Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0614

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

COM/2018/614 final

Bruxelles, den 7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Erfaringen viser, at den årlige forfinansiering, der udbetales til medlemsstaterne for et givent regnskabsår og udlignes ved godkendelse af regnskaberne, medfører årlige indtægtsordrer af en anselig størrelse (f.eks. på 6,6 mia. EUR i 2017). Dette indebærer i praksis, at medlemsstaterne anmoder om midler fra betalingsbevillingerne på EU-budgettet til at betale den årlige forfinansiering, som ét år senere skal inddrives i betydeligt omfang.

For at øge gennemsigtigheden og bidrage til forudsigeligheden i budgetplanlægningen og til en mere stabil og forudsigelig betalingsprofil foreslås det derfor, at den årlige forfinansiering i de sidste tre år af indeværende gennemførelsesperiode 2021-2023 (som er sammenfaldende med den næste gennemførelsesperiode, der begynder i 2021), reduceres til det absolut nødvendige. Denne fremgangsmåde tager også højde for betalingsbehov fra forfinansieringsordninger, der foreslås for programmerne for perioden 2021-2027, hvor kun den indledende forfinansiering skal betales i seks årlige rater 1 . Kommissionen har allerede bebudet denne hensigt 2 .

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Forslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne om budgetmæssig forvaltning af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde), som er fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013 3 . Den foreslåede ændring vil ikke indføre nogen strukturel forandring af disse bestemmelser.

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Forslaget er i overensstemmelse med andre forslag og initiativer, som Europa-Kommissionen har vedtaget. Det er ligeledes i overensstemmelse med kravene om forsvarlig budgetforvaltning.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

I forordning (EU) nr. 1303/2013 er der opstillet fælles regler for ESI-fondene. I overensstemmelse med princippet om delt forvaltning mellem Kommissionen og medlemsstaterne indeholder denne forordning bestemmelser om programmeringsforløbet og forvaltningsordninger (herunder finansiel forvaltning), overvågning, finanskontrol og evaluering af projekter.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslaget vedrører reducering af den årlige forfinansiering, som Kommissionen yder til medlemsstaterne fra Unionens budget. Satserne for den årlige forfinansiering er fastsat på EU-plan i forordning (EU) nr. 1303/2013. Derfor vil en ændring af de bestemmelser, der er fastsat i nævnte forordning, kræve en ændring af forordningen. Nationale eller regionale tiltag ikke er egnede til at løse det foreliggende problem. Forslaget er derfor i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, idet det ikke går ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at nå det tilsigtede mål på EU-plan. Satsen for den årlige forfinansiering reduceres, så den står i rimeligt forhold til likviditetsbehovet, under hensyntagen til det øgede tempo i likviditeten på grundlag af anmodninger om mellemliggende betaling som følge af den fremskyndede gennemførelse af ESI-fondene. Ved fastsættelsen af den foreslåede procentsats tog Kommissionen hensyn til, at det grundlag, som disse procentsatser vedrører, for de pågældende år allerede indeholder resultatreserven, og at en lavere andel dermed kan garantere samme forfinansieringsbeløb.

Valg af retsakt

Foreslået retsakt: ændring af den nugældende forordning. Kommissionen har undersøgt det råderum, som den retlige ramme giver, og finder det nødvendigt at foreslå ændringer af forordning (EU) nr. 1303/2013.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af eksisterende lovgivning

Der blev ikke foretaget nogen efterfølgende evaluering eller kvalitetskontrol af den eksisterende lovgivning.

Høring af interesserede parter

Ingen høring af eksterne interesseparter.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand.

Konsekvensanalyse

Forslaget forventes ikke at få nogen væsentlige økonomiske, sociale eller miljømæssige konsekvenser. Forslaget vil medføre en mindskning af den årlige forfinansiering fra 3 % af støttebeløbet fra fondene og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ("EHFF") til det operationelle program for hele programmeringsperioden til 1 % for årene 2021-2023, hvilket er mere passende for de likviditetsbehov, der følger af gennemførelsen af programmet. Denne lavere forfinansiering tager højde for den forventede fremskyndede fremsendelse af mellemliggende betalingsanmodninger, for at grundlaget for beregning af det årlige forfinansieringsbeløb for disse år øges med størrelsen på resultatreserven, som til den tid vil være endeligt tildelt, samt den forfinansiering, der er til rådighed for medlemsstaterne for programmeringsperioden 2021-2027.

I betragtning af, at den årlige forfinansiering stilles til rådighed for et regnskabsår, som strækker sig over to budgetår, udlignes det overskydende beløb, der er betalt i år n som årlig forfinansiering, i år n + 1, hvilket medfører unødvendige betalingsstrømme uden merværdi. En reducering af den årlige forfinansiering for de foreslåede år vil bidrage til at øge forudsigeligheden i budgetplanlægningen, en mere stabil og forudsigelig betalingsprofil, lavere risiko for betalingsefterslæb, øget gennemsigtighed med hensyn til betalingsbehov og dermed bedre budgetforvaltning.

Målrettet regulering og forenkling

Dette er ikke et initiativ under programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit).

Grundlæggende rettigheder

Forslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen virkninger for forpligtelsesbevillingerne, da der ikke er foreslået nogen ændringer af de maksimumsbeløb for ESIF-finansiering, som er fastsat i de operationelle programmer for programmeringsperioden 2014-2020.

Den samlede indvirkning på betalingsbevillingerne er neutraliseret. Som nærmere beskrevet i den finansieringsoversigt, der er vedlagt forslaget, vil den foreslåede ændring bidrage til en reduktion af betalingsbevillingerne for år 2021, som udelukkende skyldes en reduktion af de årlige forfinansieringsbeløb, der vil blive udlignet af højere betalingsbehov for år 2024. For år 2022 og 2023 vil en lavere årlig forfinansiering blive udlignet i forbindelse med gennemgangen og godkendelsen af regnskaberne, og virkningen er således neutral.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Ikke relevant. De eksisterende systemer for ESI-fondene kan anvendes til at overvåge gennemførelsen af dette forslag.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant.

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Artikel 134, stk. 2, vil blive ændret således, at den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 ændres fra 3 % til 1 % af støttebeløbet fra fondene og EHFF for hele programmeringsperioden til det operationelle program. Den årlige forfinansiering for år 2020 bibeholdes på 3 % af støttebeløbet fra fondene og EHFF for hele programmeringsperioden til det operationelle program.

2018/0322 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 4 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 5 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 6 fastsættes de fælles og generelle bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde.

(2)Meget tyder på, at den årlige forfinansiering er fastsat på et påfaldende højt niveau i forhold til de krav til økonomisk forvaltning, der følger af gennemførelsen af de operationelle programmer. Dette er navnlig tilfældet for regnskabsårene 2021 til 2023.

(3)For at lette presset på betalingsbevillinger i Unionens budget for regnskabsårene 2021 til 2023 og øge forudsigeligheden med hensyn til betalingskrav og dermed bidrage til mere gennemsigtig budgetplanlægning og en mere velordnet betalingsprofil, bør den årlige forfinansiering for disse regnskabsår reduceres.

(4)Forordning (EU) nr. 1303/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 134, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 ændres således:

a)    Femte led affattes således:

"— 2020: 3 %"

b)    Følgende led tilføjes:

"— 2021 til 2023: 1 %."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formanden    Formanden

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen

1.3.Forslagets/initiativets art

1.4.Mål

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.6.Varighed og finansielle virkninger

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne 

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3.Anslåede virkninger for indtægterne

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1.Forslagets/initiativets betegnelse

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af størrelsen af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

1.2.Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen 7  

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION SAMT REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

1.3.Forslagets/initiativets art

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning 8  

 Forslaget/initiativet vedrører en forlængelse af en eksisterende foranstaltning 

 Forslaget/initiativet vedrører en omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning 

1.4.Mål

1.4.1.De(t) af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Ikke relevant

1.4.2.Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål nr.

Ikke relevant

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

Ikke relevant

1.4.3.Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

Ikke relevant

1.4.4.Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Ikke relevant

1.5.Forslagets/initiativets begrundelse

1.5.1.Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Ikke relevant

1.5.2.Merværdien ved en indsats fra EU's side

Ikke relevant

1.5.3.Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Ikke relevant

1.5.4.Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Ikke relevant

1.6.Varighed og finansielle virkninger

⌧ Forslag/initiativ af begrænset varighed

Forslag/initiativ gældende fra 2021 til 2024

Finansielle virkninger fra 2021 til 2024

 Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

Iværksættelse med en indkøringsperiode fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

derefter gennemførelse i fuldt omfang

1.7.Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r) 9  

 Direkte forvaltning ved Kommissionen

i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer

i gennemførelsesorganer

 Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

 Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget

internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)

Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond

de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209

offentligretlige organer

privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier

privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier

personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

Ikke relevant

2.FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1.Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Ikke relevant

2.2.Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1.Konstaterede risici

Ikke relevant

2.2.2.Oplysninger om det interne kontrolsystem

Ikke relevant

2.2.3.Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko

Ikke relevant

2.3.Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende eller påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Ikke relevant

3.FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1.Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

·Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Budgetpost

Udgiftensart

Bidrag

Nummer

OB/IOB 10

fra EFTAlande 11

fra kandidatlande 12

fra tredjelande

iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b)

1B
Økonomisk, social og territorial samhørighed

04 02 60 — Den Europæiske Socialfond — mindre udviklede regioner

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

04 02 61 — Den Europæiske Socialfond — overgangsregioner

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

04 02 62 — Den Europæiske Socialfond — mere udviklede regioner

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

04 02 64 —

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 03 60 — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

— mindre

udviklede regioner

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 03 61 — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

overgangsregioner

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 03 62 — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

— mere

udviklede regioner

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 03 63 — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

— yderligere tildeling til regioner

i den yderste periferi

og tyndt befolkede regioner

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 03 64 01 — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling — europæisk territorialt samarbejde

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

13 04 60 — Samhørighedsfonden

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

2 - Bæredygtig vækst: naturressourcer

11 06 60 — Fremme af bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri og

akvakultur, balanceret og

inklusiv territorial udvikling

af fiskeriområder og fremme gennemførelsen af den fælles

fiskeripolitik

Opdelte

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

·Nye budgetposter, som der er søgt om Ikke relevant

3.2.Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1.Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (tre decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

1B

Økonomisk, social og territorial samhørighed

GD EMPL

År
2021

År
2022

År
2023

År
2024

I ALT

•Aktionsbevillinger

04 02 60

Betalinger

(1)

-1 013,958

0,000

0,000

1 013,958

0,000

04 02 61

Betalinger

(2)

-249,832

0,000

0,000

249,832

0,000

04 02 62

Betalinger

(3)

-504,477

0,000

0,000

504,477

0,000

04 02 64

Betalinger

(4)

-88,224

0,000

0,000

88,224

0,000

Administrationsbevillinger finansieret    
over bevillingsrammen for særprogrammer
13  

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Bevillinger I ALT
GD EMPL

Betalinger

-1 856,491

0,000

0,000

1 856,491

0,000GD REGIO

År
2021

År
2022

År
2023

År
2024

I ALT

•Aktionsbevillinger

13 03 60

Betalinger

(1)

-2 608,675

0,000

0,000

2 608,675

0,000

13 03 61

Betalinger

(2)

-509,195

0,000

0,000

509,195

0,000

13 03 62

Betalinger

(3)

-647,801

0,000

0,000

647,801

0,000

13 03 63

Betalinger

(4)

-31,108

0,000

0,000

31,108

0,000

13 03 64 01

Betalinger

(5)

-186,707

0,000

0,000

186,707

0,000

13 04 60

Betalinger

(6)

-1 265,652

0,000

0,000

1 265,652

0,000

Administrationsbevillinger finansieret    
over bevillingsrammen for særprogrammer
14  

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Bevillinger I ALT
GD REGIO

Betalinger

-5 249,139

0,000

0,000

5 249,139

0,000Aktionsbevillinger I ALT

Betalinger

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1B
i den flerårige finansielle ramme

Betalinger

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

2

Bæredygtig vækst: naturressourcer

GD MARE

År
2021

År
2022

År
2023

År
2024

I ALT

•Aktionsbevillinger

11 06 60

Betalinger

(1)

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Administrationsbevillinger finansieret    
over bevillingsrammen for særprogrammer
15  

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Bevillinger I ALT
GD MARE

Betalinger

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Hvis flere udgiftsområder påvirkes af forslaget/initiativet:

• Aktionsbevillinger I ALT

Betalinger

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000

• Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-4
i den flerårige finansielle ramme

(referencebeløb)

Betalinger

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000
Udgiftsområde i den flerårige finansielle
ramme

5

"Administrationsudgifter"i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6).

I ALT

GD: <…….>

• Menneskelige ressourcer

• Andre administrationsudgifter

I ALT GD <…….>

Bevillinger

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 5
i den flerårige finansielle ramme
 

(Forpligtelser i alt = betalinger i alt)

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 16

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6).

I ALT

Bevillinger I ALT
under UDGIFTSOMRÅDE 1-5
i den flerårige finansielle ramme
 

Forpligtelser

Betalinger

3.2.2.Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

Der angives mål og resultater

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6).

RESULTATER

I ALT

Type 17

Resultaternes gnsntl. omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal

Omkostninger

Antal resultater i alt

Omkostninger i alt

SPECIFIKT MÅL NR. 1 18 ...

- Resultat

- Resultat

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 1

SPECIFIKT MÅL NR. 2

- Resultat

Subtotal for specifikt mål nr. 2

OMKOSTNINGER I ALT

3.2.3.Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.3.1.Resumé

Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (tre decimaler)

År
n 19

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6).

I ALT

UDGIFTSOMRÅDE 5i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre administrationsudgifter

Subtotal UDGIFTSOMRÅDE 5i den flerårige finansielle ramme

Uden for UDGIFTSOMRÅDE 5 20
i den flerårige finansielle ramme

Menneskelige ressourcer

Andre udgifteraf administrativ art

Subtotaluden for UDGIFTSOMRÅDE 5i den flerårige finansielle ramme

I ALT

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af aktionen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.    

3.2.3.2.Anslået behov for menneskelige ressourcer

Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

År
n

År
n + 1

År n + 2

År n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6).

• Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

XX 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer)

XX 01 01 02 (i delegationer)

XX 01 05 01 (indirekte forskning)

10 01 05 01 (direkte forskning)

Eksternt personale (i årsværk) 21

XX 01 02 01 (KA, UNE, V under den samlede bevillingsramme)

XX 01 02 02 (KA, LA, UNE, V og JED i delegationerne)

XX 01 04 yy  22

- i hovedsædet

- i delegationer

XX 01 05 02 (KA, UNE, V – indirekte forskning)

10 01 05 02 (KA, UNE, V – direkte forskning)

Andre budgetposter (skal angives)

I ALT

XX angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Eksternt personale

3.2.4.Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme

Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme

Der redegøres for omlægningen med angivelse af de berørte budgetposter og beløbenes størrelse.

Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

3.2.5.Tredjemands bidrag til finansieringen

Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Bevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6).

I alt

Angiv organ, som deltager i samfinansieringen 

Samfinansierede bevillinger I ALT3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

for egne indtægter

for diverse indtægter

i mio. EUR (tre decimaler)

Indtægtspost på budgettet

Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår

Forslagets/initiativets virkninger 23

År
n

År
n + 1

År
n + 2

År
n + 3

Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6).

Artikel [...]

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

(1)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa (COM(2018) 375 final af 29.5.2018). I artikel 84 beskrives forfinansieringsordningerne. Da der for perioden 2021-2027 kun foreslås én type forfinansiering, sondrer den benyttede terminologi ikke mellem "indledende" og "årlig" forfinansiering. Den foreslåede forfinansieringsordning ligner imidlertid ordningen for "indledende forfinansiering" i forordning (EU) nr. 1303/2013.
(2)    Bilag til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer" (COM(2018) 321 final af 2.5.2018) samt punkt 5 i begrundelsen for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa af 29.5.2018.
(3)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2305 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og til målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 335 af 15.12.2017, s. 1).
(4)    EUT C af , s. .
(5)    EUT C af , s. .
(6)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).
(7)    ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).
(8)    Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).
(9)    Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.
(11)    EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.
(12)    Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.
(13)    Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(14)    Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(15)    Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(16)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(17)    Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).
(18)    Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål ...".
(19)    År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.
(20)    Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.
(21)    KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.
(22)    Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA-poster).
(23)    Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløb, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.
Top