Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0155

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal

COM/2018/0155 final

Bruxelles, den 22.2.2018

COM(2018) 155 final

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2018,

der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal


Under henvisning til:

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 1 , særlig artikel 41, og

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, der blev vedtaget den 30. november 2017 2

forelægger Europa-Kommissionen hermed forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2018 for Europa-Parlamentet og Rådet.

ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION

Ændringerne i oversigten over indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm ). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.    Indledning    

2.    Finansiering med EUSF-bevillinger for 2017 og 2018    

3.    Bevillinger, der anmodes om i 2018-budgettet    

4.    Sammenfattende oversigt opdelt på udgiftsområderne i FFR    

1.Indledning

Forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 1 for regnskabsåret 2018 ledsager forslaget om at anvende et beløb på 104 166 951 EUR fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) med henblik på at yde bistand til Grækenland efter jordskælvene på Lesbos, til Frankrig efter orkanerne på Saint-Martin og Guadeloupe samt til Portugal og Spanien efter skovbrandene i Centro og Galicien i løbet af 2017 3 .

I FÆB nr. 1/2018 foreslås det at opføre de nødvendige forpligtelses- og betalingsbevillinger på det almindelige budget for 2018 efter modregning af de allerede udbetalte forskud til Grækenland, Frankrig og Portugal (6 520 846 EUR).

2.    Finansiering med EUSF-bevillinger for 2017 og 2018

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordningen om den flerårige finansielle ramme 4 (i det følgende benævnt FFR-forordningen) var der ved begyndelsen af 2018 i alt 421 142 057 EUR til rådighed for anvendelsen af EUSF, nemlig summen af de resterende bevillinger for 2018 på 280 371 754 EUR (dvs. 574 342 834 EUR minus 293 971 080 EUR, der allerede var anvendt i 2017 5 ), plus den resterende bevilling for 2017 på 140 770 303 EUR, der var uudnyttet og blev fremført til 2018.

På nuværende tidspunkt af 2018 kan der anvendes 277 556 348 EUR. Dette svarer til det samlede beløb, der ved begyndelsen af 2018 var rådighed for anvendelse af EUSF (421 142 057 EUR), minus et tilbageholdt beløb på 143 585 709 EUR i forbindelse med opfyldelsen af kravet om tilbageholdelse af 25 % af den årlige tildeling for 2018 frem til den 1. oktober 2018 som fastsat i FFR-forordningens artikel 10, stk. 1.

3.Bevillinger, der anmodes om i 2018-budgettet

Eftersom der allerede er udbetalt et forskud på 6 520 846 EUR i disse EUSF-sager, foreslår Kommissionen at ændre 2018-budgettet ved at forhøje budgetpost 13 06 01 "Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien" med 97 646 105 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger (se nedenstående tabel).

Beløb i EUR

Budgetpost

Betegnelse

Forpligtelsesbevillinger

Betalingsbevillinger

13 06 01

Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien

97 646 105

97 646 105

I alt    

97 646 105

97 646 105

4.Sammenfattende oversigt opdelt på udgiftsområderne i FFR

Udgiftsområde

Budget for 2018

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2018

Budget for 2018

 

(inkl. FÆB nr. 1/2018)

FB

BB

FB

BB

FB

BB

1.

Intelligent og inklusiv vækst

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Loft

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Margen

 

 

 

 

1a

Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Loft

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Margen

 

 

 

 

1b

Økonomisk, social og territorial samhørighed

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Loft

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Margen

 

 

 

 

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Loft

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Margen

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

Heraf: Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) — Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Delloft

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

EGFL-margen

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Sikkerhed og medborgerskab

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Loft

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Margen

 

 

 

 

4.

Et globalt Europa

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Loft

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Margen

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Administration

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Loft

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

Heraf modregnet i margenen til uforudsete udgifter

- 318 000 000

 

 

 

- 318 000 000

 

Margen

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

Heraf: institutionernes administrative udgifter

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Delloft

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

Heraf modregnet i margenen til uforudsete udgifter

- 318 000 000

 

 

 

- 318 000 000

 

Margen

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Kompensationer

 

 

Loft

 

 

 

 

 

Margen

 

 

 

 

 

Negativ reserve

 

 

I alt

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

Heraf under fleksibilitetsinstrumentet

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

Heraf under den samlede margen for forpligtelser

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Heraf under margenen til uforudsete udgifter

 

 

 

Loft

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

Heraf modregnet i margenen til uforudsete udgifter

- 318 000 000

 

 

- 318 000 000

 

Margen

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Andre særlige instrumenter

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Tilsammen

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2)    EUT L XX af XX.2.2018.
(3)      COM(2018) 150 af 22.2.2018.
(4)      Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(5)

   Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/1599 af 13. september 2017 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien.

Top