EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018IP0457

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (2017/2282(INI))

EUT C 363 af 28.10.2020, p. 49–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 363/49


P8_TA(2018)0457

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien (2017/2282(INI))

(2020/C 363/07)

Europa-Parlamentet,

der henviser til artikel 8 og til afsnit V, særlig artikel 21, 22, 36 og 37, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, som trådte fuldt ud i kraft den 1. juli 2016,

der henviser til sine tidligere beslutninger af hhv. 18. december 2014, som indeholder udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (1), og af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine (2), til sin henstilling af 15. november 2017 om Det Østlige Partnerskab (3), til sin lovgivningsmæssige beslutning af 14. marts 2018 om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (4) og til sin beslutning af 14. juni 2018 om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (5),

der henviser til de årlige nationale handlingsplaner for gennemførelsen af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien,

der henviser til det fælles arbejdsdokument fra Europa-Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens tjenestegrene af 9. november 2017»Association Implementation Report on Georgia« (SWD(2017)0371),

der henviser til de fælles erklæringer fra topmøderne i Det Østlige Partnerskab, senest den 24. november 2017 i Bruxelles,

der henviser til samarbejdsrammen »20 konkrete mål for 2020«, som blev etableret under topmødet i Riga i 2015, og som fremmer stærkere økonomi, stærkere regeringsførelse, stærkere konnektivitet og stærkere samfund,

der henviser til den fælles støtteramme for EU's støtte til Georgien (2017-2020),

der henviser til resultatet af det fjerde møde i Associeringsrådet EU-Georgien den 5. februar 2018,

der henviser til resultaterne af møderne i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, senest dem fra den 25.-27. juni 2018, som mundede ud i syv beslutninger og en opfordring til EU om at øge sin mæglingsindsats i de fastfrosne konflikter,

der henviser til sluterklæringen og henstillingerne fra det sjette møde i Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien, som blev afholdt den 26. april 2018,

der henviser til den fælles erklæring fra det tredje møde for Civilsamfundsplatformen EU-Georgien den 22. marts 2018,

der henviser til Kommissionens første rapport inden for rammerne af mekanismen til suspension af visumfritagelsen, som blev offentliggjort den 20. december 2017 (COM(2017)0815),

der henviser til Venedigkommissionens endelige udtalelse af 19. marts 2018 om Georgiens forfatningsreform (CDL-AD(2018)005),

der henviser til fælles arbejdsdokument af 21. september 2015 fra tjenestegrenene med titlen »Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020« (SWD(2015)0182),

der henviser til Transparency Internationals rapport af 2. juli 2015 med titlen »The State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine«,

der henviser til ekspertundersøgelserne, der er udarbejdet for Udenrigsudvalget, herunder undersøgelsen af »The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood — Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries«, som blev offentliggjort den 26. oktober 2017 (6), undersøgelsen med titlen »Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine«, som blev offentliggjort den 28. juni 2018 (7) og den sammenlignende undersøgelse med titlen »The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective«, som blev offentliggjort i september 2018 (8),

der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 til Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om International Handel (A8-0320/2018),

A.

der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Georgien hele tiden uddybes i kraft af nye væsentlige resultater i overensstemmelse med associeringsaftalen mellem EU og Georgien (AA), det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) og associeringsdagsordenen, herunder ikrafttrædelsen af den visumfrie ordning og Georgiens tiltrædelse af energifællesskabet;

B.

der henviser til, at fuld respekt for centrale værdier, herunder demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, inklusive mindretals rettigheder, udgør en hjørnesten i yderligere europæisk integration;

C.

der henviser til, at den humanitære situation i og isolationen af de besatte regioner Abkhasien og Sydossetien fortsat er en af de vigtigste udfordringer for Georgien;

D.

der henviser til, at Transparency Internationals 2017-indeks for iagttaget korruption viser, at der fortsat er gode resultater med bekæmpelsen af korruption;

E.

der henviser til, at den nye nationale strategi for bekæmpelse af organiseret kriminalitet for 2017-2020 og handlingsplanen, som blev vedtaget i 2017, har fokus på at bekæmpe »sammensvorne tyve«, narkotika i transit og cyberkriminalitet og på at introducere analysebaseret politiarbejde og nærpoliti;

F.

der henviser til, at Istanbulkonventionen, som gav mandat til at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og vold i hjemmet, trådte i kraft den 1. september 2017, ligesom der blev oprettet en tværinstitutionel kommission om ligestilling mellem kønnene, vold mod kvinder og vold i hjemmet;

G.

der henviser til, at Journalister Uden Grænsers internationale pressefrihedsindeks viser en lille forbedring, idet Georgien er rykket op fra en 64. plads i 2017 til en 61. plads i 2018;

1.

ser med stor tilfredshed på, at reformsporet fortsættes, og på de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af AA og DCFTA, hvilket har placeret Georgien som en af EU's vigtige partnere i regionen; opfordrer de georgiske myndigheder til fortsat at sikre stabilitet, yderligere demokratiske reformer og økonomiske og sociale forbedringer for georgiere, der er ramt af fattigdom, arbejdsløshed og et højt niveau af økonomisk begrundet udvandring, som en afgørende faktor for at vinde folks tillid på vejen mod at genetablere Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for landets internationalt anerkendte grænser og for at styrke samarbejdet mellem EU og Georgien;

2.

bemærker med tilfredshed, at Georgiens europæiske dagsorden fortsat opnår tværpolitisk konsensus og støtte fra størstedelen af landets borgere; påpeger, at enhver europæisk stat i henhold til artikel 49 i TEU og i overensstemmelse med Rom-erklæringen af 25. marts 2017 kan ansøge om at blive medlem af EU, forudsat at den overholder Københavnskriterierne; minder i mellemtiden om forslaget om en »Østpartnerskab+«-politik, som Parlamentet har gjort sig til fortaler for med henblik på at åbne for flere perspektiver; glæder sig over den georgiske regerings initiativ med at udarbejde en køreplan for integration i EU med sigte på at styrke de løbende forbindelser mellem EU og Georgien; glæder sig over Georgiens aktive engagement i de aktiviteter, der gennemføres af de multilaterale platforme under Det Østlige Partnerskab;

3.

roser de georgiske myndigheder for deres gentagne oplysningskampagner om de fordele og økonomiske muligheder, der kommer af AA og DCFTA, samt for den bistand de har ydet i forbindelse med håndteringen af de nødvendige justeringer;

Institutionelle rammer for gennemførelse af associeringsaftalen

4.

bemærker, at EU's støtte til Georgien vil nå op på mellem 371 og 453 mio. EUR for 2017-2020, og at der er yderligere midler til rådighed efter »mere for mere«-princippet i overensstemmelse med associeringsdagsordenen mellem EU og Georgien; tilskynder Kommissionen til at yde denne bistand proportionalt med Georgiens absorptionskapacitet og reformbestræbelser; noterer sig Georgiens beslutning om at reducere det samlede antal ministerier fra 14 til 11 med henblik på en funktionsmæssig optimering og reduktion af udgifterne og glæder sig over den georgiske regerings beslutning om at omfordele de derved opnåede besparelser til uddannelse;

5.

opfordrer til, at premierministeren og udenrigsministeren i højere grad inddrages i at skabe politisk tilsyn på højt niveau med gennemførelsen af AA, navnlig gennem strømlining af relevante regeringsstrukturer, koordinering og synkronisering af ressortministeriernes planer og deres fulde og effektive gennemførelse; glæder sig over, at Statsministerens Kontor for Europæisk Integration er blevet lagt ind under udenrigsministeriet; foreslår dog, at ejerskabet af den europæiske integration fordeles på hele det ministerielle apparat;

6.

glæder sig over vedtagelsen af en treårsudgave af gennemførelsesplanen for AA/DCFTA, og anmoder myndighederne om at udarbejde en reformstrategi, der supplerer disse planer, og som er fokuseret på resultater, der rækker ud over lovgivning og uddannelse af personale, og baseret på en konsekvensanalyse udarbejdet af eksperter, som også bør omfatte det interinstitutionelle samarbejde mellem parlamentet, regeringen og præsidentens kontor; tilskynder i denne forbindelse det georgiske parlament til at intensivere kontrollen af foreneligheden af nationale udkast til reformforslag med AA;

7.

understreger nødvendigheden af, at Georgien udpeger højt kvalificeret personale til at gennemføre associeringsdagsordenen; opfordrer derfor de georgiske myndigheder til at garantere, at de strukturelle enheder, som tager sig af europæiske integrationsspørgsmål i alle ministerierne, udstyres med et tilstrækkeligt antal særligt kvalificerede embedsmænd; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og/eller Kommissionen til at yde bistand med kapacitetsopbygning og uddannelse af georgiske embedsmænd, der tager sig af gennemførelsen af AA/DCFTA;

8.

glæder sig over oprettelsen af den interparlamentariske forsamling for Georgien, Moldova og Ukraine og tilskynder denne forsamling til også at kontrollere gennemførelsen af AA'erne;

9.

opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og/eller Kommissionen til at intensivere overvågningen af gennemførelsen af AA, navnlig via en forøgelse af de afsatte menneskelige ressourcer med indgående ekspertise inden for det georgiske forvaltnings- og retssystem, samt til at bevæge sig i retning af en kvalitativ vurdering af fremskridt, navnlig gennem indførelse af screeningprocesser, der giver mulighed for at vurdere den grad af overensstemmelse med gældende EU-ret, som rent faktisk opnås med AA;

10.

fremhæver den afgørende rolle, som civilsamfundet, herunder arbejdsmarkedets parter, spiller i gennemførelsen af AA, som aktører, der fører tilsyn med reformerne, og glæder sig over deres indsats med hensyn til at overvåge gennemførelsen af aftalen; opfordrer de georgiske myndigheder til at sikre, at der gennemføres reformer i henhold til AA/DCFTA med fuld inddragelse af lokale myndigheder og repræsentanter for civilsamfundet samt arbejdsmarkedets parter for så vidt angår problemstillingen med at opnå en »europæisk« social model, og opfordrer myndighederne og EU til at sikre, at de og befolkningen i fjerntliggende områder har adgang til oplysninger om gennemførelsen af AA;

11.

fremhæver betydningen af proaktiv kommunikation til de georgiske borgere om de håndgribelige fordele ved og målene for Det Østlige Partnerskab samt behovet for at bekæmpe disinformation gennem faktabaserede, tilgængelige oplysninger af høj kvalitet på alle partnerlandets sprog; opfordrer Georgien til at forbedre sin kommunikationsstrategi med støtte fra EU og dets medlemsstater;

12.

glæder sig over åbningen af Det Østlige Partnerskabs Europaskole i Tbilisi den 4. september 2018 med en international studentereksamen for studerende fra alle lande i Det Østlige Partnerskab; tilskynder de georgiske myndigheder til at forbedre den rolle, som europæiske studier spiller i almindelige skolers og universiteters læseplaner;

13.

støtter de foreløbige resultater og konklusioner i forbindelse med første runde af præsidentvalget i Georgien i 2018 som forelagt af den internationale valgobservationsmission, herunder delegationen fra Parlamentet; glæder sig over valgets konkurrenceprægede karakter, og at der ikke har været nogen voldshændelser; beklager Ruslands besættelse af Sydossetien og Abkhasien og de sydossetiske facto-myndigheders beslutning om at lukke den administrative grænse med Georgien og dermed forhindre mange georgiske statsborgere i at afgive deres stemme; opfordrer myndighederne og de politiske partier til at gøre noget ved disse problemstillinger inden anden runde, navnlig misbruget af statslige midler og de alt for høje lofter for kampagnefinansiering samt højtstående embedsmænds voldsomme verbale angreb på uafhængige civilsamfundsorganisationer;

Politisk dialog

14.

gentager, at EU's holdning til Georgiens forfatningsreform svarer til Venedigkommissionens generelt positive vurdering; beklager, at indførelsen af et valgsystem udelukkende med forholdstalsrepræsentation er blevet udskudt til 2024; gentager, at Parlamentet er rede til at observere fremtidige valg i Georgien og til at bistå de georgiske myndigheder med opfølgningen på og gennemførelsen af de henstillinger, der vil blive fremsat; gentager, at den centrale valgkommissions sammensætning bør være fri for politisk indflydelse, og at der i perioden forud for valget ikke bør forekomme nogen form for misbrug af administrative midler; opfordrer de georgiske myndigheder til at foretage en meningsfuld undersøgelse af de politisk motiverede voldelige episoder under parlamentsvalget i 2016;

15.

støtter den demokratiske styrkelse af Georgiens politiske institutioner og er opsat på at hjælpe til på dette område; bemærker, at Georgien er blandt de få lande, hvor alle magtorganer er involveret i partnerskabet om åben regeringsførelse; understreger, at det er vigtigt at forfølge en ambitiøs reformdagsorden med sigte på statsinstitutionernes og deres personales politiske neutralitet; fremhæver oppositionens rolle i et parlamentarisk system og understreger, at der er et presserende behov for at indføre strengere mekanismer til at kontrollere den udøvende magt, som bl.a. omfatter parlamentsmedlemmers mulighed for regelmæssigt at stille spørgsmål til ministrene og premierministeren for at holde dem ansvarlige;

16.

glæder sig over den effektive gennemførelse af den visumfri ordning for georgiske statsborgere siden den 27. marts 2017; noterer sig Georgiens opfyldelse af benchmarkene for visumliberalisering og tilskynder til regelmæssig overvågning heraf for at sikre, at de fortsat opfyldes; bemærker, at indførelsen af visumfri ordninger giver positive resultater i form af udvikling af mellemfolkelige kontakter; roser Georgien for de foranstaltninger, der er truffet for straks at afhjælpe overtrædelser af den visumfri ordning, og opfordrer EU-medlemsstaterne til at anerkende Georgien som et sikkert oprindelsesland; fremhæver vigtigheden af at optrappe samarbejdet mellem de retslige myndigheder og håndhævelsesorganerne i Georgien og EU's medlemsstater;

17.

glæder sig over den fortsatte gennemførelse af Georgiens migrationsstrategi og -handlingsplan og styrkelsen af genoprettelsen af grænsesektorerne med Tyrkiet og Aserbajdsjan;

18.

støtter Georgien i dets udøvelse af en politik for fredelig konfliktløsning, forsoning og dialog og dets konstruktive deltagelse i de internationale drøftelser i Genève; glæder sig over den georgiske indsats for at opretholde dialogen med Rusland; roser initiativet »Et skridt til en bedre fremtid«, som blev præsenteret den 4. april 2018, og som har til formål at forbedre de humanitære og socioøkonomiske forhold for befolkninger, der er bosiddende i besatte områder, og fremme mellemfolkelige kontakter og tillidsopbygning mellem splittede lokalsamfund;

19.

minder med beklagelse om, at Den Russiske Føderation efter 10 år fortsætter sin ulovlige besættelse af georgiske territorier, og gentager sin utvetydige støtte til Georgiens suverænitet og territoriale integritet; noterer sig Georgiens søgsmål mod Rusland ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om anvendelse af tvangsforanstaltninger over for personer, der er bosiddende i Abkhasien og Sydossetien, og Georgiens vedtagelse af en beslutning om oprettelse af Otkhozoria-Tatunashvili-listen over personer, der er dømt for eller genstand for en efterforskning om mord, bortførelse, tortur eller umenneskelig behandling; understreger, at det internationale samfund skal indtage en konsekvent, koordineret, fælles og håndfast holdning til Ruslands besættelses- og annekteringspolitik;

20.

opfordrer indtrængende de georgiske myndigheder til at gøre sig yderligere bestræbelser på at overvinde de eksisterende hindringer og forsøge at udbrede fordelene ved AA og DCFTA til befolkningerne i Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien ved at forbedre kommunikationen vedrørende de nye muligheder, som hidrører fra aftalen, og udvikle ad hoc-projekter inden for handel og økonomisk samarbejde på lokalt plan;

21.

roser Georgiens fortsatte deltagelse i civile og militære krisestyringsoperationer inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP); understreger, at der er behov for yderligere at udvikle en dialog på højt plan om sikkerhedsspørgsmål mellem EU og Georgien, navnlig om bekæmpelse af radikalisering, voldelig ekstremisme, propaganda og hybride trusler;

Retsstat, god regeringsførelse og mediefrihed

22.

anerkender Georgiens resultater med hensyn til bekæmpelse af korruption på lavt niveau og mellemniveau, som har ført til en god regional placering i indekserne for iagttaget korruption; fremhæver ikke desto mindre, at elitens korruption på højt niveau fortsat er et alvorligt problem; roser Georgiens gennemførelse af strategien for bekæmpelse af korruption og den tilhørende handlingsplan; opfordrer Georgien til at sørge for, at Agenturet for Korruptionsbekæmpelse er uafhængigt, fri for enhver form for politisk indflydelse og adskilt fra den statslige sikkerhedstjeneste; gentager, at det er vigtigt med en reel tredeling af magten og en klar adskillelse mellem politik og økonomiske interesser, og understreger, at bekæmpelse af korruption kræver et uafhængigt retsvæsen og en solid resultatliste over efterforskning af sager om korruption på højt niveau, som endnu ikke er etableret; anser Georgien for at være en af EU's vigtige partnere på forskellige samarbejdsområder såsom bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet;

23.

opfordrer indtrængende de georgiske myndigheder til at etablere en fuldt udbygget, uafhængig og effektiv mekanisme, som er adskilt fra statsadvokaturen, til at efterforske og føre sager om retshåndhævelsespersonales embedsmisbrug for at gøre noget ved den vedvarende manglende ansvarliggørelse; glæder sig derfor over oprettelsen af det statslige inspektorat for efterforskning af menneskerettighedskrænkelser begået af retshåndhævende myndigheder;

24.

er stærkt bekymret over det pres, som Tyrkiet lægger på tyrkiske statsborgere i Georgien og på uddannelsesinstitutioner på grund af deres påståede forbindelse med Gülen-bevægelsen; opfordrer indtrængende de georgiske myndigheder til at følge sagen nøje og sikre, at de retslige procedurer og eventuelle foranstaltninger, der træffes, er i fuld overensstemmelse med europæiske principper og standarder; opfordrer indtrængende EU til at støtte og hjælpe landene i Det Østlige Partnerskab med at modstå det pres, som især Tyrkiet har udøvet gennem de seneste måneder;

25.

noterer sig den igangværende reform af retsvæsenet og tegn på større upartiskhed og gennemsigtighed i retsvæsenet, men minder om Venedigkommissionens bekymring over foreslåede lovændringer, som ikke sikrer politisk neutralitet for Rådet af Anklagere i Georgien; opfordrer til, at der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at styrke retsvæsenet — bl.a. gennem en styrkelse af den administrative kapacitet — og at retsvæsenet og anklagemyndigheden sikres fuld uafhængighed, og opfordrer til demokratisk kontrol af indenrigsministeriet, herunder politiet og sikkerhedstjenesterne, som behøver et grundigt eftersyn og reformer, bl.a. med henblik på at sikre gennemsigtighed, navnlig med hensyn til udvælgelse, udnævnelse og forfremmelse af dommere samt i disciplinærsager, som vedrører dem;

26.

fremhæver betydningen af de igangværende reformer af den offentlige forvaltning; glæder sig over den nyligt vedtagne tjenestemandslov og forventer, at den gennemføres hurtigt med henblik på at sikre en holdbar forøgelse af den offentlige tillid;

27.

bemærker med bekymring, at den georgiske regering har undladt at vedtage ny lovgivning med henblik på at forbedre offentlighedens adgang til oplysninger; beklager, at den foreslåede reform medfører yderligere begrænsninger på adgangen inden for dette område; opfordrer den georgiske regering til at sikre reel adgang til offentlige oplysninger; minder om, at dette er et meget vigtigt tilsagn, som er afgivet inden for rammerne af AA;

28.

opfordrer indtrængende Georgiens regering til at gå videre med gennemførelsen af reformen af forvaltningen af de offentlige finanser;

29.

glæder sig over vedtagelsen af den nationale strategi for bekæmpelse af organiseret kriminalitet;

30.

opfordrer det georgiske parlament til at overveje en pakke af ændringer, der tager sigte på at reformere lovgivningen om narkotikapolitikken i overensstemmelse med forfatningsdomstolens afgørelse af 30. november 2017;

31.

glæder sig over det georgiske parlaments godkendelse af en lovpakke, der skal forbedre situationen for indsatte;

Respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder

32.

opfordrer de georgiske myndigheder til yderligere at operationalisere landets koordinationsmekanisme for menneskerettigheder og styrke dens medvirken i multilaterale fora; giver udtryk for bekymring over de manglende fremskridt i efterforskningen af bortførelsen af den aserbajdsjanske journalist, Afgan Mukhtarli, fra Tbilisi, som har afsløret mange mangler med hensyn til sikkerhedstjenesternes funktionsmåde, herunder partipolitisk indblanding; opfordrer den georgiske regering til at fremlægge en hurtig og troværdig konklusion af efterforskningen og understreger nødvendigheden af, at Georgien sørger for trygge og sikre rammer for menneskerettighedsforkæmpere, der opholder sig på dets område, for at tilsikre, at sådanne gerninger ikke forekommer igen;

33.

noterer sig Menneskerettighedsdomstolens dom af 28. november 2017 vedrørende den tidligere premierminister Vano Meridraishvili, i hvilken der blev fastslået en overtrædelse af artikel 18 i den europæiske menneskerettighedskonvention, idet man havde fulgt en »skjult dagsorden« og havde »skjulte motiver« i forbindelse med anholdelsen af den tidligere premierminister;

34.

fremhæver betydningen af en klar, gennemsigtig og menneskerettighedsbaseret politik og mekanismer til efterforskning, retsforfølgning og erstatning i forbindelse med menneskerettighedskrænkelser, som er begået under tidligere regeringer, med en forsikring om, at processen fuldt ud overholder principperne om retsstaten og en retfærdig rettergang;

35.

opfordrer de georgiske myndigheder til at tage yderligere skridt til at værne om de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne, navnlig for udsatte grupper, ved at bekæmpe hadefulde ytringer om og forskelsbehandling af LGBTQI-personer, romaer, personer, der lever med hiv/aids, personer med handicap og andre mindretal, bl.a. på arbejdsmarkedet gennem en ændret arbejdsmarkedslov; opfordrer navnlig Georgien til at harmonisere lovgivningen om rettigheder for personer med handicap med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, som landet ratificerede i 2014; glæder sig over Georgiens ratifikation af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) samt vedtagelsen af loven om officielle sprog og den statslige strategi for borgernes lighed og integration og opfordrer til en hurtig gennemførelse heraf og oprettelse af en effektiv overvågningsmekanisme;

36.

opfordrer de georgiske myndigheder til at tage yderligere skridt til at beskytte kvinder mod alle former for vold, seksuelt misbrug og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum, samt til at øge antallet af kvinder på arbejdsmarkedet og i politik, hvor de stadig er underrepræsenteret;

37.

opfordrer til, at beskyttelsen af børns rettigheder styrkes, herunder forebyggelsen af vold mod børn og adgangen til uddannelse for alle børn, herunder børn med handicap; gentager, at den georgiske regering har ansvaret for at føre grundigt tilsyn med situationen for børn på børnehjem og på religiøse døgninstitutioner;

38.

minder om betydningen af frie og uafhængige massemedier samt af pluralisme og gennemsigtighed med hensyn til ejerskab i medieverdenen som centrale demokratiske principper; noterer sig med tilfredshed forbedringerne i Georgien, som er afspejlet i 2018-udgaven af det internationale pressefrihedsindeks, der er oprettet af Journalister uden Grænser; fremhæver politiseringen af medieindhold; minder om sagen om tv-kanalen Rustavi 2;

Handel og økonomisk samarbejde

39.

glæder sig over den vægt, der lægges på jobskabelse og på arbejdstagerrettigheder, navnlig gennem vedtagelsen af loven om sikkerhed på arbejdspladsen, for at sætte effektivt ind overfor det dramatiske antal dødsfald som følge af arbejdsulykker; opfordrer indtrængende det georgiske parlament til at udvide lovens anvendelsesområde med henblik på at undgå undtagelser; minder de georgiske myndigheder om forpligtelsen til at overholde de internationale standarder for arbejdstagerrettigheder og understreger, at det er nødvendigt at omdanne Afdelingen for Tilsyn med Arbejdsforhold til et fuldt udbygget og uafhængigt arbejdstilsynssystem i overensstemmelse med ILO's konvention 81 for at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen og mindske omfanget af sort arbejde; kræver, at arbejdsgiverne ophører med at forskelsbehandle dem, der benytter sig af deres fagforeningsrettigheder; er bekymret over børnearbejde og utilstrækkelig foreningsfrihed for fagforeninger; minder om, at sikkerhed på arbejdspladsen er af afgørende betydning ifølge kravene i AA;

40.

bemærker, at EU er Georgiens største handelspartner, der tegner sig for næsten en tredjedel af den samlede handel, såvel som den vigtigste donor og største kilde til direkte udenlandske investeringer; glæder sig over gennemførelsen af centrale strukturreformer, der sigter mod at forbedre det økonomiske klima og erhvervsklimaet samt at maksimere de fordele, der følger af DCFTA; bemærker med tilfredshed de fremskridt, Georgien har gjort med tilnærmelsen af sin lovgivning på handelsrelaterede områder, herunder sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, men opfordrer til større fremskridt inden for fødevaresikkerhed; fremhæver betydningen af de igangværende strukturreformer med henblik på at forbedre investeringsklimaet i Georgien; understreger, at de georgiske myndigheder er nødt til at garantere en fair fordeling af Georgiens økonomiske vækst blandt befolkningen samt gennemførelsen af AA til gavn for SMV'erne;

41.

bemærker med tilfredshed, at visse nye produkter er begyndt at blive eksporteret til EU, selv om Georgien stadig hovedsagelig eksporterer landbrugsråvarer og råstoffer; tilskynder Kommissionen til at bistå Georgien med at indkredse de områder, der yderligere kan fremme økonomisk diversificering, og prioritere dem i forbindelse med gennemførelsen af DCFTA; anbefaler, at Georgien overvejer en diversificeringsstrategi for varer, der eksporteres til EU's markeder;

42.

noterer sig med tilfredshed de fremskridt, der er gjort med hensyn til offentlige udbud, med den planlagte tilpasning af lovgivningen senest i 2022; fremhæver betydningen af en upartisk og uafhængig prøvelsesinstans; opfordrer indtrængende Georgiens regering til at forbedre gennemsigtigheden i det offentlige udbudssystem, navnlig ved at begrænse undtagelserne fra åbne udbud i loven om offentlige udbud for at reducere den samlede mængde af kontrakter uden forudgående konkurrencebaserede udbud;

43.

glæder sig over Georgiens tiltrædelse af konventionen om pan-Euro-Middelhavs-regler for præferenceoprindelse, der vil muliggøre oprindelseskumulation inden for rammerne af DCFTA; tilskynder Georgien til ligeledes at tiltræde konventionen om en fælles forsendelsesprocedure;

Energi og andre samarbejdsområder

44.

glæder sig over Georgiens medlemskab af energifællesskabet og de fremskridt, der er gjort i retning af at integrere Georgiens energimarked og EU's energimarked gennem lovgivningsmæssig konvergens, i overensstemmelse med AA og energifællesskabstraktaten; er af den faste overbevisning, at dette vil bidrage yderligere til at opfylde betingelserne for et paneuropæisk energimiks i overensstemmelse med Parisaftalen om foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer og mål 10 i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse af energifattigdom; opfordrer indtrængende de georgiske myndighede til at gøre sig alle nødvendige bestræbelser på at optrappe indførelsen af EU's gældende energilovgivning samt udviklingen af det videnskabelige samarbejde og innovation inden for energieffektivitet og vedvarende energikilder; bemærker, at planer, som f.eks. at lægge energiministeriet ind under ministeriet for økonomi og bæredygtig udvikling, bør træffes i tæt samarbejde med det georgiske parlament;

45.

henstiller, at de georgiske myndigheder udvikler en robust national energistrategi, mindsker omfanget af energisubsidier og styrker energiforsyningssikkerheden og energiuafhængigheden; tilskynder til udvikling af vedvarende energi og energieffektivitet og til vedtagelse af de nødvendige love samt en tilpasning af de institutionelle rammer; tilskynder til en styrkelse af energitransitfunktionerne;

46.

understreger, at der er behov for yderligere gennemførelsesbestræbelser på transport- og miljøområdet; opfordrer indtrængende den georgiske regering til at vedtage en strategi for bekæmpelse af luftforurening; opfordrer de georgiske myndigheder til at øge offentlighedens deltagelse i beslutningstagningen om miljøspørgsmål og den udstrækning, i hvilken miljøoplysninger deles, for at stimulere offentlighedens interesse;

47.

minder om, at miljøforvaltning er et centralt element i kravene i AA; glæder sig over, at en ny lov om miljøkonsekvensvurdering er trådt i kraft i overensstemmelse med EU-lovgivningen og med vedtagelsen af køreplanen for klimahandlingsplanen; opfordrer til en yderligere tilpasning af de nationale miljøpolitikker til EU's mål for bekæmpelse af klimaændringer i overensstemmelse med Parisaftalen fra 2015, og navnlig færdiggørelsen og vedtagelsen af lavemissionsudviklingsstrategien;

48.

bemærker, at Georgien har forpligtet sig til effektivt at gennemføre multilaterale miljøaftaler i henhold til kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, som skal forbedres yderligere;

49.

noterer sig den georgiske regerings plan om at videreudvikle vandkraft; opfordrer i denne forbindelse de georgiske myndigheder til at indføre og overholde EU's standarder i alle projekterne, og navnlig til at anvende en åben og gennemsigtig procedure for miljøkonsekvensvurdering, der inddrager alle relevante interessenter i de vigtigste faser af beslutningsprocessen;

Institutionelle bestemmelser

50.

mener, at det er nyttigt fra tid til anden at inddrage de georgiske myndigheder i udarbejdelsen af relevant lovgivning for at gøre processen mere inkluderende og for at reducere overgangsomkostningerne for Georgien, og opfordrer Kommissionen til at udnytte mekanismerne for forudgående informationsudveksling fuldt ud;

51.

gentager sin beslutning om at styrke overvågningen af gennemførelsen af internationale aftaler med EU's østlige partnere; opfordrer endnu en gang Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til hyppigere at sende Parlamentet og Rådet detaljerede skriftlige rapporter om gennemførelsen af disse aftaler;

52.

bemærker, at evalueringen af gennemførelsen af DCFTA i meget høj grad er fokuseret på handelsstrømme og handelsbarrierer; opfordrer Kommissionen til på passende vis at overvåge og vurdere gennemførelsen af DCFTA med særlig vægt på gennemførelsen af den gældende EU-ret i national ret og på virkningerne for det georgiske samfund samt til at fremlægge offentlige og omfattende årlige rapporter, herunder om den tekniske og økonomiske støtte, der ydes af EU;

53.

opfordrer Rådet og Kommissionen til fortsat at sætte alt ind på at tilskynde og bistå Georgien i dets bestræbelser på at gennemføre DCFTA effektivt og minder om, at en bæredygtig gennemførelse af DCFTA ikke udelukkende kan afhænge af bistand fra EU's side, men kræver en uafhængig forvaltning fra georgisk side med henblik på at fremme øget samhandel, en reduktion af den bureaukratiske byrde og en forenkling af de administrative procedurer; opfordrer begge parter til at yde større støtte til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder og til at yde teknisk bistand; opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje at oprette en støttegruppe for Georgien i lighed med den, der er oprettet for Ukraine;

54.

opfordrer EU-Udenrigstjenesten og/eller Kommissionen til at offentliggøre alle de årlige gennemførelsesrapporter om associeringen på samme tid og samtidig offentliggøre en komparativ evaluering af status for fremskridtene med gennemførelsen af AA/DCFTA i hvert af de associerede partnerlande, målt i forhold til bestemte benchmarks;

55.

beslutter at udarbejde årlige betænkninger om gennemførelsen af associeringsaftalerne;

o

o o

56.

pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Georgiens regering og parlament.

(1)  EUT C 294 af 12.8.2016, s. 31.

(2)  EUT C 11 af 12.1.2018, s. 82.

(3)  EUT C 356 af 4.10.2018, s. 130.

(4)  Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0073.

(5)  Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0266.

(6)  »The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood — Ukraine, Georgia and Moldova«, Europa-Parlamentet, den 26. oktober 2017.

(7)  »Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine«, Europa-Parlamentet, den 28. juni 2018.

(8)  »The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine: a comparative perspective«, Europa-Parlamentet, september 2018.


Top