EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 13. februar 2019 om et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 84/1


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 13. februar 2019

om et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Indledning og retsgrundlag

Den 19. december 2018 modtog Den Europæiske Centralbank (ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter »forslaget til afgørelse«) (1).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da den foreslåede afgørelse angår ECB og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

1.

ECB bemærker forslaget til afgørelse, som godkender aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter »udtrædelsesaftalen«) på vegne af Unionen og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). ECB bemærker navnlig bestemmelserne i udtrædelsesaftalen vedrørende Den Europæiske Centralbanks tilbagebetaling af den af Bank of England indbetalte kapital (2) og Bank of Englands deltagelse i de institutionelle ordninger, der er fastsat i artikel 282 og 283 i TEUF og i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), i overgangsperioden (3). ECB bemærker også bestemmelserne i udtrædelsesaftalen vedrørende EU-rettens bestemmelser om adgang til dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer i Det Forenede Kongerige (4), anvendelsen af visse artikler i ESCB-statutten på ECB og Det Forenede Kongerige (5) samt anvendelsen af visse privilegier og immuniteter på ECB, på medlemmerne af dens organer, på dens personale og på repræsentanterne for de nationale centralbanker i ESCB, i Det Forenede Kongerige (6).

2.

I overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union fastsætter udtrædelsesaftalen de nærmere bestemmelser for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og Euratom, idet der tages hensyn til rammen for deres fremtidige forbindelse med hinanden. Aftalen om de fremtidige forbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige vil først blive undertegnet, når Det Forenede Kongerige er blevet et tredjeland. I overensstemmelse med artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i TEUF samt relevant EU-retspraksis (7) skal ECB høres om aftalen om de fremtidige forbindelser mellem Unionen og Det Forenede Kongerige i det omfang den falder inden for ECB's kompetenceområde.

3.

Med udtrædelsesaftalen nedsættes Det Blandede Udvalg, som vil være ansvarligt for gennemførelsen og anvendelsen af udtrædelsesaftalen. Forslaget til afgørelse præciserer, at Kommissionen vil repræsentere Unionen i Det Blandede Udvalg og dets specialudvalg (8). I forskellige tilfælde, som er nærmere angivet i udtrædelsesaftalen, vil Det Blandede Udvalg have beføjelse til at vedtage afgørelser, som er bindende for Unionen og Det Forenede Kongerige, og Unionen og Det Forenede Kongerige skal gennemføre disse afgørelser (9). I overensstemmelse med artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i TEUF og med princippet om loyalt samarbejde i artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union skal ECB høres om afgørelser truffet af Det Blandede Udvalg, som falder inden for dennes kompetenceområde.

4.

Udtrædelsesaftalen fastsætter, at visse privilegier og immuniteter, som finder anvendelse på Unionen, vil finde anvendelse på ECB, på medlemmerne af dens organer, på dens personale og på de repræsentanter for de nationale centralbanker i ESCB, der deltager i ECB's arbejde (10). Udtrædelsesaftalen pålægger Unionen forskellige krav om at underrette Det Forenede Kongerige om visse anliggender i forbindelse med sådanne privilegier og immuniteter (11). I begrundelsen til forslaget til afgørelse præciserer Kommissionen, at forelæggelsen af sådanne oplysninger eller meddelelser i princippet bør foretages af Kommissionen på vegne af Unionen, om nødvendigt på grundlag af de af medlemsstaterne eller andre institutioner eller Unionens kompetente organer eller enheder forelagte oplysninger (12). ECB bemærker denne præcisering og er parat til at forsyne Kommissionen med de relevante oplysninger, der skal overføres til Det Forenede Kongerige, alt efter omstændighederne.

Udtalelsen vil blive offentliggjort på ECB's websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 13. februar 2019.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  COM (2018) 834 final.

(2)  Jf. artikel 149 i udtrædelsesaftalen.

(3)  Jf. artikel 128, stk. 4, i udtrædelsesaftalen.

(4)  Jf. artikel 122 i udtrædelsesaftalen.

(5)  Jf. artikel 123 i udtrædelsesaftalen.

(6)  Jf. artikel 117 i udtrædelsesaftalen.

(7)  Jf. f.eks. Domstolens dom af 30. april 1974, Haegeman mod Belgien, 181/73, ECLI:EU:C:1974:41, præmis 5, og dom af 9. august 1994, Frankrig mod Kommissionen, C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, præmis 15-17. Jf. også ECB's udtalelse CON/2005/7. Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted.

(8)  Jf. artikel 2 i forslaget til afgørelse.

(9)  Jf. artikel 164 og 166 i udtrædelsesaftalen.

(10)  Jf. artikel 117 i udtrædelsesaftalen.

(11)  Jf. f.eks. artikel 102, 103 og 116, stk. 3, i udtrædelsesaftalen.

(12)  Jf. side 4 i begrundelsen.


Top