Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1205(02)

Meddelelse fra Kommissionen offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag AT.40049 — Mastercard II

C/2018/8195

OJ C 438, 5.12.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 438/11


Meddelelse fra Kommissionen offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag AT.40049 — Mastercard II

(2018/C 438/04)

1.   Indledning

(1)

I henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (1) kan Kommissionen — når den agter at træffe en afgørelse, hvorefter en overtrædelse kræves bragt til ophør, og de deltagende virksomheder tilbyder at afgive tilsagn, der imødekommer de betænkeligheder, som Kommissionen har underrettet dem om i sin foreløbige vurdering — ved afgørelse gøre disse tilsagn bindende for virksomhederne. En sådan afgørelse kan vedtages for en bestemt periode, og i afgørelsen konkluderes det, at der ikke længere er grund til, at Kommissionen griber ind. I henhold til samme forordnings artikel 27, stk. 4, skal Kommissionen forinden offentliggøre et kort resumé af sagen og hovedindholdet af de afgivne tilsagn. Interesserede parter kan fremsætte bemærkninger hertil inden for en af Kommissionen fastsat frist.

2.   Resumé af sagen

(2)

Den 9. juli 2015 vedtog Kommissionen en klagepunktsmeddelelse rettet til Mastercard Europe S.A., Mastercard Incorporated og Mastercard International Incorporated (samlet benævnt »Mastercard«).

(3)

Kommissionens foreløbige vurdering er anført i klagepunktsmeddelelsen, hvoraf det fremgår, at Mastercards regler for multilaterale interbankgebyrer (»MIF-gebyrer« (2)), der gælder for interregionale transaktioner med debet- og kreditkort til forbrugere, som er udstedt af en udsteder (kortindehaverens bank), der befinder sig uden for EØS, når kortene benyttes i forretninger i EØS, overtræder artikel 101 i TEUF og EØS-aftalens artikel 53. Transaktionerne omfatter »fysiske korttransaktioner« (når kortindehaveren f.eks. er fysisk til stede i en butik) og »ikkefysiske transaktioner« (hvor kortindehaveren f.eks. ikke er fysisk til stede, men kortnummer og autentificeringsoplysninger videregives via internet, mail eller telefon).

(4)

Det fremgår af klagepunktsmeddelelsen, at Mastercards regler forpligter den indløsende bank (den erhvervsdrivendes bank) til at betale interregionale MIF-gebyrer til udstederen (kortindehaverens bank) for hver interregional transaktion med betalingskort i en forretning i EØS, samt at Mastercards interregionale MIF-gebyrer udgør en vedtagelse, der er truffet af en sammenslutning af virksomheder som omhandlet i artikel 101, stk. 1, i TEUF/EØS-aftalens artikel 53, stk. 1.

(5)

Som beskrevet i klagepunktsmeddelelsen betaler den erhvervsdrivende et detailhandelsgebyr til den indløsende bank når en kortindehaver bruger et betalingskort til at købe varer eller tjenesteydelser hos en erhvervsdrivende. Den indløsende bank beholder en del af dette gebyr (dens avance) og sender en anden del videre til den udstedende bank (MIF-gebyret), og en del går til systemets operatør (i dette tilfælde Mastercard). I klagepunktsmeddelelsen fremgår det yderligere, at en stor del af detailhandelsgebyret er fastlagt ved MIF-gebyret. Kommissionen har imidlertid i tidligere sager accepteret MIF-gebyrer, der lever op til en såkaldt »Merchant Indifference Test« (»MIT«) (3). Ifølge denne test bør interbankgebyret i gennemsnit ikke overstige de transaktionsfordele, som den erhvervsdrivende opnår ved at acceptere kortbetaling. Et sådant MIF-gebyr sikrer, at det er den erhvervsdrivende ligegyldigt, om denne accepterer betaling med kort eller andre betalingsmidler, hvilket skaber lige konkurrencevilkår mellem forskellige betalingsinstrumenter.

3.   Hovedindholdet i de afgivne tilsagn

(6)

Mastercard Europe S.A.; Mastercard incorporated og Mastercard International Incorporated, som er parterne i sagen, er ikke enige i Kommissionens foreløbige vurdering. De har dog tilbudt at afgive tilsagn, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003, for at imødekomme Kommissionens betænkeligheder. Nedenfor gives et kort resumé af tilsagnene, som er offentliggjort i deres helhed på engelsk på Generaldirektoratet for Konkurrences websted:

http://ec.europa.eu/competition/index_da.html

(7)

Seks måneder efter datoen, hvor Mastercard modtager en formel meddelelse om Kommissionens afgørelse i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003, forpligter Mastercard sig til at lægge et loft over:

a)

sine interregionale debit-MIF-gebyrer for interregionale fysiske korttransaktioner (CP) på 0,2 %

b)

sine interregionale kredit-MIF-gebyrer for interregionale fysiske korttransaktioner (CP) på 0,3 %

c)

sine interregionale debit-MIF-gebyrer for interregionale ikkefysiske transaktioner (CNP) på 1,15 %

d)

sine interregionale kredit-MIF-gebyrer for interregionale ikkefysiske transaktioner (CNP) på 1,50 %.

(8)

Tilsagnene vil være gældende i en periode på fem år og seks måneder, efter Mastercard har modtaget meddelelse om tilsagnsafgørelsen.

(9)

Seneste 12 arbejdsdage efter meddelelsen af tilsagnsafgørelsen underretter Mastercard hver enkelt af de banker, der indløser Mastercards interregionale transaktioner, om aftalen, og Mastercard beder alle indløsende banker straks meddele deres respektive erhvervsdrivende kunder: i) at tilsagnene er blevet vedtaget, og ii) at der vil blive lagt et loft over de interregionale MIF-gebyrer for alle fremtidige interregionale debet- og kreditkorttransaktioner foretaget af forbrugere, så længe tilsagnene er gyldige. Senest 12 arbejdsdage efter meddelelsen af tilsagnsafgørelsen skal Mastercard endvidere på Mastercards europæiske websted offentliggøre alle interregionale MIF-gebyrer, der gælder for interregionale fysiske og ikkefysiske debet- og kredittransaktioner.

(10)

Mastercard må ikke omgå eller forsøge at omgå disse tilsagn hverken direkte eller indirekte via en handling eller forsømmelse. Navnlig skal Mastercard fra meddelelsen af tilsagnsafgørelsen afholde sig fra enhver praksis, der har samme formål eller virkning som interregionale MIF-gebyrer. Det gælder i særdeleshed, men ikke udelukkende for gennemførelsesprogrammer eller nye regler, hvorved Mastercard overfører ordninger eller andre gebyrer fra indløsende banker inden for EØS til udstedende banker uden for EØS.

(11)

Med forbehold af Mastercards tilsagn om ikkeomgåelse af afgørelsen må virksomheden gennemføre passende forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at forbrugerne ikke bliver påvirket negativt af ændringerne af virksomhedens interregionale MIF-gebyrer, navnlig for så vidt angår svindel, valutaomregning, tilbagebetalinger og tilbageførsler.

(12)

Mastercard skal udpege en tilsynsadministrator til at føre tilsyn med Mastercards overholdelse af tilsagnene. Kommissionen skal have mulighed for at godkende eller afvise den foreslåede tilsynsadministrator inden udpegelsen.

(13)

Den igangværende kartel- og monopolundersøgelse (punkt 2 ovenfor) af Mastercard pågår fortsat og afventer yderligere vurdering fra Kommissionen og eventuelt bemærkninger til denne meddelelse.

4.   Opfordring til at fremsætte bemærkninger

(14)

Med forbehold for resultaterne af markedstesten agter Kommissionen at vedtage en afgørelse i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003, hvorved de tilsagn, der er sammenfattet ovenfor og offentliggjort på Generaldirektoratet for Konkurrences websted, erklæres for bindende.

(15)

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 opfordrer Kommissionen hermed interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til de foreslåede tilsagn. Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest en måned efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse. Alle, der fremsætter bemærkninger, anmodes om tillige at indsende en ikkefortrolig version af deres bemærkninger, hvori enhver oplysning, som de anser for at være en forretningshemmelighed, og andre fortrolige oplysninger er slettet og efter omstændighederne erstattet af et ikkefortroligt sammendrag eller af ordene »forretningshemmelighed« eller »fortroligt«.

(16)

Bemærkningerne bør være begrundede og indeholde alle relevante oplysninger og omstændigheder. Hvis der peges på et problem i forbindelse med nogen af de foreslåede tilsagn, bedes der desuden givet et forslag til, hvordan det kan løses.

(17)

Bemærkninger kan med angivelse af sagsnummer AT.40049 — Mastercard II sendes til Kommissionen, enten pr. e-mail (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), pr. fax (+32 22950128) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektorat for Konkurrence

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1. Med virkning fra 1. december 2009 blev EF-traktatens artikel 81 og 82 til henholdsvis artikel 101 og 102 i TEUF. De to sæt bestemmelser er i det væsentlige identiske. I denne meddelelse skal henvisninger til artikel 101 og 102 i TEUF læses som henvisninger til EF-traktatens artikel 81 og 82, hvor det er relevant.

(2)  Mastercard definerer interregionale MIF-gebyrer som interbankgebyrer fastsat af Mastercard, der som udgangspunkt gælder for interregionale transaktioner med debet- og kreditkort til forbrugere.

(3)  For nærmere information om »Merchant Indifference Test« henvises til resuméet af Kommissionens undersøgelse »Survey on merchants' costs of processing cash and card payments« fra 2015, side 3, se http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.


Top