EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 31. august 2018 om et forslag til forordning om ændring af gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 382/7


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 31. august 2018

om et forslag til forordning om ændring af gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 27. juni 2018 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (1) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, sammenholdt med traktatens artikel 127, stk. 2, fjerde led, og artikel 3.1, fjerde led, i protokol nr. 4 om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, da forordningsforslaget indeholder bestemmelser, som påvirker betalingssystemernes smidige funktion. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

Formålet med forordningsforslaget er at sikre alle borgere og virksomheder i Unionen, som foretager grænseoverskridende overførsler af euro, uanset om det er mellem medlemsstater henholdsvis i og uden for euroområdet eller mellem medlemsstater, som begge er uden for euroområdet, det laveste gebyrniveau, som for nærværende opkræves for indenlandske betalinger, der foretages i en medlemsstats officielle valuta. Derved forbedrer forordningsforslaget gennemsigtigheden og forbrugerbeskyttelsen, fremmer det indre marked for betalingstjenester i euro og styrker euroen som den foretrukne valuta til betalinger inden for EU, indtil euroen er blevet indført som valuta i alle medlemsstater i Unionen.

Specifikke bemærkninger

1.   Anvendelsesområdet for bestemmelserne vedrørende vekselgebyrer

I henhold til forordningsforslaget finder bestemmelserne om vekselgebyrer anvendelse på alle grænseoverskridende betalinger, uanset om disse foretages i euro eller i en medlemsstats nationale valuta, som ikke er euro. Teknisk set bør der ved grænseoverskridende betalinger i euro fra betalingskonti i euro, hvor både betalers og betalingsmodtagers udbyder af betalingstjenester (PSP) er beliggende i en medlemsstat i euroområdet, dog normalt ikke foretages nogen omregning. Derfor bør disse bestemmelser i realiteten kun finde anvendelse på grænseoverskridende betalinger i euro i tilfælde, hvor betalingskontoen ikke er denomineret i euro, eller hvor betalerens og betalingsmodtagerens udbyder af betalingstjenester, eller kun betalingsmodtagerens, er beliggende uden for euroområdet. ECB foreslår, at dette punkt præciseres i forordningsforslaget.

Da forordningsforslaget kun er rettet mod betalinger foretaget gennem udbydere af betalingstjenester, omfatter det ikke muligheden for, at en handelsdrivende tilbyder valutaomregningstjenesten uafhængigt af en udbyder af betalingstjenester. ECB foreslår, at dette punkt præciseres i forordningsforslaget.

2.   Alternative valutatjenester og valgmuligheder

Forordningsforslaget indeholder ikke en artikel med definitioner, selv om det indfører nye og vigtige begreber i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 (2). Eksempelvis kunne termerne »alternative valutaomregningstjenester« og »alternative valutaomregningsmuligheder« kombineres til én term, som med fordel kunne defineres. Nærmere bestemt burde det præciseres, om disse tjenester henviser til dem, som betalingstjenesteudbyderen og dennes tilknyttede selskaber tilbyder, og i så fald i hvilken udstrækning udbyderen af betalingstjenester har pligt til at søge efter og reklamere for tjenester, som tilbydes af dennes direkte konkurrenter. Det bør også præciseres, at valutaomregningstjenester kan blive tilbudt af ikke-regulerede udbydere.

3.   Regler for vekselgebyrer og overgangsperiode

3.1.

I henhold til forordningsforslaget får Den Europæiske Banktilsynsmyndighed til opgave at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre gennemsigtighed og prissammenlignelighed mellem de forskellige valutaomregningstjenester.

3.2.

Af hensyn til forbrugerbeskyttelsen foreslås det at afkorte overgangsperioden for opfyldelse af gennemsigtighedskravet med hensyn til at informere om de samlede omkostninger, der er forbundet med valutaomregningstjenester, til 12 måneder efter forordningsforslagets ikrafttrædelse.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med en begrundelse herfor i et separat teknisk arbejdsdokument. Det tekniske arbejdsdokument er tilgængeligt på engelsk på ECB's websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. august 2018.

Formand for ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 (EFT L 266 af 9.10.2009, s. 11).


Top