Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XG0614(02)

Rådets konklusioner om Europeanas rolle i forbindelse med digital adgang til, synlighed og brug af europæisk kulturarv

OJ C 212, 14.6.2016, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 212/9


Rådets konklusioner om Europeanas rolle i forbindelse med digital adgang til, synlighed og brug af europæisk kulturarv

(2016/C 212/06)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

SOM MINDER OM, AT

1.

digitalisering af og onlineadgang til kulturarv og dens langsigtede bevaring er afgørende for at give alle adgang til kultur og viden, fremme den europæiske kulturarvs rigdom og diversitet og bidrage til gennemførelsen af det digitale indre marked gennem et øget tilbud af nye og innovative produkter og tjenester (1);

2.

Europeana, som blev iværksat i 2008 som en fælles flersproget onlineadgangsportal for digitaliseret kulturelt materiale (2) og siden da har forbundet digitale samlinger af medlemsstaternes kulturarv, er blevet et fælles, europæisk kulturelt projekt, der skal give adgang til og fremvise europæisk kulturarv;

3.

videreudvikling af Europeana og nationale politikker for digital kulturarv blev støttet af Rådet (3), Kommissionen (4) og Europa-Parlamentet (5);

4.

videreanvendelse af den digitale kulturarv blev fremmet gennem inddragelse, på visse betingelser, af kulturinstitutioner inden for rammerne af direktivet om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (6) og gennem vedtagelse af direktivet om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (7);

NOTERER SIG, AT

5.

Kommissionen har til hensigt at vurdere muligheder og overveje lovforslag for at gøre det lettere at digitalisere værker, der ikke længere forhandles, og stille dem til rådighed online, herunder i hele EU, som led i det bebudede initiativ vedrørende modernisering af ophavsretten (8);

NOTERER SIG, AT

6.

Europeana i sin nuværende form er en internetplatform, der giver mulighed for flersproget adgang til og distribution af digital kulturarv, som separate kulturinstitutioner er i besiddelse af. Det er også en flersidet platform (9), der har til formål at skabe værdi for slutbrugere, medlemsstater, kulturinstitutioner, forskning og kreativ videreanvendelse.

Som sådan er Europeana i øjeblikket:

drevet af et konsortium, hvoraf Europeana Foundation (10) er den centrale koordinator og den største modtager af EU-midler

støttet af EU inden for rammerne af Connecting Europe-faciliteten (11) (CEF) som en digitaltjenesteinfrastruktur for »adgang til digitale europæiske kulturarvsressourcer«

støttet af medlemsstaterne, der deler indhold, metadata og ekspertise via deres kulturinstitutioner og yder frivillige finansielle bidrag til Europeana Foundation

støttet af Europeana Foundation Association, som samler fagfolk på kulturarvsområdet og det kreative og teknologiske område, som støtter Europeanas løbende aktiviteter og rådgiver om dets strategi;

ER ENIGT OM, AT

7.

kulturinstitutioners, medlemsstaters og Kommissionens individuelle og kombinerede bestræbelser har ført til fremskridt i retning af digitalisering af, onlineadgang til og (langsigtet) digital bevaring af kulturarv (12);

8.

digital bevaring af den del af verdens kulturarv, der findes i europæiske samlinger, er vigtig, navnlig i lyset af ødelæggelsen af og truslen mod kulturarv i konfliktområder;

9.

koordinering af indsatsen via Europeana for onlineadgang til kulturarv har bidraget til:

at fremme kapacitetsopbygning gennem oprettelse af et netværk af eksperter og kulturinstitutioner, som fremmer udvikling, udbredelse og konsekvent anvendelse af modeller, standarder og rammer for deling af indhold og metadata

at kulturinstitutioner deler deres samlinger på tværs af sektorer og på tværs af nationale grænser gennem en flersidet internetplatform, som indtil videre giver adgang til mere end 50 millioner objekter fra omkring 3 700 institutioner

at fremme tilgængeligheden af data af høj kvalitet, der er klar til videreanvendelse (13), hvilket forbedrer tilgængeligheden af kulturarv på åbne platforme og sociale medier og fremmer videreanvendelse heraf i andre sektorer;

10.

sammenkædning af digitale kulturarvssamlinger via Europeana også bidrager til følgende mål på EU-plan:

at give en bred vifte af målgrupper adgang til de europæiske kulturers rigdom og mangfoldighed såvel som til verdens kulturarv

at fremme forskning i og viden om Europas mangfoldige kultur og historie

at fremme videreanvendelse i nye og innovative onlinetjenester på tværs af grænserne og dermed bidrage til det digitale indre marked;

UNDERSTREGER, AT

11.

videreanvendelse og deling af indhold og adgang til det skal foregå under fuld overholdelse af bestemmelserne om ophavsret og beslægtede rettigheder;

ANERKENDER, AT DER LIGGER FØLGENDE UDFORDRINGER FORUDE:

12.

visse teknologiske aspekter af Europeanainternetplatformen, såsom semantisk interoperabilitet (14), bør forbedres, således at kulturinstitutioner får mulighed for at indgå i forbindelse og dele og opdatere deres indhold og metadata på en fleksibel, let og bæredygtig måde;

13.

som et af indgangsstederne til den digitale kulturarv bør Europeanas flersprogede adgangsportal gøres mere brugervenlig ved navnlig at forbedre kvaliteten og søgbarheden af indhold og ved yderligere at forbedre semantiske og flersprogede søgefunktioner i overensstemmelse med bedste praksis;

14.

for bedre at nå og tiltrække slutbrugerne er indhold, der deles via Europeana, nødt til at blive præsenteret på attraktive og forskelligartede måder, navnlig med inddragelse af kulturinstitutioner og tredjeparter som forskellige adgangs- og formidlingspunkter, for eksempel via kulturelle transeuropæiske projekter såsom projekterne om Første Verdenskrig (1914-1918) og jerntæppets fald og andre revolutionerende begivenheder i 1989;

15.

forvaltningen af Europeana skal gøres mere inklusiv og inddrage medlemsstaternes regeringer, det bredere netværk af aggregatorer og kulturinstitutioner i opstillingen af strategiske prioriteter og udviklingen af kulturelle, brugerorienterede projekter på grundlag af de midler, der er til rådighed; centrale kulturpersonligheders synspunkter kan tages i betragtning, når det er relevant;

16.

der er et vedvarende behov for udveksling og opdatering af viden og for indkredsning af fælles løsninger inden for netværket af fagfolk på kulturarvsområdet, herunder Europeana Network Association;

17.

den nuværende model for offentlig støtte (baseret på tilskud) giver ikke et tilstrækkeligt stabilt grundlag for at videreføre de hidtidige investeringer i Europeana og for at sikre dets fremtidige kvalitet, tilgængelighed og pålidelighed af følgende årsager:

Europeana Foundation blev oprettet som en organisation uden egne ressourcer, og der er inden for en overskuelig fremtid ikke udsigt til at generere betydelige indtægter fra Europeanatjenester

under EU's tilskudsmodel er der altid ikkestøtteberettigede omkostninger, som skal dækkes af andre kilder, såsom direkte frivillige bidrag fra medlemsstaterne, som har været faldende siden 2014, og som i sagens natur har en flygtig karakter;

OG DERFOR

18.

bør Europeanas kulturelle værdi og digitale innovationsværdi styrkes ved at gentænke den centrale tjenesteplatform under CEF, idet der fokuseres på:

at støtte de faglige netværk såsom Europeana Network Association

at gøre teknologiske fremskridt

at opretholde en flersidet internetplatform til deling og (videre)anvendelse af metadata og indhold og

at tilvejebringe et generelt flersproget adgangspunkt til kulturindhold.

Det bør desuden styrkes gennem iværksættelse af kulturelle og brugerorienterede projekter, der bygger på Europeanas infrastruktur, og som skal samfinansieres under CEF som generiske tjenester med inddragelse af kulturinstitutioner og andre offentlige og private aktører;

OPFORDRER EUROPEANAS OPERATØR TIL

19.

at gøre betydelige fremskridt i arbejdet med at tackle de udfordringer, der ligger forude, som fastsat i disse konklusioner;

20.

at tage fat på udestående spørgsmål i eksisterende partnerorganisationer eller potentielle partnerorganisationers bekymringer, navnlig i lande og områder, hvor projektet endnu ikke er tilstrækkeligt kendt;

21.

at undersøge mulighederne for at samarbejde med beslægtede europæiske initiativer, herunder på forskningsområdet;

22.

at inddrage medlemsstaterne tæt i politikudformningen og beslutningstagningen. For Europeana Foundations vedkommende kunne dette navnlig ske ved, at den medlemsstat, der varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, den medlemsstat, der varetog det foregående formandskab, og den medlemsstat, der skal varetage det kommende formandskab, deltager i bestyrelsen;

23.

at have mere systematisk kontakt til medlemsstaterne, forbedre og give permanent adgang til lande- og institutionsspecifik brugerstatistik og forbedre ansvarligheden med hensyn til projektresultater og udgifter;

24.

at fortsætte med at undersøge mulighederne for at øge egenindtægterne;

OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL

25.

senest i oktober 2017 at forelægge en uafhængig evaluering af Europeana for Rådet og give klare retningslinjer for den mellem- og langsigtede udvikling af Europeana ved at vurdere alternativer på EU-plan for Europeanas fremtidige omfang og bæredygtige finansiering og forvaltning, herunder en mulighed for at gøre Europeana til en europæisk juridisk enhed eller integrere det i en sådan under hensyntagen til Europeanas dobbelte karakter som et både kulturelt og digitalt innovationsprojekt;

26.

senest i oktober 2017 at ændre finansieringsmetoden for Europeanas digitaltjenesteinfrastruktur under CEF til en kombination af udbud og tilskud. Under denne model vil EU-udbud helt dække den centrale tjenesteplatform for at sikre stabilitet og interoperabilitet, mens EU-tilskud (op til 75 % af de tilskudsberettigede omkostninger) vil være til rådighed for tilknyttede brugerorienterede projekter (dvs. generiske tjenester under CEF), som medlemsstaterne kan medfinansiere på frivillig basis, enten direkte og/eller via deltagende nationale organisationer;

27.

at opstille betingelserne i udbudsproceduren for den centrale tjenesteplatform og kræve, at operatøren sikrer platformens karakter af en offentlig infrastruktur og et offentligt fælleskab vedrørende kultur og digital innovation ved navnlig:

at muliggøre vedvarende inddragelse af medlemsstater og kulturinstitutioner i udviklingen af Europeanas centrale tjenesteplatform

at respektere de nationale kulturinstitutioner som rettighedshavere til metadataene og indholdet;

28.

at sikre, at Europeanas generiske tjenester, der modtager tilskud, er bygget på og forbundet til den centrale tjenesteplatform;

29.

senest i december 2016:

at forlænge og revidere mandatet for medlemsstaternes Ekspertgruppe om Digitalisering og Digital Bevaring (MSEG) indtil 2020

at styrke dens rolle med hensyn til at gennemgå og drøfte politikker for digital kulturarv såvel som at udstikke retningslinjer om Europeanas årlige arbejdsprogrammer

at inddrage medlemsstaternes Ekspertgruppe om Digitalisering og Digital Bevaring (MSEG) tæt i fastlæggelsen af generelle målsætninger, prioriteter for tiltag og det påtænkte finansieringsniveau, der skal foreslås for Europeanas centrale tjenesteplatform og generiske tjenester i de årlige arbejdsprogrammer for CEF, som forelægges for Udvalget vedrørende Connecting Europe-Faciliteten til udtalelse;

OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL I OVERENSSTEMMELSE MED NÆRHEDSPRINCIPPET

30.

yderligere at fremme digitalisering af kulturarvssamlinger såvel som den bredest mulige adgang til og videreanvendelse af digital kulturarv;

31.

at skabe eller opretholde strategier og operationelle mekanismer såsom nationale og regionale aggregatorer og fremme onlineadgang til kulturarvsindhold af høj kvalitet og metadata fra nationale og regionale samlinger;

32.

at tilskynde kulturinstitutioner til at tilslutte sig og støtte Europeana dels ved at dele indhold og metadata og deltage i Europeana Network Association dels ved hjælp af markedsførings- og formidlingstiltag med anvendelse af projekter, der finansieres med tilskud fra EU;

33.

at deltage i medlemsstaternes Ekspertgruppe om Digitalisering og Digital Bevaring (MSEG) som et forum til at drøfte politikker for digital kulturarv såvel som strategien for og finansieringen af Europeana og at sigte mod at sikre samordning mellem de delegerede i medlemsstaternes Ekspertgruppe om Digitalisering og Digital Bevaring (MSEG), Udvalget vedrørende Connecting Europe-Faciliteten og Rådets forberedende organ på kulturområdet;

34.

at overveje at støtte Europeanas aktiviteter gennem frivillige finansielle bidrag til Europeana Foundation, idet man bør huske på, at sådanne bidrag er nødvendige, indtil den nye udbudsbaserede ordning iværksættes, og derefter at overveje frivillig medfinansiering af Europeanas projekter, der finansieres med tilskud fra EU;

OPFORDRER EUROPEANAS OPERATØR, KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNE TIL

35.

at fremme værdien af Europeana som et europæisk kulturelt projekt, der tjener offentlighedens interesse, og som et professionelt netværk blandt alle aktører ved også at inddrage sektorerne for forskning og innovation, uddannelse og turisme og den kreative sektor.


(1)  Rådets konklusioner af 10. maj 2012 om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring (EUT C 169 af 15.6.2012, s. 5).

(2)  Rådets konklusioner af 20. november 2008 om det europæiske digitale bibliotek EUROPEANA (EUT C 319 af 13.12.2008, s. 18).

(3)  Rådets konklusioner af 10. maj 2012 om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring (EUT C 169 af 15.6.2012, s. 5), Rådets konklusioner af 21. maj 2014 om kulturarv som en strategisk ressource i et bæredygtigt Europa (EUT C 183 af 14.6.2014, s. 36) og Rådets konklusioner om deltagerorienteret forvaltning af kulturarven (EUT C 463 af 23.12.2014, s. 1).

(4)  Kommissionens henstilling af 27. oktober 2011 om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring (EUT L 283 af 29.10.2011, s. 39).

(5)  Europa-Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 om Europeana — næste fase (2009/2158(INI)).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/37/EU af 26. juni 2013 om ændring af direktiv 2003/98/EF om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 175 af 27.6.2013, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5).

(8)  Som anført i Kommissionens meddelelse af 9. december 2015»På vej mod en tidssvarende, mere europæisk ramme for ophavsret« (15264/15).

(9)  En »flersidet platform« er en af de fremherskende modeller i internetøkonomien. Flersidede platforme skaber værdi ved at fremme samspil mellem to eller flere forskellige, men indbyrdes afhængige grupper. Som sådan har platformen kun værdi for en brugergruppe, hvis der også er andre brugergrupper til stede. (Baseret på http://divergence.academy/business-models/what-is-a-multi-sided-platform/).

(10)  Europeana Foundation er en privat fond oprettet i henhold til nederlandsk lovgivning.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129) sammenholdt med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 283/2014 af 11. marts 2014 om retningslinjer for transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 14).

(12)  Det anslås, at 10 % af kulturarven (cirka 300 millioner objekter) i medlemsstaterne nu er digitaliseret, hvoraf cirka en tredjedel er tilgængelig online.

http://www.enumerate.eu/fileadmin/ENUMERATE/documents/ENUMERATE-Digitisation-Survey-2014.pdf.

(13)  Data af høj kvalitet, der er klar til videreanvendelse, vil sige højopløselige billeder; maskinlæsbare, åbne og interoperable formater; fyldige beskrivelser og metadata, der egner sig til automatisk søgning; oplysninger om geolokalisering og ophavsret.

(14)  Semantisk operabilitet sikrer, at programmer kan udveksle informationer, kombinere dem med andre informationsressourcer og efterfølgende behandle dem på en meningsfuld måde (»European Interoperability Framework for pan-European eGovernment services«: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529).

For Europeanas vedkommende kunne dette bestå i udvikling af værktøjer og teknologier til forbedring af den automatiske optagelse og fortolkning af metadata fra kulturinstitutionerne, f.eks. ved at kortlægge navne på kunstnere, således at en kunstner, der er kendt under forskellige navne, anerkendes som en og samme person.


Top