EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0249

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101 omhandlede liste) til EØS-aftalen (Generel forordning om databeskyttelse)

COM/2018/249 final - 2018/0117 (NLE)

Bruxelles, den 2.5.2018

COM(2018) 249 final

2018/0117(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne
i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af
bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund)
og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101 omhandlede liste) til EØS-aftalen

(Generel forordning om databeskyttelse)

(EØS-relevant tekst)


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Udkastet til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse (der er knyttet som bilag til forslag til Rådets afgørelse) har til formål at ændre bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101 omhandlede liste) til EØS-aftalen med henblik på at indarbejde den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679) 1 .

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Vedlagte udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse udvider den allerede eksisterende EU-politik til EØS/EFTA-staterne (Norge, Island og Liechtenstein).

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Udvidelsen af den gældende EU-ret til at omfatte EØS/EFTA-staterne ved indarbejdelse heraf i EØS-aftalen gennemføres i overensstemmelse med målene og principperne i aftalen, der har til formål at oprette et dynamisk og ensartet europæisk økonomisk samarbejdsområde, som skal bygge på fælles regler og lige konkurrencevilkår.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Den lovgivning, der skal indarbejdes i EØS-aftalen, bygger på artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

I henhold til artikel 1, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 2 om visse gennemførelsesbestemmelser til EØS-aftalen fastlægger Rådet på forslag af Kommissionen den holdning, der skal indtages på Unionens vegne til de afgørelser, som omhandles i nævnte stk. 3.

Kommissionen forelægger i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten udkastet til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse til vedtagelse i Rådet som Unionens holdning. Kommissionen håber snarest muligt at kunne forelægge forslaget i Det Blandede EØS-Udvalg.

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet af følgende grund:

Målet med dette forslag, nemlig at sikre ensartethed på det indre marked, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens virkninger bedre nås på EU-plan.

Indarbejdelsen af gældende EU-ret i EØS-aftalen foretages i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket bekræfter den valgte tilgang.

   Proportionalitetsprincippet

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går dette forslag ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dets mål.

Valg af retsakt

I henhold til artikel 98 i EØS-aftalen er reguleringsmidlet Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse. Det Blandede EØS-Udvalg sikrer en effektiv gennemførelse og anvendelse af EØS-aftalen. Den træffer med henblik herpå afgørelser i de i EØS-aftalen fastsatte tilfælde.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Ikke relevant

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Indarbejdelsen af forordning (EU) 2016/679 i EØS-aftalen forventes ikke at få virkninger for budgettet.

5.ANDRE FORHOLD

Begrundelse for de vigtigste forslag til tilpasninger

Bestemmelser om deltagelse (tilpasning a) og k))

Som følge af indarbejdelsen af den generelle databeskyttelsesforordning i EØS-aftalen skal tilsynsmyndighederne i EØS/EFTA-staterne i videst muligt omfang deltage i den såkaldte one-stop-shop mekanisme og sammenhængsmekanismen og skal med hensyn til stemmeret og valgbarhed som formand eller næstformænd for rådet have samme rettigheder og forpligtelser som EU-medlemsstaternes tilsynsmyndigheder i Det Europæiske Databeskyttelsesråd ("rådet"). Holdningerne blandt EFTA-staternes tilsynsmyndigheder skal også registreres særskilt.

Tilpasning a) sikrer også, at rådets forretningsorden giver deltagelsen af EØS/EFTA-staternes tilsynsmyndigheder og EFTA-Tilsynsmyndigheden fuld virkning med undtagelse af stemmeret og valgbarhed som rådets formand eller næstformænd.

Da de nationale tilsynsmyndigheder i medfør af den generelle databeskyttelsesforordning tillægges beføjelser på nationalt plan og pålægges krav om international koordinering og konvergens, er deltagelse EØS/EFTA-staternes tilsynsmyndigheder på lige fod i one-stop-shop mekanismen og sammenhængsmekanismen nødvendig for sammenhængen i tilsynssamarbejdet og konvergensen i EØS.

Det fastsættes i tilpasning k), at EFTA-Tilsynsmyndigheden får ret til at deltage i rådets møder uden stemmeret, og at EFTA-Tilsynsmyndigheden udpeger en repræsentant til rådet for at fremme og sikre, at EFTA-Tilsynsmyndigheden håndhæver EØS-bestemmelserne på en sammenhængende måde over for EØS/EFTA-staterne, og for at gøre det muligt for EFTA-Tilsynsmyndigheden at udføre sine funktioner i henhold til artikel 108 i EØS-aftalen. Herudover som anført ovenfor fastsættes det i tilpasning a), at rådets forretningsorden giver EFTA-Tilsynsmyndighedens deltagelse fuld virkning.

Underretninger om forhandlinger med tredjelande (tilpasning f)) 

Det fastsættes i tilpasningen, at EØS/EFTA-staterne holdes underrettet om høringer af tredjelande med henblik på at træffe en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til proceduren i artikel 93, stk. 3. Som sikret ved artikel 100 i EØS-aftalen deltager EFTA-staterne fuldt ud i det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 93, dog uden stemmeret.

I tilpasningen er det også fastsat, at hvis tredjelande eller internationale organisationer påtager sig specifikke forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger fra medlemsstaterne, skal EU tage hensyn til EØS/EFTA-staternes situation og drøfte mulige mekanismer med tredjelandene eller de internationale organisationer med henblik på, at EØS/EFTA-staterne eventuelt efterfølgende kan anvende dem.

Artikel 45, stk. 1 - Overførsel af oplysninger til tredjelande og internationale organisationer (tilpasning e))

En overførsel af personoplysninger fra en EØS/EFTA-stat til et tredjeland eller en international organisation kan finde sted på grundlag af en gennemførelsesretsakt (en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet) vedtaget af Kommissionen, og som er blevet indarbejdet i EØS-aftalen ifølge de sædvanlige procedurer, der er beskrevet i EØS-aftalen. Formålet med tilpasning e) er at tillade overførsel af oplysninger, selv i situationer hvor afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet anvendes af en EØS/EFTA-stat, der afventer Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse om at indarbejde afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet. I tilpasning e) fastsættes også, at før en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet træder i kraft, træffer hver EØS/EFTA-stat afgørelse og oplyser Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden om, hvorvidt den agter at anvende afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra samme dato som EU-medlemsstaterne eller ej. Hvis en EFTA-stat ikke oplyser Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden herom, anvender den foranstaltningerne fra samme dato som EU-medlemsstaterne.

Hvis der i Det Blandede EØS-Udvalg ikke inden for 12 måneder fra ikrafttrædelsen af afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet kan indgås aftale om indarbejdelse af afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i EØS-aftalen, kan enhver EØS/EFTA-stat bringe anvendelsen af sådanne foranstaltninger til ophør, indtil afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet er blevet indarbejdet i EØS-aftalen, og den oplyser straks Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden herom. Denne tilpasning udelukker ikke anvendelsen af EØS-aftalens artikel 102, som angivet i tilpasningen.

Hvis en EØS/EFTA-stat træffer afgørelse om at bringe anvendelsen af foranstaltninger til ophør, som er vedtaget i henhold til artikel 45, stk. 5, (foranstaltninger vedrørende et tredjeland, et område eller en eller flere specifikke sektorer i et tredjeland eller en international organisation, der ikke længere kan sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau) forbyder de andre kontraherende parter i EØS-aftalen den fri udveksling af personoplysninger til den pågældende EØS/EFTA-stat.

Artikel 46, stk. 2 - Anvendelse af gennemførelsesretsakter om standardbestemmelser om databeskyttelse (tilpasning h))

Denne tilpasning bygger på samme principper som tilpasning e) (se ovenfor). Tilpasningen gør det muligt for EFTA-dataansvarlige eller EFTA-databehandlere at anvende standardbestemmelser om databeskyttelse, når de træder i kraft i EU, medmindre en EFTA-stat træffer afgørelse om ikke at anvende foranstaltningen fra samme dato som EU-medlemsstaterne.

Ikke anvendelse af henvisningen til "chartret" (tilpasning i))

I overensstemmelse med artikel 7 i EØS-aftalen er kun retsakter, der er indarbejdet i EØS-aftalen, bindende for EFTA-staterne. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er et instrument i EU's primærret, som ikke er bindende for ikkemedlemsstater og ikke relevant i EØS-sammenhæng. Derfor finder henvisningen til chartret i artikel 58, stk. 4, ikke anvendelse i tilpasning i) til den generelle databeskyttelsesforordning.

Artikel 63, artikel 64, stk. 2, artikel 65, stk. 1, litra c) og artikel 70, stk. 1, litra e) - EFTA-Tilsynsmyndighedens krav om rådgivning eller udtalelse fra rådet (tilpasning l))

I overensstemmelse med tilpasning l) får EFTA-Tilsynsmyndigheden ret til at kræve rådgivning eller udtalelser fra rådet og til at meddele rådet forhold i henhold til artikel 63, artikel 64, stk. 2, artikel 65, stk. 1, litra c) og artikel 70, stk. 1, litra e). Artikler, hvori sådanne rettigheder og pligter finder anvendelse, og som er relevante for varetagelsen af EFTA-Tilsynsmyndighedens forpligtelser i henhold til artikel 109 i aftalen, er defineret i tilpasningen.

2018/0117 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne
i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af

bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund)

og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101 omhandlede liste) til EØS-aftalen


(Generel forordning om databeskyttelse)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 3 , særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 4 ("EØS-aftalen") trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)I henhold til artikel 98 i EØS-aftalen kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse om at ændre bl.a. bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101 omhandlede liste) til EØS-aftalen.

(3)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/679 5 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(4)Forordning (EU) 2016/679 ophæver [med virkning fra den 25. maj 2018] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 6 , som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen [med virkning fra den 25. maj 2018].

(5)Bilag XI og protokol 37 til EØS-aftalen bør derfor ændres.

(6)Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til den foreslåede ændring af bilag XI og protokol 37 til EØS-aftalen, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(2)    EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.
(3)    EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.
(4)    EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.
(5)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(6)    EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
Top

Bruxelles, den2.5.2018

COM(2018) 249 final

BILAG

til

Forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101 omhandlede liste) til EØS-aftalen

(Generel forordning om databeskyttelse)


BILAG I
DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr.

af 0.0.0

om ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) og protokol 37 (der indeholder den i artikel 101 nævnte liste) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen"), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) 1 skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)Det anerkendes, at retten til beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende rettighed i en række internationale menneskerettighedsaftaler.

(3)Vigtigheden af lige rettigheder og forpligtelser for dataansvarlige og databehandlere i EØS anerkendes.

(4)I denne afgørelse fastsættes det, at EFTA-staternes tilsynsmyndigheder deltager fuldt ud i one-stop-shop mekanismen og sammenhængsmekanismen, dog uden at have stemmeret eller valgbarhed som formand eller næstformænd for rådet, og har samme rettigheder og forpligtelser som tilsynsmyndighederne i EU's medlemsstater i Det Europæiske Databeskyttelsesråd ("rådet"), som er oprettet ved forordning (EU) 2016/679. Tilsynsmyndighederne i EFTA-staterne bør i den forbindelse indgå i rådets aktiviteter, herunder i eventuelle undergrupper, som måtte være blevet nedsat af rådet til at udføre sit arbejde, og modtage alle nødvendige oplysninger for at sikre deres effektive deltagelse, herunder om nødvendigt ved hjælp af fuld adgang til det elektroniske system for udveksling af oplysninger, som rådet måtte indføre.

(5)Ved forordning (EU) 2016/679 ophæves [med virkning fra 25. maj 2018] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 2 , der er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen [med virkning fra 25. maj 2018].

(6)Bilag XI og protokol 37 til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Teksten til punkt 5e (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF) i bilag XI til EØS-aftalen affattes således med [virkning fra den 25. maj 2018]:

"32016 R 0679: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med EØS-aftalen med følgende tilpasninger:

a)Tilsynsmyndighederne i EFTA-staterne deltager i aktiviteterne i Det Europæiske Databeskyttelsesråd, herefter benævnt "rådet". De har bortset fra stemmeret og valgbarhed til rådet som formand eller næstformænd samme rettigheder og forpligtelser som tilsynsførende myndigheder i EU's medlemsstater i rådet medmindre andet er fastsat i aftalen. EFTA-staternes tilsynsmyndigheders holdninger skal registreres særskilt af rådet.

Rådets forretningsordenen giver deltagelsen af tilsynsmyndighederne i EFTA-staterne og EFTA-Tilsynsmyndigheden fuld virkning bortset fra stemmeret og valgbarhed i rådet som formand eller næstformænd.

b)Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale, og medmindre andet er fastsat i denne aftale, skal udtrykkene "medlemsstat(er)" og "tilsynsmyndigheder" forstås således, at de, ud over deres betydning i forordningen, også omfatter henholdsvis EFTA-staterne og deres tilsynsmyndigheder.

c)Henvisninger til EU-lovgivningen eller Unionens databeskyttelsesbestemmelser skal forstås som en henvisning til henholdsvis EØS-aftalen eller databeskyttelsesbestemmelserne heri.

d)I artikel 13, stk. 1, litra f), og artikel 14, stk. 1, litra f), for så vidt angår EFTA-staterne skal ordene "finder anvendelse i medfør af EØS-aftalen" indsættes efter ordene "Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet".

e)I artikel 45 for så vidt angår EFTA-staterne skal følgende indsættes efter stk. 1:

"1a. En EFTA-stat, der afventer en afgørelse fra Det Blandede EØS-Udvalg om indarbejdelse i EØS-aftalen af en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til stk. 3 eller 5 i denne artikel, kan træffe afgørelse om at anvende de heri indeholdte foranstaltninger.

Hver EFTA-stat skal træffe afgørelse og underrette Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden før ikrafttrædelsen af en gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i henhold til stk. 3 eller 5 i denne artikel, om den i afventning af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse om at indarbejde gennemførelsesretsakten i EØS-aftalen agter at anvende foranstaltningerne heri fra samme dato som EU's medlemsstater eller ej. I mangel af en afgørelse om det modsatte anvender hver EFTA-stat de foranstaltninger, der er indeholdt i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til stk. 3 eller 5 i denne artikel fra samme dato som EU's medlemsstater.

Uanset artikel 102 i aftalen gælder, at hvis Det Blandede EØS-Udvalg ikke kan opnå en aftale om indarbejdelsen af en gennemførelsesretsakt i EØS-aftalen vedtaget i henhold til stk. 3 eller 5 i denne artikel inden for 12 måneder efter ikrafttrædelsen af denne gennemførelsesretsakt, kan enhver EFTA-stat bringe anvendelsen af sådanne foranstaltninger til ophør, og den underretter i så fald straks Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden herom.

De øvrige kontraherende parter i EØS-aftalen skal uanset artikel 1, stk. 3, begrænse eller forbyde den fri udveksling af personoplysninger til en EFTA-stat, der ikke finder anvendelse på de foranstaltninger, der er indeholdt i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til denne artikels stk. 5 på samme måde som disse foranstaltninger forhindrer overførslen af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation."

f)Når EU indleder konsultationer med tredjelande eller internationale organisationer med det formål at træffe afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i henhold til artikel 45, skal EFTA-staterne holdes behørigt underrettet. Hvis tredjelande eller internationale organisationer påtager sig specifikke forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger fra medlemsstaterne, tager EU hensyn til EFTA-staternes situation og drøfter mulige mekanismer med tredjelandene eller de internationale organisationer med henblik på, at EFTA-medlemsstaterne kan anvende dem efterfølgende.

g)I artikel 46, stk. 2, litra d), tilføjes følgende:

"Tilsynsmyndighederne i EFTA-staterne har samme ret som EU's tilsynsmyndigheder til at fremsætte standardbestemmelser om databeskyttelse til godkendelse af Kommissionen i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 93, stk. 2."

h)I artikel 46 for så vidt angår EFTA-staterne skal følgende stykke indsættes efter stk. 2:

"2a. I afventning af en afgørelse fra Det Blandede EØS-Udvalg om at indarbejde en gennemførelsesretsakt i EØS-aftalen kan de fornødne garantier, der er omhandlet i stk. 1, gives i form af de standardbestemmelser om databeskyttelse, der er omhandlet i artikel 46, stk. 2, litra c) og d), hvis en EFTA-stat anvender de deri indeholdte foranstaltninger.

Hver EFTA-stat træffer afgørelse og underretter Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden før ikrafttrædelsen af en gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c) og d), om den i afventning af Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse om at indarbejde gennemførelsesretsakten i EØS-aftalen agter at anvende foranstaltningerne heri fra samme dato som EU's medlemsstater eller ej. I mangel af en afgørelse om det modsatte anvender hver EFTA-stat de foranstaltninger, der er indeholdt i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c) og d), fra samme dato som EU's medlemsstater.

Uanset artikel 102 i aftalen gælder, at hvis Det Blandede EØS-Udvalg ikke kan opnå en aftale om indarbejdelsen af en gennemførelsesretsakt i EØS-aftalen vedtaget i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c) og d), inden for 12 måneder efter ikrafttrædelsen af denne gennemførelsesretsakt, kan enhver EFTA-stat bringe anvendelsen af sådanne foranstaltninger til ophør, og den underretter i så fald straks Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden herom."

i)I artikel 58, stk. 4, for så vidt angår EFTA-staterne finder ordene "i overensstemmelse med chartret" ikke anvendelse.

j)I artikel 59 indsættes ordet "EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Kommissionen".

k)EFTA-Tilsynsmyndigheden har ret til at deltage i Databeskyttelsesrådets møder uden stemmeret. EFTA-Tilsynsmyndigheden udpeger en repræsentant.

l)Hvor det er relevant for udøvelsen af EFTA-Tilsynsmyndighedens funktioner i henhold til artikel 109 i aftalen får den ret til at kræve rådgivning eller udtalelser fra rådet og til at meddele rådet forhold i henhold til artikel 63, artikel 64, stk. 2, artikel 65, stk. 1, litra c), og artikel 70, stk. 1, litra e). I artikel 63, artikel 64, stk. 2, artikel 65, stk. 1, litra c), og artikel 70, stk. 1, litra e), indsættes ordene "og hvor relevant EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Kommissionen".

m)Rådets formand eller sekretariatet oplyser EFTA-Tilsynsmyndigheden om alle rådets aktiviteter, hvor det er relevant i henhold til artikel 64, stk. 5, litra a) og b), artikel 65, stk. 5, og artikel 75, stk. 6, litra b). I artikel 64, stk. 5, litra a) og b), artikel 65, stk. 5, og artikel 75, stk. 6, litra b), indsættes ordene "og hvor relevant EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Kommissionen".

Hvor det er relevant for udøvelsen af EFTA-Tilsynsmyndighedens funktioner i henhold til artikel 109 i aftalen får den ret til at modtage oplysninger fra en tilsynsmyndighed i en af de pågældende EFTA-stater i henhold til artikel 66, stk. 1. I artikel 66, stk. 1, indsættes ordene "og hvor relevant EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Kommissionen".

n)I artikel 71, stk. 1, indsættes ordene "EFTA-Staternes Stående Udvalg og EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Rådet".

o)I artikel 73, stk. 1, tilføjes følgende punktum:

"EFTA-staternes medlemmer af rådet er ikke valgbare som formand eller næstformænd.""

Artikel 2

Punkt 13 (Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger) i protokol 37 til EØS-aftalen udgår.

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/679, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den […], forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1*.

3Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

   Formand
   
   
   Sekretærer for
   Det Blandede EØS-Udvalg
   

BILAG II

De kontraherende parters fælles erklæring


til Det Blandede Udvalgs afgørelse nr. XX af DD.MM.YY ved hvilken Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) indarbejdes i EØS-aftalen

Med EØS-aftalens tosøjlesystem in mente og under henvisning til den direkte og bindende virkning af Databeskyttelsesrådets afgørelser for de nationale tilsynsmyndigheder i EØS/EFTA-staterne må de kontraherende parter:

notere sig, at Databeskyttelsesrådets afgørelser er rettet mod de nationale tilsynsmyndigheder, og

anerkende, at denne løsning ikke skaber præcedens for fremtidige tilpasninger af EU-retsakter, der skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(1)    EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
(2)    EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(3) *    [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]
Top