EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0035

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 16. august 2018 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (herefter »Pericles IV-programmet«) (CON/2018/35)

OJ C 378, 19.10.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 378/2


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 16. august 2018

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (herefter »Pericles IV-programmet«)

(CON/2018/35)

(2018/C 378/03)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 25. juni 2018 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (»Pericles IV-programmet«) (1) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 133 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvorefter Europa-Parlamentet og Rådet med forbehold af ECB's beføjelser, og efter høring af ECB, fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af euroen som fælles valuta. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet.

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

ECB bemærker, at forordningsforslaget fra og med 1. januar 2021 vil erstatte det retlige grundlag for det nuværende Pericles 2020-program, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 331/2014 (2), for at videreføre Pericles-programmet til udgangen af 2027.

1.2.

ECB gentager sit synspunkt om, at Pericles-programmet er et vigtigt bidrag til de aktiviteter, der allerede udføres af ECB, Europol og de nationale myndigheder i kampen mod forfalskning af eurosedler og -mønter (3). ECB er overbevist om, at Pericles IV-programmet også fremover vil bidrage til at bevare eurosedlernes integritet.

1.3.

ECB understreger sin aktive medvirken i kampen mod forfalskning. Navnlig udvikler ECB seddeldesign og sikkerhedsegenskaber for eurosedlerne, som gør det muligt for både den almindelige borger og eksperter at skelne ægte sedler fra falske, og som virker afskrækkende på falskmøntnere.

1.4.

Sedlerne i Europa-serien er siden 2013 blevet indført gradvist. Som led i at forberede lanceringen af sedler med opgraderede sikkerhedselementer tilbyder ECB og de nationale centralbanker i Eurosystemet en lang række informationer til producenter og leverandører af seddeludstyr samt forretningsbanker, detailhandlere og andre, der anvender seddeludstyr eller håndterer kontanter dagligt. I tillæg hertil tilbyder ECB uddannelsesprogrammer og -materialer som supplement til de kontanthåndterende virksomheders uddannelse. Endvidere gøres informationer om design og sikkerhedselementer tilgængelige for offentligheden, når en ny seddelserie indføres.

1.5.

Endelig analyserer ECB nye typer af falske sedler i sit Center for Analyse af Falske Sedler (Counterfeit Analysis Centre, CAC) og bruger den opnåede viden til at kunne rådgive de retshåndhævende myndigheder bedre. CAC koordinerer udsendelsen af alle kendte tekniske og statistiske data om eurofalskmøntneri til alle relevante modtagere.

1.6.

Seddelfalsknere gør i stigende grad brug af hard- og software til digital billedbehandling. For at imødegå dette støtter og anvender Centralbankgruppen til hindring af falskmøntneri (Central Bank Counterfeit Deterrence Group), som ECB er medlem af, teknologier som f.eks. systemer til detektering af falske pengesedler, som forhindrer, at billeder af beskyttede sedler kan læses eller reproduceres.

2.   Specifikke bemærkninger

2.1.

I henhold til forordningsforslagets artikel 4, stk. 2, tager Europa-Kommissionen ved gennemførelsen af Pericles IV-programmet, i samarbejde med medlemsstaterne, hensyn til relevante foranstaltninger truffet af andre kompetente enheder, navnlig Den Europæiske Centralbank og Europol. ECB opfordrer Kommissionen til at udnytte ECB's erfaring i at afholde kurser i og informere om eurosedler og at sørge for, at ECB inddrages fuldt ud i denne henseende.

2.2.

Med henvisning til det velfungerende samarbejde blandt interessenterne i Pericles IV-programmet gentager ECB endvidere sit synspunkt om, at det ville være en fordel, hvis Kommissionen samarbejdede med og inddrog ECB og Europol i forberedelsen af de arbejdsprogrammer, der skal finansieres under programmet, navnlig med henblik på at undersøge initiativer i fællesskab, for derved at undgå eventuel duplikering og overlap mellem dette program, andre relevante programmer og ECB's kursusaktiviteter (4). Et sådant samarbejde vil også fremme anvendelsen af en fælles strategi over for eurofalskmøntneri og svig. Forordningsforslagets artikel 10 bør derfor ændres således, at Kommissionen på forhånd skal høre de involverede hovedparter, herunder ECB og Europol, med hensyn til arbejdsprogrammerne. Kommissionen bør give ECB tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i dokumentationen i forbindelse med arbejdsprogrammerne, som skal udarbejdes i overensstemmelse med artikel 10 (5).

2.3.

I henhold til forordningsforslagets artikel 12 skal Kommissionen hvert år informere om resultaterne af Pericles IV-programmet. Artikel 13 fastsætter et krav om en midtvejsevaluering under og en endelig evaluering efter programmets afslutning. Resultaterne af evalueringerne ledsaget af Kommissionens bemærkninger skal ganske vist meddeles til Europa-Parlamentet, Rådet og ECB, men de årlige oplysninger skal kun meddeles til Europa-Parlamentet og Rådet. ECB bemærker også, at meddelelsen om midtvejsevalueringen af Pericles 2020-programmet kun blev fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet (6). ECB understreger vigtigheden af 1) at ECB regelmæssigt bliver inddraget i udarbejdelsen af evalueringsrapporterne under programmets gennemførelse for at afspejle de foranstaltninger, denne har truffet og dennes aktive indsats i bekæmpelsen af falskmøntneri, 2) at feedback fra enheder, der deltager aktivt i relevante foranstaltninger sideløbende med Kommissionen, inkluderes behørigt i evalueringsrapporterne og meddelelserne, og 3) at ECB i fremtiden bliver holdt løbende informeret om programmet. Følgelig henstiller ECB, at forordningsforslagets artikel 12, stk. 3, og artikel 13, stk. 3, ændres med henblik på at sikre, at ECB modtager både de årlige oplysninger om resultaterne af programmet og midtvejsevalueringerne af programmet.

2.4.

I henhold til forordningsforslagets artikel 11 tillægges Kommissionen beføjelse, navnlig til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at udvikle bestemmelserne for en overvågnings- og evalueringsramme i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2. ECB bemærker, at denne beføjelse allerede er fastsat i artikel 14 i forordning (EU) nr. 331/2014. ECB bemærker dog også, at ECB i henhold til traktatens artikel 133 skal høres, før foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af euroen som fælles valuta, fastsættes. Denne forpligtelse er ikke begrænset til forordningsforslaget, men finder også anvendelse på delegerede retsakter, som omhandler kompetenceområder, der er defineret i basisretsakten. ECB høres om forordningsforslaget i overensstemmelse med traktatens artikel 133 og bør følgelig også høres forud for vedtagelsen af de i traktatens artikel 12, stk. 2, omhandlede delegerede retsakter, da disse udgør gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at beskytte euroen mod falskmøntneri og som sådan er nødvendige for anvendelsen af euroen som fælles valuta. I forbindelse med artikel 11, stk. 4, hvorefter Kommissionen skal høre sagkyndige, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, inden den vedtager en delegeret retsakt, henstiller ECB, at Kommissionen formelt også bør høre ECB.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med en begrundelse herfor i et separat teknisk arbejdsdokument. Det tekniske arbejdsdokument er tilgængeligt på engelsk på ECB's websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 16. august 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  COM(2018) 369 final.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 331/2014 af 11. marts 2014 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) og ophævelse af Rådets afgørelse 2001/923/EF, 2001/924/EF, 2006/75/EF, 2006/76/EF, 2006/849/EF og 2006/850/EF (EUT L 103 af 5.4.2014, s. 1).

(3)  Jf. afsnit 1 i ECB's udtalelse CON/2006/35 af 5. juli 2006 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles«-programmet) (EUT C 163 af 14.7.2006, s. 7) og afsnit 1.1. i Den Europæiske Centralbanks udtalelse CON/2012/17 af 2. marts 2012 om et forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (»Pericles 2020«-programmet) (EUT C 137 af 12.5.2012, s. 7). Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu

(4)  Jf. afsnit 8 i Den Europæiske Centralbanks udtalelse CON/2005/22 af 21. juni 2005 efter anmodning fra Rådet for den Europæiske Union om to forslag til Rådets afgørelse om udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (EUT C 161 af 1.7.2005, s. 11), afsnit 2.2. i udtalelse CON/2006/35 og afsnit 2.4 i udtalelse CON/2012/17.

(5)  Jf. udtalelse CON/2012/17, afsnit 2.5.

(6)  Jf. forordningsforslagets betragtning 6.


Top