Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0112(01)

Resumé af Kommissionens afgørelse af 27. juni 2017 om en procedure efter artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 54 i EØS-aftalen (Sag AT.39740 — Google Search (Shopping)) (meddelt under nummer C(2017) 4444)

OJ C 9, 12.1.2018, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 9/11


Resumé af Kommissionens afgørelse

af 27. juni 2017

om en procedure efter artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 54 i EØS-aftalen

(Sag AT.39740 — Google Search (Shopping))

(meddelt under nummer C(2017) 4444)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2018/C 9/08)

Den 27. juni 2017 vedtog Kommissionen en afgørelse om en procedure efter artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 54 i EØS-aftalen. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003  (1) offentliggør Kommissionen hermed parternes navne og afgørelsens hovedindhold, herunder de pålagte sanktioner. Der tages hensyn til virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres.

1.   INDLEDNING

(1)

I afgørelsen fastslås det, at Google Inc.'s (herefter benævnt »Google«) mere gunstige placering og visning af sin egen prissammenligningstjeneste i forhold til andre prissammenligningstjenester på sine sider med generelle søgeresultater er i strid med artikel 102 i TEUF og artikel 54 i EØS-aftalen. Med afgørelsen pålægges Google og dets moderselskab Alphabet Inc. (herefter benævnt »Alphabet«) øjeblikkeligt at bringe overtrædelsen til ophør, og Alphabet og Google idømmes en bøde for misbruget i perioden fra den 1. januar 2008 til i dag.

(2)

Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål offentliggjorde den 20. juni 2017 og den 26. juni 2017 positive udtalelser om afgørelsen i medfør af artikel 7 i forordning (EF) nr. 1/2003 og om Alphabets og Googles pålagte bøde.

2.   MARKEDSAFGRÆNSNING OG DOMINERENDE STILLING

(3)

I afgørelsen konkluderes det, at de relevante produktmarkeder i denne sag er markedet for generelle søgetjenester og markedet for prissammenligningstjenester.

(4)

Generelle søgetjenester udgør et særskilt produktmarked, eftersom i) der er tale om en økonomisk aktivitet, ii) der er begrænset substituerbarhed på efterspørgselssiden og begrænset substituerbarhed på udbudssiden mellem generelle søgetjenester og andre onlinetjenester, og iii) at denne konklusion ikke ændrer sig, hvis man ser på generelle søgetjenester på statiske enheder over for mobile enheder.

(5)

Levering af prissammenligningstjenester udgør et særskilt relevant produktmarked. Dette skyldes, at prissammenligningstjenester ikke kan substitueres med ydelser, der tilbydes af: i) søgetjenester, der er specialiseret inden for forskellige emner (f.eks. fly, hoteller, restauranter eller nyheder), ii) søgeannonceringsplatforme, iii) e-detailhandlere, iv) kommercielle platforme og v) offline prissammenligningsværktøjer.

(6)

I afgørelsen konkluderes det, at de relevante geografiske markeder for generelle søgetjenester og prissammenligningstjenester alle har nationalt omfang.

Googles dominerende stilling inden for generelle søgninger

(7)

Det konkluderes i afgørelsen, at Google siden 2007 har haft en dominerende stilling på hvert eneste af de nationale markeder for generelle søgninger i EØS, bortset fra i Den Tjekkiske Republik, hvor Google har haft en dominerende stilling siden 2011.

(8)

Denne konklusion er baseret på Googles markedsandele, eksisterende hindringer for udvidelse af og adgang til markedet, ringe udnyttelse af multihoming for brugere, brand-effekt og manglen på købermagt. Konklusionen gælder uagtet, at generelle søgetjenester tilbydes gratis og uanset om generel søgning på statiske enheder udgør et andet marked end markedet for generelle søgninger på mobile enheder.

3.   MISBRUG AF DOMINERENDE STILLING

(9)

Det konkluderes i afgørelsen, at Google begår misbrug på de relevante markeder for generelle søgetjenester i EØS ved at placere og vise sin egen prissammenligningstjeneste mere gunstigt på sine sider med generelle søgeresultater end konkurrerende prissammenligningstjenester.

(10)

Googles adfærd er udtryk for misbrug, fordi: i) der dirigeres trafik fra de konkurrerende prissammenligningstjenester hen til Googles egen prissammenligningstjeneste i den forstand, at trafikken fra Googles sider med generelle søgeresultater til konkurrerende prissammenligningstjeneste reduceres, og at trafikken fra Googles sider med generelle søgeresultater til Googles egen prissammenligningstjeneste øges, og ii) dette muligvis eller sandsynligvis har konkurrencebegrænsende virkninger på de nationale markeder for prissammenligningstjenester og generelle søgetjenester.

Googles adfærd: mere gunstig placering og visning af sin egen prissammenligningstjeneste på sine sider med generelle søgeresultater

(11)

I afgørelsen forklares den måde, hvorpå Google placerer og viser sin egen prissammenligningstjeneste mere gunstigt end konkurrerende prissammenligningstjenester på sine sider med generelle søgeresultater.

(12)

For det første forklares det, hvordan konkurrerende prissammenligningstjenester er placeret og vises på Googles sider med generelle søgeresultater. Med hensyn til deres placering forklares det i afgørelsen, hvordan visse særlige algoritmer gør konkurrerende prissammenligningstjenester tilbøjelige til få en lavere rangering på Googles sider med generelle søgeresultater, samt hvordan dette har påvirket deres synlighed på Googles sider med generelle søgeresultater. Med hensyn til deres visning forklares det i afgørelsen, i hvilket format de konkurrerende prissammenligningstjenester kan vises i Googles generelle søgeresultater.

(13)

For det andet forklares det, hvorledes Googles egen prissammenligningstjeneste er placeret og vises på Googles sider med generelle søgeresultater. Med hensyn til placering forklares det i afgørelsen, at Googles tjeneste er anbragt tydeligt og ikke underlagt de særlige algoritmer, der gør konkurrerende prissammenligningstjenester tilbøjelige til få en lavere rangering på Googles sider med generelle søgeresultater. Med hensyn til visning forklares det i afgørelsen, at Googles egen prissammenligningstjeneste vises med udbyggede egenskaber i eller i nærheden af toppen af den første generelle søgeside, mens disse egenskaber ikke er tilgængelige for konkurrenterne.

Googles mere gunstige placering og visning af sin egen prissammenligningstjeneste dirigerer trafik væk fra konkurrerende prissammenligningstjenester.

(14)

I afgørelsen analyseres allerførst indvirkningen af placering og visning af generiske søgeresultater på brugernes adfærd. Dette viser, at brugerne har større tendens til at klikke på links, som er mere synlige på siden med generelle søgeresultater.

(15)

I afgørelsen analyseres derefter den faktiske udvikling i trafikken til konkurrerende prissammenligningstjenester, hvilket bekræfter konklusionerne vedrørende brugernes adfærd.

(16)

For det første er der beviser for den umiddelbare indvirkning, som rækkefølgen af generiske søgeresultater i Google Search har på klikraten på disse søgeresultater.

(17)

For det andet sammenlignede Kommissionen udviklingen i synligheden af store konkurrerende prissammenligningstjenester, på baggrund af beregninger fra det uafhængige selskab Sistrix, samt udviklingen i generisk søgetrafik fra Google til disse tjenester.

(18)

For det tredje viser beviser i Kommissionens sagsakt, at den mere gunstige placering og visning af Googles prissammenligningstjeneste på dets sider med generelle søgeresultater har ført til en stigning i trafikken til denne tjeneste.

(19)

For det fjerde bekræfter beviser i sagsakten vedrørende den faktiske udvikling i trafikken til Googles prissammenligningstjeneste, at jo mere iøjnefaldende den er placeret og vises på Googles sider med generelle søgeresultater, desto mere trafik får den.

Generel søgetrafik fra Googles sider med generelle søgeresultater udgør en stor del af konkurrerende prissammenligningstjenesters trafik og kan ikke let erstattes.

(20)

Det konkluderes i afgørelsen, at generisk søgetrafik fra Googles sider med generelle søgeresultater, dvs. den trafikkilde, der omdirigeres fra konkurrerende prissammenligningstjenester, tegner sig for en stor andel af trafikken til disse tjenesteydelser.

(21)

Det konkluderes også, at ingen af de nuværende alternative kilder, der er til rådighed for konkurrerende prissammenligningstjenester, herunder trafik fra AdWords, mobilapplikationer og direkte trafik, på effektiv vis kan erstatte den generiske søgetrafik fra Googles sider med generelle søgeresultater.

Googles adfærd har potentielle konkurrencebegrænsende virkninger

(22)

Det konkluderes i afgørelsen, at Googles adfærd har en række potentielle konkurrencebegrænsende virkninger.

(23)

For det første kan Googles adfærd udelukke konkurrerende prissammenligningstjenester, hvilket kan føre til højere gebyrer for forhandlere, højere priser for forbrugerne og mindre innovation.

(24)

For det andet kan Googles adfærd forventes at mindske forbrugernes mulighed for at få adgang til de mest relevante prissammenligningstjenester.

(25)

For det tredje ville Googles adfærd også kunne have konkurrencebegrænsende virkninger, selv hvis prissammenligningstjenester ikke udgør et særskilt relevant produktmarked, men derimod er en del af et eventuelt bredere relevant produktmarked, der omfatter både prissammenligningstjenester og kommercielle platforme.

Objektive begrundelser eller effektivitetsgevinster

(26)

Det konkluderes i afgørelsen, at Google ikke har fremlagt kontrollerbar dokumentation for, at dets adfærd er nødvendig for at indbringe effektivitetsgevinster, og at der ikke findes nogen mindre konkurrenceforvridende alternativer til denne adfærd, som vil kunne skabe de samme effektivitetsgevinster. Dokumentationen indeholder desuden ikke oplysninger eller beviser for, at den sandsynlige effektgevinst, der er et resultat af adfærden, kan opveje en sandsynlig negativ indflydelse på konkurrencen og forbrugernes velfærd på de berørte markeder.

Påvirkning af handelen

(27)

Det konkluderes i afgørelsen, at Googles adfærd har haft en mærkbar virkning på samhandelen mellem medlemsstaterne og mellem de kontraherende parter i EØS.

Varighed

(28)

Det konkluderes i afgørelsen, at overtrædelsen har fundet sted i hvert af de pågældende nationale markeder i EØS, siden Google begyndte at favorisere sin egen prissammenligningstjeneste i det marked. Disse markeder er:

Tyskland og Det Forenede Kongerige siden januar 2008

Frankrig siden oktober 2010

Italien, Nederlandene og Spanien siden maj 2011

Den Tjekkiske Republik siden februar 2013 og

Østrig, Belgien, Danmark, Norge, Polen og Sverige siden november 2013.

Afhjælpende foranstaltninger

(29)

Det konkluderes i afgørelsen, at Google skal bringe misbruget til ophør og afstå fra enhver handling eller adfærd, der har samme eller lignende formål eller virkning.

(30)

Google har 90 dage fra datoen for meddelelsen om afgørelsen til at gennemføre en foranstaltning, som effektivt vil bringe misbruget til ophør.

4.   BØDE

(31)

Den bøde, der er pålagt Alphabet Inc. og Google Inc. for misbruget, er beregnet på grundlag af principperne i retningslinjerne fra 2006 for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1/2003. I afgørelsen konkluderes det, at den endelige bøde, der pålægges Alphabet Inc. og Google Inc. beløber sig på 2 424 495 000 EUR.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).


Top