EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG1221(01)

Rådets konklusioner om arbejdsplanen på kulturområdet 2019-2022

ST/14984/2018/INIT

OJ C 460, 21.12.2018, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 460/12


Rådets konklusioner om arbejdsplanen på kulturområdet 2019-2022

(2018/C 460/10)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM HENVISER TIL:

EU-ledernes Romerklæring, Göteborgtopmødet og Det Europæiske Råds konklusioner (1), hvori det anerkender kultur som afgørende for at opbygge inklusive og sammenhængende samfund og for at opretholde Europas konkurrenceevne

de aktuelle udviklingstendenser som f.eks. den digitale omstilling, globaliseringen, den voksende samfundsmæssige mangfoldighed og de skiftende arbejdsmiljøer samt behovet for at håndtere disse muligheder og udfordringer gennem fælles bestræbelser på det kulturpolitiske område

ANERKENDER:

Rådets tidligere arbejdsplaner på kulturområdet og de opnåede resultater

den nye europæiske kulturdagsorden (2), der blev forelagt af Europa-Kommissionen i maj 2018, og som definerer tre strategiske mål:

udnyttelse af kultur og kulturel mangfoldighed med henblik på social samhørighed og trivsel ved at fremme kulturel deltagelse, mobilitet for kunstnere og beskyttelse af kulturarven

øget beskæftigelse og vækst i de kulturelle og kreative sektorer ved at fremme kunst og kultur inden for uddannelse, støtte de relevante færdigheder og tilskynde til innovation på kulturområdet

styrkelse af internationale kulturelle forbindelser ved at udnytte kulturens potentiale til at fremme bæredygtig udvikling og fred

MINDER OM:

det europæiske år for kulturarv 2018, som i betydelig grad har øget den offentlige og politiske bevidsthed om kultur og kulturarv i Europa og betydningen af at udnytte dette momentum for at opnå det fulde potentiale af kulturens sociale og økonomiske værdi for Europa

betydningen af synergier med alle relevante EU-programmer og -fonde, navnlig på områderne kultur, uddannelse, forskning, digitalisering og regional- og byudvikling, for at fremme kulturpolitikker i Europa

de vigtigste politiske referencer, jf. bilag II til disse konklusioner

ER ENIGT OM:

med henblik på at etablere et strategisk og dynamisk instrument, der tackler den aktuelle politiske udvikling, anvender klare principper og fastsætter fokuserede prioriteter med konsekvent gennemførelse, under behørig hensyntagen til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet at fastlægge arbejdsplanen på kulturområdet for 2019-2022, jf. bilag I til disse konklusioner

OPFORDRER:

Kommissionen til senest i juni 2022 at vedtage en midtvejsevaluering af arbejdsplanen og en endelig rapport om gennemførelsen heraf på grundlag af frivillige skriftlige bidrag fra medlemsstaterne. På baggrund af rapporten kan formandskabet for Rådet overveje, om det skal foreslå en ny arbejdsplan på kulturområdet for den efterfølgende periode.


(1)  EUCO 19/1/17 REV 1.

(2)  COM(2018) 267 final.


BILAG I

I.   VEJLEDENDE PRINCIPPER

Arbejdsplanen på kulturområdet er baseret på følgende vejledende principper:

Kultur har en iboende værdi.

Kultur bidrager til bæredygtig social og økonomisk udvikling.

Kulturel og sproglig mangfoldighed er et vigtigt aktiv for Den Europæiske Union, og det er af central betydning for kulturpolitikken på europæisk plan at beskytte og fremme den.

Kulturel integration kræver en holistisk og horisontal tilgang for så vidt angår lovgivning, finansiering og tværsektorielt samarbejde.

Regelmæssig dialog mellem medlemsstater, EU-institutioner og civilsamfund samt tematisk samarbejde med internationale organisationer skaber synergier og fører til bedre resultater.

Bedre forvaltning kræver en klar ansvarsfordeling og engagement fra alle involverede aktørers side.

Det er nødvendigt med regelmæssig overvågning fra Rådets formandskab for at overvåge fremskridt med foranstaltningerne.

Fleksibilitet i arbejdsplanen på kulturområdet er afgørende for at kunne reagere på et policymiljø under forandring.

II.   PRIORITETER

Rådet udvælger følgende prioriteter i betragtning af deres bidrag til den kulturelle mangfoldighed, deres europæiske merværdi og behovet for en fælles indsats:

A.

bæredygtighed i kulturarven

B.

samhørighed og trivsel

C.

et økosystem, der støtter kunstnere, fagfolk inden for den kulturelle og kreative sektor og europæisk indhold

D.

ligestilling mellem kønnene

E.

internationale kulturelle forbindelser.

Digitalisering og kulturstatistikker er vigtige horisontale spørgsmål, som vil blive behandlet som sådan. Digitalisering skaber nye og innovative muligheder for kunst og kultur i form af adgang, udtryk, bevarelse, formidling og forbrug. Kulturstatistikker støtter evidensbaseret politikudformning på europæisk og nationalt plan. Regelmæssig udarbejdelse af sammenlignelige og pålidelige kulturstatistikker over tid giver mulighed for at identificere udviklingstendenser og udforme fornuftige politikker.

Endvidere bør opmærksomheden særligt rettes mod synergier mellem prioriteterne.

A.   Bæredygtighed i kulturarven

Kulturarven er både udtryk for kulturel mangfoldighed, der er nedarvet fra tidligere generationer, og en kilde til bæredygtig kulturel, social, miljømæssig og økonomisk udvikling i Europa. Konservering, bevarelse og beskyttelse, forskning, uddannelsesaktiviteter og vidensoverførsel, finansiering, deltagerorienteret forvaltning og tidssvarende fortolkning er nøgleområder, der vil nyde godt af en samlet strategisk tilgang. I løbet af det europæiske år for kulturarv 2018 fandt der mange forskellige aktiviteter sted i hele Europa. For at sikre dets eftermæle skal der udformes opfølgende foranstaltninger og integrationsaktiviteter, herunder en handlingsplan for kulturarv fra Kommissionen. Der bør også tages hensyn til det arbejde, der er udført af det europæiske års nationale koordinatorer.

B.   Samhørighed og trivsel

Adgang til kultur og deltagelse i kulturlivet fremmer den individuelle selvstændiggørelse, demokratisk bevidsthed og social samhørighed gennem udvekslinger med andre mennesker og aktivt medborgerskab. Ændringer i brugernes adfærd som følge af digitalisering, aldring og kulturelt forskelligartede samfund kræver bedre forståelse for forskellige publikumsgrupper. Der er behov for et stærkere fokus på interesser og behov blandt særlige grupper såsom unge, ældre, personer med handicap, personer med migrantbaggrund og personer, der lever i fattigdom eller med materielle afsavn. Digitale teknologier er et aktiv for publikumsudvikling og innovative metoder til deltagelse. Tværsektorielt samarbejde med andre områder, f.eks. uddannelse, social omsorg, sundhedspleje, videnskab og teknologi samt regional- og byudvikling, har en betydelig indvirkning på samhørighed og trivsel. Der bør lægges særlig vægt på den rolle, som kulturen spiller på lokalt plan, på kvaliteten af arkitektur og boligmiljøet og på kulturbaserede sociale innovationer, der bidrager til udvikling af byer og regioner i hele EU.

C.   Et økosystem, der støtter kunstnere, fagfolk inden for den kulturelle og kreative sektor og europæisk indhold

Kunstnerisk frihed er tæt forbundet med de sociale og økonomiske vilkår for fagfolk inden for den kulturelle sektor og for institutioner. De kulturelle og kreative sektorer i Europa er karakteriseret ved selvstændig erhvervsvirksomhed, små virksomheder og mikrovirksomheder samt kulturel og sproglig mangfoldighed. Kunstnere og fagfolk inden for de kulturelle og kreative sektorer har tendens til at have projektbaserede karrierer og en høj grad af mobilitet, og samtidig har de ofte en uregelmæssig og uforudsigelig indkomst og kombinerer flere jobs for at tjene til livets ophold. Innovation er især drevet af individuelle kunstnere, skabere og små kulturinstitutioner, hvis værdiskabelse hovedsagelig er baseret på immaterielle aktiver såsom originale idéer, knowhow og kreativitet. For at øge sin konkurrenceevne og stimulere innovation skal Europa bygge videre på sine kreative og kulturelle aktiver. Mobilitet for kunstnere og fagfolk inden for den kulturelle og kreative sektor, udbredelse og oversættelse af europæisk indhold, uddannelse og talentudvikling, rimelige løn- og arbejdsvilkår, adgang til finansiering og grænseoverskridende samarbejde er spørgsmål af særlig interesse for forskning og udveksling på europæisk plan.

D.   Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene er en central del af den kulturelle mangfoldighed. Kultur har en vigtig rolle at spille ved at udfordre stereotyper og fremme samfundsmæssige ændringer. Der er imidlertid fortsat tværsektorielle kønsbetingede forskelle i næsten alle kulturelle og kreative sektorer. Kvinder som kunstnere og fagfolk inden for den kulturelle sektor har mindre adgang til skabelse og produktionsmidler, tjener generelt langt mindre end mænd og er underrepræsenterede i ledende og andre beslutningstagende stillinger samt på kunstmarkedet. Disse forskelle skal anerkendes og tackles gennem specifikke politikker og foranstaltninger. For at øge bevidstheden på politisk og administrativt niveau og inden for de forskellige sektorer er der behov for omfattende data og udveksling af god praksis.

E.   Internationale kulturelle forbindelser

Med udgangspunkt i den opfattelse, at kultur er en værdi i sig selv, bør EU's internationale kulturelle forbindelser styrke bevidstheden om den afgørende rolle, som kulturen spiller, og dens positive socioøkonomiske virkninger, som tackler vigtige emner og udfordringer på globalt plan. Der er behov for en strategisk trinvis tilgang til internationale kulturelle forbindelser fulgt af konkrete foranstaltninger til gennemførelse heraf. En sådan tilgang bør indebære et bottom-up-perspektiv, tilskynde til mellemfolkelige kontakter og fremme interkulturel dialog. Der skal sikres fuld komplementaritet med medlemsstaternes tiltag og tiltag gennemført af Europarådet og UNESCO.

III.   GENNEMFØRELSE

Rådet opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at samarbejde om prioriteterne i arbejdsplanen på kulturområdet, som gennemføres ved en dynamisk rullende dagsorden som fastlagt i kapitel IV og i bilag A. Arbejdsplanen på kulturområdet kræver overvågning fra rådsformandskabets side, og den kan om nødvendigt tilpasses af Rådet i lyset af de opnåede resultater og/eller den politiske udvikling på europæisk plan.

Emner på hvert prioriteret område behandles i flere etaper under anvendelse af passende arbejdsmetoder. Den enkelte etape gennemføres af Kommissionen, Rådet, rådsformandskabet eller en anden interesseret medlemsstat.

Blandt andre kan følgende arbejdsmetoder anvendes: den åbne koordinationsmetode, ad hoc-ekspertgrupper eller kommissionsledede ekspertgrupper, peerlæringsaktiviteter, undersøgelser, konferencer, statusseminarer, det europæiske kulturforum, dialog med civilsamfundet, pilotprojekter, fælles initiativer med internationale organisationer, rådskonklusioner og uformelle møder mellem embedsmænd fra kulturministerierne og, hvis det er hensigtsmæssigt, fra andre ministerier.

Principperne om medlemskabet af og funktionsmåden for grupperne under den åbne koordinationsmetode er anført i bilag B.

Medlemsstaterne og Kommissionen tilskyndes til at formidle resultaterne af arbejdsplanen på kulturområdet bredt og tage hensyn til dem, hvor det er relevant, når de udformer politikker på europæisk og nationalt plan.

IV.   FORANSTALTNINGER

I forbindelse med prioriteterne og arbejdsmetoderne som beskrevet i kapitel II og III vil følgende foranstaltninger blive gennemført.

A.   Bæredygtighed i kulturarven

Emne:

Deltagerorienteret forvaltning

Arbejdsmetoder:

Peerlæringsaktivitet efterfulgt af en konference arrangeret af Kommissionen

Baggrund:

Deltagerorienteret forvaltning er en innovativ, personcentreret og fremadrettet tilgang, der fører til en reel ændring af, hvordan kulturarv forvaltes og værdsættes. Som opfølgning på mødet i gruppen under den åbne koordinationsmetode om deltagerorienteret forvaltning af kulturarven (2016-2017) og det europæiske år for kulturarv 2018 vil eksperter udveksle god praksis gennem peerlæring og drøfte, hvordan deltagerorienterede processer kan støttes. Med hensyn til konventionen om kulturarvens værdi for samfundet (Farokonventionen) bør der tages hensyn til Europarådets knowhow.

Forventede resultater:

Aktiviteterne vil øge netværkssamarbejde og vidensoverførsel på området og på lang sigt bidrage til at fremme deltagerorienteret forvaltning af kulturarven.

Emne:

Tilpasning til klimaændringer

Arbejdsmetoder:

gruppe under den åbne koordinationsmetode, herunder kortlægning

Baggrund:

Med hensyn til Parisaftalen (2015) og FN's mål for bæredygtig udvikling nr. 13 om klimaindsats vil eksperter udpege og udveksle god praksis og innovative foranstaltninger for det historiske miljø i relation til klimaændringer. Oplysninger fra videnskabelige projekter under Horisont 2020 vil blive delt, og EU's aktiviteter, herunder undersøgelsen om beskyttelse af kulturarv mod katastrofer (2018), vil blive opgjort. Der bør sættes særligt fokus på energieffektivitet i historiske bygninger, udformning og omdannelse af kulturlandskabet og kulturarvens sikkerhed under ekstreme klimatiske forhold.

Forventede resultater:

Udvekslingen vil føre til bevidstgørelse og kapacitetsopbygning blandt nationale kulturarvseksperter i forbindelse med kulturarvens bæredygtighed. Deres anbefalinger vil bidrage til drøftelserne og planlægningen af klimaforanstaltninger på europæisk og nationalt plan.

Emne:

Kvalitetsprincipper for kulturarvsinterventioner

Arbejdsmetoder:

Workshop arrangeret af formandskabet og peerlæringsaktivitet samt passende opfølgning

Baggrund:

Som en opfølgning på det europæiske år for kulturarv 2018 og mødet i gruppen under den åbne koordinationsmetode om færdigheder, uddannelse og videnoverførsel: traditionelle og nye kulturarvserhverv (2017-2018) vil eksperter udveksle praktiske eksempler på kulturarvsinterventioner via EU-midler. Da spørgsmålene om genopbygning og autenticitet ikke altid løses tilfredsstillende, er det vigtigt at sikre, at afgørelser om eventuelle ændringer af det historiske miljø er baseret på en grundig vurdering af konsekvenserne og en korrekt forståelse af kulturarvens værdi.

Forventede resultater:

Målet er at udarbejde retningslinjer for den næste generation af EU-midler og sikre, at der indføres kvalitetsstandarder for bevarelse og beskyttelse af kulturarven. Eksperterne vil fremlægge en samlet analyse og anbefalinger vedrørende de kvalitetsprincipper, som skal anvendes i hele interventionsforløbet, og som påvirker det historiske miljø.

Emne:

Alternativ finansiering til kulturarven

Arbejdsmetoder:

Workshopper arrangeret af Kommissionen

Baggrund:

På grund af det store pres på de offentlige budgetter, der er afsat til kulturarv, udvikles der alternative finansieringskilder, fra offentlig-private partnerskaber til anvendelse af lotterier og skattegodtgørelser for donationer. I den forbindelse vil den rolle, som fonde spiller, også blive undersøgt.

Forventede resultater:

Målet er at identificere nye kilder til finansiering til kulturarven og bedste praksis, der kan overføres, for at fremme dens økonomiske bæredygtighed.

B.   Samhørighed og trivsel

Emne:

Social samhørighed

Arbejdsmetoder:

Møde i gruppe under den åbne koordinationsmetode efterfulgt af en konference arrangeret af formandskabet

Baggrund:

Efter at have gennemgået rapporten fra gruppen under den åbne koordinationsmetode om fremme af kulturens bidrag til social integration (2017-2018) vil en opfølgningsgruppe til gruppen under den åbne koordinationsmetode få et nyt mandat til at undersøge specifikke emner af særlig interesse mere indgående, f.eks. behovet for at medtage kulturen som et tværgående spørgsmål inden for bl.a. socialpolitik, sundhedspolitik og lokaludvikling. Efterfølgende vil der blive afholdt en konference for at formidle de resultater, der er opnået, og de erfaringer, der er indhøstet. Om nødvendigt bør der herefter drøftes yderligere skridt.

Forventede resultater:

Målet er at identificere bedste praksis inden for tværsektorielt samarbejde, som har relevante sociale og økonomiske virkninger. Finansieringsmulighederne under programmet Et Kreativt Europa og andre relevante EU-programmer vil blive undersøgt.

Emne:

Arkitektur og bebyggede områder af høj kvalitet for alle

Arbejdsmetoder:

Møde i gruppen under den åbne koordinationsmetode efterfulgt af en konference arrangeret af Østrig og eventuelt rådskonklusioner

Baggrund:

Som anført i Davoserklæringen fra 2018: »Towards a high-quality Baukultur for Europe« spiller kultur en central rolle i det menneskeskabte miljø (som omfatter arkitektur, kulturarv, offentlige rum og landskab). Innovative og inklusive processer til at skabe og bevare kvalitetsarkitektur er nødvendige for at udvikle en integreret tilgang, der bidrager til alle borgeres trivsel. Der vil blive sat fokus på arkitektur som en profession, som omfatter den rette balance mellem kulturelle, sociale, økonomiske, miljømæssige og tekniske aspekter til fælles bedste. Tværfaglige og deltagerorienterede forvaltningsmodeller, der bidrager til social inklusion og bæredygtig udvikling af kvarterer, vil blive analyseret.

Forventede resultater:

Udveksling af erfaringer og succeshistorier vil bidrage til at identificere bedste praksis. Der kan etableres synergier med strukturfondene, EU's dagsorden for byerne og dets nye partnerskab om kultur og kulturarv samt med FN's 2030-dagsorden og OECD's projekt om kulturbaseret regional produktivitet og trivsel.

Emne:

Forståelse af et digitalt publikum

Arbejdsmetoder:

Kommissionsledet ekspertgruppe

Baggrund:

Digitale teknologier giver kulturinstitutioner mulighed for at udvikle interaktive forbindelser med forskellige publikumsgrupper. For at kunne udnytte disse muligheder skal organisationerne forstå deres digitale publikum bedre. Som opfølgning på mødet i gruppen under den åbne koordinationsmetode (2015-2016) og Rådets konklusioner om fremme af adgang til kultur via digitale midler med fokus på publikumsudvikling (2017) vil en kommissionsledet ekspertgruppe undersøge innovative værktøjer og udvikle retningslinjer for indsamling og forvaltning af data om digitalt publikum.

Forventede resultater:

Frivillige retningslinjer bør tjene som inspirationskilde for kulturinstitutioner og hjælpe dem med at tilpasse sig det digitale miljø under stadig forandring. Med mere brugerorienterede tjenester vil institutionerne uddybe forholdet til deres nuværende publikum og nå ud til et nyt.

Emne:

Den unge kreative generation

Arbejdsmetoder:

Konference arrangeret af formandskabet og eventuelt rådskonklusioner, opfølgning skal drøftes

Baggrund:

Fra en tidlig alder fremmer både kultur og uddannelse udviklingen af kreative færdigheder og kritisk tænkning. Digitaliseringen former nye modeller for adgang til kultur, personlig genfortolkning og selvudfoldelse og vækker stor interesse blandt unge og inddrager dem som et aktivt publikum. Der er et voksende behov for en mere strategisk tilgang til unges deltagelse i kulturlivet for at fremme deres kreativitet og udvikle færdigheder, der er vigtige for deres fremtidige beskæftigelsesegnethed, aktive medborgerskab og sociale inklusion.

Forventede resultater:

Policyanbefalingerne vil tage sigte på at fremme unges kreativitet og innovationspotentiale i den digitale tidsalder.

Emne:

Medborgerskab, værdier og demokrati

Arbejdsmetoder:

Konference arrangeret af formandskabet efterfulgt af en undersøgelse

Baggrund:

Deltagelse i kunst og kultur fremmer aktivt medborgerskab, åbenhed, nysgerrighed og kritisk tænkning og fører derved til en styrkelse af demokratiet. En undersøgelse vil kortlægge kulturens betydning for disse aspekter og indsamle eksempler. Samarbejde med Europarådet bør overvejes, og anvendelsen af indikatorrammen for kultur og demokrati i EU-sammenhæng skal undersøges.

Forventede resultater:

Undersøgelsen vil bidrage til evidensbaserede policyforanstaltninger og øge bevidstheden om kulturens betydning for samfundet og demokratiet.

C.   Et økosystem, der støtter kunstnere, fagfolk inden for den kulturelle og kreative sektor og europæisk indhold

Emne:

Status og arbejdsvilkår for kunstnere og fagfolk inden for den kulturelle og kreative sektor

Arbejdsmetoder:

Undersøgelse efterfulgt af et møde i en gruppe under den åbne koordinationsmetode

Baggrund:

Undersøgelsen bør omfatte karriereforløb, herunder iværksætteri, indtægters art, påvirkning af markedet, adgang til finansiering, social sikring og grænseoverskridende mobilitet. Som opfølgning bør en gruppe under den åbne koordinationsmetode analysere resultaterne, udveksle god praksis i medlemsstaterne og udarbejde policyanbefalinger.

Forventede resultater:

Målet er at forbedre viden om arbejdsbetingelserne for kunstnere og fagfolk inden for den kulturelle og kreative sektor i Europa og at modtage policyrådgivning om udformning af et gunstigt miljø.

Emne:

Kunstnerisk frihed

Arbejdsmetoder:

Workshop arrangeret af Kommissionen efterfulgt af en mulig konference sammen med andre relevante EU-agenturer og internationale organisationer

Baggrund:

I henhold til EU's charter om grundlæggende rettigheder og UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed er kunstnerisk frihed afgørende for demokratiske samfund. Kunst kan bidrage til at overvinde hindringer forbundet med race, religion, køn, alder, nationalitet, kultur og identitet ved at præsentere en modnarrativ og anfægte gængse narrativer og perspektiver. Udviklingstendenser og udfordringer i forbindelse med kunstnerisk frihed vil blive drøftet.

Forventede resultater:

Målet er at drøfte specifikke erfaringer på dette område for at øge bevidstheden om relevansen heraf.

Emne:

Samproduktioner i den audiovisuelle sektor

Arbejdsmetoder:

Konference arrangeret af formandskabet og eventuelt rådskonklusioner efterfulgt af et møde i en gruppe under den åbne koordinationsmetode

Baggrund:

Ifølge Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium sælges der tre gange så mange billetter til europæiske samproduktioner som til nationale film. Samproduktioner får den europæiske industri til at vokse ved at styrke dens position i Europa og på vigtige internationale markeder. Nationale fonde og europæiske programmer (som f.eks. Et Kreativt Europa, Media og Eurimages) sætter øget fokus på potentialet i samproduktioner, både for spillefilm og TV-produktioner, herunder bilateral samproduktion og samudvikling mellem europæiske lande og samproduktion med ikkeeuropæiske lande. Dette potentiale skal også undersøges for så vidt angår udviklingen af forskellige publikumsgrupper.

Forventede resultater:

For at fremme samproduktioner vil der blive udarbejdet policyanbefalinger og incitamenter til samproduktioner inden for de retlige rammer og audiovisuelle støtteordninger.

Emne:

Mangfoldighed og konkurrenceevnen i musikbranchen

Arbejdsmetoder:

Konferencer arrangeret af formandskabet, workshopper arrangeret af Kommissionen og eventuelt rådskonklusioner

Baggrund:

Den digitale omstilling, navnlig streaming af musik, og øget konkurrence fra globale aktører har ført til grundlæggende ændringer i den måde, hvorpå musik skabes, produceres, udføres, distribueres, forbruges og omsættes til penge. Baseret på aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af »Musik sætter Europa i bevægelse«, vil eksperter udveksle oplysninger om offentlige politikker til fremme af kunstneres mobilitet og udbredelse af lokalt repertoire i og uden for Europa.

Forventede resultater:

Målet er at identificere bedste praksis, der kan overføres, og drøfte hensigtsmæssige policyforanstaltninger på europæisk og nationalt plan.

Emne:

Flersprogethed og oversættelse

Arbejdsmetoder:

Møde i gruppe under den åbne koordinationsmetode efterfulgt af en konference arrangeret af formandskabet

Baggrund:

I et flersproget miljø er oversættelse nøglen til en bredere adgang til europæisk indhold. For at bygge på Europas sproglige mangfoldighed som et aktiv og fremme en bedre udbredelse af europæiske værker vil eksisterende støttemekanismer for oversættelse på europæisk og nationalt plan blive vurderet. Da digitaliseringen har en stor indvirkning på den sproglige mangfoldighed og på oversættelseserhvervet, vil deres behov på dette område også blive behandlet.

Forventede resultater:

Eksperter vil udveksle bedste praksis for støtte til oversættelse i bog- og forlagsbranchen såvel som i andre kulturelle og kreative brancher og anbefale konkrete foranstaltninger under programmet Et Kreativt Europa for at fremme sproglig mangfoldighed og udbredelse af værker.

Emne:

Finansiering og innovation

Arbejdsmetoder:

Uformelt møde mellem kulturministrene efterfulgt af statusseminarer arrangeret af Kommissionen

Baggrund:

Efter møderne i grupperne under den åbne koordinationsmetode om adgang til finansiering for kulturelle og kreative sektorer (2014-2015) og udvikling af iværksætter- og innovationspotentialet i de kulturelle og kreative sektorer (2016-2017) samt Rådets konklusioner om kulturelle og kreative krydsninger for at stimulere innovation, økonomisk bæredygtighed og social integration (2015) er der behov for en statusopgørelse for at vurdere gennemførelsen af disse anbefalinger.

Forventede resultater:

Eksperter vil gennemgå, hvad der allerede er blevet gennemført, og drøfte foranstaltninger med henblik på det fremtidige arbejde på europæisk plan.

D.   Ligestilling mellem kønnene

Emne:

Ligestilling mellem kønnene i de kulturelle og kreative sektorer

Arbejdsmetoder:

Kortlægning og møde i gruppe under den åbne koordinationsmetode eventuelt efterfulgt af rådskonklusioner

Baggrund:

Kortlægning foretaget af Kommissionen vil undersøge situationen for kvindelige kunstnere og fagfolk inden for den kulturelle sektor (f.eks. bekæmpelse af kønsstereotyper og seksuel chikane, adgang til ressourcer, repræsentation i beslutningstagende stillinger og lønforhold). Sideløbende hermed vil medlemsstaterne udveksle oplysninger om nationale forhold og god praksis. Gruppen under den åbne koordinationsmetode vil identificere de vigtigste hindringer og foreslå en række konkrete foranstaltninger. Som et næste skridt kan Rådet vedtage konklusioner, der fokuserer på udvalgte målsætninger og foranstaltninger.

Forventede resultater:

Målet er at øge kendskabet til ligestilling mellem kønnene i de kulturelle og kreative sektorer på politisk, administrativt og praktisk plan og foreslå konkrete foranstaltninger under programmet Et Kreativt Europa.

E.   Internationale kulturelle forbindelser

Emne:

Strategisk tilgang til EU's internationale kulturelle forbindelser

Arbejdsmetoder:

Møder i Kulturudvalget (CAC) og/eller andre passende fora med deltagelse af EU-Udenrigstjenesten og ansatte i udenrigsministerierne og andre relevante ministerier, ekspertmøder og en konference arrangeret af formandskabet.

Baggrund:

For at videreføre Gruppen af Formandskabets Venners arbejde (2017/18) om samme emne vil Rådet blive opfordret til at reagere på den fælles meddelelse fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten »En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser« (2016) ved at identificere fælles strategiske principper, mål og prioriteter for EU-tilgangen, afklare de involverede aktørers roller og foreslå områder, hvor fælles handling på europæisk plan er mest relevant.

Forventede resultater:

Under hensyntagen til denne opgaves horisontale karakter er målet at bringe eksperter fra forskellige sektorer sammen (f.eks. kultur, udenrigspolitik, migration, udviklingssamarbejde, told- og erhvervspolitikker) for at udvikle en fælles strategisk EU-tilgang til internationale kulturelle forbindelser efterfulgt af konkrete handlinger til dens gennemførelse.

Bilag A

Vejledende tidsplan for arbejdsplanen på kulturområdet 2019-2022

Prioritet

Emner

2019

2020

2021

2022

Første halvår

Andet halvår

Første halvår

Andet halvår

Første halvår

Andet halvår

Første halvår

Andet halvår

A.

Bæredygtighed i kulturarven

Deltagerorienteret forvaltning

peerlæring

konference

 

 

 

 

 

Tilpasning til klimaændringer

 

 

 

gruppe under den åbne koordinationsmetode

 

Kvalitetsprincipper

konference arrangeret af formandskabet

peerlæring

 

 

 

 

 

Alternativ finansiering

 

 

workshop

 

workshop

 

 

 

B.

Samhørighed og trivsel

Social samhørighed

gennemgang rapport fra gruppe under den åbne koordinationsmetode 2017-2018

gruppe under den åbne koordinationsmetode

gennemgang rapport fra gruppe under den åbne koordinationsmetode, konference arrangeret af formandskabet

 

 

 

Arkitektur og bebyggede områder af høj kvalitet

 

 

gruppe under den åbne koordinationsmetode

konference

evt. rådskonklusioner

 

Forståelse af et digitalt publikum

 

 

kommissionsledet ekspertgruppe

gennemgang af ekspertrapporten

Den unge kreative generation

konference arrangeret af formandskabet, evt. rådskonklusioner

 

 

 

 

 

 

 

Medborgerskab, værdier og demokrati

 

konference arrangeret af formandskabet

 

undersøgelse

 

C.

Et økosystem, der støtter kunstnere, fagfolk inden for den kulturelle og kreative sektor og europæisk indhold

Kunstneres status og arbejdsvilkår

 

undersøgelse

gruppe under den åbne koordinationsmetode

Kunstnerisk frihed

 

 

workshop

 

evt. konference

 

 

 

Audiovisuelle samproduktioner

konference arrangeret af formandskabet, evt. rådskonklusioner

gruppe under den åbne koordinationsmetode

gennemgang rapport fra gruppe under den åbne koordinationsmetode

 

 

 

Musik

konference arrangeret af formandskabet

 

workshop

workshop

konference arrangeret af formandskabet, evt. rådskonklusioner

 

 

 

Flersprogethed og oversættelse

 

 

gruppe under den åbne koordinationsmetode

gennemgang rapport fra gruppe under den åbne koordinationsmetode

konference arrangeret af formandskabet

 

Finansiering og innovation

uformelt møde mellem kulturministrene

statusseminar

 

statusseminar

 

 

 

D.

Ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene

kortlægning og gruppe under den åbne koordinationsmetode

gennemgang rapport fra gruppe under den åbne koordinationsmetode, evt. rådskonklusioner

 

 

 

 

E.

Internationale kulturelle forbindelser

Strategisk tilgang

 

vedtagelse strategisk tilgang

 

 

 

konference arrangeret af formandskabet

 

 

Bilag B

Principper vedrørende de grupper under den åbne koordinationsmetode, som medlemsstaterne har nedsat som led i arbejdsplanen på kulturområdet 2019-2022

Medlemskab

Medlemsstaternes deltagelse i grupperne under den åbne koordinationsmetode sker på frivillig basis, og de kan til enhver tid tilslutte sig dem.

Medlemsstater, som er interesserede i at deltage, udnævner eksperter som medlemmer af en gruppe under den åbne koordinationsmetode. Medlemsstaterne sørger for, at disse eksperter har praktisk erfaring inden for det pågældende område på nationalt plan. De udnævnte eksperter skal sørge for effektiv kommunikation med de kompetente nationale myndigheder. Kommissionen koordinerer procedurerne for udnævnelse af eksperter.

Hver gruppe under den åbne koordinationsmetode kan beslutte at indbyde uafhængige eksperter, repræsentanter for civilsamfundet og repræsentanter for europæiske tredjelande til at bidrage til arbejdet. Sådanne deltagere kan også tilføjes for hele arbejdsperioden, idet deres medlemskab dog skal godkendes enstemmigt af gruppen under den åbne koordinationsmetode.

Mandat

Mandatet for hver gruppe under den åbne koordinationsmetode udarbejdes endeligt i Kulturudvalget på grundlag af et udkast til mandat, som Kommissionen foreslår i overensstemmelse med kapitel IV.

Arbejdsprocedurer

Grupperne under den åbne koordinationsmetode koncentrerer sig om at levere konkrete og brugbare resultater vedrørende det ønskede emne.

Hver gruppe under den åbne koordinationsmetode udarbejder sit arbejdsskema i henhold til nærværende arbejdsplan på kulturområdet.

Hver gruppe under den åbne koordinationsmetode har ansvaret for at udpege sin formand eller medformænd på det første møde i ekspertgruppen.

Kommissionen vil sørge for ekspertise og logistikbistand til arbejdet i grupperne under den åbne koordinationsmetode. Den bistår så vidt muligt også grupperne under den åbne koordinationsmetode på enhver anden hensigtsmæssig måde (herunder med et indledende møde og undersøgelser vedrørende deres respektive aktivitetsområde).

For at støtte udvekslingen af god praksis kan møder i grupperne under den åbne koordinationsmetode, herunder studiebesøg, også finde sted efter indbydelse fra en medlemsstat.

Rapportering og information

Formændene for grupperne under den åbne koordinationsmetode aflægger rapport til Kulturudvalget om, hvordan arbejdet skrider frem, og hvilke resultater der er opnået. Hvis det er relevant, vil Kulturudvalget udstikke yderligere retningslinjer til grupperne under den åbne koordinationsmetode for at sikre det ønskede resultat inden for den fastsatte tidsramme.

Dagsordener for og referater af møder i grupperne under den åbne koordinationsmetode vil blive tilgængelige for alle medlemsstater, uanset omfanget af deres deltagelse.

De endelige rapporter fra grupperne under den åbne koordinationsmetode vil blive offentliggjort, og Kommissionen bør sørge for oversættelse af resuméer til alle officielle EU-sprog.


BILAG II

De vigtigste politiske referencer (1)

Meddelelse fra Kommissionen af 22. maj 2018 om en ny europæisk kulturdagsorden (COM(2018) 267 final)

Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om arbejdsplanen på kulturområdet 2015-2018 (EUT C 463 af 23.12.2014, s. 4) og konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om ændring af arbejdsplanen på kulturområdet (2015-2018) for så vidt angår prioriteten vedrørende interkulturel dialog (EUT C 417 af 15.12.2015, s. 44)

Det Europæiske Råds konklusioner af 14. december 2017 (EUCO 19/1/17 REV 1)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med særligt fokus på artikel 8, 10 og 167 i TEUF (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 13)

Rådets konklusioner om en strategisk EU-tilgang til internationale kulturelle forbindelser (EUT C 189 af 15.6.2017, s. 38)

Rådets konklusioner om kulturelle og kreative krydsninger for at stimulere innovation, økonomisk bæredygtighed og social integration (EUT C 172 af 27.5.2015, s. 13)

Rådets konklusioner om kulturforvaltning (EUT C 393 af 19.12.2012, s. 8)

Rådets konklusioner om fremme af adgang til kultur via digitale midler med fokus på publikumsudvikling (EUT C 425 af 12.12.2017, s. 4)

Rådets konklusioner om behovet for at fremhæve kulturarven i alle politikker i EU (EUT C 196 af 8.6.2018, s. 20)

Council of Europe Recommendation of the Committee of Ministers to member States on gender equality in the audiovisual sector (CM/Rec(2017)9)

Debat om uddannelse og kultur under ledernes dagsorden den 17. november 2017 in Göteborg, herunder meddelelsen fra Kommissionen om styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur (COM(2017) 673 final)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/864 af 17. maj 2017 om et europæisk år for kulturarv (2018) (EUT L 131 af 20.5.2017, s. 1).

Fælles meddelelse fra Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil: En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser (JOIN(2016) 29 final)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 221) og Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) (COM(2018) 366 final)

Rapport fra Kommissionen om gennemførelsen og relevansen af arbejdsplanen på kulturområdet 2015-2018

Rapport fra Gruppen af Formandskabets Venner om visse elementer i den fremtidige strategiske EU-tilgang til internationale kulturelle forbindelser (9952/18)

Romerklæringen af 25. marts 2017

UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed (2005)

UNESCO: Re|Shaping Cultural Policies. Advancing creativity for development. 2005 Convention Global Report (2018)

FN's resolution »Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development« (2015)


(1)  I alfabetisk rækkefølge.


Top