Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XR0400

Det Europæiske Regionsudvalgs resolution — Kommissionens forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Polen groft overtræder retsstatsprincippet

OJ C 176, 23.5.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/8


Det Europæiske Regionsudvalgs resolution — Kommissionens forslag til Rådets afgørelse, hvorved det fastslås, at der er en klar fare for, at Polen groft overtræder retsstatsprincippet

(2018/C 176/03)

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG (RU),

der henviser til:

Kommissionens forslag af 20. december 2017 om, at Rådet vedtager en afgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union,

sin resolution af 23. marts 2017 om retsstatssituationen i EU fra et lokalt og regionalt perspektiv,

sin udtalelse af 12. februar 2015 om »De lokale og regionale myndigheders rolle i beskyttelsen af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i EU på flere myndighedsniveauer«,

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2017 om situationen for retsstaten og demokratiet i Polen,

Venedigkommissionens udtalelse af 8.-9. december 2017 om lovforslaget om ændring af loven om det nationale råd for retsvæsenet, lovforslaget om ændring af loven om højesteret foreslået af Polens præsident samt loven om de almindelige domstoles organisation, som blev vedtaget af Venedigkommissionen på dennes 113. plenarforsamling;

1.

gentager, at det fælles sæt af grundlæggende værdier, som Den Europæiske Union bygger på, og som omfatter respekt for demokrati og retsstaten, som anført i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (EUT), Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), er noget, som ligger udvalget stærkt på sinde;

2.

mener, at disse værdier udgør grundlaget for gensidig tillid mellem medlemsstaterne, mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne og mellem myndigheder på alle niveauer;

3.

understreger, at de fleste af de principper, som ligger til grund for retsstaten — lovlighed, respekt for grundlæggende rettigheder, lighed for loven, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, gennemsigtighed, ansvarlighed, magtadskillelse, en demokratisk og pluralistisk procedure for vedtagelse af lovgivning, retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den udøvende magt, uafhængige og uvildige domstole og effektiv domstolsprøvelse — har direkte og umiddelbar relevans for lokale og regionale myndigheders funktion og er en forudsætning for deres aktive deltagelse i den europæiske integrationsproces;

4.

støtter derfor Kommissionens forslag af 20. december 2017 om, at Rådet vedtager en afgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, baseret på en vurdering om, at der er en klar fare for, at Polen overtræder retsstatsprincippet groft;

5.

forventer, at den polske regering og Kommissionen vil indgå i en konstruktiv dialog om, hvordan man håndterer situationen, inden den 20. marts 2018, ikke mindst for at undgå negative afsmittende virkninger for EU's beslutningsproces, herunder med hensyn til de forslag, der vil blive fremlagt af Kommissionen for programmeringsperioden efter 2020;

6.

afviser enhver form for politisk ex post-konditionalitet, som vil betyde, at lokale og regionale myndigheder kan blive taget som gidsler på grund af nationale regeringers politikker, der kan føre til, at EU-støtte til byer og regioner indstilles. Samhørighedspolitikken må ikke underlægges en række betingelser på EU-niveau, som de lokale og regionale myndigheder og andre støttemodtagere ikke har nogen indflydelse på overholdelsen af. Imidlertid henleder RU opmærksomheden på de allerede eksisterende bestemmelser i partnerskabsaftalerne, som gør det muligt at indstille støtten, hvis lokale og regionale myndigheder krænker retsstatsprincippet. Udvalget udtrykker sin bekymring over, om eventuel politisk konditionalitet vedrørende byers og regioners adgang til EU-midler er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet;

7.

understreger endvidere, at en traktatbrudsprocedure mod en medlemsstat ved Domstolen kan føre til, at Domstolen beslutter, at centralregeringen skal betale bøder;

8.

pålægger sin formand at fremsende denne resolution til Kommissionen, Europa-Parlamentet, det bulgarske formandskab for Rådet og formanden for Det Europæiske Råd.

Bruxelles, den 1. februar 2018.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg


Top