EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 2. januar 2018 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 77/2


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 2. januar 2018

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 24. marts 2017 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik (1) (herefter »forslaget til forordning«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, idet forslaget til forordning vedrører indsamlingen af betalingsbalancestatistikker, der er pålagt Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) i overensstemmelse med artikel 5 i Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«) og artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 (2), der er relevant for ESCB's grundlæggende opgaver, nemlig at formulere og gennemføre den monetære politik, foretage transaktioner i udenlandsk valuta og at besidde og forvalte medlemsstaternes officielle valutareserver i overensstemmelse med første, andet og tredje led i traktatens artikel 127, stk. 2. I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

ECB glæder sig over Kommissionens mål om yderligere at forbedre konsistensen, kvaliteten og harmoniseringen af europæisk erhvervsstatistik, navnlig ved at levere statistik, der er velegnet til formålet, og som kan hjælpe med at formulere og overvåge EU-politikker, der påvirker erhvervslivet, samtidigt med at indberetningsbyrden holdes til et minimum.

1.2.

ECB hilser også den påtænkte reaktion på udestående datakrav velkommen. ECB glæder sig over de foreslåede forbedringer af den overordnede tilgængelighed af oplysninger for servicesektoren i forbindelse med »konjunkturstatistik«, navnlig idet hyppigheden i leveringen af disse data øges fra kvartalsbasis til månedsbasis. Denne forbedring afspejler serviceindustriens øgede relevans, da sektoren nu tegner sig for mere end to tredjedele af euroområdets bruttonationalprodukt. Det korresponderer også godt med de krav (3), som ECB har udtrykt i de seneste år, og i konklusionerne fra Rådet for Økonomi og Finans (4).

1.3.

ECB opfordrer til, at Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2016/14 (5), som omhandler lukning af datahuller vedrørende fast ejendom, bør afspejles i de krævede data vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed og i disses opdeling. Navnlig bør det overvejes at inkludere data om påbegyndelse og fuldførelse af bygge- og anlægsvirksomhed samt ledighedsrater i forslaget til forordning.

1.4.

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 2533/98 har ECB, assisteret af de nationale centralbanker, til opgave at indsamle statistisk information om bl.a. betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet, enten fra de nationale kompetente myndigheder eller direkte fra de økonomiske enheder. ECB's statistiske rapporteringskrav er fastsat i Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2011/23 (6).

1.5.

Statistik over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet er væsentlige for udførelsen af ESCB's grundlæggende opgaver i henhold til traktaten om at formulere og gennemføre Unionens monetære politik, foretage transaktioner i udenlandsk valuta og at besidde og forvalte medlemsstaternes officielle valutareserver. De støtter også vurderingen af eksterne sårbarheder og indbyrdes forbundethed med henblik på den finansielle stabilitet og anvendes i indikatorerne for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis (ESRB) »risikotavle« i forbindelse med ESRB's opgaver, jf. artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 (7), og for »resultattavlen« vedrørende proceduren for makroøkonomiske ubalancer i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 (8). Statistik over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet indgår i den Internationale Valutafonds (IMF) »Special Data Dissemination Standard Plus« og er påkrævet i forbindelse med »Artikel IV-konsultationerne«, som euroområdet og medlemsstaterne i euroområdet undergår i henhold til artikel IV i Den Internationale Valutafonds vedtægter.

1.6.

ECB bemærker, at nogle af de krav, som skal omfattes af forslaget til forordning, navnlig kvartalsstatistik over international handel med tjenester, er defineret i tabel 2 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 (9), og at identiske krav er defineret i tabel 2 i bilag II til retningslinje ECB/2011/23. For at sikre den overordnede kvalitet af europæiske statistikker over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet, som produceres af Det Europæiske Statistiske System (ESS) og ESCB, er det vigtigt, at konsistensen bevares. Det er også yderst vigtigt, at statistikker over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet forbliver internt sammenhængende og omfattende.

1.7.

Da disse krav delvist opfyldes på nationalt niveau af dataindsamlingsinitiativer, der er udviklet af de nationale centralbanker, glæder ECB sig endvidere over artikel 23 i forslaget til forordning og den rolle, som udvalget for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik, nedsat ved Rådets afgørelse 2006/856/EF (10), er blevet tildelt. Mere generelt skal tæt samarbejde mellem ESCB og ESS sikres i forbindelse med definition, ændring og opdatering af disse krav samt i forbindelse med alle andre krav til erhvervsstatistik (f.eks. for at håndtere databehov inden for »globalisering«), som direkte eller indirekte ville påvirke indsamlingen af statistikker over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet.

1.8.

Gennemførselsbeføjelser for den præcise definition af datakravene

I henhold til artikel 7 i forslaget til forordning tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på yderligere at specificere visse elementer i de data, der skal fremsendes. Disse omfatter grundlæggende metodologiske aspekter, som f.eks. definitionen af den relevante statistiske enhed og andre gældende statistiske klassifikationer. I den forbindelse og set fra både brugere og andre, der sammenstiller statistik, er det vigtigt at sikre sammenhæng mellem kravene til statistik over international handel med tjenester, som defineret i forslaget til forordning, og de krav, som er defineret i forordning (EF) nr. 184/2005. ECB ønsker derfor at understrege, hvor vigtigt det er at have metodologisk tæthed og sammenhæng mellem de to datasæt.

1.9.

Endelig ønsker ECB at understrege vigtigheden af, at ECB høres rettidigt om alle delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som hører under dens kompetenceområder i henhold til artikel 127, stk. 4, første led, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (11).

2.   Tekniske bemærkninger og ændringsforslag

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med en begrundelse herfor i et separat teknisk arbejdsdokument. Det tekniske arbejdsdokument er tilgængeligt på engelsk på ECB's websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 2. januar 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  COM(2017) 114 endelig. Foranstaltningerne i forslaget til forordning skal erstatte de foranstaltninger, som er omfattet af de 10 retsakter, der skal ophæves, og som er opstillet i betragtning 36 i forslaget til forordning.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8).

(3)  Gennemgang af kravene inden for Generel Økonomisk Statistik, Den Europæiske Centralbank, 2004, findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu

(4)  ØKOFIN-rådets konklusioner om EU-statistikker, 2972. samling i Rådet, Økonomi og finans, Bruxelles, 10. november 2009, findes på www.consilium.europa.eu

(5)  Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2016/14 af 31. oktober 2016 om lukning af datahuller vedrørende fast ejendom (EUT C 31 af 31.1.2017, s. 1).

(6)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2011/23 af 9. december 2011 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (EUT L 65 af 3.3.2012, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1176/2011 af 16. november 2011 om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 25).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 23).

(10)  Rådets afgørelse 2006/856/EF af 13. november 2006 om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (EUT L 332 af 30.11.2006, s. 21).

(11)  Jf. endvidere f.eks. punkt 4 i ECB’s udtalelse CON/2012/5 (EUT C 105 af 11.4.2012, s. 1), punkt 8 i ECB’s udtalelse CON/2011/44 (EUT C 203 af 9.7.2011, s. 3), og punkt 4 i ECB’s udtalelse CON/2011/42 (EUT C 159 af 28.5.2011, s. 10).


Top