EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0906(01)

Resumé af Kommissionens afgørelse af 7. juli 2016 om en procedure efter artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 I EØS-aftalen (Sag AT.39850 — Containerskibsfart) (meddelt under nummer C(2016) 4215)

OJ C 327, 6.9.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 327/4


Resumé af Kommissionens afgørelse

af 7. juli 2016

om en procedure efter artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 I EØS-aftalen

(Sag AT.39850 — Containerskibsfart)

(meddelt under nummer C(2016) 4215)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2016/C 327/04)

Den 7. juli 2016 vedtog Kommissionen en afgørelse om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003  (1) offentliggør Kommissionen hermed parternes navne og afgørelsens hovedindhold, under hensyntagen til virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Afgørelsen er offentliggjort i sin fulde ordlyd på engelsk på Generaldirektoratet for Konkurrences hjemmeside: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

1.   INDLEDNING

(1)

Ved denne afgørelse gøres de tilsagn, som 14 containerrederier (herefter under ét »parterne«) har afgivet, juridisk bindende. Disse 14 containerrederier er Maersk (Danmark), MSC (Schweiz), CMA CGM (Frankrig), Hapag-Lloyd (Tyskland), Hamburg Süd (Tyskland), COSCO (Kina), OOCL (Hongkong), Evergreen (Taiwan), Hanjin (Sydkorea), Hyundai Merchant Marine (Sydkorea), MOL (Japan), NYK (Japan), UASC (Forenede Arabiske Emirater) og ZIM (Israel).

2.   BESKRIVELSE AF SAGEN

2.1.   Sagsforløb

(2)

Ved afgørelser af 21. november 2013 og 13. november 2015 indledte Kommissionen procedure over for parterne. Den 26. november 2015 vedtog Kommissionen en foreløbig vurdering efter artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003, hvori den anførte de konkurrenceproblemer, den havde påvist. Denne foreløbige vurdering blev meddelt parterne den 26. november 2015.

(3)

I tiden mellem den 21. december 2015 og den 12. februar 2016 afgav parterne som reaktion på den foreløbige vurdering tilsagn til Kommissionen (»tilsagnene«).

(4)

Den 16. februar 2016 blev der i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende med et sammendrag af sagen og en opfordring til tredjeparter til inden for en frist på en måned efter meddelelsens offentliggørelse at fremsætte deres bemærkninger til tilsagnene.

(5)

Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål blev hørt den 27. juni 2016 og afgav positiv udtalelse. Høringskonsulentens endelige rapport blev afgivet den 28. juni 2016.

2.2.   Den anfægtede adfærd

(6)

Parterne i denne sag har med jævne mellemrum varslet deres planlagte (fremtidige) forhøjelser af priserne på containersøtransport på mindst ruterne fra Fjernøstasien til Nordeuropa og Middelhavsområdet (vestgående) på deres hjemmesider, via pressen eller på anden vis. Disse varslinger indeholdt angivelse af størrelsen af fragtrateforhøjelsen i USD pr. transporteret containerenhed (twenty-foot equivalent unit, »teu«), de berørte transportruter og ikrafttrædelsesdatoen. Disse varslinger omtales i branchen som »General Rate Increase Announcements« eller »GRI-varslinger«. Der er normalt tale om betydelige rateforhøjelser på flere hundrede USD pr. teu.

(7)

GRI-varslingerne udsendtes typisk 3-5 uger før rateforhøjelsernes planlagte ikrafttrædelsesdato, og i løbet af denne periode varslede alle eller nogle af de andre parter så tilsvarende planlagte rateforhøjelser på de samme eller tilsvarende ruter med virkning fra samme eller næsten samme dato. Disse GRI-varslinger er undertiden blevet udskudt eller ændret af nogle parter og muligvis tilpasset efter andre parters varslinger.

(8)

I sin foreløbige vurdering af 26. november 2015 gav Kommissionen udtryk for den opfattelse, at GRI-varslinger ikke har nogen større værdi for kunderne, idet den fandt, at varslinger, der kun angiver størrelsen af en planlagt forhøjelse, ikke giver kunderne nogen information om den fulde pris, de kommer til at betale i fremtiden. Desuden har GRI-varslingerne formentlig kun en begrænset bindende virkning, og kunderne kan derfor ikke fæste lid til dem i deres beslutninger om køb af transportydelser.

(9)

Kommissionen udtrykte desuden betænkeligheder ved, at denne praksis kan sætte parterne i stand til at sondere hinandens fragtrateintentioner og samordne deres adfærd. Denne praksis kan have sat parterne i stand til uden risiko for at miste kunder at »teste«, om de havde rimelig mulighed for at gennemføre en rateforhøjelse, og kan derigennem have mindsket den strategiske usikkerhed for parterne og reduceret deres incitament til at konkurrere med hinanden. Kommissionen var betænkelig ved, at denne adfærd kunne udgøre en samordnet praksis i strid med artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen.

2.3.   De tilbudte tilsagn

(10)

Parterne tilbød at afgive tilsagn, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003, for at imødekomme Kommissionens betænkeligheder angående den ovenfor beskrevne praksis.

(11)

Parterne tilbød at ophøre med at udsende og offentliggøre GRI-varslinger, dvs. varslinger om rateændringer alene angivet med beløb eller procentvis ændring.

(12)

Parterne vil ikke være forpligtede til at offentliggøre eller varsle deres priser, men hvis de vælger at gøre det, skal varslingerne sætte kunderne i stand til at forstå dem og fæste lid til dem. Med henblik herpå afgav parterne tilsagn om, at prisvarslingerne mindst vil indeholde følgende oplysninger:

a)

fragtratens grundbeløb, bunkertillæg (BAF), sikkerhedstillæg, terminaltillæg (THC) og sæsontillæg (PSS eller tilsvarende)

b)

hvilke andre tillæg der kan være gældende

c)

hvilke ydelser de anvendes på

d)

hvilken periode de anvendes for (angivet enten som en fast periode eller uden tidsbegrænsning, hvor priserne i så fald gælder, indtil andet meddeles).

Varslinger vil ikke blive udsendt førend 31 dage før ikrafttrædelsesdatoen.

(13)

I den periode, ratevarslingerne gælder, vil parterne være bundet af de varslede priser som maksimumpriser, men vil frit kunne sænke dem.

(14)

For at gøre det lettere at drive forretning har parterne i deres tilsagn indføjet to undtagelser i situationer, der ikke antages at kunne give anledning til konkurrenceproblemer. Tilsagnene kommer ikke til at gælde for:

a)

meldinger til kunder, som på det tidspunkt har en gældende rateaftale på den rute, meldingen vedrører

b)

meldinger under bilaterale forhandlinger eller meldinger specifikt møntet på bestemte kunders behov.

Parterne vil dog fortsat på de i tilsagnet anførte betingelser være bundet af de maksimumpriser, de har angivet i de relevante varslinger gældende for de samme ydelser og kunder som anført i varslingen.

(15)

Tilsagnene vil gælde i 3 år på alle ruter til og fra EØS, begyndende fem måneder efter Kommissionens vedtagelse af tilsagnsafgørelsen.

(16)

Tilsagnene forhindrer ikke parterne i at opfylde krav i andre jurisdiktioners lovgivning.

2.4.   Markedstesten

(17)

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 offentliggjorde Kommissionen med henblik på en markedstest af tilsagnene den 16. februar 2016 en meddelelse indeholdende de tilbudte tilsagn, med opfordring til tredjemand til at fremsætte bemærkninger hertil. De indkomne bemærkninger afdækkede som helhed ingen nye konkurrenceproblemer og gav ikke anledning til en revurdering af indholdet af de foreløbige tilsagn fra rederierne.

2.5.   Vurdering af de afgivne tilsagn og deres proportionalitet

(18)

De endelige tilsagn er tilstrækkelige til at løse de problemer, som Kommissionen påpegede i sin foreløbige vurdering, uden at være urimelige.

(19)

Rettidige, gennemsigtige og bindende prisvarslinger vil sætte kunderne i stand til at træffe deres indkøbsbeslutninger på et velinformeret grundlag og gøre det vanskeligt for parterne at samordne priserne. Selv om mere gennemsigtige prisvarslinger per definition vil skabe større gennemsigtighed for både parterne og kunderne, vil kunderne være tilstrækkeligt velinformerede til at kunne lægge pres på parterne og dermed gøre det vanskeligt og risikabelt for dem at samordne deres priser.

(20)

Tilsagnene indebærer alene begrænsninger med hensyn til den måde, hvorpå priserne varsles, og påvirker ikke parternes forretningsmæssige frihed til at afgøre, om de vil udsende prisvarslinger, og hvordan de vil fastsætte deres priser. Da disse tilsagn indebærer en betydelig ændring af den måde, hvorpå branchen som helhed varsler priser, blev det fundet hensigtsmæssigt at begrænse deres gyldighed til 3 år for at se, hvordan de virker på markedet. Tilsagnene er derfor proportionelle.

3.   KONKLUSION

(21)

Ved denne afgørelse er de tilsagn, som rederierne har afgivet, blevet gjort juridisk bindende for dem.

(22)

På baggrund af de endelige tilsagn, rederierne har afgivet, finder Kommissionen, at der ikke længere er nogen grund til, at den griber ind. Denne afgørelse har bindende virkning fra den 7. december 2016 indtil den 7. december 2019.


(1)  EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.


Top