EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019BP0011

Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2019 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2019 for regnskabsåret 2019: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2018 (11730/2019 — C9-0115/2019 — 2019/2021(BUD))

EUT C 171 af 6.5.2021, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 171/37


P9_TA(2019)0011

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2019: overskud fra 2018

Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2019 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2019 for regnskabsåret 2019: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2018 (11730/2019 — C9-0115/2019 — 2019/2021(BUD))

(2021/C 171/11)

Europa-Parlamentet,

der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (1), særlig artikel 18, stk. 3, og artikel 44,

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, endeligt vedtaget den 12. december 2018 (2),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (3),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (4),

der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (5),

der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 1/2019, vedtaget af Kommissionen den 15. april 2019 (COM(2019)0300),

der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2019, vedtaget af Rådet den 3. september 2019 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (11730/2019 — C9-0115/2019),

der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0005/2019),

A.

der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 1/2019 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2018 på i alt 1 802 mio. EUR på 2019-budgettet;

B.

der henviser til, at dette overskud hovedsageligt skyldes større indtægter end forventet på 1 274,6 mio. EUR og en underudnyttelse af bevillinger på 527,8 mio. EUR;

C.

der henviser til, at den største forskel på indtægtssiden skyldes morarenter og bøder (1 312,6 mio. EUR), som består af bøder i konkurrencesager og morarenter, andre tvangsbøder og renter i forbindelse med bøder og tvangsbøder;

D.

der henviser til, at Kommissionens underudnyttelse af betalinger på indtægtssiden når op på 322,2 mio. EUR for 2018 (heraf 120 mio. EUR fra nødhjælpsreserven) og 68 mio. EUR i fremførsler fra 2017, og at de øvrige institutioners underudnyttelse når op på 75,9 mio. EUR for 2018 og 61,6 mio. EUR i fremførsler fra 2017;

1.

noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 1/2019 som forelagt af Kommissionen udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2018 med et beløb på 1 803 mio. EUR på budgettet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og Rådets holdning hertil;

2.

bemærker, at bøderne i konkurrencesagerne ifølge Kommissionen udgjorde 1 149 mio. EUR i 2018; påpeger atter engang, at der bør åbnes mulighed for, at eventuelle indtægter, der stammer fra bøder eller er forbundet med for sen betaling, foruden eventuelle overskud, der stammer fra underudnyttelse, kan genanvendes i Unionens budget uden en tilsvarende mindskning af BNI-bidragene; minder om, at det fortsat er af den opfattelse, at den foreslåede EU-reserve i den næste flerårige finansielle ramme bør forhøjes med et beløb svarende til indtægterne fra bøder og sanktioner;

3.

godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1/2019;

4.

pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 1/2019 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1)  EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(2)  EUT L 67 af 7.3.2019.

(3)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.


Top