EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 11. maj 2018 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og andre tilknyttede retsakter, og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 251/2


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 11. maj 2018

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og andre tilknyttede retsakter, og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 23. november 2017 og den 4. december 2017 en anmodning fra henholdsvis Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked (1) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB modtog den 20. november 2017 en anmodning fra henholdsvis Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (2) (herefter »direktivforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forordningsforslaget og direktivforslaget indeholder bestemmelser, som påvirker Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) grundlæggende opgaver i forbindelse med at formulere og gennemføre pengepolitik og at fremme betalingssystemernes smidige funktion i henhold til traktatens artikel 127, stk. 2, første og fjerde led, og de specifikke opgaver der er overdraget til ECB vedrørende tilsynet med kreditinstitutterne i henhold til traktatens artikel 127, stk. 6. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Forordningsforslaget og direktivforslaget er en del af en omfattende pakke af lovforslag, som har til formål at reformere Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), som består af de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (3). Da pakken vedrører forskellige opgaver, som udføres af ESCB og ECB, har ECB besluttet at vedtage tre separate udtalelser. Denne udtalelse skal derfor læses sammenholdt med udtalelse CON/2018/12 af 2. marts 2018 om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (4) og udtalelse CON/2018/19 af 11. april 2018 om et forslag til en forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og andre tilknyttede retsakter (5).

Generelle bemærkninger

ECB begrænser sine bemærkninger til de dele af Kommissionens forslag, som er relevante for gennemførelsen af pengepolitikken i henhold til traktatens artikel 127, stk. 2, første led, fremme af betalingssystemernes smidige funktion i henhold til traktatens artikel 127, stk. 2, fjerde led, og de specifikke opgaver der er overdraget til ECB vedrørende tilsynet med kreditinstitutterne i henhold til traktatens artikel 127, stk. 6.

ECB skal minde om, at sikre og effektive finansielle markedsinfrastrukturer, særligt clearingsystemer for finansielle instrumenter, er vigtige for opfyldelsen af ESCB's grundlæggende opgaver i henhold til traktatens artikel 127, stk. 2, og opfyldelsen af dets hovedmål om at opretholde prisstabilitet i henhold til traktatens artikel 127, stk. 1 (6).

Der bør også tages højde for ECB's rolle som tilsynsmyndighed for kreditinstitutter i henhold til artikel 127, stk. 6, TFEU, sammenholdt med forordning (EU) nr. 1024/2013 (7). I forbindelse hermed minder ECB om, at den så med stor tilfredshed på, at EMIR II-forslaget knytter to separate stemmer til ECB i tilsynskollegierne, én for rollen som udstedende centralbank, og én for rollen som tilsynsmyndighed for kreditinstitutter, der er signifikante CCP-clearingmedlemmer (8).

ECB støtter generelt forordningsforslagets mål om at bidrage til den videre udvikling og udbygning af kapitalmarkedsunionen (9). For at opnå det langfristede mål om udbyggede og integrerede kapitalmarkeder i EU, finder ECB det nødvendigt som minimum at etablere fælles tilsyn med særlige markedssegmenter. Dette er navnlig vigtigt for tværeuropæiske enheder og aktiviteter for at sikre konsistens og ensartet håndhævelse på tværs af EU, således at der ikke sker lækager i forbindelse med at aktiviteter flyttes på tværs af grænser (10). I henhold til Kommissionens forslag kunne et fælles tilsyn også være berettiget for udbydere af dataindberetningstjenester og administratorer af kritiske benchmarks i en fuldt udbygget kapitalmarkedsunion (11).

Specifikke bemærkninger

1.   Den udstedende centralbanks rolle i forbindelse med CCP-spørgsmål

1.1

ECB støtter behovet for at revidere ESMA's forvaltningsstruktur. ECB er også af den opfattelse, at det er af afgørende betydning at inkludere en ECB repræsentant i henhold til det pengepolitiske mandat som et permanent ikke-stemmeberettiget medlem af tilsynsrådet. Dette bør sikre effektivt samarbejde, koordinering og udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne og ECB som udstedende centralbank med ansvar for euroen, hvilket er væsentligt i forbindelse med de foreslåede forbedringer af rollen som udstedende centralbank i henhold til EMIR II-forslaget (12). ECB glæder sig over de foreslåede ændringer i EMIR II-forslaget, som præciserer de opgaver, der er overdraget til CCP-eksekutivsamlingen, hvoraf den relevante udstedende centralbank er et permanent ikke-stemmeberettiget medlem (13).

1.2

Disse ændringer er nødvendige for klart at adskille CCP-eksekutivsamlingens eksklusive beslutningsbeføjelser i CCP-spørgsmål fra de beføjelser, der er tildelt ESMA's direktion i ikke-CCP-spørgsmål. Som følge af ECB's repræsentation i CCP-eksekutivsamlingen som udstedende centralbank er ECB af den opfattelse, at denne præcisering vil gøre det muligt for medlemmer af ESCB meningsfyldt og effektivt at kunne deltage i beslutningstagningen og udvekslingen af oplysninger om spørgsmål, der er direkte relevante for opfyldelsen af ESCB's grundlæggende opgaver, og af dens hovedmål om at opretholde prisstabilitet (14).

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 11. maj 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Den Europæiske Centralbanks udtalelse CON/2018/12 af 2. marts 2018 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT C 120 af 6.4.2018, s. 2). Alle ECB's udtalelser er tilgængelige på ECB's websted: www.ecb.europa.eu.

(5)  Den Europæiske Centralbanks udtalelse CON/2018/19 af 11. april 2018 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og andre tilknyttede retsakter, endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.

(6)  Jf. afsnit 4.1 i Den Europæiske Centralbanks udtalelse CON/2017/39 af 4. oktober 2017 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (EUT C 385 af 15.11.2017, s. 3).

(7)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(8)  Jf. udtalelse CON/2017/39, afsnit 1.1.

(9)  Jf. s. 1 og 18 i Eurosystemets bidrag til Kommissionens Grønbog om »etablering af en kapitalmarkedsunion«, februar 2015 (herefter »Eurosystemets bidrag til grønbogen om kapitalmarkedsunionen«), tilgængelig på ECB's websted.

(10)  Jf. s. 18 i Eurosystemets bidrag til grønbogen om kapitalmarkedsunionen.

(11)  Jf. s. 18 i Eurosystemets bidrag til grønbogen om kapitalmarkedsunionen.

(12)  Jf. udtalelse CON/2017/39, afsnit 7. Jf. også forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre, COM(2017) 208 final.

(13)  Jf. ændring af verserende forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (Kommissionens EMIR II-forslag), COM(2017) 539/F1, tilgængelig på Kommissionens websted www.ec.europa.eu.

(14)  Jf. udtalelse CON/2017/39, afsnit 2.1.


Top