EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017BP0113

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (COM(2016)0607 — C8-0387/2016 — 2016/2233(BUD))

OJ C 298, 23.8.2018, p. 293–295 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 298/293


P8_TA(2017)0113

Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter

Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (COM(2016)0607 — C8-0387/2016 — 2016/2233(BUD))

(2018/C 298/33)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0607 — C8-0387/2016),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (1), særlig artikel 6 og 13,

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (2), særlig punkt 14,

der henviser til Rådets principielle enighed af 7. marts 2017 om revision af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (3),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/435 af 17. december 2014 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (4),

der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter i 2014 (5),

der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag (6) og af 26. oktober 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020 (7),

der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0104/2017),

A.

der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet i 2014 mobiliserede margenen til uforudsete udgifter for 3 168 233 715 EUR i betalingsbevillinger; der henviser til, at der blev inkluderet et beløb på 350 mio. EUR i mobiliseringen af margenen til uforudsete udgifter i afventning af en aftale om betalingerne for så vidt angår andre særlige instrumenter;

B.

der henviser til, at det blev besluttet at modregne et beløb på 2 818 233 715 EUR over perioden 2018-2020 og at opfordre Kommissionen til i rette tid at forelægge et forslag vedrørende det resterende beløb på 350 mio. EUR;

C.

der henviser til, at der i henhold til den mellemfristede betalingsprognose, der blev fremlagt i forbindelse med midtvejsgennemgangen/-revisionen af FFR, forventes et pres på de årlige betalingslofter i årene 2018-2020;

D.

der henviser til, at budgetforslaget for 2017 viser, at der findes en margen under betalingsloftet på 9,8 mia. EUR, hvilket giver mulighed for at modregne det fulde beløb, der blev mobiliseret i 2014;

1.

glæder sig over Kommissionens forslag som led i midtvejsgennemgangs-/revisionspakken af FFR;

2.

mener, at modregningen af det samlede beløb på 2 818 233 715 EUR, der blev mobiliseret i 2014, via margenen under betalingsloftet for 2017, vil give mere fleksibilitet i den andel del af FFR og vil bidrage til at undgå en ny betalingskrise;

3.

fremhæver, at udelukkelsen af det resterende beløb på 350 mio. EUR fra modregningen bekræfter Parlamentets længe fastlagte holdning om, at betalingsbevillinger til særlige instrumenter opføres ud over lofterne for FFR;

4.

glæder sig over Rådets principielle enighed om den vedføjede afgørelse, som er i overensstemmelse med Parlamentets fortolkning;

5.

godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

6.

pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.

pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)  7030/2017 og 7031/2017 COR1.

(4)  EUT L 72 af 17.3.2015, s. 4.

(5)  EUT C 294 af 12.8.2016, s. 65.

(6)  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0309.

(7)  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0412.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om ændring af afgørelse (EU) 2015/435 om mobilisering af margenen til uforudsete udgifter

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/1331.)


Top