EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0574

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart

COM/2016/0574 final - 2016/0271 (NLE)

Bruxelles, den 12.9.2016

COM(2016) 574 final

2016/0271(NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslagets begrundelse og formål

Nærværende forslag til Rådets afgørelse har, jf. artikel 218, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), til formål at godkende undertegnelsen på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) 1 på den anden side om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart. Aftalen er i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1285/2013, der udgør basisretsakten for de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer, og som, jf. forordningens artikel 29, giver mulighed for, at Unionen kan indgå aftaler med tredjelande og internationale organisationer inden for rammerne af Galileo- og Egnosprogrammerne.

Den Europæiske Union og Afrika har samarbejdet om satellitbaseret radionavigation siden vedtagelsen af handlingsplanen for 2011-2013 for gennemførelsen af det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU under det tredje topmøde mellem Afrika og EU i Tripoli i november 2010. Nødvendigheden af et samarbejde på dette område blev bekræftet på ny i "køreplanen for 2014-2017", der blev vedtaget under topmødet mellem Afrika og EU i april 2014.

Studier har vist, at samarbejdet giver store socioøkonomiske fordele for det afrikanske kontinent. Det vil også give fordele for den europæiske rumindustri, der vil nyde godt af et udvidet afrikansk marked på grund af mulighederne for at udvikle ny teknologi, etableringen af en ny infrastruktur og anvendelsen af tjenester, der er forbundet med satellitbaseret radionavigation 2 .

Den 25. september 2014 gav Konkurrenceevnerådet, på grundlag af Kommissionens henstilling (COM(2014)260) Kommissionen bemyndigelse til, på Unionens vegne, at forhandle om en international aftale med ASECNA, der fastsætter vilkårene og betingelserne for levering af satellitbaserede forstærkningstjenester (i det følgende benævnt "SBAS") i Afrika på grundlag af det europæiske satellitnavigationsprogram Egnos. Forhandlingerne begyndte i marts 2015. De resulterede i april 2016 i et udkast til aftale, der fastsætter rammerne for det samarbejde, der er nødvendigt for — på grundlag af det europæiske Egnossystem — at etablere og udnytte et selvstændigt SBAS-system i ASECNA's kompetenceområde. I overensstemmelse med Rådets mandat omfatter aftalen en teknisk søjle og har også fokus på spørgsmålene om finansiering og forvaltning.

Sammenhæng med de nuværende bestemmelser på området og Unionens politik på andre områder

De europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer udgør et vigtigt element i Den Europæiske Unions politik på transportområdet, navnlig lufttransportområdet. De bidrager til at øge sikkerheden og kontinuiteten i luftfartstjenesterne og forbedrer dem samtidig økonomisk og miljømæssigt. De er blevet fremmet internationalt, navnlig takket være indgåelsen af samarbejdsaftaler med lande som USA, Kina, Sydkorea og Israel.

I lyset af de fælles fordele for Europa og Afrika med hensyn til udviklingen af satellitbaserede radionavigationstjenester på det afrikanske kontinent er der allerede i flere år blevet taget talrige politiske initiativer med fokus på et aktivt samarbejde mellem Den Europæiske Union og Afrika, heriblandt:

Referencegruppens erklæring vedrørende infrastrukturen i Det Strategiske Partnerskab mellem Afrika og EU til mødet kollegium til kollegium mellem Europa-Kommissionen og den Afrikanske Unions Kommission (Addis-Abeba, den 25.-26. februar 2016)

Køreplan for 2014-2017 vedtaget under det fjerde topmøde mellem Afrika og EU (Bruxelles, den 2. og 3. april 2014)

"Joint Business Declaration" på 5. EU-Afrika-erhvervsforum (Bruxelles, den 1. april 2014)

Fælles holdning vedtaget på ministerkonferencen vedrørende transport i Middelhavsunionen (Bruxelles, den 14. november 2013)

Fælles meddelelse til Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 8. marts 2011 — et partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige middelhavsområde (KOM/2011/200 endelig)

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 14. juni 2010 — Handlingsplan vedrørende applikationer for det globale satellitnavigationssystem (GNSS) (KOM/2010/308 endelig)

Konklusioner af mødet på højt niveau om emnet "rummet for borgerne i Afrika", organiseret af det belgiske formandskab for EU den 16. september 2010

Det 7. Rumråds resolution "Globale udfordringer: fuld udnyttelse af de europæiske rumsystemer" — Bruxelles, den 25. november 2010

Handlingsplan for 2011-2013 for gennemførelsen af det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU vedtaget under det tredje topmøde mellem Afrika og EU (Tripoli, den 29. og 30. november 2010)

"Joint Business Declaration" på 4. EU-Afrika-erhvervsforum (Tripoli, den 26. og 28. november 2010)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 24. juni 2009 - Partnerskab EU-Afrika - Afrikas og Europas forbindelser: mod en styrkelse af samarbejdet på transportområdet (KOM/2009/301 endelig), dateret den 24. juni 2009.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Forslaget er baseret på artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, sammenholdt med artikel 218, stk. 5.

Nærhedsprincippet

Nærhedsprincippet er ikke relevant, da det europæiske satellitnavigationssystem tilhører Den Europæiske Union.

Proportionalitetsprincippet

Bestemmelserne i aftalen lever op til målet, nemlig at give ASECNA mulighed for at udvikle sit eget system af satellitbaserede forstærkningstjenester på grundlag af det europæiske satellitnavigationsprogram Egnos. De er også i overensstemmelse med Den Europæiske Unions ønske om at eksportere sin knowhow vedrørende satellitbaseret radionavigation til det afrikanske kontinent.

Valg af instrument

Etableringen af rammer for et bindende samarbejde kræver, at der indgås en international aftale. Artikel 29 i forordning (EU) nr. 1285/2013 giver udtrykkeligt mulighed for at indgå aftaler med internationale organisationer inden for rammerne af Galileo- og Egnosprogrammerne.

3.RESULTATER AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER

Kommissionen har regelmæssigt, og både mundtligt og skriftligt, gjort rede for, hvordan forhandlingerne skred frem i det af Rådet specifikt udpegede udvalg. Desuden er Den Europæiske Unions medlemsstater blevet holdt informeret om, hvordan drøftelserne gik, og de har haft mulighed for at deltage i forhandlingsmøderne. Endelig har Rådets arbejdsgruppe "Transport — Intermodal Transport og Transportnet" haft mulighed for at fremsætte indledende bemærkninger til udkastet til aftale, inden forhandlingerne blev afsluttet, og der er blevet taget hensyn til disse bemærkninger i det endelige forslag.

Anvendelsen i Afrika af satellitbaserede radionavigationstjenester på grundlag af Egnos har været genstand for en både socioøkonomisk og teknisk analyse. Resultaterne af denne analyse er blevet præsenteret for og drøftet flere gange med de deltagende afrikanske lande ved seminarer, under workshopper og i internationale fora som for eksempel den regionale gruppe for planlægning og iværksættelse for AFI (APIRG), der hører under Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO).

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Den påtænkte aftale har ingen virkninger for de budgetmidler, der er tildelt de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer ved forordning (EU) nr. 1285/2013.

Omkostningerne til iværksættelse og udnyttelse af den infrastruktur, som aftalen omhandler, og som tilhører ASECNA, vil blive afholdt via ASECNA's budget, af dets medlemsstater eller af bidragydere i form af lån eller donationer, af lande i Den Europæiske Union og af internationale finansielle institutioner (Den Europæiske Investeringsbank, Den Afrikanske Udviklingsbank etc.).

5.ANDRE FORHOLD

Ved aftalen nedsættes der et blandet udvalg, der skal sørge for, at den forvaltes og anvendes korrekt. Aftalen giver desuden mulighed for at gennemføre en voldgiftsprocedure i tilfælde af tvister mellem dens to parter.

2016/0271 (NLE)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Den 25. september 2014 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til, på Unionens vegne, at forhandle om en international aftale med Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (i det følgende benævnt "ASECNA"), der fastsætter vilkårene og betingelserne for levering af satellitbaserede forstærkningstjenester i Afrika på grundlag af det europæiske satellitnavigationsprogram Egnos.

(2)Efter forhandlingerne blev aftalen mellem Den Europæiske Union og ASECNA om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart paraferet den 12. maj 2016.

(3)Aftalen bør undertegnes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) på den anden side om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart godkendes.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Generalsekretariatet for Rådet udarbejder det relevante fuldmagtsinstrument til undertegnelsen af aftalen, med forbehold af dens indgåelse, til den eller de personer, der er udpeget af forhandleren af aftalen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

   På Rådets vegne

   Formand

(1)

   ASECNA er en international organisation, der har hjemsted i Dakar, Senegal, og som skal sikre luftfartssikkerheden til fordel for sine 18 medlemsstater: Benin, Burkina Faso, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Comorerne, Congo, Elfenbenskysten, Gabon, Guinea-Bissau, Ækvatorialguinea, Madagaskar, Mali, Mauretanien, Niger, Senegal, Togo og Frankrig.

(2) De socioøkonomiske fordele for hele det afrikanske kontinent er på grundlag af cost-benefit-analyser blevet vurderet til mere end 4,8 mia. EUR, og hertil kommer fordelene i form af økonomisk udvikling og regional integration, der ikke kan gøres op i penge.
Top

Bruxelles, den 12.9.2016

COM(2016) 574 final

BILAG

SAMARBEJDSAFTALE (UDKAST)
mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart

til

RÅDETS AFGØRELSE

om bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart


DEN EUROPÆISKE UNION på den ene side,

og

KONTORET FOR LUFTFARTSSIKKERHED I AFRIKA OG MADAGASKAR, i det følgende benævnt "ASECNA", på den anden side,

i det følgende benævnt "parterne",

SOM TAGER HENSYN TIL den voksende anvendelse af globale satellitbaserede navigationssystemer i Den Europæiske Union, i Afrika og i andre dele af verden, navnlig inden for den civile luftfart,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at ASECNA primært har til opgave at levere luftfartstjenester i de luftrum, som det er blevet tildelt, at organisere disse luftrum, at offentliggøre luftfartsinformation og at udarbejde og videregive information inden for aeronautisk meteorologi,

SOM ANERKENDER vigtigheden af Den Europæiske Unions satellitbaserede navigationsprogrammer, Galileo og Egnos, der er udviklet specifikt til civil brug, de fordele, der er forbundet med gennemførelsen heraf, og ASECNA's interesse for satellitbaserede radionavigationstjenester,

SOM ANERKENDER, at Egnossystemet, der er en regional infrastruktur med centrum i Europa, der med stor præcision og integritet overvåger og korrigerer åbne signaler udsendt af globale satellitbaserede navigationssystemer, leverer tjenester, der er særligt tilpassede behovene i den civile luftfart,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de tjenester, der er baseret på teknologien i Egnossystemet, teknisk set vil kunne udvides til at omfatte hele det afrikanske kontinent, idet der for det første vil være synergi mellem infrastrukturer på jorden, som parterne er ansvarlige for, og idet Egnossystemets transpondere befinder sig på satellitter, der er i geostationært kredsløb over Afrika,

SOM TAGER HENSYN TIL Den Europæiske Unions Rumråds resolution med titlen "Globale udfordringer: fuld udnyttelse af de europæiske rumsystemer", der blev vedtaget den 25. november 2010, og som indbyder Europa-Kommissionen til at samarbejde med Den Afrikanske Unions Kommission med henblik på at øge de midler, der er til rådighed, og med henblik på at fastsætte betingelserne for, at der kan etableres en infrastruktur, der ligner Egnosprogrammets, i Afrika,

SOM TAGER HENSYN TIL Europa-Kommissionens meddelelse af 26. april 2007 om den europæiske rumpolitik, hvor der lægges særlig vægt på samarbejdet mellem Europa og Afrika på rumområdet, og Kommissionens meddelelse af 4. april 2011 med titlen "En EU-rumstrategi til gavn for borgerne", der understreger Den Europæiske Unions vilje til at stille sin ekspertise og sine infrastrukturer til rådighed for Afrika og til at øge samarbejdet med dette kontinent,

SOM TAGER HENSSYN TIL ASECNA's ministerråds resolution nr. 2005 CM 44-11 af 7. juli 2005 vedrørende ASECNA's etablering af satellitbaserede navigationssystemer (GNSS'er), hvor der navnlig anmodes om støtte fra de europæiske instanser med henblik på at kunne udnytte ibrugtagningen af Egnos, eller Galileo, til kontorets operationelle behov,

SOM TAGER HENSYN TIL ASECNA's administrative råds resolution nr. 2011 CA 120-18 af 7. juli 2011 vedrørende kontorets aktive deltagelse i ibrugtagningen af Egnos/Galileo i AFI-området, der navnlig giver generaldirektøren bemyndigelse til at tage de nødvendige skridt over for de relevante europæiske instanser,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at ASECNA inden for rammerne af denne resolution har udviklet et SBAS-ASECNA-program med henblik på levering af SBAS-tjenester baseret på Egnossystemets teknologi i kontorets kompetenceområde,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at et samarbejde på lang sigt mellem Den Europæiske Union og ASECNA inden for satellitbaseret radionavigation indskriver sig i den overordnede ramme for det strategiske partnerskab mellem Den Europæiske Union og Afrika, eftersom den køreplan, der, med det formål at definere samarbejdet mellem de to kontinenter i perioden 2014-2017, blev vedtaget under det fjerde topmøde mellem EU og Afrika i Bruxelles den 2. og 3. april 2014, giver mulighed for — over flere år — at afsætte tilstrækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer til ibrugtagningen af infrastrukturer til satellitbaseret radionavigation baseret på Egnos og til etableringen af forvaltnings- og finansieringssystemer vedrørende Egnos' investerings- og aktionsudgifter til de berørte lande i Afrika,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske Union og ASECNA i kraft af det strategiske partnerskab mellem Den Europæiske Union og Afrika allerede samarbejder under programmet til støtte for lufttransportsektoren og satellittjenesterne i Afrika, der finansieres gennem Den 10. Europæiske Udviklingsfond, og inden for det panafrikanske program til støtte for Egnos i Afrika, der finansieres gennem instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde, navnlig gennem etableringen af det fælles kontor for forvaltning af programmet Egnos-Afrika,

SOM TAGER HENSYN TIL den fælles interesse for et samarbejde på lang sigt mellem Den Europæiske Union og ASECNA om udvikling af satellitbaseret radionavigation til fordel for den civile luftfart, og SOM ØNSKER formelt at etablere et sådant samarbejde,

SOM TAGER HENSYN TIL nødvendigheden af at sikre et meget højt niveau af beskyttelse af de satellitbaserede radionavigationstjenester på de områder, som parterne dækker,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske Union har etableret sine egne agenturer, der skal bistå den på visse særlige områder, navnlig Det Europæiske GNSS-Agentur for de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for den civile luftfart, og at udnyttelsen af Egnossystemet i perioden 2014-2021 er genstand for en delegationsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske GNSS-Agentur,

SOM ANERKENDER, at Den Europæiske Union i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 af 11. december 2013 om etablering og drift af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer (1) er ejer af alle materielle og immaterielle aktiver, som er skabt eller udviklet under Galileo- og Egnosprogrammerne, at Den Europæiske Union kan indgå aftaler med tredjelande og internationale organisationer inden for rammerne af disse programmer, og at omkostningerne til en eventuel udvidelse af det område, som Egnossystemet dækker, uden for Europa ikke vil blive dækket af budgetmidler, der tildeles ved nævnte forordning,

SOM TAGER HENSYN TIL Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur (2),

SOM ANERKENDER interessen for at koordinere tilgangene med hensyn til standardisering og certificering og med hensyn til alle spørgsmål vedrørende satellitbaserede navigationssystemer og radionavigationstjenester i de internationale standardiserings- og certificeringsinstanser, og dét navnligt for at fremme en udstrakt og nyskabende anvendelse af Galileo-, Egnos- og SBAS-ASECNA-tjenesterne som global standard for radionavigation og synkronisering inden for den civile luftfart,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:DEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Mål

1. Målene med denne aftale er udvikling af satellitbaseret radionavigation og levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart ved at give ASECNA mulighed for at drage fordel af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer.

Denne aftale indskriver sig i rammen for fremme af tjenester baseret på disse europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer på det afrikanske kontinent.

2. Formen af og betingelserne for samarbejdet mellem parterne med henblik på at nå de i stk. 1 fastsatte mål fastsættes ved denne aftale.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

1.    "GNSS" eller "globalt satellitbaseret navigationssystem": en infrastruktur bestående af en konstellation af satellitter og et net af centre og stationer på jorden, der ved hjælp af radiosignaler giver mulighed for at levere en meget præcis tjeneste til tidsmåling og geolokalisering til brugere på hele kloden, der råder over en egnet modtager

2.    "europæiske satellitbaserede navigationssystemer": det globale satellitbaserede navigationssystem, der er etableret under Galileoprogrammet og Egnosprogrammet, der ejes af Den Europæiske Union

3.    "ASECNA's kompetenceområde": det geografiske område, hvori ASECNA leverer luftfartstjenester, hvad enten der er tale om dets medlemsstaters luftrum eller ej 

4.    "Egnos": akronym for "European Geostationary Navigation Overlay Service", en regional infrastruktur, der består i et satellitbaseret navigationssystem, der overvåger og korrigerer åbne signaler udsendt af globale satellitbaserede navigationssystemer, navnlig GPS og Galileo, og således giver brugerne af disse globale systemer mulighed for at opnå bedre resultater med hensyn til præcision og integritet. Egnos omfatter stationer på jorden og en række transpondere, der er installeret i geostationære satellitter. Et ingeniørvidenskabeligt center, operationelle kontrolcentre, RIMS-stationer, NLES-stationer, et servicecenter og en EDAS-server udgør stationerne på jorden. Egnos dækker primært den del af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, der geografisk er beliggende i Europa

5.    "SBAS-ASECNA": ASECNA's satellitbaserede navigationssystem, der overvåger og korrigerer åbne signaler udsendt af globale satellitbaserede navigationssystemer, navnlig GPS og Galileo, og således giver brugerne af disse globale systemer mulighed for at opnå bedre resultater, navnlig med hensyn til præcision og integritet. SBAS-ASECNA ejes af ASECNA. Systemet omfatter en infrastruktur på jorden og en række transpondere, der er installeret i geostationære satellitter. Infrastrukturen på jorden består navnlig af RIMS-stationer, af et eller flere operationelle kontrolcentre og af NLES-stationer. SBAS-ASECNA dækker primært ASECNA's kompetenceområde. Ved SBAS-ASECNA-systemet forstås såvel den første version af systemet som alle dets senere udviklede versioner, navnlig dets dobbeltfrekvens- og multikonstellationsversioner. Etableringen af dette system omfatter navnlig en definitionsfase og en udformningsfase, en udviklingsfase og en ibrugtagningsfase samt en godkendelsesfase og en certificeringsfase Herefter kommer driftsfasen.

6.    "Egnos' dækningsområde" eller SBAS-ASECNA's dækningsområde": det område, hvori det er muligt at modtage de signaler, der udsendes af det pågældende system (for eksempel aftrykket fra geostationære satellitter)

7.    "SBAS-ASECNA's tjenesteområde": det område inden for SBAS-ASECNA's dækningsområde, hvori SBAS-ASECNA leverer en tjeneste, der opfylder de krav, som ASECNA har fastsat, og som er i overensstemmelse med de af OACI anbefalede standarder og praksisser, og hvori SBAS-ASECNA varetager de tilsvarende godkendte operationer

8.    "Egnos' tjenesteområde på jorden": det område inden for Egnos' dækningsområde, hvori Egnos leverer en tjeneste, der er i overensstemmelse med de af OACI anbefalede standarder og praksisser, og hvori Egnos varetager de tilsvarende godkendte operationer

9.    "RIMS-stationer": stationer, der hører til Egnos- eller SBAS-ASECNA-systemet, og som har til opgave at indsamle de geolokaliseringsdata, der er resultatet af de signaler, der udsendes af globale satellitbaserede navigationssystemer, i realtid

10.     "NLES-stationer": stationer, der hører til Egnos- eller SBAS-ASECNA-systemet, og som sender de korrigerede data, der gør modtagere af GNSS-signaler, der er placeret i et af de to systemers dækningsområder, i stand til at korrigere deres geolokalisering på passende vis, til de transpondere, der er installeret i geostationære satellitter

11.     "Galileo": et selvstændigt civilt europæisk system for satellitbaseret radionavigation og tidsbestemmelse med global dækning; systemet er under civil kontrol og skal levere GNSS-tjenester; det udformes og udvikles af Den Europæiske Union, Den Europæiske Rumorganisation og disses respektive medlemsstater. Driften af Galileo kan overlades til en privat enhed. Galileo skal efter planen levere en åben tjeneste, en kommerciel tjeneste, en statsreguleret tjeneste og en eftersøgnings- og redningstjeneste samt bidrage til integritetsovervågningstjenester, der er rettet mod brugerne af livskritiske applikationer

12.     "interoperabilitet": muligheden for, at to eller flere satellitbaserede navigationssystemer samt de tjenester, de leverer, kan anvendes sammen for at give brugeren en bedre kapacitet end den, der ville kunne opnås ved udelukkende at anvende et enkelt system

13.     "intellektuel ejendomsret": samme betydning som defineret i artikel 2 (viii) i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, undertegnet i Stockholm den 14. juli 1967

14.     "klassificerede informationer": informationer, der uanset deres form skal beskyttes mod uautoriseret udbredelse, og som i forskelligt omfang vil kunne skade parternes eller en enkelt medlemsstats væsentlige interesser, herunder nationale sikkerhedsinteresser. Fortroligheden er angivet ved en klassifikationsmærkning. Sådanne informationer klassificeres af parterne i overensstemmelse med gældende love og forskrifter og bør beskyttes mod enhver form for tab af fortrolighed, integritet og disponibilitet.

Artikel 3

Principperne for samarbejdet

Parterne anvender følgende principper for det samarbejde, der er omfattet af denne aftale:

1. gensidigt udbytte på grundlag af en overordnet ligevægt mellem rettigheder og forpligtelser, herunder bidrag og adgang til alle tjenester

2. gensidig mulighed for at medvirke i samarbejdsaktiviteter i Den Europæiske Unions og ASECNA's satellitnavigationsprogrammer

3. rettidig udveksling af alle oplysninger, der kan være nyttige for gennemførelsen af denne aftale

4. tilstrækkelig og effektiv beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Artikel 4

Den Europæiske Unions agenturer

Den Europæiske Union kan overlade samtlige eller nogle af de opgaver, der påhviler den med hensyn til gennemførelsen af denne aftale, til Det Europæiske GNSS-Agentur eller Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur. I så fald forbliver den ansvarlig over for ASECNA med hensyn til god og fuldstændig opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler den i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 5

Forhold til tredjeparter

Den Europæiske Union faciliterer og støtter ethvert initiativ til samarbejde eller partnerskab mellem ASECNA og andre enheder, der er involveret i de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer Galileo og Egnos, der kan fremme ASECNA's udvikling og levering af satellitbaserede radionavigationstjenester på grundlag af disse programmer, navnlig Den Europæiske Rumorganisation.DEL II

BESTEMMELSER VEDRØRENDE SAMARBEJDET

Artikel 6

Samarbejdsaktiviteter

1. Samarbejdsaktiviteterne i henhold til denne aftale vedrører primært aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af SBAS-ASECNA-systemet på grundlag af teknologien i Egnossystemet. De vedrører også anvendelsen i Afrika af det system, der er etableret under Galileoprogrammet, radiofrekvenser, standarder, certificering og internationale organisationer, sikkerhed, forskning og udvikling, menneskelige ressourcer, kommunikation og synlighed, udveksling af personale og fremme af satellitbaserede radionavigationstjenester på det afrikanske kontinent.

Parterne kan ændre denne liste over aktiviteter i henhold til artikel 33 i nærværende aftale.

2. Denne aftale berører ikke den institutionelle autonomi for Den Europæiske Union med hensyn til at regulere de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer eller den struktur, der blev indført af den Europæiske Union med henblik på anvendelsen af disse programmer. Aftalen berører heller ikke reguleringsforanstaltninger til gennemførelse af ikkespredningsforpligtelser, eksportkontrol eller kontrol med immaterielle teknologioverførsler. Den berører heller ikke nationale sikkerhedsforanstaltninger.

3. Denne aftale berører heller ikke ASECNA's institutionelle autonomi.

4. Inden for rammerne af deres respektive regelsæt fremmer parterne i størst muligt omfang de samarbejdsaktiviteter, der gennemføres i henhold til denne aftale.AFSNIT I

Artikel 7

Etablering og drift af SBAS-ASECNA-systemet

1. Den Europæiske Union bistår ASECNA med hensyn til etableringen og driften af SBAS-ASECNA-systemet. Ud over de særlige bestemmelser i artikel 8-16 nedenfor forpligter den sig overordnet set til at facilitere etableringen og driften af SBAS-ASECNA-systemet, navnlig ved at stille alle nyttige oplysninger gratis til rådighed for ASECNA, ved at rådgive ASECNA med hensyn til forvaltningen af programmet og på det tekniske og organisatoriske niveau, og ved at bidrage til evalueringen af og opfølgningen på SBAS-ASECNA-programmet.

2. Når der er etableret forbindelser mellem Egnossystemet og SBAS-ASECNA-systemet, er hver part ansvarlig for ændringer af sit eget system og afholder investerings- og driftsomkostninger i forbindelse hermed. Den giver den anden part de nødvendige oplysninger og samarbejder med hensyn til ændringer af denne anden parts system. Der iværksættes en procedure med hensyn til engagement og overvågning af resultater, hvor de respektive forpligtelser fastsættes.

Artikel 8

Definition og udformning af SBAS-ASECNA-systemet

Den Europæiske Union bistår ASECNA i definitionen og udformningen af SBAS-ASECNA-systemet, navnlig for så vidt angår systemets opbygning, de lokaliteter på jorden, hvor infrastrukturen skal implementeres, og driftskonceptet. En række studier, der er foretaget med dette for øje, vil beskrive forbindelserne mellem Egnossystemet og SBAS-ASECNA-systemet nærmere.

Artikel 9

Udvikling og ibrugtagning af RIMS-stationerne

Den Europæiske Union bistår ASECNA i udviklingen og ibrugtagningen af RIMS-stationerne i SBAS-ASECNA-systemet, navnlig for så vidt angår udstyr, driftsprocedurer, operatørernes kvalifikationer og godkendelse af de lokaliteter på jorden, hvor infrastrukturen skal implementeres, blandt andet gennem fastsættelse og kontrol af sikkerhedskrav.

For at optimere Egnossystemets og SBAS-ASECNA-systemets resultater og tjenesteområder koordinerer parterne installationen af deres respektive RIMS-stationer, navnlig dem, der er beliggende i de to systemers fælles grænseområder, således at disse stationer er fordelt ligeligt og kan fungere sammen ved hjælp af udveksling af de data, som RIMS-stationerne genererer, alt imens de sikkerhedskrav, der er fastsat i hver af parternes regelsæt, overholdes.

Artikel 10

Udvikling og ibrugtagning af kontrolcentrene

Den Europæiske Union bistår ASECNA i udviklingen og ibrugtagningen af kontrolcentrene i SBAS-ASECNA-systemet, navnlig for så vidt angår udstyr, driftsprocedurer, operatørernes kvalifikationer og godkendelse af de lokaliteter på jorden, hvor infrastrukturen skal implementeres, blandt andet gennem fastsættelse og kontrol af sikkerhedskrav.

Artikel 11

Udvikling og ibrugtagning af NLES-stationerne og transponderne

Den Europæiske Union bistår ASECNA i udviklingen og ibrugtagningen af dataformidlingstjenester på grundlag af de transpondere i SBAS-ASECNA-systemet, der er installeret i geostationære satellitter og de tilhørende stationer til datatransmission på jorden. Den bistår ligeledes ASECNA i de procedurer og fremgangsmåder, der er nødvendige for at opnå de PRN-koder, der er uundværlige for driften af SBAS-ASECNA-systemet; fraværet af sådanne koder gør denne drift umulig.

Artikel 12

Godkendelse og certificering af SBAS-ASECNA-systemet

Den Europæiske Union bistår, på dettes anmodning, ASECNA med hensyn til:

— certificering af SBAS-ASECNA-systemet

— godkendelse af sikkerheden ved SBAS-ASECNA-systemet, herunder de lokaliteter på jorden, hvor infrastrukturen skal implementeres

— certificering af de tjenester, som SBAS-ASECNA-systemet leverer.

Den Europæiske Union kan også, på dettes anmodning, bistå ASECNA i udviklingen af metodologi og processer, der sigter mod:

— godkendelse af procedurer, der er forbundet med SBAS-ASECNA-systemet, i forbindelse med luftfartøjers start, flyvning og landing, inden de offentliggøres i Aeronautical Information Publication

— certificering af udstyr, der er placeret ombord på luftfartøjerne, og som er beregnet til modtagelse og behandling af signaler i forbindelse med satellitbaseret radionavigation, og godkendelse af operatørerne af og besætningerne på luftfartøjet.

Artikel 13

Drift af SBAS-ASECNA-systemet

1. Den Europæiske Union bistår ASECNA med hensyn til driften af SBAS-ASECNA-systemet.

For så vidt angår forberedelserne til at igangsætte driften bistår den navnlig ASECNA med hensyn til:

— etablering af ordning for forvaltning af levering af tjenester

— tilpasning af operationelle procedurer og undervisningsmateriale til Egnossystemet til SBAS-ASECNA- systemet

— etablering af et integreret styringssystem, der skal anvendes i leveringen af tjenester, og som navnlig skal tackle spørgsmål om kvalitet, sikkerhed og miljø

— undersøgelse og etablering af ordninger for underleverandører

— uddannelse af operatører

— deklaration af tjenester.

Den Europæiske Union bistår ligeledes ASECNA med hensyn til driftsproblemer, der opstår efter deklarationen af tjenester, navnlig ved at stille procedurer og værktøjer til analyse af resultaterne til rådighed, ved at yde støtte til uddannelse og ved at sørge for, at der er personale til stede på lokaliteterne i en indledende periode.

Den Europæiske Union yder også støtte til ASECNA med hensyn til igangsættelse af de senere versioner af det system, der er i drift.

2. Parterne bistår hinanden med hensyn til at få brugerne til at tage godt imod de tjenester, der leveres af Egnossystemet og SBAS-ASECNA-systemet, og med hensyn til at fremme udviklingen af de tilsvarende markeder.

Artikel 14

Tjenesteområde

Definitionen af Egnos' tjenesteområde og af SBAS-ASECNA's tjenesteområde er genstand for konsultationer mellem parterne for at undgå enhver vanskelighed med hensyn til driften, navnlig med hensyn til interoperabilitet og ansvar. Parterne bestræber sig i den henseende på at nå frem til fælles løsninger.

I tilfælde af at Egnos' tjenesteområde dækker en del af ASECNA's ansvarsområde, eller i tilfælde af at SBAS-ASECNA's tjenesteområde dækker en del af Den Europæiske Unions medlemsstaters område, iværksættes der en procedure med hensyn til engagement og overvågning af resultater, hvor de respektive forpligtelser fastsættes.

I tilfælde af at Egnos' tjenesteområde og SBAS-ASECNA's tjenesteområde dækker et område, der er beliggende uden for Den Europæiske Unions medlemsstaters område og ASECNA's ansvarsområde — eller overlapper med et andet system end Egnos og SBAS-ASECNA — oplyser parterne hinanden om og koordinerer deres fremgangsmåder over for de berørte myndigheder eller områder for at sikre sig, at problemerne, navnlig med hensyn til interoperabilitet og ansvar, er genstand for fælles løsninger.

Artikel 15

Offentlige udbud

1. Den Europæiske Union bistår, på dettes anmodning, ASECNA, i udarbejdelsen af udbudsmateriale og i analysen af udbud i forbindelse med udbudsprocedurer, der vedrører etableringen og driften af SBAS-ASECNA-systemet.

2. Uden at artikel XXIII i aftalen om offentlige udbud, der er indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (artikel III i den reviderede aftale), tilsidesættes derved, har offentlige organer og virksomheder i Den Europæiske Unions medlemsstater ret til at deltage i udbudsprocedurer, der vedrører etableringen og driften af SBAS-ASECNA-systemet, undtagen i tilfælde af en interessekonflikt.

3. Anskaffelser, der vedrører etableringen og driften af Egnossystemet og SBAS-ASECNA-systemet, kan gøres til genstand for offentlige udbud, der, afhængigt af hver parts interesser, foretages af Den Europæiske Union og ASECNA i fællesskab, navnlig med hensyn til stationer på jorden og transpondere.

Artikel 16

Intellektuelle ejendomsrettigheder

1. Hver part stiller alle intellektuelle ejendomsrettigheder over værker og opfindelser, som den ejer, og som kan være nyttige for etableringen og driften af Egnossystemet og SBAS-ASECNA-systemet, gratis til rådighed for den anden part. Denne aftale giver tilladelse til at anvende disse rettigheder.

Hvis en af parterne skaber eller genererer nye intellektuelle ejendomsrettigheder på grundlag af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som den anden part har stillet til rådighed for den, får denne anden part de nye, på den måde skabte eller genererede, intellektuelle ejendomsrettigheder, og den giver gratis den part, der har skabt eller genereret disse nye rettigheder, tilladelse til at anvende dem. Dog kan den part, der er ejer af disse nye rettigheder, ikke give en tredjepart tilladelse til at anvende dem, førend den anden part udtrykkeligt har indvilliget heri.

De i første og andet afsnit omhandlede betingelser for anvendelse af rettigheder er fastsat i stk. 2 og 3.

2. Den i stk. 1 omhandlede tilladelse til anvendelse er personlig, ikke-eksklusiv og kan ikke overføres, jf. dog bestemmelserne i stk. 1, andet afsnit. Den omfatter, afhængigt af tilfældet, retten til at anvende, at lade anvende, at ændre, at reproducere og at fremstille udelukkende med henblik på etableringen og driften af Egnossystemet og SBAS-ASECNA-systemet.

En part kan kun stille de intellektuelle ejendomsrettigheder, som den anden part har stillet til rådighed for den i henhold til stk. 1, til rådighed for en tredjepart, eller på nogen måde anvende de pågældende rettigheder kommercielt, hvis den anden part udtrykkeligt samtykker heri, undtagen hvis tilrådighedsstillelsen af rettighederne for en tredjepart indgår i en udbuds- eller kontrakttildelingsprocedure, der forestås af den ene eller den anden part i forbindelse med etableringen og driften af Egnossystemet, det system, der er etableret under Galileoprogrammet, og SBAS-ASECNA-systemet.

3. Hver part fører et register over de intellektuelle ejendomsrettigheder, som den stiller til rådighed for den anden part i henhold til stk. 1. Den giver den anden part en kopi heraf. For hver intellektuel ejendomsrettighed, der stilles til rådighed, giver registret nærmere oplysninger om navnlig:

   — genstanden for rettigheden, såsom opfindelse, software, database etc.

   — arten af rettigheden, såsom ophavsret, patent etc.

   — den brugsrettighed, der er givet, såsom ret til reproduktion, tilpasning, fremstilling etc.

   — det område, hvori rettigheden er stillet til rådighed

   — varigheden af tilrådighedsstillelsen.

4. Hver part, der stiller brugsrettigheder til rådighed for den anden part i henhold til stk. 1, kan afslutte tilrådighedsstillelsen, hvis den konstaterer, at betingelserne for tilrådighedsstillelse, jf. stk. 2 og 3, ikke overholdes.

5. Parterne sørger for en passende og effektiv beskyttelse af intellektuel ejendomsret på områder og i sektorer af relevans for etableringen og driften af Egnossystemet og SBAS-ASECNA-systemet i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, der er fastsat i TRIPS-aftalen ("Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights" — aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder), herunder ved at sørge for effektive midler til at håndhæve disse standarder.AFSNIT II

Andre aktiviteter

Artikel 17

Galileo

1. Parterne samarbejder om fremme og anvendelse af det system, der er etableret under Galileoprogrammet, på det afrikanske kontinent, særligt med hensyn til udvikling af applikationer og anvendelse af tjenester på grundlag af dette system, navnlig vedrørende tidsbestemmelse, navigation, overvågning, eftersøgnings- og redningstjeneste, samt fremhævelse af fordelene ved applikationer og tjenester, der er baseret på dette system.

2. ASECNA afstår fra enhver handling eller ethvert initiativ, der kan skade Den Europæiske Unions interesser for så vidt angår de intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med Galileoprogrammet.

Artikel 18

Radiofrekvenser

1. Parterne samarbejder og bistår hinanden med hensyn til radiofrekvensspekret, der styres af Den Internationale Telekommunikationsunion (i det følgende benævnt "UIT"), navnlig med hensyn til beskyttelse af de frekvensbånd, der er knyttet til satellitbaserede radionavigationstjenester og luftfartskommunikation.

2. Parterne udveksler oplysninger og bistår hinanden med hensyn til deling og tildeling af UIT's frekvenser. De opfordrer til og beskytter tildelingen af frekvenser, der er egnet til Egnossystemet og SBAS-ASECNA-systemet, og også det system, der er etableret under Galileoprogrammet, for at sikre adgangen til de tjenester, som disse systemer leverer, i Den Europæiske Union og Afrika.

3. For at beskytte radiofrekvensspekret, der anvendes ved radionavigation, mod forstyrrelser såsom støjsending, hvad enten den er intenderet eller ej, eller "vildledning", bestræber parterne sig på at identificere kilderne til forstyrrelsen og finde løsninger, som de begge kan acceptere.

4. Intet i denne aftale må fortolkes som en fravigelse af ITU's gældende bestemmelser, navnlig ITU's radiokommunikationsreglement.

Artikel 19

Standarder, certificering og internationale organisationer

1. Parterne bestræber sig på at følge en fælles tilgang med hensyn til standardisering og med hensyn til alle spørgsmål vedrørende satellitbaserede radionavigationssystemer, der behandles af internationale organisationer og foreninger, navnlig Organisationen for International Civil Luftfart, foreningen Radio Technical Commission for Aeronautics, Den Europæiske Organisation for Udstyr til den civile luftfart (i det følgende benævnt "EUROCAE") og foreninger og sammenslutninger, der er aktive på standardiseringsområdet.

2. Parterne støtter i fællesskab udviklingen af standarder for satellitbaseret radionavigation i internationale organisationer, navnlig de af OACI anbefalede standarder og praksisser og RTCA's og EUROCAE's specifikationer af operationelle mindsteresultater. Inden for disse rammer støtter parterne i fællesskab disse internationale organisationers anerkendelse af Galileos, Egnos' og SBAS-ASECNA's standarder og bestræber sig på at fremme anvendelsen heraf i hele verden ved at understrege, at de er interoperable med andre satellitbaserede navigationssystemer.

Artikel 20

Sikkerhed

For at beskytte de europæiske satellitnavigationssystemer og SBAS-ASECNA-systemet mod trusler og skadelige handlinger såsom intenderet støjsending eller "vildledning" gennemfører parterne alle realistiske foranstaltninger, navnlig med hensyn til kontrol og ikkespredning af teknologier, for at sikre kontinuiteten i og sikkerheden ved satellitbaserede radionavigationstjenester samt den tilhørende infrastruktur og de tilhørende væsentlige aktiver, jf. dog artikel 6, stk. 2.

Artikel 21

Forskning og udvikling

Parterne bestræber sig på at gennemføre fælles forsknings- og udviklingsaktiviteter med hensyn til satellitbaseret radionavigation, navnlig med hensyn til at udvikle og planlægge de fremtidige teknologiske versioner af de satellitbaserede navigationssystemer.

Hver part fremmer den anden parts deltagelse i sine egne programmer for udvikling og forskning.

Den Europæiske Union faciliterer ASECNA's adgang til midlerne i sine rammeprogrammer for forskning og udvikling.

Artikel 22

Menneskelige ressourcer

På grundlag af sine egne erfaringer giver Den Europæiske Union ASECNA alle oplysninger, som er nyttige for forvaltningen af de menneskelige ressourcer, der er nødvendige for etableringen af SBAS-ASECNA-programmet.

Den Europæiske Union bistår ASECNA med hensyn til oprettelsen af de stillinger og udviklingen af de kompetencer, der er nødvendige for etableringen og driften af SBAS-ASECNA-systemet.

Den Europæiske Union faciliterer ethvert initiativ til samarbejde og partnerskab mellem ASECNA og de enheder, der er involveret i styrkelsen af kapacitet i forbindelse med de europæiske satellitbaserede navigationssystemer. Den faciliterer også ASECNA's adgang til midlerne i sine europæiske programmer for uddannelse.

Der kan også gennemføres fælles uddannelsesaktiviteter for at opfylde de behov, som etableringen og driften af Egnossystemet, SBAS-ASECNA-systemet, det system, der er etableret under Galileoprogrammet, og forberedelsen af deres nye teknologiske versioner skaber.

Artikel 23

Kommunikation og synlighed

Parterne bestræber sig på at gennemføre fælles aktiviteter med hensyn til oplysning om og fremme af deres respektive programmer for satellitbaseret radionavigation.

Den Europæiske Union bistår ASECNA med hensyn til udformningen og etableringen af kommunikationsstrategier, der retter sig mod både de enheder, der berøres af etableringen og driften af SBAS-ASECNA-systemet, og den brede offentlighed.

Artikel 24

Udveksling af personale

Parterne udveksler personale inden for rammerne af de i denne aftale omhandlede samarbejdsaktiviteter.

 

Artikel 25

Fremme af satellitbaseret radionavigation på det afrikanske kontinent

Parterne bistår hinanden med hensyn til at fremme satellitbaseret radionavigation på det afrikanske kontinent og afholder konsultationer i nødvendigt omfang for at træffe afgørelse om fælles handlinger, der skal iværksættes på området. De støtter navnlig initiativer, der kan få brugerne til at tage godt imod satellitbaseret radionavigation, og som fremmer udviklingen af de tilsvarende markeder. DEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 26

Finansiering

1. ASECNA finansierer etableringen og driften af SBAS-ASECNA-systemet ved hjælp af egne ressourcer, hjælp og støtte, navnlig de i stk. 3 omhandlede former for støtte, lån, som det optager hos finansielle institutioner, eller ved hjælp af ethvert andet middel til finansiering med forbehold for bestemmelserne i stk. 2.

2. Etableringen og driften af SBAS-ASECNA-systemet kan under ingen omstændigheder finansieres ved hjælp af de budgetbevillinger, der er afsat til de europæiske satellitbaserede navigationssystemer, og som er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1285/2013 af 11. december 2013.

3. Med henblik på etableringen og driften af SBAS-ASECNA-systemet faciliterer Den Europæiske Union ASECNA's adgang til de af dens midler, der er afsat til samarbejde og udvikling, og som ASECNA kan drage fordel af både med hensyn til nuværende og fremtidige programmer. De nuværende programmer er det panafrikanske program, jf. artikel 9 og bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 233/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020, og programmerne under EU's trust-fond for infrastrukturer i Afrika, jf. meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 13. juli 2006 — Integrering af Afrikas net: EU's og Afrikas infrastrukturpartnerskab KOM (2006) 376 endelig.DEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 27

Retligt ansvar

1. Da ASECNA ikke er ejer af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer, vil det ikke få ansvar i forbindelse med ejerskab af disse systemer.

Da Den Europæiske Union ikke er ejer af SBAS-ASECNA-systemet, vil den ikke få ansvar i forbindelse med ejerskab af dette system.

2. Ingen af parterne kan holdes ansvarlige for skader, der forårsages af den anden parts anvendelse af de i denne aftale omhandlede teknologier, og ingen af parterne er garant for, at aftalen fungerer.

Artikel 28

Udveksling af klassificerede informationer

Parterne udveksler kun klassificerede informationer, hvis de har truffet aftale herom. De bestræber sig på fastlægge fuldt dækkende og sammenhængende retlige rammer for en sådan aftale.

Artikel 29

Det blandede udvalg

1. Der nedsættes hermed et blandet udvalg benævnt "GNSS-udvalget EU-ASECNA". Det består af repræsentanter for parterne og er ansvarligt for forvaltning og korrekt anvendelse af denne aftale. Det træffer med det formål afgørelser i de i aftalen fastsatte tilfælde; disse afgørelser gennemføres af parterne i overensstemmelse med deres egne regler. Det blandede udvalg træffer sine afgørelser ved fælles overenskomst. Det blandede udvalg udarbejder også anbefalinger med hensyn til spørgsmål, hvor det ikke har beføjelse til at træffe beslutninger.

Det blandede udvalg fastsætter betingelser og retningslinjer, der ikke er beskrevet i denne aftale.

2. Det blandede udvalg fastsætter sin forretningsorden, der blandt andet indeholder retningslinjer for mødeindkaldelse, for udpegelse af formanden, for fastlæggelse af dennes mandat og for kontakten mellem parterne.

3. Det blandede udvalg træder sammen efter behov. Den Europæiske Union eller ASECNA kan anmode om indkaldelse til et møde. Det blandede udvalg træder sammen senest 15 dage, efter at der er indgivet en anmodning.

4. Det blandede udvalg kan beslutte at nedsætte enhver arbejdsgruppe eller ekspertgruppe, som det finder egnet til at bistå det i udførelsen af dets opgaver.

5. Det blandede udvalg kan beslutte at ændre bilag I.

Artikel 30

Høringer

1. For at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af denne aftale udveksler parterne oplysninger regelmæssigt, og de træder sammen i det blandede udvalg efter anmodning fra den ene af parterne.

2. Når en part anmoder herom, afholder parterne hurtigt konsultationer om ethvert spørgsmål om fortolkning eller anvendelse af denne aftale.

3. Parterne informerer regelmæssigt hinanden og sørger begge for synlighed omkring forvaltning og udvikling af deres egne programmer for satellitbaseret radionavigation. Når en part påtænker at træffe en afgørelse, der kan få indvirkning på den anden parts satellitbaserede navigationssystem(er), høres sidstnævnte forud for afgørelsen for at få mulighed for at afgive en ikkebindende udtalelse. Med forbehold af de krav om fortrolighed, som parterne skal opfylde i henhold til de gældende regler, accepterer hver part, at en repræsentant for den anden part deltager som observatør i dens egne arbejdsgrupper, organer og forvaltningsudvalg.

Artikel 31

Beskyttelsesforanstaltninger

1. Hver part kan efter konsultationer i det blandede udvalg træffe passende beskyttelsesforanstaltninger, herunder suspendering af en eller flere samarbejdsaktiviteter, hvis den finder, at en gensidig grad af eksportkontrol eller sikkerhed ikke længere er sikret mellem parterne. I tilfælde, hvor en forsinkelse kan være til skade for velfungerende europæiske satellitbaserede navigationssystemer eller for SBAS-ASECNA-systemet, kan der træffes foreløbige beskyttelsesforanstaltninger uden forudgående konsultationer på betingelse af, at der afholdes konsultationer umiddelbart efter, at nævnte foranstaltninger er truffet.

2. Omfanget og varigheden af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal begrænses til, hvad der er nødvendigt for at løse problemet og sikre en passende ligevægt mellem de rettigheder og forpligtelser, denne aftale fastsætter. Den anden part kan anmode det blandede udvalg om, at der afholdes konsultationer vedrørende forholdsmæssigheden af disse foranstaltninger. Hvis tvisten ikke kan løses inden for seks måneder, kan den ene af parterne overgive den til bindende voldgift, jf. proceduren i bilag I. Spørgsmål vedrørende fortolkningen af bestemmelser i denne aftale, der er identiske med tilsvarende bestemmelser i EU-retten, kan ikke afgøres på denne måde.

Artikel 32

Bilæggelse af tvister

Uden at det berører artikel 31, løses enhver tvist om fortolkning eller anvendelse af denne aftale ved konsultationer i det blandede udvalg.

Hvis en tvist ikke er løst inden for tre måneder fra datoen for henvisningen til det blandede udvalg, iværksættes den voldgiftsprocedure, der er fastsat i bilag I.

Artikel 33

Bilag

Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 34

Revision

Denne aftale kan ændres og udbygges på et hvilket som helst tidspunkt ved et af parterne underskrevet tillæg og i overensstemmelse med deres respektive interne procedurer.

Artikel 35

Opsigelse

1. Den Europæiske Union eller ASECNA kan opsige denne aftale ved notifikation af den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for denne notifikation.

2. Hvis denne aftale opsiges, får dette ingen virkning for gyldigheden eller varigheden af eventuelle materielle bestemmelser, der er fastsat i forbindelse med gennemførelsen af aftalen. Opsigelsen får heller ingen virkning for specifikke rettigheder og forpligtelser, der er fastsat med hensyn til intellektuel ejendomsret i aftalen, idet en part, der stiller brugsrettigheder til rådighed for den anden part, navnlig bevarer retten til, efter opsigelsen af aftalen, at afslutte tilrådighedsstillelsen, hvis den konstaterer, at betingelserne for tilrådighedsstillelse ikke overholdes.

3. I tilfælde af opsigelse af denne aftale fremsætter det blandede udvalg forslag for at give parterne mulighed for at løse eventuelle udestående spørgsmål med finansielle konsekvenser, under hensyntagen til, hvorvidt princippet om pro rata temporis finder anvendelse.

Artikel 36

Ikrafttræden

1. Parterne godkender denne aftale efter deres egne interne procedurer. Den træder i kraft på den første dag i den første måned, efter at den sidste af parterne har undertegnet den.

2. Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på fransk, indgås på ubestemt tid.

For Den Europæiske Union

For ASECNA

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 1.

(2) EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.BILAG I

VOLDGIFTSPROCEDURE

Hvis en tvist forelægges for en voldgiftsdomstol, skal der udpeges tre voldgiftsmænd, medmindre parterne beslutter andet.

Hver part udpeger en voldgiftsmand inden for tredive dage, efter at det blandede udvalg har konstateret en tvist.

De to således udpegede voldgiftsmænd udpeger efter fælles overenskomst en voldgiftsdommer, der ikke er statsborger i en af parternes medlemsstater. Hvis voldgiftsmændene ikke inden for to måneder, efter at den sidste af dem er blevet udpeget, kan blive enige om at udpege en voldgiftsdommer, vælger de en voldgiftsdommer fra en liste med syv personer, der er udarbejdet af det blandede udvalg. Det blandede udvalg udarbejder og ajourfører denne liste i overensstemmelse med sin forretningsorden.

Medmindre de to parter beslutter andet, fastlægger voldgiftsdomstolen selv sine procedureregler. Den træffer sine afgørelser med flertal.

Top