Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(36)

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar

OJ C 417, 6.12.2017, p. 223–227 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 417/223


BERETNING

om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2016 med enhedens svar

(2017/C 417/36)

INDLEDNING

1.

Den Europæiske Politienhed (herefter »enheden« eller »Europol«), som ligger i Haag, blev oprettet ved Rådets afgørelse (2009/371/RIA) (1). Enhedens opgave er at støtte og styrke indsatsen hos medlemsstaternes politimyndigheder og andre retshåndhævende myndigheder og deres indbyrdes samarbejde om forebyggelse og bekæmpelse af grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme og de former for kriminalitet, der skader en fælles interesse, som er omfattet af en EU-politik.

2.

Tabellen viser enhedens nøgletal (2).

Tabel

Enhedens nøgletal

 

2015

2016

Budget (millioner euro)

95

104

Ansatte i alt pr. 31. december (3)

666

737

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN

3.

Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i enhedens overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser.

ERKLÆRING

4.

Vi har:

a)

revideret enhedens regnskaber, som omfatter årsregnskabet (4) og beretningerne om budgetgennemførelsen (5), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, og

b)

efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for disse regnskaber,

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Regnskabernes rigtighed

Erklæring om regnskabernes rigtighed

5.

Det er vores opfattelse, at enhedens regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af enhedens finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dens transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor.

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne

Indtægter

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne

6.

Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Betalinger

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne

7.

Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige.

Den øverste og den daglige ledelses ansvar

8.

Ifølge artikel 310-325 i TEUF og enhedens finansforordning er den daglige ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge regnskaberne på grundlag af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette ansvar omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Den daglige ledelse er også ansvarlig for at sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for dem. Enhedens daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne.

9.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den daglige ledelse ansvarlig for at vurdere enhedens evne til at fortsætte driften, idet den i relevante tilfælde oplyser om forhold med relation til fortsat drift og anvender regnskabsprincippet om fortsat drift.

10.

Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge enhedens regnskabsaflæggelse.

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de underliggende transaktioner

11.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om enhedens regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller andre dechargemyndigheder om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en revision altid vil føre til opdagelse af væsentlige fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne.

12.

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskaberne og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskaberne, og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for enhedens udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om effektiviteten af intern kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som den daglige ledelse har foretaget, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskaberne.

13.

Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskuddet fra Kommissionen og undersøger enhedens procedurer for opkrævning af gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant.

14.

Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle kategorier af betalinger i det år, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt korrekt, og enheden godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet enten samme år eller senere.

15.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog vi det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til enhedens regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning (6).

16.

Bemærkningerne i det følgende drager ikke Revisionsrettens erklæring i tvivl.

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN

17.

Som i tidligere år blev der fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 3,5 millioner euro svarende til 39 % (2015: 4,2 millioner euro svarende til 41 %). De vedrører navnlig udgifter i 2016 vedrørende enhedens hovedsæde, som værtsstaten først fakturerer i 2017 (2 millioner euro).

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE ÅRS BEMÆRKNINGER

18.

En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget.

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 19. september 2017.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE

Formand


(1)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.

(2)  Nærmere oplysninger om enhedens beføjelser og aktiviteter kan findes på dens websted: www.europol.europa.eu.

(3)  Tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter.

Kilde: Enheden.

(4)  Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter.

(5)  Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle budgettransaktionerne, og de forklarende noter.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).


BILAG

Opfølgning på tidligere års bemærkninger

År

Revisionsrettens bemærkninger

Korrigerende foranstaltning

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant)

2011

Der blev registreret undtagelser og afvigelser i forbindelse med 7 % af betalingerne i 2011.

Afsluttet

2015

Der var fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit II (administrationsudgifter), nemlig 4,2  millioner euro svarende til 41 % (2014: 1,9  millioner euro svarende til 27 %). Fremførslerne vedrører primært arbejder i relation til bygninger, f.eks. funktionelle og tekniske forbedringer af de tekniske rum i enhedens hovedsæde (1,5  millioner euro) eller forebyggende/korrigerende vedligeholdelse og supplerende arbejder (0,8  millioner euro). Disse arbejder var stadig i gang, eller fakturaerne for dem var endnu ikke modtaget ved udgangen af 2015.

Ikke relevant


ENHEDENS SVAR

18.

Europol noterer sig Rettens bemærkning og vil fortsat bestræbe sig på at sikre en effektiv og overensstemmende budgetgennemførelse, navnlig hvad angår fremførsler med relation til administrationsudgifter. Da arbejdet vedrørende Europols hovedsæde udføres for værtsstaten som ekstern part, forventes de byggerelaterede omkostninger at blive fordelt på flere regnskabsår, også i fremtiden. Dette skyldes den iboende administrative ordning, hvorved Europol først modtager de tilhørende fakturaer, når værtsstaten har været i kontakt med de respektive kontrahenter på nationalt plan.


Top