Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0035

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

COM/2019/35 final

No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2019

Bruxelles, den 31.1.2019

COM(2019) 35 final

2019/0016(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet 1 ("Prümafgørelsen"), blev vedtaget for, at man i Den Europæiske Unions retlige rammer kunne indarbejde substansen af bestemmelserne i den tidligere Prümaftale om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig migration, der blev vedtaget af syv europæiske lande den 27. maj 2005. Samme dag vedtog Rådet også afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet 2 ("Prümgennemførelsesafgørelsen"), som fastsætter de nødvendige tekniske bestemmelser for gennemførelsen af afgørelse 2008/615/RIA.

Prümafgørelsen og Prümgennemførelsesafgørelsen har til formål at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem de myndigheder, som har ansvaret for forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger, og at styrke det grænseoverskridende politisamarbejde og retlige samarbejde mellem EU's medlemsstater. Prümafgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser, hvorved medlemsstaterne på et gensidigt grundlag indrømmer hinanden ret til adgang til deres elektroniske DNA-analysedatabaser, elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer og oplysninger i køretøjsregistre. De informationer, der opnås ved at sammenligne oplysninger, vil give mulighed for nye efterforskningsmetoder og således spille en afgørende rolle ved at bistå medlemsstaternes retshåndhævende og judicielle myndigheder,

Den 30. november 2009 vedtog Rådet rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter 3 ("den kriminaltekniske afgørelse"). Rådets rammeafgørelse fastsætter kravene for udveksling af DNA- og fingeraftryksoplysninger for at sikre, at resultaterne af laboratorieaktiviteter udført af akkrediterede leverandører af kriminaltekniske ydelser i én medlemsstat af de myndigheder, der har ansvaret for forebyggelse, afsløring og efterforskning af strafbare handlinger, anerkendes som lige så pålidelige som resultaterne af laboratorieaktiviteter udført af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der er akkrediteret i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17025, i enhver anden medlemsstat.

I oktober 2015 fremsatte Kommissionen en henstilling til Rådet samt bilaget til henstillingen (forhandlingsdirektiver) med henblik på Rådets godkendelse af forhandlingerne med henblik på indgåelsen af aftaler med Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil.

Den 10. juni 2016 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA og bilaget hertil og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter. Forhandlingerne blev afsluttet på vellykket vis med begge lande med paraferingen af aftalen den 24. maj 2018.

Kommissionen finder, at de mål, Rådet opstillede i sine forhandlingsdirektiver, er nået, og at udkastet til aftale er acceptabelt for Unionen.

Denne internationale aftale mellem EU og Liechtenstein har til formål at forbedre og forenkle den elektroniske udveksling af information og efterretninger mellem medlemsstaternes og dette associerede lands retshåndhævende myndigheder med henblik på at stimulere det internationale politisamarbejde. Muligheden for, at alle medlemsstater har adgang til de nationale databaser i Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein 4 , for så vidt angår DNA, fingeraftryk og oplysninger i køretøjsregistre, og omvendt, er uden tvivl af central betydning for at fremme og anspore det grænseoverskridende politisamarbejde. Forbedringen af udvekslingen af retshåndhævelsesoplysninger for at opretholde sikkerheden i Den Europæiske Union kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene på grund af arten af den internationale kriminalitet, der ikke holder sig inden for EU's grænser.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Fyrstendømmet Liechtenstein har tiltrådt associeringsaftalen af 26. oktober 2004 ved hjælp af en protokol mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 5 . Fyrstendømmet Liechtenstein har således tilsluttet sig Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem EU-medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder 6 , det såkaldte "svenske initiativ", hvilket udgør en udvikling af bestemmelserne i Schengen-reglerne.

Det svenske initiativ er til en vis grad relateret til Prümafgørelsen, idet det fastsætter regler for, hvordan medlemsstaternes og de associerede landes retshåndhævende myndigheder effektivt kan udveksle eksisterende oplysninger og efterretninger med henblik på gennemførelse af kriminalefterforskninger eller kriminalefterretningsoperationer. I henhold til artikel 5, stk. 1, i det svenske initiativ kan der anmodes om oplysninger og efterretninger med henblik på afsløring, forebyggelse eller efterforskning af en lovovertrædelse, hvis der er faktuelle grunde til at tro, at der findes relevante oplysninger og efterretninger i en anden medlemsstat. Automatisk udveksling af oplysninger i henhold til Prümafgørelsen er et velegnet middel til at fastlægge sådanne faktuelle grunde.

I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EU) nr. 603/2013 7 skal medlemsstaterne, før de indgiver en anmodning om de retshåndhævende myndigheders adgang til Eurodac, først kontrollere fingeraftryksdatabaser i henhold til national ret og sammenligne fingeraftryksdatasættet med andre medlemsstaters elektroniske databaser over fingeraftryk i henhold til Prümafgørelsen. Medlemsstater, som ikke opfylder forhåndsbetingelsen om at foretage en kontrol i henhold til Prümafgørelsen, der er et obligatorisk krav, vil ikke kunne indgive en anmodning om, at de retshåndhævende myndigheders får adgang til Eurodac.

Den 14. december 2015 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger om aftaler mellem Unionen på den ene side og Danmark, Island, Norge og Schweiz og Liechtenstein på den anden side om vilkårene for disse staters deltagelse i proceduren for sammenligning og videregivelse af oplysninger med henblik på retshåndhævelse som fastsat i kapitel VI i forordning (EU) nr. 603/2013.

Den internationale aftale mellem Unionen og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, blev indgået den 26. juli 2010.

I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 8 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, skal disse medlemsstater meddele, om de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette forslag til Rådets afgørelse, senest tre måneder efter at Kommissionen har vedtaget det.

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 9 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for forslaget til Rådets afgørelse er artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

I overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, kan målene for denne aftale kun kan nås på EU-plan.

Proportionalitetsprincippet

For at stimulere det internationale samarbejde på dette område er det af afgørende betydning, at alle de deltagere, der udveksler data inden for rammerne af Prümreglerne, implementerer de samme tekniske og proceduremæssige standarder og databeskyttelsesstandarder og -krav for at muliggøre en hurtig, effektiv og nøjagtig udveksling af oplysninger. Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, fordi det ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde målsætningerne om, at Fyrstendømmet Liechtenstein deltager effektivt i Prümafgørelserne og den kriminaltekniske afgørelse.

Valg af retsakt

I henhold til artikel 218, stk. 5, i TEUF kræves der en afgørelse fra Rådet om bemyndigelse til undertegnelse af aftalen.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Høringer af interesserede parter

Rådet er blevet underrettet og hørt i de relevante arbejdsgrupper i Rådet (Gruppen vedrørende Udveksling af Oplysninger og Databeskyttelse - DAPIX). Europa-Parlamentet (LIBE-udvalget) er blevet underrettet.

Grundlæggende rettigheder

Aftalen er i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og databeskyttelsesprincipperne i Prümafgørelsen (kapitel 6).

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

I aftalens betragtning 8 anføres det, at Fyrstendømmet Liechtenstein bør dække de operative udgifter i forbindelse med sine organers anvendelse af denne aftale. Artikel 1, stk. 1, i aftalen indeholder de relevante artikler i Prümafgørelsen, herunder artikel 34, som fastsætter, at hver medlemsstat dækker de operative udgifter i forbindelse med sine organers anvendelse af Prümafgørelsen. I henhold til artikel 1, stk. 4, gælder samme forpligtelse for medlemsstaterne for så vidt angår den kriminaltekniske afgørelse. Forslaget har derfor ingen virkninger for Unionens budget.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Gennemførelsen, herunder Rådets og medlemsstaternes forudgående evaluering, meddelelser og erklæringer er beskrevet i aftalens artikel 8.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Aftalen indeholder de bestemmelser i Prümafgørelsen, Prümgennemførelsesafgørelsen og den kriminaltekniske afgørelse, der vil gælde for Fyrstendømmet Liechtenstein efter aftalens ikrafttræden.

Aftalen indeholder også bestemmelser om ensartet gennemførelse (artikel 3), bilæggelse af tvister (artikel 4), ændringer (artikel 5), meddelelser og erklæringer (artikel 8). De kontraherende parter er enige om at tage aftalen op til fælles revision senest fem år efter dens ikrafttræden (artikel 6). Aftalen indgås på ubestemt tid, og de kontraherende parter kan hver især til enhver tid opsige aftalen (artikel 10).

2019/0016 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Den 10. juni 2016 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med henblik på indgåelsen af en aftale mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet 10 , i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet 11 , samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter 12 ("aftalen").

(2)Forhandlingerne blev afsluttet på vellykket vis ved paraferingen af aftalen den 24. maj 2018.

(3)Forbedringen af udvekslingen af retshåndhævelsesoplysninger for at opretholde sikkerheden i Unionen kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene på grund af arten af den internationale kriminalitet, der ikke holder sig inden for Unionens grænser. Muligheden for, at alle medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein har gensidig adgang til nationale databaser vedrørende DNA-analysedatabaser, fingeraftryksidentifikationssystemer og oplysninger i køretøjsregistre er af central betydning for at fremme det grænseoverskridende retshåndhævelsessamarbejde.

(4)[I medfør af artikel 3 i protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har disse medlemsstater meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.]

(5)I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(6)Aftalen bør undertegnes på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt, og den vedlagte erklæring bør godkendes.

(7)Ifølge aftalen finder visse af dens bestemmelser midlertidig anvendelse. Disse bestemmelser bør anvendes midlertidigt, indtil procedurerne for den formelle indgåelse af aftalen afsluttes og aftalen træder i kraft —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter ("aftalen"), godkendes herved på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Teksten til den aftale, der skal undertegnes, er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Generalsekretariatet for Rådet udarbejder det relevante fuldmagtsinstrument til undertegnelse af aftalen, med forbehold af dens indgåelse, til den eller de personer, der er udpeget af forhandleren af aftalen.

Artikel 3

Erklæringen, der er knyttet til denne afgørelse, godkendes på Unionens vegne.

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1, og 2, i aftalen anvendes midlertidigt i overensstemmelse med aftalens artikel 8, stk. 3, fra datoen for dens undertegnelse, indtil den træder i kraft.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.
(2)    EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12.
(3)    EUT L 322 af 9.12.2009, s. 14.
(4)    I praksis har Liechtenstein har ingen separate databaser og anvender Schweiz' databaser.
(5)    EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.
(6)    EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89.
(7)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs, og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (omarbejdning) (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).
(8)    EUT C 202 af 7.6.2016, s. 295.
(9)    EUT C 326 af 26.10.2012, s. 299.
(10)    Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1).
(11)    Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12).
(12)    Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA af 30. november 2009 om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 14). 
Top

Bruxelles, den 31.1.2019

COM(2019) 35 final

BILAG

til

forslag til Rådets afgørelse

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

DEN EUROPÆISKE UNION, på den ene side, og

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN, på den anden side, i det følgende benævnt "de kontraherende parter",

SOM ØNSKER at forbedre politisamarbejdet og det retlige samarbejde mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein, uden at dette berører reglerne om beskyttelse af den enkeltes frihed,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de nuværende forbindelser mellem de kontraherende parter, navnlig aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, er udtryk for et tæt samarbejde om bekæmpelse af kriminalitet,

SOM UNDERSTREGER, at det er i de kontraherende parters fælles interesse at sikre, at politisamarbejdet mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein fungerer hurtigt og effektivt på en måde, der er forenelig med de grundlæggende principper i deres nationale retssystemer, og som respekterer den enkeltes rettigheder og overholder principperne i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet den 4. november 1950 i Rom,

SOM ANERKENDER, at Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder allerede indeholder regler for, hvordan de retshåndhævende myndigheder i Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein effektivt og hurtigt kan udveksle oplysninger og efterretninger med henblik på gennemførelse af kriminalefterforskninger eller kriminalefterretningsoperationer,

SOM ANERKENDER, at det med henblik på at stimulere det internationale samarbejde på dette område er af afgørende betydning, at der hurtigt og effektivt kan udveksles nøjagtige oplysninger. Målet er at indføre procedurer til fremme af hurtige, effektive og billige metoder til udveksling af oplysninger. Af hensyn til den fælles anvendelse af oplysningerne bør disse procedurer være pålidelige og omfatte passende garantier med hensyn til oplysningernes nøjagtighed og sikkerhed under fremsendelse og lagring samt procedurer for registrering af udvekslinger af oplysninger og restriktioner for anvendelsen af de udvekslede oplysninger,

SOM UNDERSTREGER, at denne aftale derfor indeholder bestemmelser, som er baseret på de vigtigste bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA, Rådets afgørelse 2008/616/RIA og bilaget hertil samt Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA, og som har til formål at forbedre udvekslingen af oplysninger, hvorved Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein indrømmer hinanden adgangsret til deres elektroniske DNA-analysedatabaser, elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer og køretøjsregistre. I forbindelse med oplysninger fra nationale DNA-analysedatabaser og elektroniske fingeraftryksidentifikationssystemer skal et hit/no hit-system i anden omgang gøre det muligt for den søgende stat at anmode om relevante personoplysninger fra den stat, der administrerer databasen, og om nødvendigt anmode om yderligere oplysninger ved hjælp af procedurer for gensidig retshjælp, herunder de procedurer, der er vedtaget i medfør af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at disse bestemmelser vil fremskynde de eksisterende procedurer betydeligt og dermed sætte medlemsstaterne og Fyrstendømmet Liechtenstein i stand til at finde ud af, om en anden stat ligger inde med de oplysninger, der er behov for, og i givet fald hvilken,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at sammenligning af oplysninger på tværs af grænserne vil åbne en ny dimension inden for bekæmpelse af kriminalitet. De informationer, der opnås ved at sammenligne oplysninger, vil give mulighed for nye efterforskningsmetoder og således spille en afgørende rolle ved at bistå staternes retshåndhævende og judicielle myndigheder,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at reglerne bygger på etablering af netværk mellem staternes nationale databaser,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at medlemsstaterne på visse betingelser bør kunne levere personoplysninger og andre oplysninger end personoplysninger for at forbedre udvekslingen af oplysninger med henblik på at forebygge strafbare handlinger og opretholde den offentlige orden og sikkerhed i forbindelse med store arrangementer med en grænseoverskridende dimension,

SOM ANERKENDER, at der ud over en forbedring af udvekslingen af oplysninger er behov for at regulere andre former for tættere samarbejde mellem politimyndighederne, navnlig ved hjælp af fælles sikkerhedsoperationer (såsom fælles patruljer),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at hit/no hit-systemet er opbygget med henblik på sammenligning af anonyme profiler, hvor supplerende personoplysninger kun udveksles efter et hit, og levering og modtagelse heraf henhører under den nationale lovgivning, herunder bestemmelserne om retshjælp. Denne opbygning sikrer et passende databeskyttelsessystem, idet levering af personoplysninger til andre stater kræver et passende databeskyttelsesniveau fra den modtagende stats side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Fyrstendømmet Liechtenstein bør dække de operative udgifter i forbindelse med sine organers anvendelse af denne aftale,

SOM ERKENDER, at akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter, er et vigtigt skridt i retning af en sikrere og mere effektiv udveksling af kriminaltekniske oplysninger, og at visse bestemmelser i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA skal overholdes af Fyrstendømmet Liechtenstein,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at behandlingen af personoplysninger hos myndighederne i Fyrstendømmet Liechtenstein med henblik på forebyggelse, afsløring eller efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger i medfør af denne aftale bør være omfattet af en standard for beskyttelse af personoplysninger i henhold til dets nationale ret, som er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA,

SOM TAGER AFSÆT I den gensidige tillid mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein for så vidt angår deres retssystemers struktur og den måde, de fungerer på,

Som TAGER HENSYN TIL, at i henhold til aftalen mellem Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der henviser til samarbejde inden for rammerne af den schweiziske informationssystem for fingeraftryksoplysninger og DNA-profiler, deler begge lande samme database og systemer til udveksling af information om henholdsvis DNA og fingeraftryksoplysninger,

SOM ANERKENDER, at bestemmelserne i bilaterale og multilaterale aftaler fortsat gælder i alle spørgsmål, der ikke er omfattet af nærværende aftale —

HAR VEDTAGET AT INDGÅ DENNE AFTALE:

Artikel 1

Genstand og formål

1.    Med forbehold af bestemmelserne i denne aftale finder indholdet af artikel 1-24, artikel 25, stk. 1, artikel 26-32 og artikel 34 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, anvendelse i de bilaterale forbindelser mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og hver af Den Europæiske Unions medlemsstater.

2.    Med forbehold af bestemmelserne i denne aftale finder indholdet af artikel 1-19 og artikel 21 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og bilaget hertil, med undtagelse af kapitel 4, punkt 1, anvendelse i de i stk. 1 omhandlede forbindelser.

3.    De erklæringer, som medlemsstaterne har afgivet i medfør af Rådets afgørelse 2008/616/RIA og 2008/615/RIA, finder også anvendelse i deres forbindelser med Fyrstendømmet Liechtenstein.

4.    Med forbehold af bestemmelserne i denne aftale finder indholdet af artikel 1 til 5 og artikel 6, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter, anvendelse i de i stk. 1 omhandlede forbindelser.

Artikel 2

Definitioner

1.    I denne aftale forstås ved:
1.
   "kontraherende parter": Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein

2.    "medlemsstat": en medlemsstat i Den Europæiske Union

3.    "stat": en medlemsstat eller Fyrstendømmet Liechtenstein.

Artikel 3

Ensartet anvendelse og fortolkning

1.    For at virkeliggøre målet om at nå frem til en anvendelse og fortolkning af de i artikel 1 nævnte bestemmelser, der er så ensartet som muligt, følger de kontraherende parter løbende udviklingen i Den Europæiske Unions Domstols retspraksis samt udviklingen i de kompetente liechtensteinske domstoles retspraksis vedrørende disse bestemmelser. Med henblik herpå oprettes der en ordning for at sikre regelmæssig, gensidig udveksling af oplysninger om denne retspraksis.

2.    Fyrstendømmet Liechtenstein har ret til at forelægge processkrifter eller skriftlige indlæg for Domstolen i sager, hvor en domstol i en medlemsstat har forelagt den et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af en af de i artikel 1 nævnte bestemmelser.

Artikel 4

Bilæggelse af tvister

En eventuel tvist mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og en medlemsstat om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale eller en af de i artikel 1 nævnte bestemmelser samt ændringer heraf kan af en af tvistens parter forelægges på et møde mellem repræsentanterne for regeringerne for medlemsstaterne og for Fyrstendømmet Liechtenstein med henblik på hurtig bilæggelse.

Artikel 5

Ændringer

1.    Såfremt det bliver nødvendigt at ændre de i artikel 1 omhandlede bestemmelser, underretter Den Europæiske Union snarest muligt Fyrstendømmet Liechtenstein herom og modtager dets eventuelle bemærkninger.

2.    Den Europæiske Union giver Fyrstendømmet Liechtenstein notifikation om enhver ændring af de i artikel 1 omhandlede bestemmelser, så snart ændringen er vedtaget.

Fyrstendømmet Liechtenstein beslutter i uafhængighed, om det vil acceptere indholdet af ændringen og gennemføre det i sine interne retsregler. Denne beslutning meddeles Den Europæiske Union senest tre måneder efter notifikationen.

3.    Hvis indholdet af ændringen først kan være bindende for Fyrstendømmet Liechtenstein, efter at de forfatningsmæssige krav er opfyldt, underretter Fyrstendømmet Liechtenstein Den Europæiske Union herom ved dens notifikation. Fyrstendømmet Liechtenstein giver snarest Den Europæiske Union skriftlig meddelelse, når alle forfatningsmæssige krav er opfyldt. Hvis der ikke kræves folkeafstemning, gives meddelelsen umiddelbart efter udløbet af fristen for afgørelse af, om der skal afholdes folkeafstemning. Hvis der kræves folkeafstemning, har Fyrstendømmet Liechtenstein en frist på højst 18 måneder fra datoen for notifikationen fra Den Europæiske Union til at give meddelelse om sin beslutning. Fra den fastsatte dato for ændringens ikrafttræden for Fyrstendømmet Liechtenstein og indtil meddelelsen om, at de forfatningsmæssige krav er opfyldt, anvender Fyrstendømmet Liechtenstein midlertidigt indholdet af ændringen, hvis det er muligt.

4.    Hvis Fyrstendømmet Liechtenstein ikke accepterer ændringen, suspenderes denne aftale. De kontraherende parter indkaldes til et møde for at undersøge enhver mulighed for at få aftalen til at fungere, om nødvendigt under hensyn til ækvivalens i lovgivningerne. Suspensionen hæves, når Fyrstendømmet Liechtenstein meddeler, at det accepterer ændringen, eller hvis de kontraherende parter indbyrdes beslutter på ny at anvende aftalen.

5.    Hvis de kontraherende parter ikke har besluttet at anvende aftalen igen ved udløbet af suspensionen på seks måneder, finder aftalen ikke længere anvendelse.

6.    Stk. 4 og 5 finder ikke anvendelse på ændringer i kapitel 3, 4 og 5 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA eller af artikel 17 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA, for hvilke Fyrstendømmet Liechtenstein har meddelt Den Europæiske Union, at de ikke kan accepteres og hvorfor. I dette tilfælde og med forbehold for artikel 10 finder indholdet af de relevante bestemmelser i den udgave, der går forud for ændringen, fortsat anvendelse i forbindelserne mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og medlemsstaterne.

Artikel 6

Revision

De kontraherende parter er enige om at tage denne aftale op til fælles revision senest fem år efter dens ikrafttræden. Revisionen skal især tage sigte på den praktiske gennemførelse, fortolkningen og udviklingen af aftalen og skal også omhandle spørgsmål som f.eks. konsekvenserne af den videre udvikling i Den Europæiske Union på det område, som denne aftale omfatter.

Artikel 7

Forbindelsen med andre instrumenter

1.    Fyrstendømmet Liechtenstein kan fortsat anvende bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger vedrørende grænseoverskridende samarbejde med medlemsstaterne, som er i kraft på datoen for denne aftales indgåelse, for så vidt sådanne aftaler eller ordninger ikke er uforenelige med denne aftales mål. Fyrstendømmet Liechtenstein giver Den Europæiske Union meddelelse om sådanne aftaler eller ordninger, der fortsat finder anvendelse.

2.    Efter denne aftales ikrafttræden kan Fyrstendømmet Liechtenstein indgå yderligere bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger vedrørende grænseoverskridende samarbejde med medlemsstaterne, eller lade sådanne sætte i kraft, for så vidt sådanne aftaler eller ordninger giver mulighed for at udvide eller udbygge denne aftales mål. Fyrstendømmet Liechtenstein giver Den Europæiske Union meddelelse om sådanne nye aftaler eller ordninger inden tre måneder efter deres undertegnelse eller, for så vidt angår instrumenter, der blev undertegnet inden denne aftales ikrafttræden, inden tre måneder efter deres ikrafttræden.

3.    De aftaler og ordninger, der er nævnt i stk. 1 og 2, må ikke berøre forbindelserne med de medlemsstater, der ikke er parter i dem.

4.    Denne aftale berører ikke eksisterende aftaler om retshjælp eller gensidig anerkendelse af retsafgørelser.

Artikel 8

Notifikation, erklæringer og ikrafttræden

1.    De kontraherende parter giver gensidigt hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for, at de kan give deres samtykke til at være bundet af denne aftale.

2.    Den Europæiske Union kan give sit samtykke til at være bundet af denne aftale, selv om afgørelserne vedrørende behandlingen af personoplysninger, der leveres eller er leveret i henhold til Rådets afgørelse 2008/615/RIA, endnu ikke er truffet for alle medlemsstaters vedkommende.

3.    Artikel 5, stk. 1, og 2, finder midlertidig anvendelse fra datoen for undertegnelsen af denne aftale.

4.    Perioden på tre måneder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, sidste punktum, vedrørende ændringer foretaget efter undertegnelsen af denne aftale, men inden dens ikrafttræden, starter på dagen for denne aftales ikrafttræden.

5.    Når Fyrstendømmet Liechtenstein giver den i stk. 1 nævnte notifikation eller, hvis dette er fastsat, på ethvert tidspunkt derefter, skal det afgive de erklæringer, der er omhandlet i denne aftale.

6.    Denne aftale træder i kraft på den første dag i den tredje måned efter datoen for den sidste notifikation i henhold til stk. 1.

7.    Medlemsstaters og Fyrstendømmet Liechtensteins udlevering af personoplysninger som omhandlet i denne aftale må ikke ske, før bestemmelserne i kapitel 6 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA er gennemført i den nationale lovgivning i de stater, der deltager i sådan udlevering.

8.    For at kontrollere, om dette er tilfældet for Fyrstendømmet Liechtenstein, foretages der et evalueringsbesøg og en testkørsel i overensstemmelse med de betingelser og ordninger, der er accepteret af Fyrstendømmet Liechtenstein, og som svarer til dem, medlemsstaterne er underlagt i medfør af kapitel 4 i bilaget til Rådets afgørelse 2008/616/RIA.

På grundlag af en samlet evalueringsrapport og efter samme procedure som for lanceringen af elektroniske dataudvekslinger i medlemsstaterne fastsætter Rådet med enstemmighed den eller de datoer, hvorfra medlemsstaterne kan udlevere deres personoplysninger til Fyrstendømmet Liechtenstein i overensstemmelse med denne aftale.

9.    Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 skal gennemføres og anvendes af Fyrstendømmet Liechtenstein. Fyrstendømmet Liechtenstein meddeler Europa-Kommissionen teksten til de vigtigste retsforskrifter, som det vedtager på det område, der er omfattet af nævnte direktiv.

10.    De bestemmelser i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, skal gennemføres og anvendes af Fyrstendømmet Liechtenstein. Fyrstendømmet Liechtenstein meddeler Europa-Kommissionen teksten til de vigtigste retsforskrifter, som det vedtager på det område, der er omfattet af nævnte rammeafgørelse.

11.    De kompetente myndigheder i Fyrstendømmet Liechtenstein kan ikke anvende bestemmelserne i kapitel 2 i Rådets afgørelse 2008/615/RIA, før Fyrstendømmet Liechtenstein har gennemført og anvendt de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 9 og 10.

Artikel 9

Tiltrædelse

Hvis nye medlemsstater tiltræder Den Europæiske Union, skaber dette rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale mellem disse nye medlemsstater og Fyrstendømmet Liechtenstein.

Artikel 10

Ophør

1.    Denne aftale kan bringes til ophør af en af de kontraherende parter.

2.    Denne aftales ophør i henhold til stk. 1 får virkning seks måneder efter, at notifikation om ophør er deponeret.

Udfærdiget i [UDFYLDES], den [DATO] i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

For Den Europæiske Union

For Fyrstendømmet Liechtenstein

ERKLÆRING TIL VEDTAGELSE VED UNDERTEGNELSEN AF AFTALEN

Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein, som er kontraherende parter i aftalen om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (i det følgende benævnt "aftalen"),

erklærer:

Gennemførelsen af udvekslingen af data vedrørende DNA-profil, fingeraftryk og registreringer af køretøjer kræver, at Fyrstendømmet Liechtenstein etablerer bilaterale forbindelser for hver af disse kategorier med hver af medlemsstaterne.

For at lette opgaven modtager Fyrstendømmet Liechtenstein alle disponible dokumenter, specifik software og lister over nyttige kontakter. Fyrstendømmet Liechtenstein kan nyde godt af et uformelt partnerskab med de medlemsstater, der allerede har indført en sådan dataudveksling, med henblik på at dele indhøstede erfaringer og således yde praktisk og teknisk bistand. De nærmere bestemmelser for sådanne partnerskaber fastsættes i en direkte aftale mellem de berørte stater.

De liechtensteinske eksperter kan til enhver tid tage kontakt til formandskabet for Rådet, til Europa-Kommissionen eller til førende eksperter på disse områder med henblik på at få oplysninger, en nærmere redegørelse eller anden form for bistand. Kommissionen kan, når der er tale om forberedelse af forslag eller meddelelser, som den er i kontakt med medlemsstaterne om, på samme måde kontakte Fyrstendømmet Liechtenstein.

Liechtensteinske eksperter kan indbydes til at deltage i møder, hvor medlemsstaternes eksperter forsamlet i Rådet drøfter tekniske aspekter, som er direkte relevante for en korrekt anvendelse og udvikling af ovennævnte rådsafgørelser.

Top