EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018IP0460

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2018 om menneskerettighedssituationen i Cuba (2018/2926(RSP))

OJ C 363, 28.10.2020, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 363/70


P8_TA(2018)0460

Menneskerettighedssituationen i Cuba

Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2018 om menneskerettighedssituationen i Cuba (2018/2926(RSP))

(2020/C 363/10)

Europa-Parlamentet,

der henviser til sine tidligere beslutninger om Cuba, navnlig beslutning af 17. november 2004 om Cuba (1), af 2. februar 2006 om EU's politik over for den cubanske regering (2), af 21. juni 2007 om Cuba (3), af 11. marts 2010 om samvittighedsfanger i Cuba (4) og af 5. juli 2017 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side (5) og Parlamentets godkendelse heraf,

der henviser til, at den cubanske nationalforsamling den 19. april 2018 valgte Miguel Díaz-Canel som ny formand,

der henviser til de konklusioner, som FN's Komité om Tvungne Forsvindinger i Cuba offentliggjorde den 17. marts 2017,

der henviser til udtalelse 59/2018 fra FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse vedrørende Ariel Ruiz Urquiola, som Amnesty International betragter som samvittighedsfange, vedtaget på dens 82. samling den 20.-24. august 2018,

der henviser til FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgange af Cuba, som blev foretaget i maj 2013 og maj 2018,

der henviser til Human Rights Watch's rapport for 2017 om Cuba og den erklæring, der blev fremsat den 27. juli 2018 af Erika Guevara-Rosas, direktør for Amerika i Amnesty International, vedrørende den nye cubanske regerings første 100 dage,

der henviser til de månedlige erklæringer fra Den Cubanske Kommission for Menneskerettigheder og National Forsoning (CCHRNC),

der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og andre internationale menneskerettighedstraktater og -instrumenter,

der henviser til Cubas forfatning,

der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, som Cuba har undertegnet,

der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.

der henviser til, at menneskerettighederne indgår i EU's politiske dialoger og i samarbejds- og handelsaftaler; der henviser til, at menneskerettighedernes udelelighed, herunder borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, bør være et af Den Europæiske Unions vigtigste mål i dens forbindelser med Cuba;

B.

der henviser til, at Parlamentet den 5. juli 2017 godkendte aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (PDCA); der henviser til, at PDCA klart giver udtryk for Parlamentets store bekymringer med hensyn til menneskerettighedssituationen i Cuba og indeholder en suspensionsklausul i tilfælde af en overtrædelse af bestemmelserne om menneskerettigheder;

C.

der henviser til, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Cuba under ledelse af EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder blev indledt i 2015; der henviser til, at parterne i den fjerde menneskerettighedsdialog mellem EU og Cuba den 9. oktober 2018 bl.a. behandlede spørgsmålet om borgernes deltagelse i offentlige anliggender, herunder i forbindelse med de nylige valgprocesser, samt forenings- og ytringsfrihed og muligheden for, at menneskerettighedsforkæmpere og andre sektorer i civilsamfundet frit kan slutte sig sammen, give udtryk for deres synspunkter og deltage i det offentlige liv; der henviser til, at det er uklart for Parlamentet, hvorvidt dette møde var afgørende på nogen måde; der henviser til, at der ikke er opnået håndgribelige resultater for så vidt angår menneskerettighederne i Cuba på trods af oprettelsen af menneskerettighedsdialogen og Cubas genvalg til FN's Menneskerettighedsråd for perioden 2017-2019; der henviser til, at den politiske dialog skal omfatte direkte og intensiv dialog med civilsamfundet og oppositionen uden nogen begrænsninger;

D.

der henviser til, at den cubanske regering stadig afviser at anerkende overvågning af menneskerettighederne som en lovlig aktivitet og nægter lokale menneskerettighedsgrupper juridisk status;

E.

der henviser til, at der skal afholdes en folkeafstemning om forfatningen den 24. februar 2019; der henviser til, at processen med udarbejdelse af den nye forfatning mangler en behørig landsdækkende høring og sikrer, at kommunistpartiet bevarer sin magtfulde rolle i samfundet uden et flerpartisystem, grundlæggende frihedsrettigheder og politiske og borgerlige rettigheder, og dermed styrker det centraliserede ejerskab over staten og den statskontrollerede økonomi; der henviser til, at det politiske étpartisystem erklæres for »uigenkaldeligt« i artikel 3, og at artikel 224 fastsætter, at det er forbudt for nuværende og fremtidige generationer at ændre socialismens irreversibilitet og det nuværende politiske og sociale system; der henviser til, at der synes at være andre stærkt foruroligende bestemmelser i udkastet;

F.

der henviser til, at uafhængige journalister, fredelige dissidenter og menneskerettighedsforkæmpere, der dokumenterer menneskerettighedskrænkelser, som for det meste er medlemmer af den demokratiske opposition, forfølges, tilbageholdes vilkårligt eller holdes fængslet i Cuba; der henviser til, at der ifølge CCHRNC i oktober 2018 blev foretaget mindst 202 vilkårlige kortvarige anholdelser af utvivlsomt politiske årsager af fredelige modstandere og uafhængige civilsamfundsaktivister, der udøvede deres grundlæggende ret til ytrings-, forsamlings- og politisk foreningsfrihed;

G.

der henviser til, at en af disse personer er dr. Eduardo Cardet, en national koordinator for den kristne befrielsesbevægelse (MCL), som blev idømt tre års fængsel for fredeligt at have udøvet sin ret til ytringsfrihed; der henviser til, at han i november 2016 blev anholdt, da han vendte hjem fra en tur til Miami; der henviser til, at dr. Cardet, der anses for at være samvittighedsfange, i øjeblikket tilbageholdes i Cuba Si-fængslet i Holguín, hvor han sidder i isolation uden adgang til familiebesøg eller telefonopkald;

H.

der henviser til, at Tomás Núñez Magdariaga, som er medlem af Unión Patriótica de Cuba, (UNPACU), en uofficiel politisk oppositionsgruppe, sultestrejkede i protest i 62 dage og blev løsladt den 15. oktober 2018 takket være internationalt pres; der henviser til, at Magdariaga blev fundet skyldig i angiveligt at have truet en statslig embedsmand, som i sidste ende tilstod at have opdigtet anklagerne mod ham; der henviser til, at hans sag er et andet klart eksempel på forsøg på at bringe afvigende meninger til tavshed;

I.

der henviser til, at Kvinder i Hvidt i oktober 2018 endnu engang var de primære ofre for politisk undertrykkelse, og at en række medlemmer af Det Forenede Antitotalitære Forum (FANTU) var genstand for undertrykkelse i flere af landets provinser;

J.

der henviser til, at alle fængslede i Cuba skal garanteres en human behandling; der henviser til, at den cubanske regering nægter uafhængige menneskerettighedsgrupper adgang til fængslerne; der henviser til, at cubanske borgere ikke nyder godt af garantier om en retfærdig rettergang, såsom retten til en retfærdig og offentlig rettergang ved en kompetent og upartisk domstol; der henviser til, at indsatte på prøveløsladelse ofte udsættes for fortsat chikane fra myndighedernes side;

K.

der henviser til, at FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse klart har anført, at cubanske ofre for vilkårlig tilbageholdelse har ret til at søge erstatning fra regeringen, hvilket omfatter genoprettelse af den tidligere tilstand, godtgørelse, rehabilitering, oprejsning og garanti for, at det ikke gentager sig;

L.

der henviser til, at der er tegn på større respekt for religionsfriheden i Cuba; der henviser til, at de cubanske myndigheder imidlertid stadig er meget restriktive med hensyn til opførelse eller genopbygning af kristne kirker; der henviser til, at kirken gradvis er blevet kendt som den største civilsamfundsaktør og den vigtigste ikke-statslige leverandør af sociale tjenester i Cuba, men at dens aktiviteter fortsat er underlagt streng kontrol fra myndighedernes side;

M.

der henviser til, at EU med sine tættere politiske og økonomiske forbindelser med Cuba har til hensigt at bidrage til at fremme politiske reformer i landet i overensstemmelse med alle borgernes forhåbninger; der henviser til, at den økonomiske og handelsmæssige liberalisering bør sætte landet i stand til gradvis at bevæge sig i retning af de frie sociale rum, sameksistens, teknologi og kommunikation, som den cubanske befolkning værdsætter og efterspørger;

N.

der henviser til, at Parlamentet ved tre lejligheder har tildelt Sakharovprisen for tankefrihed til cubanske aktivister: Oswaldo Payá i 2002, Kvinder i Hvidt i 2005 og Guillermo Fariñas i 2010; der henviser til, at det stadig hænder regelmæssigt, at modtagere af Sakharovprisen forhindres i at forlade landet og deltage i internationale begivenheder;

O.

der henviser til, at Parlamentet ved mange lejligheder har spurgt, om det kunne sende officielle delegationer til Cuba; der henviser til, at de cubanske myndigheder hver gang har nægtet at give adgang til landet, selv efter indgåelsen af aftalen om politisk dialog og samarbejde;

1.

fordømmer på det kraftigste den vilkårlige tilbageholdelse, forfølgelse og chikane af og angreb på fredelige dissidenter, uafhængige journalister, menneskerettighedsforkæmpere og den politiske opposition i Cuba; opfordrer til, at der øjeblikkeligt sættes en stopper disse handlinger, og til øjeblikkelig løsladelse af alle politiske fanger, herunder Eduardo Cardet, og dem, der er vilkårligt tilbageholdt udelukkende for at udøve deres ytrings- og forsamlingsfrihed;

2.

opfordrer indtrængende EU's medlemsstater, EU-Udenrigstjenesten og dens delegation i Cuba til bestemt at respektere deres grundlæggende principper og politikker i forbindelserne med Cuba og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at få ovennævnte personer løsladt, for at sikre, at chikanen af politiske modstandere og menneskerettighedsforkæmpere omgående ophører, og for at bistå og beskytte sidstnævnte;

3.

opfordrer de cubanske myndigheder til at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af de indsatte og gøre det muligt for internationale menneskerettighedsgrupper og uafhængige cubanske organisationer at få adgang til landets fængsler; understreger, at det er i strid med bestemmelserne i verdenserklæringen om menneskerettighederne at forfølge og fængsle dissidenter på grund af deres idealer og deres fredelige politiske aktivitet;

4.

beklager, at situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati ikke er blevet bedre på trods af aftalen om politisk dialog og samarbejde (PDCA); opfordrer til opfyldelse af de bindende forpligtelser, der er fastlagt i PDCA mellem EU og Cuba, navnlig hvad angår respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; understreger, at denne aftales succes afhænger af, at den gennemføres og overholdes;

5.

minder om, at PDCA indeholder en bestemmelse om suspendering af aftalen, som skal finde anvendelse i tilfælde af, at bestemmelserne om menneskerettigheder overtrædes; insisterer derfor på, at Den Europæiske Union nøje følger og overvåger respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Cuba i forbindelse med gennemførelsen af PDCA, og at der finder regelmæssig afrapportering til Parlamentet sted; anmoder NF/HR Federica Mogherini om på plenarmødet at informere Parlamentet detaljeret om de konkrete skridt, der tages med henblik på at opfylde ovennævnte krav;

6.

opfordrer indtrængende den cubanske regering til at redefinere sin menneskerettighedspolitik ved at bringe den i overensstemmelse med den internationale menneskerettighedslovgivning og gøre det muligt for alle civilsamfundets og oppositionens politiske aktører at deltage aktivt i det politiske og sociale liv uden at indføre begrænsninger; opfordrer Cuba til at bekræfte, at det agter at »opretholde de højeste standarder for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne« ved at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt de valgfrie protokoller dertil;

7.

minder de cubanske myndigheder om, at den frie bevægelighed og forsamlingsfriheden er sikret i den internationale menneskerettighedslovgivning, og at denne frihed også gælder for aktivister og medlemmer af den demokratiske opposition;

8.

fordømmer på det kraftigste vedtagelsen af dekret 349, som undergraver retten til kunstnerisk frihed i Cuba; opfordrer de cubanske myndigheder til at træffe passende lovgivningsmæssige foranstaltninger til at trække dekret 349 tilbage, inden det træder i kraft i december 2018; understreger, at kunstnerisk ytringsfrihed er afgørende for en levedygtig og dynamisk kultursektor, der kan skabe arbejdspladser, udvikle kulturelle erhverv og puste nyt liv i kulturarven;

9.

opfordrer den cubanske regering til at holde op med at foretage censur på internettet og blokere websteder med det ene formål at begrænse politisk kritik og adgangen til information;

10.

støtter fuldt ud konklusionerne af 17. marts 2017 fra FN's Komité om Tvungne Forsvindinger i Cuba, hvori Cuba indtrængende opfordres til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at garantere retsvæsenets fuldstændige uafhængighed og til at oprette en uafhængig national menneskerettighedsinstitution i overensstemmelse med Paris-principperne;

11.

giver udtryk for stor bekymring over det nye forfatningsudkast og folkeafstemningen, der er planlagt til februar 2019; understreger, at hele processen mangler den inklusion, tolerance og respekt for grundlæggende civile og politiske rettigheder, som vil kunne sikre en demokratisk forfatningsproces; gentager i denne henseende, at Parlamentet er fast besluttet på at fremme en overgangsproces til et pluralistisk demokrati og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder under inddragelse af alle aktører, uden at nogen udelukkes, som anført i verdenserklæringen om menneskerettighederne, og et varigt økonomisk opsving med sigte på at forbedre den cubanske befolknings levestandard i overensstemmelse med det cubanske folks forhåbninger; anmoder de relevante cubanske myndigheder om at foreskrive frie og pluralistiske valg i den nye forfatning;

12.

opfordrer indtrængende EU-institutionerne og -medlemsstaterne til at yde hjælp til den økonomiske og politiske overgang i Cuba hen mod et fuldstændigt demokratisk regime, som respekterer alle borgernes grundlæggende rettigheder; støtter anvendelsen af EU's forskellige udenrigspolitiske instrumenter, og navnlig Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR), til at styrke EU's dialog med det cubanske civilsamfund og dem, der støtter en fredelig overgang i Cuba;

13.

opfordrer de cubanske myndigheder til at afskaffe dødsstraffen for alle forbrydelser; opfordrer til et moratorium for dødsstraf, indtil denne juridiske ændring er formelt vedtaget; opfordrer til en gennemgang af alle dødsdomme med henblik på at sikre, at de forudgående retssager var i overensstemmelse med internationale standarder, og at der ikke sker en eneste henrettelse fremover;

14.

opfordrer den cubanske regering til at tillade kirker at udøve deres sociale omsorgsaktiviteter frit i det cubanske samfund; opfordrer til, at religions- og samvittighedsfriheden garanteres fuldt ud;

15.

opfordrer NF/HR Federica Mogherini til at anerkende, at der findes en politisk opposition til den cubanske regering, og til at støtte inddragelsen af denne i den politiske dialog mellem EU og Cuba; minder EU-institutionerne om, at civilsamfundet og dem, der er blevet tildelt Sakharovprisen, er centrale aktører i demokratiseringen af Cuba, og at deres stemme skal høres og tages i betragtning inden for rammerne af de bilaterale forbindelser; opfordrer i denne henseende alle repræsentanter for EU's medlemsstater til at tage menneskerettighedsspørgsmål op under besøg hos de cubanske myndigheder og til at mødes med Sakharovprismodtagerne, når de besøger Cuba, for at sikre den interne og eksterne kohærens i EU's menneskerettighedspolitik;

16.

beklager dybt de cubanske myndigheders afslag på at give Europa-Parlamentets udvalg, delegationer og visse politiske grupper mulighed for at besøge Cuba, til trods for at Parlamentet har godkendt PDCA; opfordrer myndighederne til straks at tillade indrejse i landet, herunder muligheden for at besøge øen, når folkeafstemningen om forfatningen skal finde sted den 24. februar 2019;

17.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Cubas regering og nationalforsamling, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's højkommissær for menneskerettigheder samt til CELAC-landenes regeringer.

(1)  EUT C 201 E af 18.8.2005, s. 83.

(2)  EUT C 288 E af 24.11.2006, s. 81.

(3)  EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 377.

(4)  EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 82.

(5)  EUT C 334 af 19.9.2018, s. 99.


Top