EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0568

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

COM/2018/568 final

Bruxelles, den 1.8.2018

COM(2018) 568 final

2018/0299(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

I politikken for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) anerkendes den strategiske betydning af at udvikle et europæisk transportinfrastrukturnet for EU's samfund og økonomi. Tidsfristerne er blevet nedfældet i EU-retten for hovednettet (som skal være færdigt inden 2030) og for det samlede net (senest i 2050).

Hovednetkorridorer som fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013 ("forordningen om Connecting Europe-faciliteten" eller "CEF-forordningen") 1 er et middel til at fremme koordineringen af gennemførelsen af hovednettet. Korridorerne er fokuseret på modal integration, interoperabilitet og koordineret udvikling af infrastrukturen, navnlig i grænseoverskridende områder og flaskehalse. Medlemsstaterne er forpligtet til at deltage i hovednetkorridorer i henhold til artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1315/2013 2 .

Det Forenede Kongerige er del af hovednetkorridoren Nordsøen — Middelhavet ("NSM-korridoren"). NSM-korridoren omfatter forbindelser mellem Belfast, Dublin og Cork på øen Irland og forbindelser i Storbritannien fra Glasgow og Edinburgh i nord til Folkestone og Dover i syd. Det Forenede Kongerige er herudover medtaget i skemaet over "forhåndsudpegede strækninger, herunder projekter" for NSM- korridoren.

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre der ved en ratificeret udtrædelsesaftale 3 fastsættes en anden dato, vil al primær og afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019 ("udtrædelsesdatoen") 4 . Det Forenede Kongerige vil blive et tredjeland, dvs. ikke længere være medlem af Unionen.

Hvis der ikke fastsættes overgangsordninger i udtrædelsesaftalen, vil Det Forenede Kongerige ikke længere være medlem af NSM-korridoren fra den 30. marts 2019. Landets myndigheder og interessenter vil ikke længere deltage i korridorrelaterede møder og aktiviteter.

Grundet Irlands og Det Forenede Kongeriges tæt forbundne økonomier og Irlands placering i udkanten af Unionen vil Irland være væsentligt berørt af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Det Forenede Kongerige er en afgørende forbindelsesvej mellem Irland og fastlandet. Der er derfor behov for at revidere NSM-korridorens ruteføring for at forhindre, at korridoren bliver brudt i to særskilte dele, således at Irland ikke længere er forbundet med det europæiske fastland.

Hvad angår Irlands handel med det europæiske fastland bygger den i vid udstrækning på nærsøtransport af containere og færgefart. Nærsøtransport af containere er et vigtigt middel til handel med tredjelande via knudepunkter på det europæiske fastland, mens færgefarten også anvendes i handelen med Det Forenede Kongerige.

Et vigtigt middel til imødegåelse af udfordringerne efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU vil være at forbedre øen Irlands transportforbindelser og imødekomme de stigende handelskrav via Irlands havne.

I modsætning til mange regioner i korridoren benytter Irland sig af i højere grad af feederservice end direkte containerskibsfragt til forbindelse af deres havne til de globale containernetværk, hvorfor også forbedring af den indenlandske og maritime (herunder "motorveje til søs") adgang til centrale havne er et vigtigt skridt hen imod større samhørighed i korridoren.

I den foreslåede forordning bliver NSM-korridorens ruteføring tilpasset ved at tilføje nye søtransportforbindelser mellem Irlands vigtigste havne i Dublin og Cork og NSM-korridorens havne i Belgien (Zeebrugge, Antwerpen) og Nederlandene (Rotterdam). Den vil få virkning fra den dato, hvor CEF-forordningen ikke længere finder anvendelse på Det Forenede Kongerige, og hvor Det Forenede Kongerige derfor ikke længere er en del af NSM-korridoren.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Der vil skulle tages hensyn til ændringerne af ruteføringerne i NSM-korridoren som omhandlet i dette forslag inden for rammerne af det aktuelle forslag til en ny CEF-forordning 5 .

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Dette forslag er i fuld overensstemmelse med Rådets mandat for forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om dets udtræden af Unionen.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for forslaget er artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Da den foreslåede retsakt vil ændre indholdet af den gældende retsakt, kan dette kun opnås gennem en indsats på EU-plan.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da det giver de nødvendige retlige ændringer og samtidig ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at opnå målet om at sikre, at Irland er forbundet med det europæiske fastland efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

Valg af retsakt

Da retsakten ændrer en forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet, er den foreslåede ændring den eneste relevante form.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Ikke relevant.

Høringer af interesserede parter

Udfordringerne i forbindelse med transportstrømmene i NSM-korridoren som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen blev drøftet på mødet den 25. april 2018 om hovednetkorridoren med medlemsstater og interessenter fra korridorlandene på TEN-T-dagene.

Interessenterne fik også lejlighed til at give feedback om initiativet via Europa-Kommissionens portal for bedre regulering ("Have your say").

I feedbackperioden fra den 28. juni 2018-12. juli 2018 blev der modtaget bemærkninger fra flere interessenter, herunder virksomheder, virksomhedssammenslutninger og offentlige myndigheder. Der var fuld opbakning til idéen om at revidere ruteføringen i NSM-korridoren. Kommentarerne vedrørte primært valget af havne på fastlandet, som Irland burde forbindes med. Feedbacken er blevet taget i betragtning ved udarbejdelsen af forslaget.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Ikke relevant.

Konsekvensanalyse

På grund af den foreslåede foranstaltningskarakter er der ikke foretaget nogen konsekvensanalyse i overensstemmelse med retningslinjerne for bedre lovgivning. Der finde ingen andre væsentlige forskellige valgmuligheder. Den påtænkte foranstaltning er den eneste reelle mulighed for at sikre en fast forbindelse til alle dele af korridoren Nordsøen - Middelhavet som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen.

Foranstaltningen er en reaktion på det fortsatte behov for at bibeholde transportkorridorens integritet og skabe reelle effektive og bæredygtige transportforbindelser mellem Irland og det europæiske fastland. Foranstaltningen fremhæver betydningen af færgeruter som et middel til at imødegå udfordringerne med Det Forenede Kongeriges udtræden, hvilket også ville skade alle andre lande, der er involveret i NSM-korridoren med hensyn til planlægning og investeringer i infrastruktur.

Grundlæggende rettigheder

Forslaget har ingen konsekvenser for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Ikke relevant.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

Ikke relevant.

2018/0299 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 6 ,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 7 ,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, at landet har til hensigt at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at medmindre der fastsættes en anden dato i en udtrædelsesaftale, eller Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige ved enstemmighed fastsætter en anden dato, vil EU-retten ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019. Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland.

(2)Det EU-finansierede instrument, Connecting Europe-faciliteten, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 8 . Connecting Europe-faciliteten skal gøre det muligt at forberede og gennemføre projekter af fælles interesse inden for rammerne af politikken for transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektorerne.

(3)Del I i bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013 indeholder en liste over ni hovednetkorridorer. Disse korridorer er et instrument til fremme af en koordineret gennemførelse af hovednettet. De bidrager til samhørigheden i hovednettet gennem forbedret territorialt samarbejde og til at forfølge transportpolitikkens bredere målsætninger og fremme interoperabilitet, modal integration og multimodale aktiviteter.

(4)Det Forenede Kongerige er en del af netværkskorridoren Nordsøen – Middelhavet, der omfatter forbindelser mellem Belfast, Dublin og Cork på øen Irland og forbindelser i Storbritannien fra Glasgow og Edinburgh i nord til Folkestone og Dover i syd. Det Forenede Kongeriges strækninger og knudepunkter er medtaget i tabellen "forhåndsudpegede strækninger, herunder projekter" i hovednettets korridorer indeholdt i del I af bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013.

(5)I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bliver de dele af ruteføringen i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet, der vedrører Det Forenede Kongerige, og Det Forenede Kongeriges strækninger og knudepunkter medtaget i tabellen "forhåndsudpegede strækninger, herunder projekter" forældet og har ikke længere retsvirkninger fra dagen efter den dag, hvor forordning (EU) nr. 1316/2013 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

(6)Hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet bør omfatte søtransportforbindelser mellem de vigtigste irske havne og havne i Belgien og Nederlandene for at undgå, at hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet skilles i to forskellige og usammenhængende dele og sikre, at Irland kobles sammen med det europæiske fastland.

(7)Det er afgørende at sikre forbindelsen mellem Irland og de andre medlemsstater i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet for de igangværende og kommende infrastrukturinvesteringer og for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for infrastrukturplanlægningen.

(8)Denne forordning bør anvendes fra dagen efter den dag, hvor forordning (EU) nr. 1316/2013 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den bør anvendes fra dagen efter den dag, hvor forordning (EU) nr. 1316/2013 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne    På Rådets vegne

Formand    Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010.
(2)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU.
(3)    Forhandlingerne er i gang med Det Forenede Kongerige med henblik på at nå frem til en udtrædelsesaftale.
(4)    Det Europæiske Råd kan endvidere, jf. artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutte, at traktaterne ophører med at finde anvendelse fra en senere dato.
(5)    Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-facilitetenog om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 (COM/2018/438 final).
(6)    EUT C , , s. .
(7)    EUT C , , s. .
(8)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).
Top

Bruxelles, den1.8.2018

COM(2018) 568 final

BILAG

til

Forslag til

Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Union


BILAG

I bilag I, del I, punkt 2 ("hovednetkorridorer"), i afsnittet "Nordsøen – Middelhavet", efter linjen "Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork" indsættes følgende linje:

"Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam".

Top