EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AB0039

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. oktober 2017 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (CON/2017/39)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 385/3


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE

af 4. oktober 2017

om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er

(CON/2017/39)

(2017/C 385/03)

Indledning og retsgrundlag

Den Europæiske Centralbank modtog henholdsvis den 22. august 2017 og den 15. september 2017 en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til tredjelands-CCP'er (1) (herefter »forordningsforslaget«).

ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, da forordningsforslaget indeholder bestemmelser, der påvirker: 1) Det Europæiske System af Centralbankers grundlæggende opgaver i forbindelse med at definere og gennemføre Unionens pengepolitik og at fremme betalingssystemernes smidige funktion i henhold til traktatens artikel 127, stk. 2, første og fjerde led, 2) ESCB's bidrag til den smidige udførelse af politikker, der angår det finansielle systems stabilitet, som omhandlet i traktatens artikel 127, stk. 5, og 3) de opgaver, som er overdraget til ECB vedrørende det finansielle tilsyn med kreditinstitutter i henhold til traktatens artikel 127, stk. 6, inden for rammerne af artikel 1 i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (2). I overensstemmelse med artikel 17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af ECB's Styrelsesråd.

Generelle bemærkninger

ECB støtter fuldt ud Kommissionens initiativ i forslaget om at styrke de relevante medlemmer af ESCB's rolle som centralbanker, der udsteder de valutaer for de finansielle instrumenter, der cleares af CCP'er, i processen med at føre tilsyn med CCP'er i Unionen og meddele tilladelse til tredjelands-CCP'er. ECB glæder sig meget over og støtter forslaget om, at Eurosystemet som centralbankudsteder af euroen bør spille en mere betydningsfuld rolle med hensyn til Unionen og tredjelands-CCP'er. Dette er begrundet i de potentielle risici, som en dårligt fungerende CCP eller visse tiltag truffet af en CCP i forbindelse med risikostyring potentielt kunne udgøre for udførelsen af de grundlæggende opgaver, som udføres gennem Eurosystemet, navnlig fastlæggelsen og gennemførelsen af Unionens pengepolitik og fremme af betalingssystemernes smidige funktion. Disse risici kunne i sidste instans medføre konsekvenser for Eurosystemets primære mål om at fastholde prisstabilitet i henhold til traktatens artikel 127, stk. 1.

Forstyrrelser, som påvirker CCP'er, kan medføre konsekvenser for Eurosystemets primære mål gennem flere kanaler. For det første kan sådanne forstyrrelser påvirke likviditetsstillingen for kreditinstitutter i euroområdet og potentielt forstyrre den smidige funktion af betalingssystemer i euroområdet. Dette vil kunne medføre øget efterspørgsel efter centralbanklikviditet og mulige udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets fælles pengepolitik. Endvidere kan sådanne forstyrrelser svække de finansielle markedssegmenters funktion, som er nøglen til transmissionen af pengepolitikken, herunder euro-denominerede markeder for værdipapirtransaktioner og rentederivatkontrakter.

Den væsentlige udvikling på såvel globalt som europæisk niveau forventes at øge de risici, som udgøres af CCP'er for betalingssystemernes smidige funktion og gennemførelsen af den fælles pengepolitik. For det første har central clearing i stigende omfang fået grænseoverskridende karakter og systemisk betydning. Af den grund har Kommissionen allerede fremlagt sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (3). For det andet vil Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union have omfattende konsekvenser for Eurosystemets evne til at udføre sine opgaver som den centralbank, der udsteder euroen. I øjeblikket clearer visse CCP'er, som er etableret i Storbritannien, betydelige mængder transaktioner i euro. En væsentlig forstyrrelse, som påvirker en stor britisk CCP, vil således kunne have alvorlige konsekvenser for euroens stabilitet. Eurosystemets evne til at overvåge og styre de risici, som britiske CCP'er udgør, vil blive påvirket negativt, hvis britiske CCP'er ikke længere er underlagt de lovgivnings- og tilsynsmæssige rammer for CCP'er i Unionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (4).

Ifølge forordningsforslaget skal Eurosystemet som den centralbank, der udsteder euroen, spille en øget rolle i rammerne i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. For at sikre at Eurosystemet kan udføre denne rolle er det af største vigtighed, at det har de relevante beføjelser i henhold til traktaten og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«). På baggrund heraf bør ECB gives kompetence til at lovgive om clearingsystemer for finansielle instrumenter, særligt CCP'er, ved en ændring af artikel 22 i ESCB-statutten. Overdragelsen af lovgivningsmæssige beføjelser til ECB berører ikke ESCB-statuttens artikel 12.1, hvoraf følger, at »i det omfang, det skønnes muligt og hensigtsmæssigt, og med forbehold af bestemmelserne i denne artikel, anvender ECB de nationale centralbanker til at udføre transaktioner, der henhører under ESCB's opgaver«. Dette omfatter Eurosystemets opgaver som den centralbank, der udsteder euroen. Derfor vedtog ECB Den Europæiske Centralbanks henstilling ECB/2017/18 (5) den 22. juni 2017.

Hvor ECB foreslår ændringer af forordningsforslaget, vedlægges som bilag ændringsforslag med en begrundelse herfor i et separat teknisk arbejdsdokument. Det tekniske arbejdsdokument er tilgængeligt på engelsk på ECB's websted.

Særlige bemærkninger

1.   Afstemningsregler i tilsynskollegier

1.1.

Som ECB tidligere har bemærket med hensyn til kollegier, hvor centralbankerne i Eurosystemet, som sammen udgør den »udstedende centralbank« for euroen, repræsenteres af ECB eller en national centralbank (NCB), og tilsynet med kreditinstitutter, som er signifikante CCP-clearingmedlemmer, udføres af ECB, skal separate stemmer tilknyttes disse to roller. Ved samme lejlighed understregede ECB også, at disse to funktioner er adskilte, som det fremgår af den retlige og operationelle adskillelse mellem ECB's pengepolitik og tilsynsmæssige funktioner (6). ECB glæder sig derfor meget over, at forordningsforslaget tager højde for dette og dermed sikrer, at der tilknyttes separate stemmer til disse to funktioner.

1.2.

ECB hilser derfor bestemmelserne i forordningsforslaget om ændring af de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 648/2012 velkommen. For det første ændres artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 således, at kollegiet blandt andet vil bestå af a) CCP-eksekutivsamlingens permanente medlemmer, b) de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med CCP'ens clearingmedlemmer, som er etableret i de tre medlemsstater med de samlet set største bidrag til CCP'ens misligholdelsesfond, herunder, hvor det er relevant, ECB i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (7), og c) de centralbanker, som udsteder de valutaer, hvori de finansielle instrumenter cleares. For det andet ændres artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 således, at hvis ECB er medlem af kollegiet, jf. artikel 18, stk. 2 i samme forordning, har ECB højst 2 stemmer i kollegier på op til og med 12 medlemmer og højst 3 stemmer i kollegier på over 12 medlemmer (8).

2.   Kravet om at indhente samtykke fra de udstedende centralbanker i forbindelse med visse udkast til afgørelser

2.1.

I henhold til forordningsforslaget skal de kompetente myndigheder forelægge udkast til afgørelser vedrørende CCP'er i Unionen til de relevante udstedende centralbanker, før der træffes afgørelse om meddelelse eller tilbagetrækning af tilladelse, udvidelse af tjenesteydelser og tilsynsmæssige krav i forbindelse med kontrol af likviditetsrisici, krav om sikkerhedsstillelse, afvikling og godkendelse af interoperabilitetsordninger (9). De kompetente myndigheder skal indhente samtykke fra de udstedende centralbanker for så vidt angår ethvert aspekt af sådanne afgørelser, der vedrører udførelsen af deres pengepolitiske opgaver. Hvis den udstedende centralbank foreslår ændringer, kan afgørelsen kun vedtages som ændret, og hvis den udstedende centralbank gør indsigelse mod udkastet til afgørelse, vedtager den kompetente myndighed ikke afgørelsen. Tilsvarende kræver forordningsforslaget, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), for så vidt angår anerkendte tredjelands tier 2-CCP'er, skal forelægge udkast til afgørelse til den udstedende centralbank, inden denne vedtager afgørelser vedrørende kontroller af likviditetsrisici, krav om sikkerhedsstillelse, afvikling og godkendelse af interoperabilitetsordninger samt marginkrav (10). Tilsvarende skal ESMA indhente samtykke fra de udstedende centralbanker for så vidt angår ethvert aspekt af sådanne afgørelser, der vedrører udførelsen af deres pengepolitiske opgaver. Hvis den udstedende centralbank foreslår ændringer, må ESMA kun vedtage afgørelsen som ændret, og hvis den udstedende centralbank gør indsigelse mod udkastet til afgørelse, vedtager ESMA ikke afgørelsen. ECB glæder sig meget over den rolle, som er tiltænkt de udstedende centralbanker i henhold til forordningsforslaget, og som gør det muligt for medlemmerne af ESCB at blive inddraget i beslutningstagningen på en relevant og effektiv måde i spørgsmål af direkte relevans for opfyldelsen af ESCB's traktatfæstede grundlæggende opgaver og at opfylde dets hovedmål om at opretholde prisstabilitet. ECB skal fremsætte en række bemærkninger i den henseende.

2.2.

Hvor forordningsforslaget præciserer, at der skal indhentes samtykke fra den udstedende centralbank »for så vidt angår ethvert aspekt af sådanne afgørelser, der vedrører udførelsen af deres pengepolitiske opgaver«, bør det for det første understreges, at denne passus har til formål at præcisere den pengepolitiske kontekst, inden for hvilken den udstedende centralbank udfører sin funktion og det formål, som funktionen opfylder. Det samme gør sig gældende med hensyn til henvisningen til, at tredjelands tier 2-CCP'er skal opfylde alle krav fastsat af de pågældende udstedende centralbanker »i forbindelse med udførelsen af deres pengepolitiske opgaver« (11). Denne bestemmelse skal læses i sammenhæng med syvende betragtning til forordningsforslaget. Det skal understreges, at denne bestemmelse ikke har til formål at give de kompetente myndigheder eller ESMA en skønsbeføjelse til at fastslå, hvorvidt der skal indhentes samtykke til bestemte udkast til afgørelser fra den udstedende centralbank eller ej, ligesom den heller ikke har til formål at give en skønsbeføjelse med hensyn til, hvorvidt foreslåede ændringer eller indsigelser til udkastet til afgørelse fra den udstedende centralbank følges. Det skal i den henseende bemærkes, at Eurosystemet har vide skønsbeføjelser til at definere og gennemføre pengepolitik. Dette er blevet anerkendt af Den Europæiske Unions Domstol (12) og er afgørende for at sikre ECB's og de nationale centralbankers uafhængighed i overensstemmelse med traktatens artikel 130. Af hensyn til klarhed og retssikkerhed bør der indføjes en ny betragtning til forordningsforslaget, som afspejler dette.

2.3.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvilke udkast til afgørelse, der skal afhænge af de udstedende centralbankers samtykke, mener ECB for det andet, at forordningsforslaget bør sikre, at de udstedende centralbanker inddrages med hensyn til visse yderlige vigtige aspekter af CCP'ernes risikostyring. ECB mener, at der for både CCP'er i Unionen og tredjelands-CCP'er bør kræves samtykke fra den udstedende centralbank med hensyn til udkast til afgørelser, der vedrører CCP'ernes marginkrav (artikel 41). Dette er vigtigt for den udstedende centralbank som følge af de vigtige forbindelser, der er mellem likviditetsstyring, som er kernen i den udstedende centralbanks funktion, og de marginprocedurer, som anvendes af en CCP. F.eks. har ordningerne i forbindelse med intradag-marginopkrævning en betydelig indflydelse på CCP'ens mulighed for at tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde dens likviditetsbehov, når de forfalder. Marginprocesser og -procedurer, herunder regler om justering af marginniveauet i perioder, hvor der er spændinger på markederne, kan også have væsentlige følger henset til procyklikalitet. Hvis de forvaltes uhensigtsmæssigt, kan de skabe et alvorligt likviditetspres på clearingmedlemmerne og potentielt forringe den udstedende centralbanks mulighed for at gennemføre sine pengepolitiske mål.

Endvidere bør forordningsforslaget fastsætte, at den udstedende centralbanks samtykke til afgørelser, som vedrører revision af modeller, stresstestning og backtestning med henblik på godkendelse af de modeller og parametre, CCP'en har indført med henblik på at beregne sine marginkrav, bidrag til misligholdelsesfonde, krav til sikkerhedsstillelse og andre risikokontrolmekanismer i henhold til artikel 49 i forordning (EU) nr. 648/2012, er påkrævet. Dette er vigtigt for den udstedende centralbank, da afgørelser i henhold til artikel 49 kan have direkte konsekvenser for CCP'ens overholdelse af de proceduremæssige og indholdsmæssige krav i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, som den udstedende centralbank i øvrigt skal give sit samtykke til. F.eks. vil en ændring af metoden, som CCP'en anvender til at stressteste, hvorvidt dens krav til sikkerhedsstillelse er passende, have direkte indflydelse på, om CCP'en overholder sine forpligtelser med hensyn til sikkerhedsstillelse i henhold til artikel 46 i forordning (EU) nr. 648/2012.

I det separate tekniske arbejdsdokument, som ledsager denne udtalelse, fremsætter ECB specifikke forslag til, hvilke typer afgørelser, den udstedende centralbanks samtykke bør være påkrævet for.

2.4.

For det tredje bemærker ECB, at de kompetente myndigheder har en vis vurderingsmargin med hensyn til, hvorvidt ændringer foreslået af en CCP skal være omfattet af afgørelser i henhold til artikel 15 i forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår udvidelsen af aktiviteter og tjenesteydelser, som ikke er omfattet af den indledende godkendelse, eller afgørelser i henhold til artikel 49 for så vidt angår revision af modeller, stresstestning og backtestning. Hvis den kompetente myndighed finder, at ændringerne foreslået af CCP'en ikke udgør en udvidelse af forretningen til »yderligere tjenesteydelser eller aktiviteter« eller ikke er »væsentlige ændringer« i modellerne og parametrene, er sådanne ændringer ikke underlagt afgørelserne i henhold til henholdsvis artikel 15 og artikel 49. For at opbygge en fælles tilsynskultur i Unionen og sikre en ensartet tilsynspraksis offentliggjorde ESMA for nylig en udtalelse (13) om de fælles indikatorer for yderligere produkter og tjenesteydelser i henhold til artikel 15 og for yderligere ændringer i henhold til artikel 49. ECB er af den opfattelse, at opfyldelsen af de kriterier, der er fastsat i ESMA's udtalelse, er af afgørende betydning med henblik på at sikre, at de relevante udstedende centralbankers samtykke søges i alle tilfælde, hvor et sådant samtykke er påkrævet. ECB foreslår derfor, at ESMA's vejledning vedrørende fortolkningen af disse artikler gøres bindende. Med henblik herpå bør ESMA udvikle den som reguleringsmæssige tekniske standarder, som Kommissionen derefter vedtager som en delegeret retsakt. Til det formål fastsætter ECB ændringsforslag med en begrundelse herfor i et separat teknisk arbejdsdokument, som er vedlagt denne udtalelse.

3.   Revision og evaluering

3.1.

Forordningsforslaget ændrer artikel 21 i forordning (EU) nr. 648/2012 så det fastsættes, at de kompetente myndigheder, i samarbejde med ESMA, reviderer de ordninger, strategier, processer og mekanismer, som er gennemført af CCP'erne med henblik på at overholde forordning (EU) nr. 648/2012, og evaluerer de risici, som CCP'erne er eller kan blive eksponeret for. Den ændrede artikel 21 fastsætter også, at CCP'erne er underlagt inspektioner på stedet, som ESMA's personale inviteres til at deltage i. Derudover er den kompetente myndighed forpligtet til at fremsende alle de oplysninger, der er modtaget fra CCP'erne, til ESMA og at anmode den relevante CCP om alle de oplysninger, ESMA søger, som den ikke kan tilvejebringe.

3.2.

Tilsynskontrols- og vurderingsprocessen, som ændret ved forordningsforslaget, opfylder hovedformålet om at sikre, at CCP'erne løbende overholder forordning (EU) nr. 648/2012. ECB bemærker, at høringen af den udstedende centralbank i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen, hvor dette findes nødvendigt af den kompetente myndighed med henblik på at sikre, at den udstedende centralbank kan opfylde sin rolle i henhold til forordningsforslaget, ville være en vigtig naturlig konsekvens af kravene i henhold til artikel 21a, stk. 2. Evnen til at bidrage til tilsynskontrollen, som udføres af de kompetente myndigheder i samarbejde med ESMA, ville gøre den udstedende centralbank i stand til at sikre, at CCP'erne ikke genererer risici for opfyldelsen af Eurosystemets grundlæggende opgaver i henhold til traktaterne og opfyldelsen af sit primære mål om at fastholde prisstabilitet.

3.3.

I det separate tekniske arbejdsdokument, som er vedlagt denne udtalelse, fastsætter ECB ændringsforslag vedrørende høringen af den udstedende centralbank i forbindelse med tilsynskontrol- og vurderingsprocessen i henhold til artikel 21.

4.   ECB's rådgivende funktion med hensyn til udkast til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

4.1.

Det er værd at huske, at Kommissionens forslag til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter udgør »forslag til EU-retsakter« som omhandlet i traktatens artikel 127, stk. 4, og artikel 282, stk. 5. Såvel delegerede retsakter som gennemførelsesretsakter udgør EU-retsakter. ECB skal høres i god tid om alle udkast til EU-retsakter, herunder delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som falder inden for dens kompetenceområde. Forpligtelsen til at høre ECB blev præciseret af Den Europæiske Unions Domstol i sagen Kommissionen mod ECB  (14) med henvisning til ECB's funktioner og ekspertise. I lyset af, at sikre effektive finansielle markedsinfrastrukturer, særligt clearingsystemer for finansielle instrumenter, er vigtige for opfyldelsen af ESCB's grundlæggende opgaver i henhold til traktatens artikel 127, stk. 2, og opfyldelsen af dets hovedmål om at opretholde prisstabilitet i henhold til traktatens artikel 127, stk. 1, skal ECB høres om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som vedtages i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. Selvom forpligtelsen til at høre ECB afledes direkte fra traktaten, bør dette krav også fremgå af en betragtning i forordningsforslaget for at sikre klarhed. Under henvisning til vigtigheden af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter som led i udarbejdelsen af EU-lovgivning om finansielle tjenester, vil ECB endvidere udøve sin rådgivende rolle inden for spørgsmål, som falder inden for ECB's kompetenceområde under fuld hensyntagen til tidsfristerne for vedtagelse af disse retsakter og behovet for at sikre den smidige vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser (15).

4.2.

Derudover, med hensyn til en række elementer i forordningsforslaget, udover høringen af ECB, kunne også involveringen at de relevante medlemmer af ESCB på et tidligt stadie i udviklingen af udkast til reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige tekniske standarder, delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter være særligt nyttig, og bør fremgå udtrykkeligt.

4.3.

For det første henviser adskillige af forordningsforslagets bestemmelser til de udstedende centralbankers rolle. Som bemærket i afsnit 2, herunder situationer hvor den udstedende centralbanks samtykke er påkrævet for visse beslutninger truffet af de kompetente myndigheder eller ESMA. Derudover henvises der til situationer hvor den udstedende centralbank skriftligt skal bekræfte over for ESMA, at en tredjelands tier 2-CCP overholder alle de krav, der er pålagt af den pågældende udstedende centralbank (16), og hvor ESMA i samråd med den relevante udstedende centralbank konkluderer, at en CCP er af væsentlig »systemisk vigtighed« (17). For at fastslå, hvilken udstedende centralbank, der bør deltage, indeholder forordningsforslaget krydshenvisninger til artikel 18, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 648/2012, som præciserer, at kollegiet vil bestå af »de centralbanker, der udsteder de for de clearede finansielle instrumenter mest relevante EU-valutaer«. Kommissionen har beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt, på grundlag af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som er udviklet af ESMA, hvori de betingelser, som EU-valutaerne, der er henvist til i artikel 18, stk. 2, litra h), skal anses som de mest relevante, præciseres. Som følge heraf vedtog Kommissionen i 2013 delegeret forordning (EU) nr. 876/2013 (18), som nu kan være nødvendig at revidere og opdatere, for at sikre passende inddragelse af de centralbanker, der udsteder valutaerne for medlemsstaterne uden for euroområdet, under hensyn til den påvirkning som forstyrrelser i CCP'ernes funktion kan have på sådanne valutaer. ESMA's udvikling af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder til dette formål bør udføres i tæt samarbejde med de relevante medlemmer af ESCB. Derudover bør den delegerede retsakt først vedtages efter en formel høring af ECB. ECB foreslår også, af hensyn til retssikkerheden, at der indsættes en krydshenvisning til artikel 18, stk. 2, litra h) i forordning (EU) nr. 648/2012 i forordningsforslagets bestemmelser, som udelukkende henviser til den »relevante udstedende centralbank«.

4.4.

For det andet indfører forordningen en ny artikel 25, litra 2a), som fastsætter, at ESMA afgør, hvorvidt en tredjelands-CCP er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater, benævnt en »tier 2-CCP«. Den fastsætter de kriterier, som ESMA skal tage hensyn til i forbindelse med afgørelsen og bestemmer, at Kommissionen vedtager en delegeret retsakt for yderligere at præcisere disse kriterier. For at sikre en passende inddragelse af de udstedende centralbanker i forbindelse med præciseringen af de relevante kriterier, bør Kommissionens udvikling af denne delegerede retsakt foretages i tæt samarbejde med de relevante medlemmer af ESCB.

5.   Tredjelands-CCP'er af væsentlig »systemisk vigtighed«

Forordningsforslaget indfører en ny artikel 25, stk. 2c, som fastsætter, at ESMA, »i samråd« med de relevante udstedende centralbanker, har mulighed for at konkludere, at en CCP er af så væsentlig systemisk vigtighed, at den ikke bør anerkendes. ECB forstår det således, at »i samråd« betyder at ESMA ikke uden først at have indhentet de relevante udstedende centralbankers godkendelse kan anbefale Kommissionen at vedtage en gennemførelsesretsakt, som bekræfter, at den pågældende CCP ikke bør anerkendes.

6.   Samarbejde og udveksling af oplysninger mellem CCP-eksekutivsamlingen og tilsynskollegierne

ECB bemærker, at CCP-eksekutivsamlingen ikke omfatter alle medlemmer af tilsynskollegierne, og at den heller ikke omfatter Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). Tilsynskollegiet består ikke kun af de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med CCP'en, men også tilsynsmyndighederne for de enheder, som driften af den pågældende CCP kan påvirke, særligt udvalgte clearingmedlemmer, markedspladser, interoperable CCP'er og værdipapircentraler. ESRB er ansvarlig for makrotilsynet med det finansielle system i Unionen. Med henblik på at sikre, at ESRB og medlemmerne af tilsynskollegierne, som ikke også er medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen, har alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at udføre deres opgaver, er det af største vigtighed, at der er en pligt til at udveksle oplysninger mellem CCP-eksekutivsamlingen og ESRB og andre medlemmer af tilsynskollegierne, som ikke er medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen. Oplysningerne, der udveksles med ESRB og tilsynskollegiet bør være fuldstændige, og bør omfatte de oplysninger, der er tilgængelige for CCP-eksekutivsamlingen, og som er nødvendige for, at ESRB og medlemmerne af tilsynskollegierne kan udføre deres respektive opgaver. På samme måde bør oplysninger vedrørende tredjelands-CCP'er udveksles med ESRB og de relevante kompetente myndigheder, der er opregnet i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, hvor det er nødvendigt med henblik på at udføre deres opgaver.

7.   ECB som et ikke-stemmeberettiget medlem af ESMA's tilsynsråd

ECB bemærker, at forordningsforslaget ændrer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (19), således at lederen og to ledende medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen inkluderes som ikke-stemmeberettigede medlemmer af ESMA's tilsynsråd (20). ECB glæder sig meget over denne ordning, som sikrer, at de retningslinjer, anbefalinger og andre praktiske instrumenter og konvergensværktøjer, som ESMA's tilsynsråd har udviklet, tager hensyn til perspektiverne og ekspertisen fra lederen og de ledende medlemmer af CCP-eksekutivsamlingen. ECB bemærker dog, at det også er af afgørende betydning for ECB at blive inkluderet som et ikke-stemmeberettiget medlem af ESMA's tilsynsråd for at sikre effektivt samarbejde, koordinering og udveksling af oplysninger mellem centralbanker og tilsynsmyndigheder og at sikre, at de at retningslinjer, anbefalinger og andre praktiske instrumenter og konvergensværktøjer, som ESMA's tilsynsråd har udviklet, tager hensyn til ECB's perspektiver og ekspertise (21). Dette er ikke kun relevant med hensyn til CCP'er, men også med hensyn til andre deltagere på de finansielle markeder, herunder værdipapircentraler og transaktionsregistre. På baggrund heraf anbefaler ECB, at ECB bliver et ikke-stemmeberettiget medlem af ESMA's tilsynsråd.

8.   Samspillet med forordningsforslaget om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter

ECB støtter fuldt ud Kommissionens vurdering i forordningsforslagets begrundelse af, at tilpasningerne og justeringerne af tilsynet nødvendigvis også må passende afspejles i forordningsforslaget om et regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er. ECB er enig i, at målrettede tilpasninger kan være nødvendige for at tage hensyn til CCP-eksekutivsamlingens nye rolle i kollegierne i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og efterfølgende i afviklingskollegierne. ECB ville se en fordel i at fremme overensstemmelsen og det effektive samspil mellem genopretnings- og afviklingsplanerne på tværs af CCP'er og ved overvågningen og begrænsningen af deres samlede konsekvenser i form af risici for den finansielle stabilitet i Unionen. ECB ville støtte, at Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet i forbindelse med færdiggørelsen af forordningsforslaget overvejede CCP-eksekutivsamlingens potentielle funktion i denne sammenhæng (22).

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. oktober 2017.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  COM(2017) 331 final.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63).

(3)  COM(2016) 856 final.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(5)  Henstilling ECB/2017/18 af 22. juni 2017 med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (EUT C 212 af 1.7.2017, s. 14).

(6)  Jf. punkt 2.1.2 i Den Europæiske Centralbanks udtalelse CON/2017/38 af 20. september 2017 om et om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende). Alle ECB's udtalelser findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu. Jf. også ECB's svar på Kommissionens høring om revision af forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR) af 2. september 2015, som findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu.

(7)  Jf. forordningsforslagets artikel 2, stk. 3.

(8)  Jf. forordningsforslagets artikel 2, stk. 4.

(9)  Forordningsforslagets artikel 2, stk. 7, indføjer en ny artikel artikel 21a, stk. 2.

(10)  Forordningsforslagets artikel 2, stk. 10, indføjer en ny artikel artikel 25b, stk. 2.

(11)  Forordningsforslagets artikel 2, stk. 9, indføjer en ny artikel artikel 25, stk. 2b, litra b).

(12)  Præmis 68 i Gauweiler m.fl., sag C-62/14, ECLI:EU:C:2015:400 og præmis 68 i Accorinti m.fl. mod ECB, sag T-79/13, ECLI:EU:T:2015:756.

(13)  ESMA's udtalelse af 15. november 2016 om fælles indikatorer for nye produkter og tjenesteydelser i henhold til artikel 15 og for væsentlige ændringer i henhold til artikel 49 i EMIR (ESMA/2016/1574), som findes på ESMA's websted www.esma.europa.eu.

(14)  Kommissionen mod ECB, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, særligt afsnit 110 og 111. I afsnit 110 fastslog Domstolen, at forpligtelsen til at høre ECB om forslag til EU-retsakter »navnlig [skal] sikre, at lovgiver kun vedtager en sådan retsakt efter at have hørt det organ, der på grund af de særlige opgaver, de[t] udfører inden for Fællesskabets rammer på det omhandlede område og dets høje grad af ekspertise, er særligt egnet til at bidrage konstruktivt til den planlagte vedtagelsesproces«.

(15)  Jf. afsnit 2 i udtalelse CON/2015/10, afsnit 2 i udtalelse CON/2012/77, afsnit 4 i udtalelse CON/2012/5, afsnit 8 i udtalelse CON/2011/44 og afsnit 4 i udtalelse CON/2011/42.

(16)  Forordningsforslagets artikel 2, stk. 9, indføjer en ny artikel 25, stk. 2b, litra b).

(17)  Forordningsforslagets artikel 2, stk. 9, indføjer en ny artikel 25, stk. 2c.

(18)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 876/2013 af 28. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kollegier for centrale modparter (EUT L 244 af 13.9.2013, s. 19).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(20)  Forordningsforslagets artikel 1, stk. 4, tilføjer et nyt litra f) til artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(21)  Jf. udtalelse CON/2010/5. Jf. også ECB's bidrag til Europa-Kommissionens høring om de europæiske tilsynsmyndigheders aktiviteter, offentliggjort den 7. juli 2017, som findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu.

(22)  Jf. udtalelse CON/2017/38, afsnit 1.4.


Top