EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016SC0462

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv

SWD/2016/0462 final - 2016/0404 (COD)

Bruxelles, den 10.1.2017

SWD(2016) 462 final

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN

Ledsagedokument til

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv

{COM(2016) 822 final}
{SWD(2016) 463 final}


Resumé

Konsekvensanalyse af forslag til indførelse af en proportionalitetstest i forbindelse med reguleringen af erhverv

A. Behov for handling

Hvorfor? Hvad er problemstillingen?

Med ca. 5 600 lovregulerede erhverv i EU, som direkte berører en stor del af den europæiske arbejdsstyrke, udgør ikkeproportionel regulering en væsentlig hindring for det indre marked for tjenesteydelser og har vidtrækkende negative økonomiske konsekvenser. Reguleringsbeslutninger tages ofte uden grundig analyse eller gennemsigtige procedurer. I henhold til direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer skal medlemsstaterne vurdere proportionaliteten af deres regulering, men direktivet indeholder ikke noget fælles sæt af kriterier for, hvordan dette skal ske, eller for, hvordan det undgås at vedtage ikkeproportionelle foranstaltninger.

Hvilke resultater forventes der af initiativet?

Det er målet at fastsætte minimumskriterier gennem tilvejebringelsen af en gennemsigtig og forudsigelig ramme for medlemsstaterne til vurdering af proportionaliteten forud for vedtagelsen af ny regulering. Det forventes at hindre ikkeproportionale foranstaltninger ved at:

gøre proportionalitetskontroller mere objektive, grundigere og mere sammenlignelige

sikre, at reglerne anvendes på en ensartet måde af alle nationale myndigheder

kræve solid dokumentation og inddragelse af interesserede parter i politikskabelsen

fremme innovationen og samtidig sikre, at reglerne i kraft af periodiske revisioner er opdaterede

sørge for, at analysen gøres offentligt tilgængelig og dermed kan blive genstand for peerevaluering.

Hvad er merværdien ved at handle på EU-plan? 

Den nuværende ujævne kontrol med reguleringen af erhverv har en negativ indvirkning på det indre marked, leveringen af tjenesteydelser og erhvervsudøveres mobilitet. Individuelle medlemsstaters tiltag vil ikke alene sikre en sammenhængende retlig ramme i EU og rette op på de aktuelle problemer, som nationale myndigheder står over for. Målene for handlingen kan på grund af handlingernes omfang og virkninger bedre opnås på EU-plan gennem indførelsen af en fælles og sammenlignelig vurderingsordning for hele EU, Set i lyset af den hyppige ændring af reguleringen af erhverv er der uden handling fra EU's side risiko for, at gabet mellem dem, som allerede anvender god reguleringspraksis, og dem, som ikke gør, vil øges og medføre øgede forskelle i kvaliteten af reguleringen. Dette har i sidste ende en negativ indvirkning på adgangen til et erhverv med negative konsekvenser for mobilitet og økonomiske resultater til følge.

B. Løsninger

Hvilke lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige løsninger er overvejet? Foretrækkes en bestemt løsning frem for andre? Hvorfor? 

Der blev overvejet tre løsninger: 1) Retningslinjer og dybtgående udveksling af oplysninger mellem myndigheder kan være en hjælp for medlemsstaterne til at foretage proportionalitetstest. Indførelse af en proportionalitetstest for lovregulerede erhverv i hele EU kunne omfatte flere optioner. En løsning kunne være fastsættelse af minimumskriterier for udførelse af proportionalitetskontroller baseret på og som supplement til retspraksis og indførelse af gennemsigtighed i medlemsstaternes vurderinger ved en bindende retsakt (2a) eller en henstilling (2b). Hertil kunne føjes yderligere proceduremæssige aspekter såsom offentlige høringer og regelmæssige revisioner til sikring af, at proportionalitetskontroller gennemføres på en objektiv og uafhængig måde, der kan sikre grundige vurderinger inden for alle områder af virksomhed (der foreligger to delløsninger svarende hertil, (3a) et EU-direktiv og (3b) en henstilling). Selv om løsningerne ikke gensidigt udelukker hinanden, er løsning 3a den foretrukne, da den på den mest hensigtsmæssige måde vil kunne håndtere problemerne på alle reguleringsniveauer (ex ante-virkning) og afkaster flest fordele.

Hvem støtter hvilken løsning? 

Der er generel enighed blandt interesserede parter om, at der burde handles på EU-plan med henblik på at indføre klarhed og en fælles tilgang for så vidt angår proportionalitetstest, og stærk opbakning til en obligatorisk løsning.

C. Den foretrukne løsnings virkninger

Hvilke fordele er der ved den foretrukne løsning (hvis en bestemt løsning foretrækkes – ellers fordelene ved de vigtigste af de mulige løsninger)? 

Fordelene for erhvervsudøvere, forbrugerne og den offentlige administration består i, at den vil sikre en bedre regulering ved at forhindre vedtagelsen af ikkeproportionelle regler. Et EU-direktiv ville sikre, at medlemsstaterne gennemfører testen på en ensartet måde med henblik på at undgå fragmentering af det indre marked. Den bindende løsning forpligter til objektiv forudgående analyse, klarhed og udveksling af oplysninger med det formål at fremme pålidelige og grundige test til dokumentation for holdbarheden af de endelige beslutninger. Den foretrukne løsning ville øge tilliden, innovationen og den teknologiske udvikling gennem regelmæssige revisioner af national regulering af erhverv.

Hvilke omkostninger er der ved den foretrukne løsning (hvis en bestemt løsning foretrækkes – ellers omkostningerne ved de vigtigste af de mulige løsninger)? 

Omkostningerne ved proportionalitetsvurderinger i almindelighed hidrører hovedsagelig fra de gældende forpligtelser, jf. direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer samt retspraksis, og udgøres således ikke af nye supplerende administrative omkostninger. Imidlertid kan udvidelsen af anvendelsesområdet med henblik på tilføjelse af proceduremæssige aspekter såsom offentlige høringer øge omkostningerne og arbejdsbyrden for offentlige myndigheder. På den anden side ville den foretrukne løsning have en positiv indvirkning på det indre marked for liberale erhverv og vil bidrage til at undgå ikkeproportionelle reguleringsbarrierer inden for alle områder af virksomhed på en konsistent måde. Den forventes at fremme social og økonomisk integration, særlig for unge, faglærte arbejdstagere.

Hvordan påvirker den foretrukne løsning virksomhederne, herunder de små og mellemstore virksomheder og mikrovirksomhederne?

Løsningen medfører ingen forpligtelser for erhvervsudøvere og virksomheder. Tværtimod burde undgåelsen af unødvendige byrder være til fordel for dem.

Vil den foretrukne løsning få væsentlige virkninger for de nationale budgetter og myndigheder?

Der vil være en begrænset stigning i administrationsomkostningerne for såvel nationale myndigheder som Kommissionen, men denne virkning forventes i vid udstrækning udlignet af de lavere sagsomkostninger ved manglende overholdelse af proportionalitetsprincippet.

Vil den foretrukne løsning få andre væsentlige virkninger? 

Der forventes ingen andre virkninger af betydning. De grundliggende rettigheder respekteres fuldt ud.

D. Opfølgning

Hvornår vil foranstaltningen blive taget op til fornyet overvejelse?

Kommissionen vil jævnligt rapportere om gennemførelsen af testen på nationalt plan, og der vil blive gennemført en evaluering inden for fem år efter vedtagelsen.

Top