unionen.

4.Retsgrundlag

4.1.Proceduremæssigt retsgrundlag

4.1.1.Principper

I henhold til artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedtager Rådet afgørelser om "fastlæggelse af, hvilke holdninger der skal indtages på Unionens vegne i et organ nedsat ved en aftale, når dette organ skal vedtage retsakter, der har retsvirkninger, bortset fra retsakter, der supplerer eller ændrer den institutionelle ramme for aftalen".

Begrebet "retsakter, der har retsvirkninger" omfatter retsakter, der har retsvirkninger i medfør af de folkeretlige regler, der gælder for det pågældende organ. Det omfatter også retsforskrifter, der ikke har bindende virkning i henhold til folkeretten, men som "vil kunne få afgørende indflydelse på indholdet af de regler, der vedtages af EU-lovgiver" 2 .

4.1.2.Anvendelse på det foreliggende tilfælde

Partskonferencen er et organ, der er nedsat ved en aftale, nemlig Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel.

Retsakten, som partskonferencen skal vedtage, har retsvirkninger. Den påtænkte retsakt vil være bindende i henhold til folkeretten, jf. Rotterdamkonventionens artikel 22, stk. 5, og skal afspejles i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier 3 . Dette skyldes, at det i forordningens artikel 23, stk. 1, kræves, at listen over kemikalier i bilag I skal tages op til gennemgang på grundlag af udviklingen i henhold til konventionen.

Den påtænkte retsakt hverken supplerer eller ændrer den institutionelle ramme for aftalen.

Det proceduremæssige retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor artikel 218, stk. 9, i TEUF.

4.2.Materielt retsgrundlag

4.2.1.Principper

Det materielle retsgrundlag for en afgørelse i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF afhænger hovedsagelig af formålet med og indholdet af den påtænkte retsakt, hvortil der skal indtages en holdning på Unionens vegne. Hvis den påtænkte retsakt har et dobbelt formål eller består af to elementer, og det ene af disse formål eller disse elementer kan bestemmes som det primære, mens det andet kun er sekundært, skal den afgørelse, der vedtages i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF, have ét materielt retsgrundlag, nemlig det, som det primære eller fremherskende formål eller element tilsiger.

Hvis den påtænkte retsakt samtidig forfølger flere formål eller har flere elementer, der er uadskilleligt forbundne, uden at det ene er sekundært i forhold til det andet, skal det materielle retsgrundlag for en afgørelse, der vedtages i henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF, undtagelsesvis omfatte de forskellige retsgrundlag svarende til de pågældende formål eller elementer.

4.2.2.Anvendelse på det foreliggende tilfælde

Den påtænkte retsakt forfølger mål og indeholder elementer inden for "miljø" og "handel". Disse elementer af de påtænkte retsakter er uadskilleligt forbundne, uden at det ene er sekundært i forhold til det andet.

Det materielle retsgrundlag for den foreslåede afgørelse er derfor følgende bestemmelser: Artikel 192, stk. 1 og artikel 207, stk. 3, og stk. 4, første afsnit.

4.3.Konklusion

Retsgrundlaget for den foreslåede afgørelse bør være artikel 192, stk. 1, og artikel 207, stk. 3 og 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9, i TEUF.

2019/0026 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages på konferencen mellem parterne om ændringerne af bilag III til Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, og artikel 207, stk. 3, og stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel ("konventionen") blev indgået på Unionens vegne ved Rådets afgørelse 2006/730/EF 4 og trådte i kraft den 24. februar 2004.

(2)Rotterdamkonventionen gennemføres i Unionen ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 5 .

(3)I henhold til konventionens artikel 7 kan partskonferencen vedtage ændringer til bilag III.

(4)På det niende møde mellem parterne i Rotterdamkonventionen forventes det, at afgørelserne om at optage yderligere kemikalier på listen i bilag III vedtages.

(5)Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på partskonferencen, bør fastlægges, da ændringer af bilag III bliver bindende for Unionen.

(6)For at sikre, at importlandene nyder godt af den beskyttelse, Rotterdamkonventionen giver, og da alle relevante kriterier i henhold til konventionen er opfyldt, er det nødvendigt og passende at støtte henstillingen fra Kemikalieundersøgelseskomitéen, som er et organ under Rotterdamkonventionen, for så vidt angår optagelsen i Rotterdamkonventionens bilag III af acetochlor, carbosulfan, chrysotilasbest, fenthion (ultra low volume (ULV)-formuleringer med mindst 640 g aktivt stof/L) hexabromcyclododecan, phorat og flydende formuleringer (emulgerbare koncentrater og opløseligt koncentrat) indeholdende mindst 276 g/L paraquatdichlorid svarende til mindst 200 g/L paraquation. Disse stoffer er allerede forbudt eller undergivet strenge restriktioner i Unionen og derfor omfattet af eksportkrav, der går videre end det, der kræves i Rotterdamkonventionen, jf. forordning (EU) nr. 649/2012 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages af Den Europæiske Union på det niende møde i konferencen mellem parterne i Rotterdamkonventionen, er, at Unionen støtter vedtagelsen af ændringerne af bilag III til Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel vedrørende optagelse på listen af acetochlor, carbosulfan, chrysotilasbest, fenthion (ultra low volume (ULV)-formuleringer med mindst 640 g aktivt stof/L) hexabromcyclododecan, phorat og flydende formuleringer (emulgerbare koncentrater og opløseligt koncentrat) indeholdende mindst 276 g/L paraquatdichlorid svarende til mindst 200 g/L paraquation.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    Rådets afgørelse 2006/730/EF af 25. september 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 299 af 28.10.2006, s. 23).
(2)    Domstolens dom af 7. oktober 2014, Tyskland mod Rådet, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, præmis 61-64.
(3)    (EUT L 201 af 27.7. 2012, s. 60).
(4)    Rådets afgørelse 2006/730/EF af 25. september 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 299 af 28.10.2006, s. 23).
(5)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60).
Top