Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018IR2180

Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Pakken om fair beskatning

COR 2018/02180

OJ C 461, 21.12.2018, p. 43–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 461/43


Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Pakken om fair beskatning

(2018/C 461/07)

Ordfører:

Paul LINDQUIST (SE/EPP), medlem af landstingsforsamlingen i Stockholms län

Basisdokumenter:

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften

COM(2018) 20 final

Bilag til forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften

COM(2018) 20 final

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

COM(2018) 21 final

I.   ANBEFALEDE ÆNDRINGER

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften

(COM(2018) 20 final)

Anbefalet ændring 1

Betragtning 4

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

I et endeligt momssystem bør alle medlemsstater behandles lige, og de bør derfor være underlagt de samme restriktioner med hensyn til anvendelse af nedsatte momssatser, som bør forblive en undtagelse til normalsatsen. En sådan ligebehandling, der ikke indskrænker medlemsstaternes nuværende spillerum til fastsættelse af satser, kan sikres ved at give dem alle ret til, foruden de højst to nedsatte satser på mindst 5 %, at anvende en nedsat sats, som ikke er omfattet af minimumskravet, samt en fravigelse med ret til fradrag af indgående moms.

I et endeligt momssystem bør alle medlemsstater behandles lige, og de bør derfor være underlagt de samme restriktioner med hensyn til anvendelse af nedsatte momssatser, som bør forblive en undtagelse til normalsatsen. En sådan ligebehandling, der ikke indskrænker medlemsstaternes nuværende spillerum til fastsættelse af satser, kan sikres ved at give dem alle ret til , med det formål at tage alle varers og tjenesteydelsers positive sociale og miljømæssige virkninger i betragtning , foruden de højst to nedsatte satser på mindst 5 %, at anvende en nedsat sats, som ikke er omfattet af minimumskravet, samt en fravigelse med ret til fradrag af indgående moms. Inden for rammerne af dette direktiv er det muligt for medlemsstaterne at opretholde eksisterende nedsatte momssatser eller at indføre nye sådanne satser, som gavner den endelige forbruger og er af almen interesse, eksempelvis for arbejdskraftintensive tjenesteydelser eller af sociale og/eller miljømæssige hensyn.

Begrundelse

Hvis bestemmelserne bliver for specifikke, er der stor risiko for, at den ønskede fleksibilitet ikke opnås.

Anbefalet ændring 2

Betragtning 8

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Skønt det fortsat er muligt at anvende andre momssatser i visse fjerntliggende områder, er det nødvendigt at sikre, at normalsatsen som minimum udgør 15 %.

Skønt det fortsat er muligt at anvende andre momssatser i visse fjerntliggende områder, er det nødvendigt at sikre, at normalsatsen som minimum udgør 15 % med et maksimalt niveau på 25 % .

Anbefalet ændring 3

Efter artikel 1, nr. 1), indføjes et nyt)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

 

Artikel 97 affattes således: »Normalsatsen må ikke være mindre end 15 % og ikke højere end 25 %.«

Anbefalet ændring 4

Artikel 1, nr. 2)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Artikel 98 affattes således:

Artikel 98 affattes således:

»Artikel 98

»Artikel 98

1.   Medlemsstaterne kan højst anvende to nedsatte satser.

1.   Medlemsstaterne kan højst anvende to nedsatte satser.

De nedsatte satser fastsættes som en procentsats af afgiftsgrundlaget, som ikke må være mindre end 5 %.

De nedsatte satser fastsættes som en procentsats af afgiftsgrundlaget, som ikke må være mindre end 5 %.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne foruden de to nedsatte satser anvende en nedsat sats, der er lavere end 5 %, og en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms.

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne foruden de to nedsatte satser anvende en nedsat sats, der er lavere end 5 %, og en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms.

3.   De nedsatte satser og fritagelser, der anvendes efter stk. 1 og 2, må alene være til fordel for den endelige forbruger og anvendes for på konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse.

3.   De nedsatte satser og fritagelser, der anvendes efter stk. 1 og 2, må være til fordel for den endelige forbruger og anvendes for på konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse , som tager hensyn til de forskellige varer og tjenesteydelsers positive sociale og/eller miljømæssige virkninger .

De nedsatte satser og fritagelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, anvendes ikke for varer og tjenesteydelser i de kategorier, der er anført i bilag IIIa.«.

De nedsatte satser og fritagelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, anvendes ikke for varer og tjenesteydelser i de kategorier, der er anført i bilag IIIa.«.

Begrundelse

En begrænsning til, at fritagelser alene skal være til fordel for den endelige forbruger, kan blive vanskelig at omsætte i praksis, eftersom mange varer og tjenesteydelser sælges til både forbrugere og virksomheder. I de generelle betragtninger anføres det, at hovedtanken med forslaget bl.a. er at sikre et velfungerende indre marked, undgå unødig kompleksitet og dermed øgede omkostninger for virksomhederne. Derfor bør ordet alene udgå af direktivets tekst.

Bilag til forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften

(COM(2018) 20 final)

Anbefalet ændring 5

Nummer 5

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

(5)

Levering af alkoholiske drikkevarer

11.01

11.02

11.03

11.05

47.00.25

Ingen

Ingen

(5)

Levering af alkoholiske drikkevarer

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

47.00.25

Ingen

Ingen

Begrundelse

Der er ingen grund til at alkohol, som fremstilles af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer, f.eks. vermouth, skal kunne belægges med en nedsat sats.

Anbefalet ændring 6

Nummer 7

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

(7)

Levering, udlejning, vedligeholdelse og reparation af transportmidler

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Levering, udlejning, vedligeholdelse og reparation af cykler, barnevogne og invalidekøretøjer

….

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.2

45.11.3

(7)

Levering, udlejning, vedligeholdelse og reparation af transportmidler

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Levering, udlejning, vedlige-holdelse og reparation af cykler (herunder elcykler), elscootere , barnevogne og invalidekøretøjer

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.2

45.11.3

Begrundelse

Det bør fremgå tydeligt, at medlemsstaterne også må lade elcykler og elscootere belægges med en nedsat sats. Elcykler og elscootere spiller en vigtig rolle, når det handler om mobilitet.

Anbefalet ændring 7

Nummer 10

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

(10)

Levering af computere, elektronisk og optisk udstyr; levering af ure

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Ingen

Ingen

(10)

Levering af computere, elektronisk og optisk udstyr; levering af ure

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Bestrålingsudstyr, elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr samt briller og kontaktlinser

26.60

32.50.4

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at lade briller og kontaktlinser samt pacemakere og høreapparater belægges med en nedsat sats.

Anbefalet ændring 8

Nummer 15

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

(15)

Levering af finansielle tjenesteydelser og forsikringsydelser

64

65

66

Ingen

Ingen

(15)

Levering af finansielle tjenesteydelser

64

66

Ingen

Ingen

Begrundelse

Ifølge artikel 135, stk. 1, litra a), i direktiv 2006/112/EF skal medlemsstaterne fritage forsikrings- og genforsikringstransaktioner, herunder ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i forbindelse med disse transaktioner.

Kommissionens forslag er dermed i strid med ordlyden i direktiv 2006/112/EF.

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder

(COM(2018) 21 final)

Anbefalet ændring 9

Betragtning 13

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

For at sikre overholdelse af betingelserne for fritagelse indrømmet af en medlemsstat til virksomheder, der ikke er etableret der, er det nødvendigt at kræve forudgående anmeldelse af deres hensigt om at anvende fritagelsen. En sådan anmeldelse skal foretages af den lille virksomhed til den medlemsstat, hvor den er etableret. Denne medlemsstat bør derefter på grundlag af de oplysninger, der er angivet for virksomhedens omsætning, fremsende disse oplysninger til de øvrige berørte medlemsstater.

For at sikre overholdelse af betingelserne for fritagelse indrømmet af en medlemsstat til virksomheder, der ikke er etableret der, er det nødvendigt at kræve forudgående anmeldelse af deres hensigt om at anvende fritagelsen. En sådan anmeldelse skal foretages via en onlineportal, som skal oprettes af Kommissionen. Etableringsmedlemsstaten bør derefter på grundlag af de oplysninger, der er angivet for virksomhedens omsætning, fremsende disse oplysninger til de øvrige berørte medlemsstater.

Begrundelse

Ændringsforslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 12 — der er tale om genindsættelse af et forslag fra udkastet til betænkning, som blev forelagt for Europa-Parlamentet af T. Vandenkendelaere (EPP/BE).

Anbefalet ændring 10

Artikel 1, nr. 12)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Artikel 284 affattes således:

Artikel 284 affattes således:

»Artikel 284

»Artikel 284

1.   Medlemsstaterne kan fritage levering af varer og ydelser, der udføres på deres område af små virksomheder, som er etableret i dette område, og hvis årlige omsætning i medlemsstaten, der kan henføres til disse leveringer, ikke overstiger en tærskel fastsat af disse medlemsstater for anvendelse af fritagelsen.

1.   Medlemsstaterne kan fritage levering af varer og ydelser, der udføres på deres område af små virksomheder, som er etableret i dette område, og hvis årlige omsætning i medlemsstaten, der kan henføres til disse leveringer, ikke overstiger en tærskel fastsat af disse medlemsstater for anvendelse af fritagelsen.

Medlemsstaterne kan fastsætte forskellige tærskler for forskellige erhvervssektorer på grundlag af på objektive kriterier. Disse tærskler må imidlertid ikke overstige 85 000 EUR eller et tilsvarende beløb i national valuta.

Medlemsstaterne kan fastsætte forskellige tærskler på grundlag af på objektive kriterier. Disse tærskler må imidlertid ikke overstige 100 000 EUR eller et tilsvarende beløb i national valuta.

2.   Medlemsstater, der har indført fritagelse for små virksomheder, fritager også levering af varer og ydelser på deres eget område foretaget af virksomheder, der er etableret i en anden medlemsstat, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

den årlige omsætning i Unionen for den lille virksomhed overstiger ikke 100 000 EUR

b)

værdien af leveringer i den medlemsstat, hvor virksomheden ikke er etableret, overstiger ikke den tærskel, der gælder i den pågældende medlemsstat for fritagelse af virksomheder, der er etableret i den pågældende medlemsstat.

2.   Medlemsstater, der har indført fritagelse for små virksomheder, fritager også levering af varer og ydelser på deres eget område foretaget af virksomheder, der er etableret i en anden medlemsstat, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

den årlige omsætning i Unionen for den lille virksomhed overstiger ikke 100 000 EUR

b)

værdien af leveringer i den medlemsstat, hvor virksomheden ikke er etableret, overstiger ikke den tærskel, der gælder i den pågældende medlemsstat for fritagelse af virksomheder, der er etableret i den pågældende medlemsstat.

3.   Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at små virksomheder, der er omfattet af fritagelsen, opfylder betingelserne i stk. 1 og 2.

3.   Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at små virksomheder, der er omfattet af fritagelsen, opfylder betingelserne i stk. 1 og 2.

4.    Forud for udnyttelse af fritagelsen i andre medlemsstater underretter den lille virksomhed den medlemsstat, hvor den er etableret .

4.    Kommissionen opretter en onlineportal, hvor små virksomheder, der er villige til at benytte sig af fritagelsen i en anden medlemsstat, registrerer sig .

Hvis en lille virksomhed udnytter fritagelsen i andre medlemsstater end den, hvor den er etableret, træffer etableringsmedlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den lille virksomhed foretager korrekt angivelse af den årlige omsætning i Unionen og den årlige omsætning i medlemsstaten, og informerer skattemyndighederne i de øvrige berørte medlemsstater, hvor den lille virksomhed foretager en levering.«

Hvis en lille virksomhed udnytter fritagelsen i andre medlemsstater end den, hvor den er etableret, træffer etableringsmedlemsstaten alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den lille virksomhed foretager korrekt angivelse af den årlige omsætning i Unionen og den årlige omsætning i medlemsstaten, og informerer skattemyndighederne i de øvrige berørte medlemsstater, hvor den lille virksomhed foretager en levering.«

Begrundelse

Den nationale tærskel bør i overensstemmelse med nærhedsprincippet være et nationalt anliggende, og der skal derfor ikke indføres noget maksimumsbeløb, andet end det for Unionen fælles foreslåede beløb på 100 000 EUR. En mulighed for forskellige nationale tærskler er positiv, da det øger fleksibiliteten. Dog kan en begrænsning til forskellige sektorer medføre afgrænsningsproblemer.

Anbefalet ændring 11

Artikel 1, nr. 15)

Kommissionens forslag

RU's ændringsforslag

Følgende indsættes som artikel 288a:

Følgende indsættes som artikel 288a:

»Artikel 288a

»Artikel 288a

Hvis en lille virksomhed i et senere kalenderår har en årlig omsætning i medlemsstaten, der overstiger den i artikel 284, stk. 1, omhandlede fritagelsestærskel, kan den lille virksomhed fortsat nyde godt af fritagelsen for det pågældende år, forudsat at dens årlige omsætning i medlemsstaten det pågældende år ikke overstiger den i artikel 284, stk. 1, fastsatte tærskel med mere end 50 %

Hvis en lille virksomhed i et senere kalenderår har en årlig omsætning i medlemsstaten, der overstiger den i artikel 284, stk. 1, omhandlede fritagelsestærskel, kan den lille virksomhed fortsat nyde godt af fritagelsen for det pågældende år, forudsat at dens årlige omsætning i medlemsstaten det pågældende år ikke overstiger den i artikel 284, stk. 1, fastsatte tærskel med mere end 33 %

Begrundelse

Bestemmelsen mindsker negative tærskeleffekter. Dog kan der forekomme konkurrenceforvridning for de virksomheder, som ikke kan udnytte fritagelsen. Derfor bør den andel, hvormed tærsklen kan overskrides, begrænses til 33 %.

II.   POLITISKE ANBEFALINGER

DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG

1.

Det Europæiske Regionsudvalg glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til en reform af EU's nuværende momssystem med henblik på at få det indre marked til at fungere bedre og sikre, at momsordningen er tilpasset forandringerne i den globale og digitale økonomi;

2.

betoner dog, at det er yderst vigtigt, at forslaget er velafvejet, så man undgår skævvridning af konkurrencen, mere administration og øgede omkostninger for både små og mellemstore virksomheder og lokale og regionale myndigheder;

3.

mener, at forskellene mellem momsordninger og momssatser især påvirker grænseregionerne og de små og mellemstore virksomheders aktiviteter i disse regioner. Det er derfor nødvendigt at vurdere de territoriale konsekvenser af forslagene om at give større spillerum til fastsættelse af momssatser samt de foreslåede tærskler.

Fælles regler for momssatser

4.

Det Europæiske Regionsudvalg er positivt over for Kommissionens forslag om at lade varer og tjenesteydelser beskatte efter destinationsprincippet, da dette indebærer mindre risiko for konkurrenceforvridning;

5.

støtter den i direktivet foreslåede artikel 98, stk. 1, og 98, stk. 2, om at medlemsstaterne højst må anvende to nedsatte satser på mindst 5 % og desuden anvende en nedsat sats uden et minimumskrav på 5 % samt en fravigelse med ret til at fradrage indgående moms;

6.

bifalder Kommissionens forslag om at oprette en liste (bilag IIIa) over produkter, for hvilke momssatsen ikke må nedsættes, i stedet for som nu at have en liste (som desuden indeholder forskellige midlertidige undtagelser) over produkter, hvor momssatsen må være lavere end normalsatsen. Forslagene giver de forskellige medlemsstater større fleksibilitet og gør en ende på det brud på afgiftsneutraliteten, som er et resultat af, at visse medlemsstater har nedsat moms på produkter, som andre medlemsstater er forhindrede i at pålægge nedsat moms. Udvalget understreger, at formålet med listen er at undgå konkurrenceforvridning. Listen bør således ikke anvendes til at forfølge andre politiske mål;

7.

mener, at de nuværende regler ikke kun indebærer en manglende afgiftsneutralitet mellem medlemsstaterne, men også begrænser mulighederne for at udnytte den tekniske udviklings potentiale, idet samme vare/tjenesteydelse beskattes forskelligt alt efter distributionsform. Et tydeligt eksempel på dette er forbuddet mod at nedsætte momssatsen på digitale publikationer såsom aviser, lydbøger og streamet musik. Dette har især ramt avisbranchen, som netop nu gennemgår store strukturelle forandringer i takt med, at medieforbruget bliver stadig mere digitaliseret. Betydningen af dette for demokratiet må ikke undervurderes;

8.

går ud fra, at artikel 98, stk. 3, skal anvendes på varer og tjenesteydelser, der typisk købes af forbrugere. Når dette er fastlagt, bør varer og tjenesteydelser kunne sælges til nedsat sats, også selv om det sker til både virksomheder og privatpersoner;

9.

vil gerne understrege, at udtrykket den endelige forbruger kan give anledning til problemer med anvendelsen. Den endelige forbruger kan i forbindelse med moms være en privatperson, en ikke-momspligtig juridisk person eller en momspligtig person, som driver en virksomhed, der er fritaget for afgift og uden ret til momsfradrag. Af begrundelsen fremgår det dog, at den endelige forbruger er den person, der erhverver varerne eller tjenesteydelserne til personligt brug. I lyset af at også juridiske personer kan være endelige forbrugere, mener RU, at kravet også skal omfatte sådanne personer;

10.

støtter forslaget om, at den vægtede gennemsnitsmomssats (WAR) skal være over 12 % for at sikre, at medlemsstaterne har en indtægtsgaranti;

11.

påpeger, at større fleksibilitet i vedtagelsen af momssatserne kan gøre tingene mere komplekse, især for små og mellemstore virksomheder, som ikke har de samme ressourcer og samme organisation som en stor virksomhed og dermed ikke de samme muligheder for at forholde sig til flere forskellige momssatser ved grænseoverskridende handel;

12.

opfordrer Kommissionen til at oprette en elektronisk portal, f.eks. ved at videreudvikle den allerede eksisterende TEDB-portal, så virksomhederne kan holde rede på de forskellige momssystemer i alle EU's medlemsstater og i henhold til betingelserne for fritagelse indrømmet af en medlemsstat til virksomheder, som ikke er etableret dér, meddele de berørte virksomheders hensigt om at anvende fritagelsen. Der bør være let adgang til dette værktøj, som desuden bør være pålideligt og tilgængeligt på alle officielle EU-sprog;

13.

opfordrer også Kommissionen til at udvide muligheden for at anvende Mini-One-Stop-Shop-ordningen (MOSS) i forbindelse med gennemførelsen af dette forslag. MOSS-systemet vil være særlig vigtigt for den administrative behandling af momsen i destinationslandet;

14.

mener, at øget fleksibilitet i vedtagelsen af momssatserne kan gøre det vanskeligere at afgøre, hvordan en transaktion, som omfatter flere leveringer, skal beskattes. Spørgsmålet har betydning for, hvilken momssats der skal anvendes, afgiftsgrundlaget, fakturaens udformning og i hvilket land, der skal opkræves moms. Dette kan føre til problemer i forbindelse med faktureringen og give anledning til usikkerhed, større omkostning og risici for tvister, hvor spørgsmålet håndteres forskelligt i forskellige medlemsstater. Udvalget mener derfor, at der behov for en tydelig vejledning fra Kommissionen om, hvordan transaktioner, som omfatter flere leverandører, skal håndteres.

Forenkling af reglerne for små virksomheder

15.

Det Europæiske Regionsudvalg glæder sig over Kommissionens forslag om at give medlemsstaterne bedre mulighed for at forenkle momshåndteringen for små virksomheder. Imidlertid er det vigtigt, at beskatningens effektivitet forbedres, og at svig bekæmpes, så man undgår konkurrenceforvridning og sikrer medlemsstaternes skatteindtægter;

16.

er enig i den foreslåede definition, som indebærer, at virksomheder med en årsomsætning på højst 2 mio. EUR i EU's indre marked defineres som små virksomheder;

17.

påpeger, at momssystemets fragmentering og kompleksitet indebærer betydelige efterlevelsesomkostninger for virksomheder, der er involveret i grænseoverskridende handel. Disse omkostninger er uforholdsmæssigt høje for de små og mellemstore virksomheder, som danner rygraden i økonomien og udgør grundlaget for beskæftigelse på regionalt niveau, og i særdeleshed de små virksomheder med en årsomsætning på under 2 mio. EUR. Disse virksomheder udgør ca. 98 % af alle EU's virksomheder, bidrager med ca. 15 % af den samlede omsætning og omkring 25 % af nettoindtægterne fra moms;

18.

understreger, at det ved leverance af elektroniske tjenester kan være vanskeligt at afgøre, i hvilken medlemsstat kunden befinder sig. For små virksomheder er de administrative omkostninger ved at fastlægge dette på en for skattemyndighederne tilfredsstillende måde i visse tilfælde så store, at man afstår fra at handle med kunder i andre medlemsstater. For at mindske regelbyrden for små virksomheder med et salg på højst 2 mio. EUR i det indre marked, bør disse som et alternativ kunne debitere den højeste momssats, der for en given tjenesteydelse kan anvendes inden for Unionen;

19.

deler Kommissionens synspunkt om, at omkostningerne for efterlevelse af momssystemet bør være så små som muligt. Det er positivt, at forslaget forventes at reducere små og mellemstore virksomheders omkostninger til efterlevelse af momsreglerne med op til 18 % om året;

20.

støtter forslaget om at gøre fritagelsen for små virksomheder gældende for alle virksomheder, som er etableret i en anden medlemsstat, under forudsætning af at den pågældende lille virksomheds årsomsætning i EU's indre marked ikke overstiger 100 000 EUR. Udvalget mener imidlertid, det er vigtigt at undersøge risikoen for, at dette kan skade væksten. For en virksomhed, der er berettiget til fritagelse og dermed har haft en betydeligt lavere administrativ byrde, kan det medføre en stor forretningsmæssig belastning at overskride tærskelbeløbet;

21.

bifalder det forslag, som gør det muligt for små virksomheder at udfærdige forenklede fakturaer, og forslaget om at momsfritagne virksomheder ikke behøver at udfærdige en faktura;

22.

er positivt over for forslaget om, at den afgiftsperiode, der for små virksomheder skal medtages i en momsangivelse, er et kalenderår;

23.

undrer sig over, hvorfor momsfritagne virksomheder kan slippe for alle regnskabsforpligtelser og forpligtelser vedrørende opbevaring af fakturaer. En sådan lempelse kan medføre en risiko for misbrug, eftersom det bliver svært for medlemsstaterne at kontrollere, om der er virksomheder, som overskrider tærsklen;

24.

påpeger, at der i flere medlemsstater vedtages foranstaltninger, som kan forenkle registreringen af nye virksomheder, hvilket har til formål at forbedre virksomhedsklimaet, men som samtidig kan øge risikoen for karruselsvig. Bare i 2014 beregnedes momslækagen som følge af karruselsvig at være på ca. 50 milliarder EUR. Det er vigtigt, at skatteeffektiviteten forbedres, og at man bekæmper svig, så denne lækage kan begrænses.

Bruxelles, den 10. oktober 2018.

Karl-Heinz LAMBERTZ

Formand for Det Europæiske Regionsudvalg


Top