EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG1219(01)

Rådets konklusioner om styrkelse af europæisk indhold i den digitale økonomi

ST/14986/2018/INIT

OJ C 457, 19.12.2018, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 457/2


Rådets konklusioner om styrkelse af europæisk indhold i den digitale økonomi

(2018/C 457/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som minder om den politiske baggrund for dette spørgsmål, jf. bilaget (1),

ANERKENDER, AT:

1.

de sektorer, der producerer og distribuerer indhold, herunder indhold og produktioner fra medierne (med audiovisuelt og trykt indhold samt onlineindhold) og andre kulturelle og kreative sektorer, er hovedelementer i Europas sociale og økonomiske udvikling. Kvaliteten og mangfoldigheden af europæisk indhold kendetegner den europæiske identitet og er afgørende for demokrati og social inklusion samt for levende og konkurrencedygtige medier og kulturelle og kreative industrier i Europa. Disse sektorer styrker også Europas bløde magt på verdensplan. Med deres afsmittende virkning fremmer de innovation, kreativitet og velstand på andre områder;

2.

digitale teknologier og onlineteknologier er en enorm mulighed for at fremme en ny tidsalder for europæisk kreativitet. De gør det også muligt at øge adgangen til europæisk kulturelt indhold og bevare, fremme og formidle vores europæiske kulturarv, f.eks. ved hjælp af virtual reality. Med de digitale teknologier kan alle aktører opnå nye kompetencer og ny viden, udvikle nye tjenester, produkter og markeder og nå ud til et nyt publikum. Onlineplatforme, navnlig de sociale medier og videodelingsplatforme, giver adgang til et enormt bredt udvalg af indhold, navnlig fra tredjeparter, for utallige brugere i Den Europæiske Union og i hele verden;

3.

anvendelsen af digitale teknologier og onlineteknologier medfører samtidig udfordringer for de indholdsproducerende og -distribuerende sektorer i Europa som helhed. Alle aktører må tilpasse deres forretningsstrategier, udvikle nye kompetencer, øge deres viden, nytænke deres organisationsstruktur og vurdere deres finansierings- og produktions-/distributionsmodeller. Større anvendelse af data påvirker i stigende grad alle led i værdikæderne. Denne udvikling har også overordentlig stor indflydelse på brugernes forventninger og adfærd;

4.

den digitale omstilling i betydelig grad er blevet formet af de globale onlineplatforme. Ikke mindst de algoritmedrevne forretningsmodeller for disse onlineplatforme, der tilbyder kulturelt og kreativt indhold, herunder medieindhold, og som er baseret på personlig distribution af indhold og reklamer, der er målrettet mod brugerne, har rejst spørgsmål om gennemsigtighed, desinformation, mediepluralisme, beskatning, aflønning af indholdsskabere, beskyttelse af privatlivets fred, promovering af indhold og kulturel mangfoldighed;

5.

det er hensigtsmæssigt at fremhæve følgende politiske prioriteter på Den Europæiske Unions dagsorden:

A.

Fremme af mangfoldighed, synlighed og innovation

B.

Skabelse af lige vilkår

C.

Styrkelse af tilliden til oplysninger og kilder

D.

Forbedring af færdigheder og kompetencer;

6.

Rådet i lyset af ovennævnte udvikling og under hensyntagen til borgernes interesser må reagere på en omfattende måde og uden, at det berører igangværende forhandlinger om lovgivningsforslag og om den næste flerårige finansielle ramme;

A.   Fremme af mangfoldighed, synlighed og innovation

UNDERSTREGER, AT:

7.

mediepluralisme er vigtig for at sikre, at borgerne har adgang til en række forskellige oplysninger og synspunkter. Grænseoverskridende samarbejde blandt mediebranchens aktører kan bidrage til at opnå en kritisk masse og nå ud til et bredere publikum. En uforholdsmæssig stor koncentration af de indholdsproducerende og -distribuerende sektorer kan true borgernes adgang til forskelligt indhold;

8.

de digitale teknologier kan potentielt give lettere grænseoverskridende adgang, både i og uden for Europa, til medier og kulturelt og kreativt indhold på forskellige sprog, f.eks. gennem oversættelse eller undertekster. Platforme, der er aktive på medieområdet og inden for de kulturelle industrier i Europa, kan yde et væsentligt bidrag, enten ved at give adgang til europæisk indhold eller ved selv at levere indhold eller producere nyt europæisk indhold;

9.

målet med det reviderede direktiv om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) er en yderligere styrkelse af europæisk audiovisuelt indhold, navnlig ved at fastsætte krav om andelen af europæiske produktioner i on-demand-kataloger og om disse produktioners fremtrædende plads hos on-demand-tjenester. Mediaprogrammet under Et kreativt Europa ledsager AVMS-direktivet ved at støtte udbredelse og fremme af ikkenationale audiovisuelle produktioner i hele Europa;

10.

passende nationale støtteinstrumenter og EU-støtteinstrumenter kan spille en vigtig rolle i de indholdsproducerende og -distribuerende sektorers digitale omstilling;

11.

de indholdsproducerende sektorer skal være mere inkluderende og bør levere en alsidig vifte af synspunkter og perspektiver for at øge synligheden af det alsidige europæiske medieindhold og kulturelle og kreative indhold og nå ud til et bredere publikum;

12.

public service-medieorganisationer skal opretholde et højt og stabilt niveau for journalistiske standarder og investeringer i europæisk indhold af høj kvalitet og fortsætte med at udvikle innovative måder at levere dette indhold til offentligheden på;

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE OG KOMMISSIONEN TIL INDEN FOR DERES RESPEKTIVE KOMPETENCEOMRÅDER AT:

13.

tilskynde til udvikling af konkurrencedygtige europæiske platforme, der giver adgang til europæisk indhold, og fremme oprettelsen og brugen af en onlinefortegnelse over europæiske film;

14.

fremme og støtte initiativer og ikkeindgribende værktøjer, alt efter hvad der er relevant, som tilskynder til at synliggøre og give adgang til det bredest mulige spektrum af europæisk indhold og europæiske produktioner, herunder indhold fra små lande og på mindre udbredte sprog samt indhold af generel interesse;

15.

fremme samarbejde mellem public service-medier og private medieudbydere, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, som et middel til at sætte de europæiske aktører i stand til bedre at konkurrere med globale spillere og sikre produktion af og adgang til europæisk indhold i en onlineverden;

16.

anerkende, at onlineplatforme ligesom alle andre aktører skal agere i overensstemmelse med reglerne og bestemmelserne i de markedssektorer, hvor de leverer deres tjenester;

17.

støtte indholdsproducerende og -distribuerende sektorer yderligere med hensyn til adgang til finansielle midler og anerkende samproduktionens rolle. Hvor det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med EU-retten, kan et kombineret system af statslige incitamenter, private finansieringskilder (f.eks. risikokapital og crowdfunding) og offentlig finansiering bidrage til en dynamisk europæisk indholdsindustri;

18.

fremme innovative tilgange inden for publikumsudvikling og bevidstgøre om vigtigheden af at indsamle og behandle data på en pålidelig måde, navnlig i overensstemmelse med EU-lovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred, som muliggør en bedre forståelse af målgruppernes behov og forventninger og beriger skabelsesprocessen;

19.

øge den sociale mangfoldighed i den indholdsproducerende sektor og øge ligestillingen mellem kønnene med hensyn til beskæftigelse, rimelig aflønning og synlighed og tilskynde til uafhængig forskning, herunder regelmæssig indsamling af sammenlignelige data om andelen af kvinder i skabelses-, produktions- og distributionsprocessen;

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL AT:

20.

fortsætte med at støtte og regelmæssigt evaluere mediepluralismeovervågningsværktøjet til vurdering af trusler mod mediepluralismen i EU i det digitale miljø;

21.

overveje onlineforretningsmodellernes stigende betydning i forbindelse med produktion og formidling af indhold og deres betydning for mediepluralisme;

B.   Skabelse af lige vilkår

UNDERSTREGER, AT:

22.

beskatningssystemet bør sikre, at alle virksomheder betaler deres rimelige andel af skat, og at der er lige vilkår på verdensplan med henblik på at imødegå de udfordringer, som den digitale omstilling af økonomien stiller;

23.

der er igangværende drøftelser og overvejelser om, hvordan behovene i det fremtidige økosystem for digitale medier og kulturelt og kreativt indhold, herunder forbrugernes behov, kan imødekommes. Det vedrører navnlig en hensigtsmæssig definition af onlinemarkeder og hensyntagen til nye, potentielt relevante konkurrencefaktorer som big data, algoritmer og kunstig intelligens;

24.

anvendelsesområdet for det reviderede direktiv om audiovisuelle medietjenester er blevet udvidet for at sikre, at kvalitative regler om reklamer, beskyttelse af mindreårige mod skadeligt indhold og beskyttelse af offentligheden mod hadefuld tale og indhold, som udgør en strafbar handling, også gælder for audiovisuelt indhold, der distribueres af videodelingsplatforme;

25.

den indholdsproducerende sektor har brug for sammenlignelige statistikker og dataanalyser;

26.

der er en række forskellige onlineplatforme, som tilbyder forskellige funktioner og tjenester. Nogle af dem samler oplysninger og giver mulighed for søgning, andre giver adgang til, hoster og indekserer indhold og tjenester, der er udformet og/eller drives af tredjeparter, og andre igen formidler salg af varer og tjenester (herunder audiovisuelle tjenester). De kan udføre flere funktioner parallelt og kan også rangordne eller på anden måde påvirke indholdets tilgængelighed og synlighed;

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE OG KOMMISSIONEN TIL INDEN FOR DERES RESPEKTIVE KOMPETENCEOMRÅDER AT:

27.

anerkende relevansen af de igangværende drøftelser i Rådet vedrørende beskatning af den digitale økonomi;

28.

fremme retfærdighed ved at sikre, at onlineplatforme er gennemsigtige med hensyn til deres vilkår og betingelser, deres performanceoplysninger med hensyn til de produktioner, som de distribuerer, listeparametre, rangordningspraksis og deres reklamepraksis, som er integreret i deres tjeneste, uden at de derved krænker forretningshemmeligheder;

29.

tilskynde til rimelige vederlag i hele den digitale værdikæde;

30.

fortsætte arbejdet med at skabe vilkår, hvor skabere af europæisk indhold, herunder branchefolk på kultur- og medieområdet, kan udnytte mulighederne i den digitale økonomi;

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL AT:

31.

fortsætte sin indsats for at sikre lige vilkår i de europæiske indholdssektorer, hvor onlineplatforme er aktive, idet der tages hensyn til de enkelte platformsstørrelser og -typer;

32.

overveje, i lyset af udviklingen inden for økosystemet for digitale medier og kulturelt og kreativt indhold, hvordan enhver konkurrenceforvridning kan undgås;

33.

fortsætte overvejelserne sammen med medlemsstaterne om, hvordan retssikkerheden vedrørende onlineplatformenes aktiviteter sikres i økosystemet for digitale medier og kulturelt og kreativt indhold, bl.a. i lyset af e-handelsdirektivet;

C.   Styrkelse af tilliden til oplysninger og kilder

UNDERSTREGER, AT:

34.

professionelle medier på baggrund af fragmenterede informationslandskaber og trusler mod den nationale sikkerhed spiller en central rolle i produktionen, formidlingen og kontrollen af oplysninger og dermed er uundværlige i den offentlige debat. I denne forbindelse spiller uafhængige public service-medier fortsat en afgørende rolle i forbindelse med at sikre demokrati, pluralisme, social sammenhængskraft og kulturel og sproglig mangfoldighed. Desuden leverer mange private medieaktører indhold, som også er i offentlighedens interesse. Rådet understreger i denne forbindelse både vigtigheden af borgernes mediekendskab og kildekritik og noterer sig Kommissionens meddelelse om desinformation;

35.

mediepluralisme, som afhænger af en spredning af medieejerskabet og et bredt udvalg af indhold samt uafhængig journalistik, er afgørende for at imødegå udbredelsen af desinformation og sikre, at de europæiske borgere er velinformerede. Samarbejde og alliancer i disse sektorer kan have positive virkninger for deres aktører, hvad angår økonomisk levedygtighed og konkurrenceevne i en global kontekst;

36.

Rådet bemærker Kommissionens indsats for at bekæmpe ulovligt indhold på nettet og ulovlig distribution af indhold, idet indhold i stigende grad distribueres via onlineplatforme;

37.

sikre arbejdsvilkår for journalister er afgørende i et medielandskab under forandring for at sikre en professionel og uafhængig journalistik;

38.

whistleblowere er vigtige for journalisternes og den uafhængige presses muligheder for at arbejde og fungere som offentlighedens vagthund;

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE OG KOMMISSIONEN TIL INDEN FOR DERES RESPEKTIVE KOMPETENCEOMRÅDER AT:

39.

styrke det europæiske medieøkosystem for at sikre en holdbar produktion og synlighed af professionelt journalistisk indhold som en måde til at give borgerne indflydelse, beskytte demokratiet og effektivt bekæmpe udbredelsen af desinformation;

40.

sikre effektiv beskyttelse af journalister og andre medieaktører samt deres kilder, bl.a. inden for undersøgende journalistik;

41.

fremme professionel journalistik i alle medlemsstaterne og tilskynde til grænseoverskridende journalistik gennem udvikling af kompetencer, uddannelse og udvikling af ny teknologi til nyhedsmedier;

42.

fremme uafhængig journalistik og beskytte journalister mod utilbørlig indflydelse;

43.

fremme lovlig distribution af indhold og tage vigtigheden af at reducere ulovlig distribution og uautoriseret brug af kreativt indhold i betragtning;

44.

sikre øget adgang til og fri udveksling af oplysninger til gavn for medierne og offentligheden og dermed forbedre gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning og mediernes frihed og give borgerne mulighed for at udnytte deres ytringsfrihed;

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL AT:

45.

fortsætte sin støtte til projekter, der overvåger mediefrihed og mediepluralisme og yder retlig og praktisk bistand til truede journalister og medieudøvere;

46.

fortsætte den regelmæssige overvågning af kodeksen om desinformation og orientere medlemsstaterne om virkningen af dens gennemførelse, navnlig med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2019;

47.

forbedre gennemsigtigheden og forudsigeligheden af statsstøtte i forbindelse med de digitale medier og det kulturelle og kreative økosystem og stille et brugervenligt onlineregister til rådighed med henvisning til de gældende regler for statsstøtte og relevant retspraksis;

D.   Forbedring af færdigheder og kompetencer

UNDERSTREGER, AT:

48.

ny udvikling skaber behov for nye kapaciteter. Mediekendskab er en afgørende faktor for både brugere og indholdsskabere. Samtidig skal branchefolk på indholdsområdet være i besiddelse af en blanding af kreative og digitale kompetencer samt iværksætterkompetencer, så de kan udnytte eksisterende og nye teknologier optimalt;

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE OG KOMMISSIONEN TIL INDEN FOR DERES RESPEKTIVE KOMPETENCEOMRÅDER AT:

49.

fremme og støtte mediekendskab og digitale færdigheder med henblik på at udvikle en kritisk tilgang hos borgerne over for distribueret eller promoveret medieindhold og tilskynde til yderligere undervisning i mediekendskab og digitale færdigheder blandt mediefolk;

50.

tilpasse uddannelses-, kompetence- og promoveringsprogrammer, så de er i bedre overensstemmelse med anvendelsen af både gamle og nye medier og teknologier, som f.eks. principperne for kvalitetsjournalistik, visuelle færdigheder, kunstig intelligens, blockchainteknologi, virtual reality og dataanalyse. Sikring af vilkår for både medieforskning af høj kvalitet og journalistisk uddannelse er afgørende faktorer i forbindelse med opretholdelsen af et europæisk medielandskab af høj kvalitet;

51.

etablere en struktureret dialog mellem studerende, akademikere og industrien med henblik på at fremme innovation i de indholdsproducerende sektorer og udnytte potentialet i kreativitet og kulturel mangfoldighed til innovation;

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL AT:

52.

forbedre mediekendskabet gennem støtte til uddannelsesinitiativer rettet mod både studerende og professionelle undervisere og andre fagfolk som f.eks. bibliotekarer og journalister og gennem målrettede oplysningskampagner i civilsamfundet.

(1)  Bilaget anfører de relevante dokumenter, der vedrører de pågældende spørgsmål (meddelelser fra Kommissionen, lovgivningsmæssige retsakter, Rådets konklusioner osv.).


BILAG

Rådets konklusioner

Rådets konklusioner om europæisk audiovisuel politik i den digitale tidsalder af 3.12.2014, 2014/C 433/02

Rådets konklusioner om kulturelle og kreative krydsninger for at stimulere innovation, økonomisk bæredygtighed og social integration af 27.5.2015, 2015/C 172/13

Rådets konklusioner om udvikling af mediekendskab og kritisk tænkning gennem uddannelse af 14.6.2016, 2016/C 212/05

Rådets konklusioner om fremme af adgang til kultur via digitale midler med fokus på publikumsudvikling, 12.12.2017, 2017/C 425/04

Lovgivningsmæssige retsakter

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»Direktivet om elektronisk handel«), 8.6.2000, 2000/31/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet, 22.5.2001, 2001/29/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), 10.3.2010, 2010/13/EU

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020), 11.12.2013, nr. 1295/2013

Meddelelser og henstillinger fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen En strategi for et digitalt indre marked i EU, 6.5.2015, COM(2015) 192 final

Meddelelse fra Kommissionen Onlineplatforme og det digitale indre marked Muligheder og udfordringer for Europa, 25.5.2016, COM(2016) 288 final

Meddelelse fra Kommissionen Bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet — Større ansvar for onlineplatforme, 28.9.2017, COM(2017) 555 final

Kommissionens henstilling om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet, 1.3.2018, (EU) 2018/334

Meddelelse fra Kommissionen Kunstig intelligens for Europa, 25.4.2018, COM(2018) 237 final

Meddelelse fra Kommissionen Bekæmpelse af desinformation på internettet: en europæisk tilgang, 26.4.2018, COM(2018) 236 final

Meddelelse fra Kommissionen En ny europæisk kulturdagsorden, 22.5.2018, COM(2018) 267 final

Internationale aftaler

UNESCO's konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, 20.10.2005


Top