Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0730(02)

Meddelelse vedrørende import- og eksportlicenser for landbrugsprodukter (Denne meddelelse erstatter den meddelelse, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 264 af 13. september 2013, s. 4, og Kommissionens meddelelse — Anvisninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 376/2008, som blev vedtaget af Kommissionen den 24. september 2013 og meddelt til medlemsstaterne den 25. september 2013)

C/2016/2817

OJ C 278, 30.7.2016, p. 34–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 278/34


Meddelelse vedrørende import- og eksportlicenser for landbrugsprodukter

(Denne meddelelse erstatter den meddelelse, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 264 af 13. september 2013, s. 4, og Kommissionens meddelelse — Anvisninger til gennemførelse af forordning (EF) nr. 376/2008, som blev vedtaget af Kommissionen den 24. september 2013 og meddelt til medlemsstaterne den 25. september 2013)

(2016/C 278/03)

Indhold

I.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 34

II.

UDFYLDELSE AF RUBRIKKER I ANSØGNINGEN OM LICENS OG I LICENSERNE 35

1.

Generelle bemærkninger 35

2.

Sektorspecifikt 37

3.

Import 38

4.

Eksport 39

5.

Partiallicenser 39

III.

AFSKRIVNINGER I PAPIRLICENSER (BAGSIDEN AF LICENSEN ELLER PARTIALLICENSEN) 41

1.

Generelle anvisninger 41

2.

Særlige anvisninger til visse rubrikker 41

IV.

ANVENDELSE AF ARTIKEL 13, STK. 3, ANDET AFSNIT, I GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1239 41

Bilag I — Anførelser

Del A

Del B

Del C

Bilag II — Efterfølgende kontrol

I.   GENERELLE BEMÆRKNINGER

1.

Licenserne og partiallicenserne udstedes af de kompetente myndigheder i hver medlemsstat. De gælder for import- og eksporttransaktioner, der foretages i en hvilken som helst medlemsstat, undtagen i visse særlige tilfælde, som er fastsat i EU-reglerne.

2.

I henhold til artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 (1) anses lørdage, søndage og helligdage ikke for at være arbejdsdage i forbindelse med indgivelse af licensansøgninger og udstedelse af licenser.

3.

Hver licens udfyldes kun på ét sprog.

4.

Der må ikke forekomme raderinger eller overskrivninger i ansøgningen, licensen eller partiallicensen. Hvis der begås fejl ved udfyldningen af blanketten, skal der udfærdiges en ny ansøgning eller en ny licens.

Hvis en ansøgningsblanket indeholder en mindre fejl, der ikke har nogen faktuel betydning, må licensen udstedes med den rettede mindre fejl.

5.

Beløbene angives med tal i EUR. De medlemsstater, der ikke deltager i euroen, kan dog angive beløbene i national valuta.

6.

Mængderne angives:

i metriske vægt- eller rumfangsenheder og med følgende forkortelser:

»kg« for kilogram

»hl« for hektoliter

i »antal dyr« for levende dyrs vedkommende.

7.

Datoerne angives som sekscifrede- tal med to cifre i hvert afsnit: de første to cifre står for dagen (fra 01 til 31) i det første afsnit, de næste to står for måneden (fra 01 til 12) i det andet afsnit, og de sidste to står for året (01, etc.) i det sidste afsnit.

8.

Eksempel på anvendelse af lokal tid i Bruxelles, som fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1237 (2) (Licenser) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 (3) (Licenser):

Kl. 13.00 i de ovennævnte forordninger svarer til kl. 13.00 (Bruxelles-tid):

Medlemsstater

Lokal tid (vinter og sommer)

Tyskland

Belgien

Kroatien

Danmark

Spanien

Frankrig

Italien

Luxembourg

Nederlandene

Østrig

Sverige

Tjekkiet

Ungarn

Malta

Polen

Slovenien

Slovakiet

kl. 13.00

Irland

Portugal

Det Forenede Kongerige

kl. 12.00 (= kl. 13.00, Bruxelles-tid)

Bulgarien

Cypern

Grækenland

Finland

Estland

Letland

Litauen

Rumænien

kl. 14.00 (= kl. 13.00, Bruxelles-tid)

II.   UDFYLDELSE AF RUBRIKKER I ANSØGNINGEN OM LICENS OG LICENSERNE

1.   Generelle bemærkninger

1.1.

Ansøgerne skal kun udfylde rubrik 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 og 20 på blanketten til ansøgningen om licens. Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at ansøgerne også skal udfylde rubrik 1 og om nødvendigt rubrik 5.

1.2.

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at anføre alle de enkeltheder, som er foreskrevet i EU-reglerne, i rubrik 7 eller 8 på blanketten vedrørende import og i rubrik 7 på blanketten vedrørende eksport, anføres disse enkeltheder i rubrik 20 efter en asterisk svarende til en asterisk, der er anført i rubrik 7 eller 8.

1.3.

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at anføre enkelthederne i rubrik 20, anføres disse i rubrik 15 efter en asterisk svarende til en asterisk, der er anført i rubrik 7 eller 8.

1.4.

I rubrik 7 og 8 på blanketten sættes der kryds i rubrikken foran »ja« eller »nej«, alt efter tilfældet.

1.5

Hvis der udstedes licens for en mængde, der er mindre end den, der var angivet i ansøgningen, skal den kompetente myndighed angive følgende:

a)

i rubrik 17 og 18, den mængde, som licensen udstedes for

b)

i rubrik 11, den relevante sikkerhedsstillelse.

1.6.

Tomme pladser i rubrik 20 og 24 i importlicenser og i rubrik 20 og 22 i eksportlicenser skal overstreges. For at undgå risiko for uautoriserede angivelser bør dette gøres som følger:

a)

I rubrikker, hvor der ikke gælder nogen særlige betingelser:

udfyld den første linje med krydser, f.eks.:

24.   Særlige betingelser (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)

Hvis der er angivet særlige betingelser:

udfyld linjen, hvor angivelsen slutter, med krydser, og tilføj en linje med krydser langs med hele den næste linjes længde, f.eks.:

24.   Særlige betingelser (3): Tolerance på 0,4 grader XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7.

Rubrik 3 i licenserne skal også overstreges, dog ikke ved partiallicenser.

1.8.

I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2016/1237, foretages en af angivelserne i bilag I, del A, af den udstedende myndighed i rubrik 6 i licensen.

1.9.

I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) (EU) 2016/1239 foretages en af angivelserne i bilag I, del B, i rubrik 22 (eksportlicens) eller rubrik 24 (importlicens) i erstatningslicenser eller partiallicenser.

1.10.

I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, første afsnit, i delegeret forordning (EU) 2016/1237, angives tallet »0« (nul) i rubrik 19 i licensen.

1.11.

I de tilfælde, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2016/1237, medmindre bestemmelser for specifikke sektorer kræver særlig ordlyd, foretages en af angivelserne i bilag I, del C, i rubrik 24 (importlicens) i licenserne.

1.12.

Hvis der udstedes en duplikatlicens eller en partiallicens, angives et af de følgende udtryk om muligt diagonalt på tværs af dokumentet:

»ДУБЛИКАТ«

BG

»DUPLICADO«

ES

»DUPLIKÁT«

CS

»DUPLIKAT«

DA

»DUPLIKAT«

DE

»DUPLIKAAT«

ET

»ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ«

EL

»DUPLICATE«

EN

»DUPLICATA«

FR

»DUPLIKAT«

HR

»DUPLICATO«

IT

»DUBLIKĀTS«

LV

»DUBLIKATAS«

LT

»MÁSOLAT«

HU

»DUPLIKAT«

MT

»DUPLICAAT«

NL

»DUPLIKAT«

PL

»DUPLICADO«

PT

»DUPLICAT«

RO

»DUPLIKÁT«

SK

»DVOJNIK«

SL

»KAKSOISKAPPALE«

FI

»DUPLIKAT«

SV

2.   Sektorspecifikt

2.1.   Hamp

2.1.1.

Rubrik 20

Der angives hampesorter i tilfælde af frø til udsæd.

2.1.2.

Rubrik 24

Der angives en af de følgende:

frø af hampesorter til udsæd henhørende under KN-kode ex 1207 99 20, som er ledsaget af et bevis for, at indholdet af tetrahydrocannabinol ikke overstiger det indhold, der er fastsat for den pågældende sort i artikel 32, stk. 6, og artikel 35, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (4)

hampefrø undtagen til udsæd henhørende under KN-kode 1207 99 91, og som er importeret af importører, der er godkendt af medlemsstaten

hamp, rå eller rødnet, henhørende under KN-kode 5302 10 00, som opfylder betingelserne i artikel 32, stk. 6, og artikel 35, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.2.   Landbrugsethanol

2.2.1.

Ved ansøgninger om importlicenser og importlicenser for landbrugsethanol anføres oprindelseslandet i rubrik 8. Der sættes kryds i rubrikken »obligatorisk: ja«. På ansøgerens anmodning kan instansen, der har udstedt licensen, ændre oprindelseslandet til et andet land, dog kun én gang.

2.2.2.

Medlemsstaterne kan bestemme, at importprisen for alkohol (CIF) skal anføres i rubrik 20.

2.23.   Hvidløg

2.3.1.

Oprindelseslandet anføres i rubrik 8 i licensansøgningen og licenserne, og der sættes kryds i »ja«. Importlicensen er kun gyldig for import med oprindelse i det anførte land.

3.   Import

3.1.   Rubrik 7

Ved »eksportland« forstås det tredjeland, som produktet afsendes til Unionen fra.

3.1.1.

Eksportlandet eller gruppen af eksportlande anføres, når dette er foreskrevet efter EU-reglerne.

3.1.2.

Når eksportlandet ifølge EU-reglerne er obligatorisk, sættes der kryds i rubrikken »ja«, og varernes oprindelse skal svare til oplysningerne på licensen. Ellers er licensen ikke gyldig.

3.1.3.

I andre tilfælde er det valgfrit at anføre eksportlandet. I disse tilfælde sættes der kryds i rubrikken »nej«. Det kan dog være hensigtsmæssigt at anføre eksportlandet med henblik på anvendelse af artikel 16 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239, der vedrører tilfælde af force majeure.

3.2.   Rubrik 8

Oprindelseslandet bestemmes efter EU-reglerne herom.

Ovenstående anvisninger vedrørende rubrik 7 finder tilsvarende anvendelse.

3.3.   Rubrik 14

Varerne benævnes i overensstemmelse med deres sædvanlige handelsbetegnelse (f.eks. sukker) med udelukkelse af varemærker.

3.4.   Rubrik 15 og 16

Som hovedregel ansøges der om og udstedes der licens for samtlige varer henhørende under en given KN-kode (8-cifret kode). I visse særlige tilfælde, der er fastsat i EU-reglerne, ansøges der om og udstedes der licens for enten:

varer henhørende under flere KN-koder, eller

udelukkende for en del af de varer, der henhører under en given KN-kode.

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at anføre de relevante KN-koder i rubrik 16, anføres alle koderne i rubrik 15 efter en asterisk svarende til en asterisk, der er anført i rubrik 16.

3.5.   Rubrik 15

Der kan gives en forenklet beskrivelse, forudsat at den indeholder de oplysninger, som er nødvendige for tarifering af varen under den KN-kode, der er anført i rubrik 16.

3.6.   Rubrik 16

Hele KN-koden anføres. I visse særlige tilfælde, der er fastsat i EU-reglerne:

anføres den eller de fuldstændige KN-kode(r) efter et foranstillet »ex«

eller

anføres koderne på den måde, der er foreskrevet efter de relevante EU-regler.

3.7.   Rubrik 19

3.7.1.

Udfyldes i overensstemmelse med EU-reglerne om den tilladte tolerance for den pågældende vare.

3.7.2.

For så vidt angår licenser, for hvilke der ikke er fastsat en positiv tolerance, anføres tallet nul (0) i rubrik 19.

3.7.3.

Rubrik 20

Udfyldes i overensstemmelse med de særlige EU-regler for de enkelte sektorer, for hvilke der gælder en fælles markedsordning.

3.7.4.

Rubrik 24

Udfyldes i overensstemmelse med de særlige EU-regler for de enkelte produktsektorer.

3.7.5.

Rubrik 25 og 26

Underskriften på papirlicenser skal være håndskrevet.

4.   Eksport

4.1.   Rubrik 7

4.1.1.

Destinationslandet eller gruppen af destinationslande anføres, når dette er foreskrevet efter EU-reglerne.

4.1.2.

Når destinationen ifølge EU-reglerne er obligatorisk, sættes der kryds i rubrikken »ja«, og varen skal i så fald eksporteres til den destination, der er anført på licensen.

4.1.3.

I andre tilfælde er det valgfrit at anføre destinationslandet. I disse tilfælde sættes der kryds i rubrikken »nej«. Det kan dog være hensigtsmæssigt at anføre destinationslandet med henblik på anvendelse af artikel 16 i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239, der vedrører tilfælde af force majeure.

4.2.   Rubrik 14, 15, 16, 19 og 20

Udfyldes som ved import.

4.3.   Rubrik 22

1.

Udfyldes i overensstemmelse med de særlige EU-regler for de enkelte produktsektorer.

2.

Angiv alle oplysninger om mængder og beløb både i tal og i bogstaver.

4.4.   Rubrik 23 og 24

Underskriften på papirlicenser skal være håndskrevet.

5.   Anvisninger til udfærdigelse af partiallicenser

5.1.   Partiallicenser udfærdiges af den licensudstedende myndighed i den medlemsstat, der har udstedt licensen.

I rubrik 3 i partiallicenser anføres en af følgende:

:

bulgarsk

:

»Извлечение от лицензия № …«

:

spansk

:

»Extracto de certificado n.o …«

:

tjekkisk

:

»Výpis z licence č. …«

:

dansk

:

»Partiallicens nr. …«

:

tysk

:

»Teillizenz der Lizenz Nr. …«

:

estisk

:

»Litsentsi nr … väljavõte«

:

græsk

:

»Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …«

:

engelsk

:

»Extract of licence No. …«

:

fransk

:

»Extrait du certificat no …«

:

kroatisk

:

»Izvadak dozvole br. …«

:

italiensk

:

»Estratto del titolo n. …«

:

lettisk

:

»Licences Nr. … izraksts«

:

litauisk

:

»Licencijos Nr. … išrašas«

:

ungarsk

:

»A … sz. engedély kivonata«

:

maltesisk

:

»Estratt tal-liċenzja Nru. …«

:

nederlandsk

:

»Uittreksel van certificaat nr. …«

:

polsk

:

»Wyciąg z pozwolenia nr …«

:

portugisisk

:

»Extrato do certificado n.o …«

:

rumænsk

:

»Extras din licenţa nr. …«

:

slovakisk

:

»Výpis z licencie č. …«

:

slovensk

:

»Izpisek dovoljenja št. …«

:

finsk

:

»Ote todistuksesta nro …«

:

svensk

:

»Dellicens nr. …«

Tallet i rubrik 3 er det tal, der er anført i rubrik 25 i den originale importlicens eller i rubrik 23 i den originale eksportlicens.

Ved import skal alle oplysninger i rubrik 4, 6 til 8, 10, 12 til 16 og 19 til 24 i licensen gengives i partiallicensen eller partiallicenserne.

Ved eksport skal alle oplysninger i rubrik 4, 6, 7, 10, 12 til 16 og 19 til 22 i licensen gengives i partiallicensen eller partiallicenserne.

I alle tilfælde skal en af følgende angives i rubrik 11 til partiallicenserne:

»Извлечение«

BG

»Extracto«

ES

»Výpis«

CS

»Partiallicens«

DA

»Teillizenz«

DE

»Väljavõte«

ET

»Απόσπασμα«

EL

»Extract«

EN

»Extrait«

FR

»Izvadak«

HR

»Estratto«

IT

»Izraksts«

LV

»Išrašas«

LT

»Kivonat«

HU

»Estratt«

MT

»Uittreksel«

NL

»Wyciąg«

PL

»Extrato«

PT

»Extras«

RO

»Výpis«

SK

»Izpisek«

SL

»Ote«

FI

»Dellicens«

SV

III.   AFSKRIVNINGER I PAPIRLICENSER (BAGSIDEN AF LICENSEN ELLER PARTIALLICENSEN)

1.   Generelle anvisninger

1.1.

Afskrivninger skal være letlæselige, printede, maskinskrevne eller skrevet med blæk.

1.2.

Afskrivningerne må ikke indeholde raderinger eller overskrivninger. Enhver fejl skal rettes ved at strege den forkerte angivelse over og skrive den korrekte.

Alle korrektioner, der udføres på denne måde, skal påtegnes af initiativtageren og bekræftes med stempel af den myndighed, der er ansvarlig for afskrivningen.

Hvis der udstedes en korrigeret licens eller partiallicens, skal den kompetente myndighed også her gengive afskrivninger i originaldokumentet.

2.   Særlige anvisninger til visse rubrikker

2.1.   Rubrik 29

Ved den første afskrivning er den nettomængde, der skal anføres i del I, mængden anført i rubrik 17 og 18, tilføjet den tilladte tolerance, idet der anvendes de samme enheder.

2.2.   Rubrik 29 og 30

Ved afskrivninger i forbindelse med udstedelsen af partiallicenser anføres den mængde, som partiallicensen udstedes for, plus en eventuel tolerance.

2.3.   Rubrik 31

Toldangivelsesnummeret eller i givet fald nummeret på partiallicensen anføres sammen med datoen for bekræftelsen af toldangivelsen, som er datoen for afskrivningen.

2.4.   Rubrik 32

Medlemsstaten anføres med en af de forkortelser, der er angivet i bilag I, punkt 4, til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239.

Underskriften skal være håndskrevet.

IV.   ANVENDELSE AF ARTIKEL 13 I GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1239

Dokumentet i bilag II anvendes, når en myndighed i en anden medlemsstat anmodes om at foretage kontrol ved stikprøver eller af andre årsager.


(1)  EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.

(2)  EUT L 206 af 30.7.2016, s. 1.

(3)  EUT L 206 af 30.7.2016, s. 44.

(4)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608.


BILAG I

Anførelser

DEL A

Anførelser omhandlet i artikel 6, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2016/1237

:

bulgarsk

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

spansk

:

Retrocesión al titular el …

:

tjekkisk

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

dansk

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

tysk

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

estisk

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

græsk

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

engelsk

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

fransk

:

rétrocession au titulaire le …

:

kroatisk

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

italiensk

:

retrocessione al titolare in data …

:

lettisk

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

litauisk

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

ungarsk

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

maltesisk

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

nederlandsk

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

polsk

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu…

:

portugisisk

:

retrocessão ao titular em …

:

rumænsk

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

slovakisk

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

slovensk

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

finsk

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

svensk

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

DEL B

Anførelser omhandlet i pkt. II.1.9 i denne meddelelse

:

bulgarsk

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение — номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

spansk

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido — Número del certificado o extracto inicial…

:

tjekkisk

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

dansk

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens — originallicens eller partiallicens nr. …

:

tysk

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz — Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

estisk

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

græsk

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

engelsk

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract — Number of original licence or extract …

:

fransk

:

Certificat ou extrait de remplacement d'un certificat ou d'un extrait perdu ou détruit — Numéro du certificat ou de l'extrait original…

:

kroatisk

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak — Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

italiensk

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto — Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

lettisk

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts — Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

litauisk

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas — Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

ungarsk

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

maltesisk

:

Is-sostituzzjoni ta' liċenzja jew estratt ta' liċenzja li jintilfu jew jinqerdu — in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

nederlandsk

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

polsk

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

portugisisk

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído — número do certificado ou do extrato original …

:

rumænsk

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) — Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

slovakisk

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

slovensk

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

finsk

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote — Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

svenske

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens — Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

DEL C

Anførelser omhandlet i pkt. II.1.11 i denne meddelelse

:

bulgarsk

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

spansk

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

tjekkisk

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

dansk

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

tysk

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

estisk

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

græsk

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

engelsk

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

fransk

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

kroatisk

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

italiensk

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

lettisk

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

litauisk

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

ungarsk

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

maltesisk

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

nederlandsk

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

polsk

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

portugisisk

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

rumænsk

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

slovakisk

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

slovensk

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

finsk

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

svensk

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


BILAG II

Efterfølgende kontrol

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Top