Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019JC0011

FÆLLES RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af handlingsplanen om militær mobilitet

JOIN/2019/11 final

Bruxelles, den 3.6.2019

JOIN(2019) 11 final

FÆLLES RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om gennemførelsen af handlingsplanen om militær mobilitet


I.INDLEDNING

1.Fremme af militær mobilitet er et vigtigt EU-initiativ, der blev lanceret den 10. november 2017 1 . Det vil bidrage til oprettelsen af en europæisk forsvarsunion, som kommissionsformand Juncker slog til lyd for i sin tale om Unionens tilstand 2017 2 . Det bidrager til at nå det ambitionsniveau på sikkerheds- og forsvarsområdet, som Rådet nåede til enighed om den 14. november 2016 3 efter fremlæggelsen af den globale strategi for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik 4 . Militær mobilitet gennemføres inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde, herunder på projektniveau, og gennem de konkrete foranstaltninger, som EU-medlemsstaterne iværksatte den 25. juni 2018 5 . Initiativet er desuden en vigtig prioritet i samarbejdet mellem EU og NATO inden for rammerne af gennemførelsen af de fælles erklæringer 6 og den etablerede strukturerede dialog om militær mobilitet på medarbejderniveau.

2. I dette initiativ udnyttes civil-militære synergier til at forbedre mobiliteten for militært personel, materiel og udstyr til rutinemæssige aktiviteter og under kriser og konflikter i og uden for EU ved brug af alle transportformer og i alle strategiske retninger. Det vil sætte EU-medlemsstaterne i stand til at handle hurtigere og mere effektivt inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og nationale og multinationale aktiviteter.

3.Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen fremlagde handlingsplanen for militær mobilitet ("handlingsplanen") den 28. marts 2018 7 . I juni 2018 hilste Rådet handlingsplanen velkommen og opfordrede til en hurtig gennemførelse heraf i tæt samarbejde mellem alle relevante interessenter 8 . Den 19. november 2018 udtrykte Rådet tilfredshed med de fremskridt, der er gjort, og gav yderligere vejledning om de næste skridt 9 . Derudover og som supplement til denne statusrapport hilste Det Europæiske Forsvarsagenturs Styringskomité den 13. maj 2019 agenturets første årlige rapport om militær mobilitet velkommen.

4.I handlingsplanen skitseres konkrete skridt og tidsfrister med fokus på Unionens merværdi med hensyn til at hjælpe og lette EU-medlemsstaternes indsats for at fremme den militære mobilitet. Unionen kan navnlig bidrage ved at identificere civil-militære synergier og udnytte eksisterende politikker og instrumenter på tre hovedområder — transportinfrastruktur, bestemmelser og procedurer og andre tværgående emner. Der blev gjort store fremskridt med gennemførelsen af handlingsplanen inden for rammerne af et tæt og løbende samarbejde mellem Kommissionens tjenestegrene, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, herunder EU's militærstab og Det Europæiske Forsvarsagentur og med fuld inddragelse af EU-medlemsstaterne baseret på en tværministeriel tilgang under fuld hensyntagen til deres nationale suverænitet og beslutningsprocesser.

5.I henhold til handlingsplanen skal den første statusrapport forelægges inden udgangen af sommeren 2019 10 . I denne rapport beskrives de væsentlige og konkrete fremskridt, der er gjort indtil videre, og næste skridt.

II.MILITÆRE KRAV TIL MILITÆR MOBILITET I OG UDEN FOR EU

A.Definition af militære krav

6.Udgangspunktet for gennemførelsen af handlingsplanen var definitionen af militære krav til militær mobilitet i og uden for EU (militære krav). De militære krav blev udviklet af EU's militærstab i tæt samarbejde med EU-medlemsstaterne, Kommissionens tjenestegrene og relevante EU-agenturer og -organer, herunder Det Europæiske Forsvarsagentur, og i samråd med NATO, når det var relevant, og andre relevante interessenter. På grundlag af en helhedstilgang opfordrede Rådet desuden andre relevante kompetente nationale myndigheder ud over forsvarsministerierne til at deltage i denne proces.

7.EU's Militærkomité fastlagde de militære krav, som efterfølgende blev godkendt af Rådet, dvs. den overordnede del på højt plan den 25. juni 2018 og bilagene den 19. november 2018. De militære krav blev herefter konsolideret den 28. november 2018 11 .

8.De militære krav har til formål at forbedre de militære styrkers bevægelser (personale, materiel og aktiver) i og uden for EU. De er en strategisk og operationel katalysator for militære aktioner, der støtter EU's strategiske autonomi og letter deployeringen, redeployeringen og opretholdelsen af EU-medlemsstaternes styrker med henblik på at nå de relevante dele af EU's ambitionsniveau og de nationale krav i EU-medlemsstaterne.

9.De militære krav er baseret på de nødvendige principper og centrale aspekter af militær bevægelighed, og der tages fuldt ud hensyn til alle forudsætninger for militær bevægelighed. De dækker en række hovedområder: planlægning og gennemførelse af støtte, transportinfrastruktur, retlige og lovgivningsmæssige aspekter, adgang til transportressourcer og støtte, koordinering og informationsudveksling, sikkerhed, uddannelse og miljøhensyn. En væsentlig del af dokumentet vedrører definitionen af det geografiske anvendelsesområde for al transportinfrastruktur i Unionen, som EU-medlemsstaterne har identificeret som nødvendig for militær bevægelighed. Desuden er NATO's generelle infrastrukturparametre som fremsendt af NATO's generalsekretær i maj 2018 afspejlet i de militære krav, hvilket bidrager til at sikre sammenhæng mellem de respektive militære krav, der understøtter begge organisationers arbejde på dette område.

B.Delvis ajourføring af de militære krav

10.Efter godkendelsen af de militære krav blev der foretaget en mangelanalyse vedrørende kravene til den militære og civile transportinfrastruktur 12 (jf. punkt 17-21). Efter forelæggelsen af mangelanalysen for Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité opfordrede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 8. maj 2019 Tjenesten for EU's optræden udadtil/EU's militærstab til at ajourføre parametrene for transportinfrastrukturen og de geografiske data om de militære krav under hensyntagen til mangelanalysen. EU's militærstab har udarbejdet udkastet til ajourføringer i tæt samarbejde med EU-medlemsstaterne, Kommissionens tjenestegrene og Det Europæiske Forsvarsagentur og koordineret med NATO på medarbejderniveau, hvor det er relevant, med henblik på Rådets godkendelse af de ajourførte militære krav inden sommeren 2019. Efter koordineringen med NATO-medarbejdere inden for rammerne af den strukturerede dialog fremsendte NATO sine ajourførte generelle infrastrukturparametre til EU den 22. marts 2019.

III.TRANSPORTINFRASTRUKTUR

11.Der er fokus på infrastrukturelle hindringer for at øge styrkernes mobilitet i og uden for EU. I denne forbindelse er en forøgelse af synergierne mellem forsvarsbehov og det transeuropæiske transportnet en vigtig del af handlingsplanen.

12.Der er gjort betydelige fremskridt på dette område siden vedtagelsen af handlingsplanen, og alle hidtidigt planlagte foranstaltninger er blevet gennemført.

A.Finansiering af transportinfrastruktur med dobbelt anvendelsesformål

13.Den 2. maj 2018 foreslog Kommissionen en bevillingsramme til militær mobilitet på 6,5 mia. EUR under Connecting Europe-faciliteten 2021-2027 til finansiering af projekter med både civil og militær anvendelse. Der blev indføjet særlige bestemmelser om finansiering af transportinfrastruktur med dobbelt anvendelsesformål i forslaget til forordning 13 . Den 7. marts 2019 nåede medlovgiverne til enighed om teksten i forslaget til forordning om Connecting Europe-faciliteten 2021-2027 med de nødvendige bestemmelser om finansiering af projekter med dobbelt anvendelse 14 , og forslaget til forordning blev efterfølgende godkendt af Rådet og Europa-Parlamentet. De finansielle bevillinger til Connecting Europe-faciliteten 2021-2027 vil blive tildelt i forbindelse med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027.

14.Som foreslået vil Connecting Europe-faciliteten også bidrage til finansieringen af transportinfrastrukturprojekter for bedre at kunne opfylde militære krav. Dette EU-bidrag bør derfor give medlemsstaterne mulighed for at udvikle infrastruktursektioner med anvendelsesformål både inden for forsvar og civil transport.

Militære krav

15.Rådets godkendelse af de militære krav dannede udgangspunkt for arbejdet med de transportinfrastrukturmæssige aspekter af militær mobilitet (jf. punkt 6-9 ovenfor).

Mangelanalyse

16.Det næste skridt i finansieringen af projekter med dobbelt anvendelse var at afdække uoverensstemmelser mellem de militære og civile krav. Mangelanalysen er en sammenligning af de militære infrastrukturstandarder og det geografiske anvendelsesområde for det militære net i de militære krav på den ene side og de nuværende tekniske krav og det geografiske anvendelsesområde for den transeuropæiske transportnetinfrastruktur på den anden side, herunder identificerede praktiske afhjælpende foranstaltninger på områder, hvor der er uoverensstemmelser.

17.Mangelanalysen blev fremsendt til Rådet den 3. maj 2019 i form af et fælles arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene 15 .

18.Overordnet set er vurderingen positiv. Med hensyn til infrastrukturkravene anses en stor del af de militære standarder i princippet for at være forenelige med de krav, der stilles til det transeuropæiske transportnet, og med hensyn til de geografiske data (det militære net) overlapper 94 % af den infrastruktur, der er identificeret som relevant til militære formål, med det transeuropæiske transportnets geografiske anvendelsesområde. Desuden blev der identificeret praktiske afhjælpende foranstaltninger i de tilfælde, hvor der er betydelige uoverensstemmelser mellem de militære krav og kravene til det transeuropæiske transportnet.

19.Resultaterne af mangelanalysen har to vigtige konsekvenser. For det første vil identificeringen af overlapningen mellem det militære mobilitetsnet og det transeuropæiske transportnets geografiske anvendelsesområde være afgørende for den geografiske dækning for projekter med dobbelt anvendelse under Connecting Europe-faciliteten finansieret under bevillingsrammen til militær mobilitet, da det kun er projekter, som både er en del af det geografiske net for militær mobilitet og det transeuropæiske transportnet, som vil være støtteberettigede. Overlapningen på 94 % mellem den transportinfrastruktur, som EU-medlemsstaterne har identificeret som relevant for den militære mobilitet, og det transeuropæiske transportnet viser, at der er synergier mellem civil og militær transport.

20.For det andet opfordrede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité som nævnt ovenfor under hensyntagen til resultaterne af mangelanalysen Tjenesten for EU's Optræden Udadtil/EU's militærstab at ajourføre de militære krav med henblik på Rådets godkendelse inden sommeren 2019. Ajourføringen forventes at mindske forskellen mellem kravene til den militære og civile transportinfrastruktur og eventuelle uoverensstemmelser mellem de militære krav og kravene om dobbelt anvendelse yderligere (jf. nedenfor). Når de militære krav er blevet ajourført, vil mangelanalysen også blive revideret.

Krav om dobbelt anvendelse

21.I forslaget til forordning om Connecting Europe-faciliteten 2021-2027 fastsættes det, at Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt, der navnlig specificerer de krav til infrastruktur, der gælder for visse kategorier af infrastrukturprojekter med dobbelt anvendelse. Kommissionen vil inddrage Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, EU-medlemsstaterne og de relevante interessenter i processen. Høringen af interessenterne blev indledt i midten af april 2019.

22.Mangelanalysen dannede grundlag for fastlæggelsen af kravene om dobbelt anvendelse, og de forventes udarbejdet inden udgangen af 2019, således at de kan vedtages på tidspunktet for vedtagelsen af forordningen om Connecting Europe-faciliteten 2021-2027.

Planlagte projekter med dobbelt anvendelse

23.Når EU-medlemsstaterne har identificeret de nødvendige opgraderinger af eksisterende infrastruktur og mulige nye infrastrukturprojekter, og når kravene om dobbelt anvendelse er fastlagt, vil Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil samarbejde med EU-medlemsstaterne og alle relevante interessenter om at opstille en vejledende liste over planlagte projekter med dobbelt anvendelse inden udgangen af 2020.

B.Revision af forordningen om det transeuropæiske transportnet

24.Kommissionen har fremskyndet revisionen af forordningen om det transeuropæiske transportnet 16 , som skal afsluttes i første halvår af 2020. Kommissionen vil medtage visse militære krav og/eller krav om dobbelt anvendelse i revisionsprocessen.

C.TENtec-informationssystemet

25.TENtec er Kommissionens informationssystem, der koordinerer og understøtter politikken for det transeuropæiske transportnet.

26.Det har allerede vist sig at være meget nyttigt i forbindelse med militær mobilitet, da det har gjort det muligt at konvertere de geografiske data, der er identificeret i de militære krav, til et visuelt format og skabe en interaktiv TENtec Military Mobility Maps Viewer 17 . Med fremviseren kan man visuelt analysere det militære mobilitetsnet, udføre forskellige beregninger af længden af det militære mobilitetsnet og dets overlapning med det transeuropæiske transportnet og lette grænseoverskridende forbindelser.

27.TENtec forbedres desuden løbende, og f.eks. forventes en TENtec-ajourføring af de tekniske parametre, herunder grundlæggende militære mobilitetsaspekter, i sommeren 2019.

Endelig henvises der i handlingsplanen til en mulig forbindelse mellem militære og civile databaser. Høringerne af de relevante parter vedrørende gennemførligheden af en sådan foranstaltning indledes i 2020.

IV.TRANSPORT AF FARLIGT GODS

28.Transport af farligt gods på militærområdet er et andet område, hvor en EU-indsats kan skabe merværdi. Det Europæiske Forsvarsagentur har i tæt samarbejde med Kommissionens tjenestegrene afsluttet en undersøgelse af de gældende regler for transport af farligt gods i den militære sektor. Resultaterne blev forelagt de EU-medlemsstater, der deltager i Det Europæiske Forsvarsagentur, i april 2019, og vil blive behandlet yderligere.

29.Undersøgelsen kortlægger de nationale lovgivningsrammer med fokus på hindringer og begrænsninger for bevægeligheden for farligt gods. De nationale procedurer for transport af farligt gods i den militære sektor blev afdækket, og der blev udarbejdet et spørgeskema, som blev fremsendt til EU's medlemsstater den 8. oktober 2018.

30.Inden for rammerne af den strukturerede dialog mellem EU og NATO om militær mobilitet analyserede EU og NATO mulige synergier i deres respektive aktioner inden for transport af farligt gods. I denne forbindelse vil udleveringen til EU af den relevante NATO-standardiseringsaftale og andre referencedokumenter gøre det lettere at tilpasse EU-medlemsstaternes bestræbelser både inden for transport af farligt gods og på andre områder med tilknytning til militær mobilitet.

31.Kommissionens tjenestegrene er i færd med at analysere forskellige muligheder, som kunne lette transporten af farligt gods og dermed fremme militær mobilitet. Der vil blive taget hensyn til resultaterne af denne analyse i forbindelse med videreudviklingen af EU's relevante programmer og initiativer, herunder inden for rammerne af Det Europæiske Forsvarsagentur. Desuden vil resultatet af Det Europæiske Forsvarsagenturs undersøgelse, der forventes at foreligge i sommeren 2019, bidrage til vurderingen af gennemførligheden og behovet for yderligere foranstaltninger på EU-plan i overensstemmelse med handlingsplanen.

32.Foranstaltningerne vedrørende transport af farligt gods er udviklet i tæt samarbejde mellem Det Europæiske Forsvarsagentur, Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil/EU's militærstab. Udvalget for transport af farligt gods, der består af civile eksperter 18 , underrettes regelmæssigt.

V.TOLD OG MERVÆRDIAFGIFT

A.Told

33.I handlingsplanen blev der også identificeret specifikke foranstaltninger med henblik på at strømline og forenkle toldformaliteter i relation til grænseoverskridende militære bevægelser og samtidig sikre synergier med NATO. Den nuværende toldlovgivning i EU, som har været i kraft siden maj 2016, giver mulighed for at anvende formular 302, som er en særlig toldformular oprettet af NATO som en toldangivelse, der udelukkende anvendelse i forbindelse med forsendelse. Denne lovgivning kan ændres med henblik på at udvide formular 302 til at omfatte andre toldprocedurer end forsendelse såsom indførsel og udførsel (midlertidig udførsel).

34.Samtidig vil oprettelsen af en EU-formular 302 strømline grænseoverskridende militære bevægelser uden for NATO-regi. Denne kan også anvendes af EU-medlemsstater, der ikke er medlemmer af NATO. Ved at harmonisere NATO-formular 302 og EU-formular 302 i videst muligt omfang – med det formål at anvende identiske formularer, vil de dermed forbundne toldprocedurer blive strømlinet i hele EU, hvilket også vil sikre, at toldmyndighederne behandler militære bevægelser ens i alle EU's medlemsstater.

35.EU's medlemsstater har på teknisk plan generelt støttet de udkast til lovmæssige ændringer, der er nødvendige for at forenkle toldformaliteterne i relation til grænseoverskridende militære bevægelser, og indførelsen af en EU-formular 302. Det Europæiske Forsvarsagentur har bidraget til udarbejdelsen af en model af EU-formular 302 inden for rammerne af agenturets ad hoc-toldprogram og har delt modellen med NATO. En fuldstændig harmonisering af formular 302 mellem NATO og EU afhænger af NATO's vurdering af den reviderede formular 302. Retsgrundlaget for anvendelsen af EU-formular 302 vil blive skabt ved at indarbejde modellen for denne formular i EU's toldlovgivning.

36.De retlige ændringer nødvendiggør en række ændringer i to kommissionsforordninger, dvs. den delegerede retsakt 19 og gennemførelsesretsakten 20 til EU-toldkodeksen 21 . Udkastene til ændringer af den delegerede retsakt 22 forventes vedtaget af Kommissionen i efteråret 2019, og udkastene til ændringer af gennemførelsesretsakten 23 forventes vedtaget af Kommissionen tidligst i begyndelsen af 2020.

B.Merværdiafgift

37.Et andet vigtigt resultat, som Kommissionen har opnået, er vedtagelsen af Kommissionens forslag om ændringer af moms- og punktafgiftsbehandlingen af forsvarsindsatsen inden for EU's rammer 24 den 24. april 2019. Da leveringer til væbnede styrker, der deltager i NATO's forsvarsindsats uden for deres land, allerede kan være omfattet af sådanne undtagelser, sigter forslaget mod at sikre ligebehandling af forsvarsindsatsen i NATO-regi og i EU ved at fritage leveringer til væbnede styrker fra merværdiafgift og punktafgifter, når disse styrker deployeres uden for deres egen medlemsstat og deltager i en forsvarsindsats under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Ved at tilpasse den indirekte beskatning af begge forsvarsindsatser anerkender initiativet den voksende betydning af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og militær mobilitet.

38.Forslaget blev forelagt for Rådets Fiskalgruppe den 16. maj 2019. Drøftelserne vil fortsætte under det finske EU-formandskab. Kommissionen ser gerne, at Rådet vedtager forslaget hurtigst muligt.

VI.Tilladelser til passage af landegrænser

39.Aktiviteterne på dette område blev yderligere udviklet af Det Europæiske Forsvarsagentur, navnlig inden for rammerne af programmet vedrørende optimering af procedurerne for tilladelser til passage af landegrænser i Europa ("Optimising Cross-Border Movement Permission procedures in Europe"), EU's multimodale transportknudepunkt og den tekniske aftale om diplomatiske tilladelser for lufttransport. 23 EU-medlemsstater tilsluttede sig Det Europæiske Forsvarsagenturs aftale om programmet vedrørende optimering af procedurerne for tilladelser til passage af landegrænser i Europa, der blev undertegnet på Styringskomitéens møde den 14. maj 2019. Ved at harmonisere og forenkle de grænseoverskridende procedurer med fokus på overfladetransport og bevægelser ad luftvejen kombineret med procedurer for diplomatiske tilladelser vil dette program styrke og lette den militære bevægelighed i forbindelse med EU-medlemsstaternes kapacitet til at udføre operationer, øvelser og daglige aktiviteter.

40.Som supplement til disse aktiviteter bidrog projektet vedrørende EU's multimodale transportknudepunkt, der blev oprettet i 2013, til etableringen af et geografisk net til fremme af transporten af tropper. I dag deltager 14 EU-medlemsstater i projektet. I øjeblikket afventes undertegnelsen af en teknisk aftale om grænsepassage og overfladetransport inden for rammerne af projektet vedrørende EU's multimodale transportknudepunkt. Med hensyn til den tekniske aftale om diplomatiske tilladelser omfatter den forhåndsgodkendelse af diplomatiske tilladelser for lufttransport. Aftalen, der blev udarbejdet i 2012, er nu undertegnet af 20 EU-medlemsstater. Resultaterne af projektet vedrørende EU's multimodale transportknudepunkt og de diplomatiske tilladelser vil bidrage til de aktiviteter, der gennemføres under programmet vedrørende tilladelser til passage af landegrænser.

VII.Andre spørgsmål

41.I handlingsplanen blevet der endvidere henvist til visse retlige aspekter såsom de mulige indvirkninger på den militære mobilitet af EU-aftalen om styrkernes status. EU-aftalen om styrkernes status blev undertegnet i 2003 og trådte i kraft den 1. april 2019 25 , da Irland havde afsluttet ratifikationsprocessen. Aftalen vedrører status for militært og civilt personel, der udstationeres ved EU-institutionerne, for hovedkvartererne samt de styrker, der vil kunne stilles til rådighed for EU som led i forberedelsen og gennemførelsen af de operationer, der er omhandlet i artikel 42 i TEU, herunder øvelser.

42.Det Europæiske Forsvarsagentur har gennemført en undersøgelse for at kortlægge nationale lovgivningsrammer med fokus på forbehold og begrænsninger for bevægelighed og national fortolkning af internationale instrumenter og procedurer. Resultaterne af denne undersøgelse vil indgå i Kommissionens og Det Europæiske Forsvarsagenturs fortsatte arbejde.

43.Det anerkendes desuden i handlingsplanen, at det er vigtigt at afspejle relevansen af militær mobilitet i forbindelse med andre tværgående spørgsmål såsom imødegåelse af hybride trusler. Under gennemførelsen af de 22 foranstaltninger i den fælles ramme for imødegåelse af hybride trusler 26 blev to foranstaltninger anset for at være relevante for den militære mobilitet: foranstaltning 3 om strategisk kommunikation og foranstaltning 7 om beskyttelse af kritisk transportinfrastruktur. Begge foranstaltninger er ved at blive gennemført, og der kunne etableres en direkte henvisning til militær mobilitet i en eventuel fremtidig revision af den fælles ramme med det formål at redegøre nærmere for potentielle trusler på disse to områder.

VIII.KONKLUSIONER OG NÆSTE SKRIDT

44.Siden lanceringen af handlingsplanen er der gjort betydelige og konkrete fremskridt på alle områder, og de centrale dokumenter, nemlig de militære krav, mangelanalysen og forslaget til ændringer af merværdiafgiften, er blevet fremlagt. Derudover er 23 EU-medlemsstaters undertegnelse af Det Europæiske Forsvarsagenturs aftale om programmet vedrørende optimering af procedurerne for tilladelser til passage af landegrænser i Europa et håndgribeligt resultat. Der er også gjort betydelige fremskridt på områder som transport af farligt gods og told.

45.Disse fremskridt ville ikke have været mulige uden fuld inddragelse af EU-medlemsstaterne baseret på en tværministeriel tilgang under hensyntagen til deres nationale suverænitet og beslutningsprocesser og et tæt og løbende samarbejde mellem Kommissionens tjenestegrene, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, herunder EU's militærstab, og Det Europæiske Forsvarsagentur. Den strukturerede dialog mellem EU og NATO vil yderligere styrke samarbejdet om militær mobilitet. Kommissionen og den højtstående repræsentant hilser denne tilgang velkommen og er fast besluttet på at fortsætte arbejdet på samme måde og i samme tempo.

46.Den næste statusrapport vil blive forelagt inden udgangen af sommeren 2020.

(1)

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om fremme af militær mobilitet i

Den Europæiske Union {JOIN(2017) 41 final}.

(2)

Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand 2017 den 13. september 2017: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_da.htm.

(3)

Rådets konklusioner om gennemførelse af EU's globale strategi på sikkerheds- og forsvarsområdet af 14. november 2016: https://http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14149-2016-INIT/da/pdf.

(4)

Fælles vision, fælles handling: Et stærkere Europa – En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik, juni 2016:

http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf.

(5)

Rådets konklusioner om sikkerhed og forsvar inden for rammerne af EU's globale strategi af 25. juni 2018, punkt 18: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10246-2018-INIT/en/pdf.

(6)

Fælles erklæring om samarbejdet mellem EU og NATO undertegnet af formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Kommissionen og generalsekretæren for Den Nordatlantiske Traktats Organisationhttps://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf: .

(7)

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om handlingsplanen for militær mobilitet

{JOIN(2018)05 final}, s. 10.

(8)

Det Europæiske Råds møde (28. juni 2018) — konklusioner af 28. juni 2018:

https://www.consilium.europa.eu/media/35937/28-euco-final-conclusions-da.pdf.

(9)

Rådets konklusioner om sikkerhed og forsvar inden for rammerne af EU's globale strategi (13978/18) af 19.

november 2018: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10246-2018-INIT/da/pdf.

(10)

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om handlingsplanen for militær mobilitet

{JOIN(2018)05 final}, s. 10.

(11)

Militære krav til militær mobilitet i og uden for EU – "Military Requirements for Military Mobility within and beyond the EU" (ST 14770/18) af 28. november 2018.

(12)

"Joint Staff Working Document Military requirements and trans-European transport network: gap analysis" {SWD(2019) 175 final}.

(13)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 af 6. juni 2018.

(14)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 – Situationsrapport, Rådet for Den Europæiske Union, 2018/0228(COD) af 13. marts 2019: https://www.consilium.europa.eu/media/38507/st07207-re01-en19.pdf.

(15)

Jf. fodnote 11 overfor.

(16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

(17)

Der gives adgang til den interaktive fremviser efter need to know -princippet ved henvendelse til: move-tentec@ec.europa.eu .

(18)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).

(19)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(20)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(21)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (omarbejdning) (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(22)

Jf. fodnote 18 overfor.

(23)

Jf. fodnote 19 overfor.

(24)

COM(2019)192/F1 – forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår det fælles forsvar inden for EU's rammer.

(25)

Aftale mellem Den Europæiske Unions medlemsstater vedrørende status for militært og civilt personel, der udstationeres ved Den Europæiske Unions institutioner, for hovedkvartererne samt de styrker, der vil kunne stilles til rådighed for Den Europæiske Union som led i forberedelsen og gennemførelsen af de operationer, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, herunder i forbindelse med øvelser, samt for militært og civilt personel fra medlemsstaterne, der stilles til rådighed for Den Europæiske Union med henblik på at forrette tjeneste i denne forbindelse (EU-SOFA) (EFT C 321 af 31.12.2003, s. 6).

(26)

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet – Fælles ramme for imødegåelse af hybride trusler – Den Europæiske Unions indsats {JOIN/2016/018 final}.

Top