EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0012

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 2. marts 2018 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (CON/2018/12)

OJ C 120, 6.4.2018, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 2. marts 2018

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici

(CON/2018/12)

(2018/C 120/03)

INDLEDNING OG RETSGRUNDLAG

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 27. november 2017 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (1) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4 og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forordningsforslaget indeholder bestemmelser, som påvirker Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB) bidrag til de kompetente myndigheders smidige gennemførelse af politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet, som omhandlet i traktatens artikel 127, stk. 5, og de specifikke opgaver, som er overdraget til ECB vedrørende det finansielle tilsyn med kreditinstitutter og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis (ESRB) funktionsmåde, som omhandlet i traktatens artikel 127, stk. 6. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Forordningsforslaget er en del af en omfattende pakke af lovforslag, der har til formål at styrke Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), som består af de tre europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) og ESRB. ECB mener, at ESRB har spillet en central og vellykket rolle siden sin oprettelse med hensyn til at forhindre eller begrænse systemiske risici for den finansielle stabilitet i Unionen, der kan opstå i det finansielle system (2).

ECB støtter derfor det begrænsede antal målrettede ændringer af ESRB's ledelse og operationelle ramme, som Europa-Kommissionen har foreslået, og som har til formål at styrke ESRB's omkostningseffektivitet og måleffektivitet yderligere samt gøre det muligt for ESRB bedre at opfylde sit mandat. Mere specifikt mener ECB, at de foreslåede ændringer til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 (3) er nødvendige for at afspejle oprettelsen af Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) (4) korrekt og sikre, at ESRB kan føre makrotilsyn med hele det finansielle system, efterhånden som markedsbaseret finansiering får større og større betydning, navnlig med oprettelsen af kapitalmarkedsunionen. ECB og ESRB er af den opfattelse, at ECB har gode muligheder for fortsat at yde analytisk, statistisk, finansiel og administrativ støtte til ESRB i overensstemmelse med de eksisterende ordninger (5). Endvidere vil ECB også fortsat støtte ESRB for at undgå dobbeltarbejde og derved udnytte de fordele, der opstår som følge af ECB's rolle i forbindelse med risikovurdering og analyse af banksektoren i de medlemsstater, der deltager i SSM.

ECB bemærker yderligere, at forordning (EU) nr. 1092/2010 kræver, at ESRB tilvejebringer oplysninger til ESA'erne, som er nødvendige, for at de kan opfylde deres opgaver, men forordningen regulerer ikke udvekslingen af oplysninger mellem ESRB og de makroprudentielle myndigheder i medlemsstaterne, som blev oprettet efter, at forordningen blev vedtaget i 2010. På baggrund heraf, ville ECB glæde sig over et lovgivningsforslag, der har til hensigt at revidere den gældende ordning for udveksling af oplysninger i forordning (EU) nr. 1092/2010. En revidering af den gældende ordning for udveksling af oplysninger bør gøre det muligt for ESRB at tilvejebringe relevante tilsynsdata til de nationale makroprudentielle myndigheder, der er nødvendige, for at de kan opfylde deres mandat i henhold til national lovgivning, forudsat at der oprettes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning. Endvidere kunne en tilsvarende præcisering være nødvendig for at gøre det muligt for ESRB-medlemmer fra ESCB og tilsynsmyndighederne at anvende oplysninger, som de modtager fra ESRB i forbindelse med udøvelsen af deres lovpligtige opgaver.

SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER

1.   Formanden for ESRB

Ifølge forordningsforslaget bør formanden for ECB varetage formandskabet for ESRB, hvorved der skabes en permanent forbindelse mellem formanden for ECB og forsædet for ESRB (6). ESRB bevarer sin autonomi, men har i vid udstrækning også draget fordel af ECB's synlighed, uafhængighed og omdømme (7). Som tidligere bemærket (8) spiller centralbankerne en vigtig rolle inden for makroprudentiel politik som følge af deres ansvar for at bidrage til finansiel stabilitet og deres analytiske ekspertise inden for realøkonomien, de finansielle markeder og markedsinfrastrukturerne. I den forbindelse yder ECB analytisk, statistisk, administrativ og logistisk støtte til ESRB. Endvidere er et tæt samarbejde på det tekniske plan mellem ECB og ESRB sikret via den gensidige repræsentation i henholdsvis ESRB's Rådgivende Tekniske Udvalg (ATC) og ECB's Komite for Finansiel Stabilitet. På den baggrund understreger den omstændighed, at formanden for ECB i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1092/2010 også skal være formand for ESRB, betydningen af centralbankernes rolle i ESRB's funktion (9). ECB støtter derfor Kommissionens forslag om at knytte formandskabet for ESRB sammen med formandskabet for ECB.

2.   ESRB's organisation

2.1.   Procedure for udnævnelse af lederen af ESRB's sekretariat

I henhold til forordningsforslaget vurderer Det Almindelige Råd, når det høres om udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat, på grundlag af en åben og gennemsigtig procedure, om kandidaterne har de egenskaber og den erfaring, der kræves for at lede ESRB's sekretariat og underretter Europa-Parlamentet og Rådet om høringsproceduren (10). ECB støtter generelt forslaget om at højne profilen for lederen af ESRB's sekretariat og vil gerne fremsætte et par specifikke kommentarer til ECB's rolle som støtte for ESRB's sekretariat og ECB's nuværende rolle i proceduren for udnævnelse af lederen af ESRB's sekretariat. ESRB's sekretariat er sikret ved ECB, og ECB bør med henblik herpå stille tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til rådighed (11). Lederen af ESRB's sekretariat udpeges af ECB i samråd med ESRB's Almindelige Råd (12). På baggrund heraf finder ECB at denne procedure, hvorefter ESRB's Almindelige Råd under høringsproceduren har til opgave at vurdere egnetheden af de kandidater, som er foreslået til stillingen som leder af ESRB's sekretariat, ikke bør berøre ECB's endelige ansvar for at udnævne lederen af ESRB's sekretariat, samtidig med at høringsproceduren fastsat i artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 (13) respekteres fuldt ud.

2.2.   Lederen af ESRB's sekretariats opgaver

I henhold til forordningsforslaget kan formanden for ESRB og Styringskomitéen betro lederen af ESRB's sekretariat specifikke opgaver. Disse omfatter bl.a. den daglige ledelse af ESRB's sekretariat, koordineringen og forberedelsen af arbejdet og beslutningstagningen i Det Almindelige Råd samt forberedelsen af det årlige ESRB-programforslag og gennemførelsen heraf (14). ECB hilser præciseringen af, hvilke opgaver lederen af ESRB kan udføre, velkommen. I praksis udfører lederen af ESRB's sekretariat allerede størstedelen af de opgaver, som er anført i forordningsforslaget. Hvad angår forberedelsen af det årlige ESRB-programforslag, mener ECB, at ESRB også fremover bør have mulighed for at reagere fleksibelt for at imødegå potentielle sårbarheder i det finansielle system, hvilket kan kræve en midlertidig og undtagelsesvis afvigelse fra det årlige arbejdsprogram alt efter de specifikke omstændigheder i situationen.

2.3.   ESRB's repræsentation udadtil ved lederen af ESRB's sekretariat

I henhold til forordningsforslaget kan formanden for ESRB uddelegere sine opgaver i forbindelse med repræsentationen af ESRB udadtil til lederen af ESRB's sekretariat (15). ECB støtter generelt Kommissionens mål om at højne profilen for lederen af ESRB's sekretariat ved at give mulighed for uddelegering af visse opgaver. ECB er dog af den opfattelse, at forordningsforslaget bør præcisere, hvorvidt lederen af ESRB's sekretariat også kan repræsentere ESRB for så vidt angår opgaver, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, 4 og 5 i forordning (EU) nr. 1092/2010 vedrørende ansvarlighed og rapporteringsforpligtelser (16). Som følge af vigtigheden af at sikre ESRB's ansvarlighed mener ECB, at formanden for ESRB fortsat bør repræsentere ESRB udadtil for så vidt angår de opgaver, som er fastsat i artikel 19, stk. 1, 4 og 5 i forordning (EU) nr. 1092/2010 og kun må uddelegere sådanne repræsentationer udadtil til næstformanden for ESRB.

2.4.   Ændringer vedrørende oprettelsen af SSM

For at tage højde for oprettelsen af bankunionen generelt, og mere specifikt oprettelsen af SSM, bør formanden for ECB's tilsynsråd i henhold til forordningsforslaget være stemmeberettiget medlem af ESRB's Almindelige Råd (17), Styringskomitéen (18) og hans/hendes repræsentant i Det Rådgivende Tekniske Udvalg (19). Oprettelsen af bankunionen og de deraf følgende ændringer i den institutionelle ramme for tilsyn med kreditinstitutter efter oprettelsen af SSM er af relevans for ESRB's opgaver og funktioner. Derfor glæder ECB sig over Kommissionens forslag til ændringer, som generelt er i overensstemmelse med tidligere henstillinger fremsat af ECB vedrørende en styrkelse af ESRB's ledelse (20). ECB bemærker, at forordningsforslaget tildeler stemmerettigheder til formanden for tilsynsrådet i ESRB's Almindelige Råd, og sikrer at formanden for tilsynsrådet er repræsenteret i ESRB's Styringskomité. I forbindelse hermed bør det overvejes at give den europæiske dimension i SSM mere vægt for at sikre en passende institutionel balance mellem stemmerettigheder og rettigheder uden stemmeret for banktilsynsrepræsentanterne fra de medlemsstater, der deltager i bankunionen og fra de medlemsstater, der ikke deltager.

2.5.   Tredjelandsmyndigheders deltagelse i ESRB's Almindelige Råd

Kommissionen foreslår at lade bestemmelsen i henhold til forordning (EU) nr. 1092/2010, hvorefter højtstående repræsentanter for relevante myndigheder i tredjelande, navnlig fra lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan deltage i ESRB's arbejde, udgå. Deres deltagelse er strengt begrænset til spørgsmål af særlig relevans for disse lande (21). Denne bestemmelse tjener som retligt grundlag for, at ESRB's Almindelige Råd kan indbyde højtstående repræsentanter for relevante myndigheder fra tredjelande og gør det muligt for ESRB at udforme ordninger, der navnlig fastsætter arten, omfanget og de proceduremæssige aspekter af disse tredjelandes deltagelse i ESRB's arbejde (22). ECB foreslår at opretholde denne bestemmelse for at bevare den fleksibilitet, der er nødvendig for, at ESRB kan fortsætte med at inkludere sådanne højtstående repræsentanter fra de relevante tredjelandsmyndigheder i ESRB's arbejde, hvor det er relevant.

3.   ESRB's advarsler og henstillinger

3.1.   ECB som adressat for ESRB's advarsler og henstillinger

Forordningsforslaget ændrer bl.a. forordning (EU) nr. 1092/2010 således, at ESRB's advarsler og henstillinger også kan adresseres til ECB som en kompetent eller udpeget myndighed i medlemsstater, der deltager i SSM, for opgaver, der er overdraget til ECB i henhold til artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013. ECB glæder sig over præciseringen af listen over potentielle adressater for ESRB's advarsler og henstillinger, som behørigt anerkender oprettelsen af bankunionen og de dermed forbundne ændringer i de institutionelle forhold i de lovgivningsmæssige rammer for makroprudentiel politik (23).

3.2.   Fremsendelse af ESRB's advarsler og henstillinger til Europa-Parlamentet

ECB støtter generelt forslaget om at fremsende ESRB's advarsler og henstillinger til Europa-Parlamentet (24). ECB vil dog gerne understrege, at alle organer skal sikre streng fortrolighed og tavshedspligt for at begrænse de potentielle risici, der måtte opstå som følge af førtidig eller fejlagtig videregivelse af markedsfølsomme informationer, der kan kompromittere den finansielle stabilitet i Unionen. Hvis antallet af modtagere af ESRB's advarsler og henstillinger øges, skal der tages fuld højde for disse risici, som foreligger, så længe disse advarsler og henstillinger ikke er blevet meddelt den bredere offentlighed.

4.   Indsamling og udveksling af oplysninger

4.1.   Inddragelse af ESA'erne i forbindelse med anmodninger om disaggregerede oplysninger fra ESCB centralbankerne

ECB er af den opfattelse, at forordningsforslaget ville drage fordel af, at anvendelsesområdet for artikel 15, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1092/2010 præciseres. På nuværende tidspunkt er det ikke helt klart fra udformningen af denne bestemmelse, om ESA'erne også skal høres, når ESCB anmoder om disaggregerede oplysninger fra ESCB centralbankerne. ECB ser ikke nogen grund til at ESA'erne skal inddrages i vurderingen af, hvorvidt ESRB's anmodning om ikke-tilsynsmæssige oplysninger er berettiget og passende. ECB foreslår derfor, at det præciseres, at ESA'erne kun skal høres, hvis ESRB's anmodning angår disaggregerede tilsynsmæssige oplysninger.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med en begrundelse herfor i et separat teknisk arbejdsdokument. Det tekniske arbejdsdokument er tilgængeligt på engelsk på ECB's websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 2. marts 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  COM(2017) 538 final.

(2)  Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. februar 2015 om revisionen af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis opgaver og organisation (CON/2015/4) (EUT C 192 af 10.6.2015, s. 1). Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

(4)  Jf. »ECB contribution to the European Commission's consultation on the review of the EU macroprudential policy framework« af december 2016 (herefter »ECB's bidrag«), som findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu. Jf. også side 4 i »ESRB response to the European Commission's Consultation Document on the »Review of the EU Macro-prudential Policy Framework«« af 24. oktober 2016 (herefter »ESRB's svar«), som findes på ESRB's websted www.esrb.europa.eu

(5)  Jf. side 9 og 10 i ECB's bidrag og side 3 i ESRB's svar.

(6)  Jf. forordningsforslagets artikel 1, stk. 2, litra a).

(7)  Jf. side 3 i ESRB's svar.

(8)  Jf. side 9 i ECB's bidrag.

(9)  Jf. udtalelse CON/2015/4, afsnit 1.2.

(10)  Jf. forordningsforslagets artikel 1, stk. 1, litra a).

(11)  Jf. ottende betragtning og artikel 2 i Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).

(12)  Jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1096/2010.

(13)  Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 17. november 2010 om overdragelse til Den Europæiske Centralbank af specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 162).

(14)  Jf. forordningsforslagets artikel 1, stk. 1, litra b).

(15)  Jf. forordningsforslagets artikel 1, stk. 2, litra b).

(16)  Jf. f.eks. artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1092/2010.

(17)  Jf. forordningsforslagets artikel 1, stk. 3, litra a, nr. i).

(18)  Jf. forordningsforslagets artikel 1, stk. 5, litra a, nr. i).

(19)  Jf. forordningsforslagets artikel 1, stk. 7, litra a, nr. ii).

(20)  Jf. stk. 2.1, 2.2 og 5.1 i udtalelse CON/2015/4; jf. også side 10 i ECB's bidrag.

(21)  Jf. forordningsforslagets artikel 1, stk. 4.

(22)  Jf. artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1092/2010.

(23)  Jf. side 2 i ECB's bidrag.

(24)  Jf. forordningsforslagets artikel 1, stk. 8, litra b).


Top