Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0079

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EU) No 479/2013 of 13 May 2013 on the waiver from the requirement to submit entry and exit summary declarations for Union goods that are moved across the Neum corridor

COM/2017/079 final - 2017/030 (NLE)

Brussels, 23.2.2017

COM(2017) 79 final

2017/0030(NLE)

Proposal for a

COUNCIL REGULATION

amending Council Regulation (EU) No 479/2013 of 13 May 2013 on the waiver from the requirement to submit entry and exit summary declarations for Union goods that are moved across the Neum corridor


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Neumkorridoren er det sted, hvor Bosnien-Hercegovinas område når Adriaterhavskysten og derved adskiller området Dubrovnik fra resten af Kroatiens område.

Forslagets begrundelse og formål

Ved artikel 3 i Neumforordningen frafaldes under visse betingelser kravet om indgivelse af en summarisk indgangs- eller udgangsangivelse for så vidt angår partier, der krydser Neumkorridoren. Frafaldet kan påberåbes, hvis den samlede værdi af hvert parti ikke overstiger 10 000 EUR (jf. artikel 4, litra a)), og hvis en række andre betingelser, som fastsat i artikel 4, litra b), er opfyldt. Derved indeholder Neumforordningen undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen.

Den 1. maj 2016 blev Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen.

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93, som var gennemførelsesretsakten til forordning (EØF) nr. 2913/92, blev:

ophævet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/481

efterfølgende erstattet af:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen og

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen.

Sammenhæng med gældende regler på samme område

Anvendelsesområdet for artikel 3 i Neumforordningen, der omhandler tærskelværdien på 10 000 EUR, er nu omfattet af artikel 126 i Kommissionens delegerede forordning, i og med at tærsklen for frafaldet deri er hævet til 15 000 EUR.

Kommissionen mener derfor, at Neumforordningen bør ændres, således at anvendelsesområdet for frafaldet bringes i overensstemmelse med det beløb, der er fastsat i artikel 126 i Kommissionens delegerede forordning (15 000 EUR). Derudover bør de retlige referencer i og den terminologi, der anvendes i Neumforordningen, bringes i overensstemmelse med EU-toldkodeksen.

I henhold til artikel 6 i Neumforordningen forpligtede Kroatien sig til at overvåge og underrette Kommissionen om alle former for uregelmæssigheder, som konstateres, og om konkrete foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe disse uregelmæssigheder, senest den 1. marts 2014.

I overensstemmelse med artikel 7 i Neumforordningen skulle Kommissionen senest to år efter datoen for Kroatiens tiltrædelse forelægge en rapport for Rådet med en vurdering af anvendelsen af Neumforordningen. Kommissionen forelagde denne rapport den 11. november 2015 for Rådet og konkluderede, at "Neumforordningen anvendes på tilfredsstillende vis, og at der ikke er nogen grund til at suspendere eller ophæve forordningen".

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Denne forordning ændrer Rådets forordning (EU) nr. 479/2013 af 13. maj 2013 ("Neumforordningen"), som blev vedtaget på grundlag af artikel 43 i akten om Kroatiens tiltrædelsesvilkår ("tiltrædelsesakten"). I tiltrædelsesakten fastsættes det, at Rådet, efter forslag fra Kommissionen, fastsætter betingelserne for frafald af kravet om indgivelse af en summarisk indgangs- eller udgangsangivelse for EU-varer, der krydser Neumkorridoren. Artikel 43 i tiltrædelsesakten er derfor det korrekte retsgrundlag.

2017/0030 (NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 479/2013 af 13. maj 2013 om frafald af kravet om indgivelse af summariske indgangs- og udgangsangivelser for EU-varer, der krydser Neumkorridoren

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelsesvilkår, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Ved artikel 4, litra a), i Rådets forordning (EU) nr. 479/2013 gives der mulighed for at frafalde kravet om indgivelse af summariske indgangs- og udgangsangivelser for EU-varer, der krydser Neumkorridoren, hvis den samlede værdi af hvert parti EU-varer ikke overstiger 10 000 EUR, og hvis EU-varerne ledsages af fakturaer eller transportdokumenter, som opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 4, litra b), i samme forordning.

(2)Tærsklen på 10 000 EUR blev fastsat med henvisning til den tilsvarende tærskelværdi, der er fastsat i artikel 317, stk. 4, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 1 , og er den grænse, under hvilken det, for at toldmyndighederne kan anse varernes toldmæssige status som EU-varer for at være bevist, er tilstrækkeligt, at de pågældende varer er ledsaget af en faktura eller et transportdokument. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal der ikke indhentes en påtegning hos de kompetente toldmyndigheder.

(3)Med virkning fra 1. maj 2016 blev EF-toldkodeksen som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 2 erstattet af EU-toldkodeksen som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 3 . Som følge heraf blev bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2454/93 erstattet af bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 4 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 5 .

(4)Genstanden for artikel 317, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2454/93, er nu omfattet af artikel 126, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/2446. I denne artikel fastsættes det, at den toldmæssige status som EU-varer, for så vidt angår varer til en værdi af mindre end 15 000 EUR, anses for at være bevist ved en faktura eller et transportdokument, uden at der skal indhentes en påtegning hos de kompetente toldmyndigheder.

(5)For at sikre en ensartet anvendelse af Unionens toldlovgivning er det derfor hensigtsmæssigt at bringe anvendelsesområdet for det i artikel 4, litra a), i forordning (EU) nr. 479/2013 fastsatte frafald i overensstemmelse med anvendelsesområdet i artikel 126, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2015/2446.

(6)Af hensyn til retssikkerheden og den juridiske klarhed bør de retlige referencer i artikel 4 i forordning (EU) nr. 479/2013 til forordning (EØF) nr. 2913/92 og til forordning (EØF) nr. 2454/93 desuden erstattes af de relevante referencer til EU-toldkodeksen og delegeret forordning (EU) 2015/2446.

(7)Forordning (EU) nr. 479/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 479/2013 foretages følgende ændringer:

1)    Artikel 2, nr. 1), affattes således:

"1) "EU-varer": varer som defineret i artikel 5, nr. 23), i forordning (EU) nr. 952/2013".

2)    I artikel 4 foretages følgende ændringer:

(a)    Litra a) affattes således:

"a)"den samlede værdi af hvert parti EU-varer, som krydser Neumkorridoren, må ikke overstige 15 000 EUR eller det tilsvarende beløb i den lokale valuta".

(b) Litra b), nr. i), affattes således:

"i)mindst indeholder beviser indgivet ved hjælp af de midler, der er opregnet i artikel 126 i delegeret forordning (EU) 2015/2446."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

   På Rådets vegne

   Formand

(1) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).
(2) Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).
(4) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).
(5) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).
Top