Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0301

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

COM/2016/0301 final - 2016/0154 (NLE)

Bruxelles, den 26.5.2016

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter


BEGRUNDELSE

1.BAGGRUND FOR FORSLAGET

Begrundelse og formål

For at sikre tilstrækkelige og uafbrudte forsyninger af visse varer, der ikke produceres i tilstrækkelige mængder i Unionen, og for at undgå at forstyrre markederne for visse landbrugs- og industriprodukter er visse autonome toldkontingenter blevet helt eller delvist suspenderet ved Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013.

Forordningen ajourføres hvert halve år med det formål at imødekomme behovene hos EU's erhvervsliv. Kommissionen har med bistand fra Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål gennemgået alle ansøgninger om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser fremsendt af medlemsstaterne.

Kommissionen skønner på grundlag af denne gennemgang, at det vil være berettiget at suspendere toldsatserne for visse nye produkter, der p.t. ikke er opført i bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013. Hvad angår visse andre nye produkter skal de have en anden beskrivelse eller tildeles nye KN- eller Taric-koder. Det foreslås, at produkter, for hvilke toldsuspension ikke længere er i EU's økonomiske interesse, trækkes tilbage.

Sammenhæng med de gældende regler på samme område

Dette forslag har ingen negative virkninger for lande, der har indgået en præferencehandelsaftale med EU (f.eks. GSP- og AVS-lande og potentielle kandidatlande).

Sammenhæng med Unionens politik på andre områder

Forslaget er i overensstemmelse med EU's politikker inden for landbrug, handel, erhverv, udvikling og eksterne forbindelser.

2.RETSGRUNDLAG, NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)

Forslaget hører under Unionens enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse.

Proportionalitetsprincippet

Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, idet foranstaltningerne er i tråd med principperne om forenkling af procedurerne for erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med udenrigshandel, og er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (EUT C 363 af 13.12.2011, s. 6). Denne forordning går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål i overensstemmelse med traktatens artikel 5, stk. 4.

Valg af retsakt

Ifølge artikel 31 i TEUF skal autonome toldsuspensioner og toldkontingenter fastsættes af Rådet, der med kvalificeret flertal træffer afgørelse på forslag af Kommissionen, og derfor er en forordning det rette instrument.

3.RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER

Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Hele ordningen for autonome suspensioner blev evalueret i 2013. Her blev det konkluderet, at den vigtigste begrundelse for ordningen stadig er gyldig. Omkostningsbesparelserne kan være betydelige for virksomheder i EU, der importerer varer under ordningen. Disse besparelser kan, afhængigt af det produkt, den virksomhed og den sektor, der er tale om, føre til større fordele (f.eks. bedre konkurrenceevne, mere effektive produktionsmetoder, oprettelse eller opretholdelse af arbejdspladser i EU osv.).

Høring af interesserede parter

Vurderingen af dette forslag er blevet udført med bistand fra Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål, som består af delegationer fra alle medlemsstaterne samt Tyrkiet. Den samledes tre gange før ændringerne i dette forslag blev vedtaget.

Hver anmodning (nye eller ændrede anmodninger) er blevet nøje vurderet af gruppen. Der er i hvert tilfælde navnlig lagt vægt på, at det ikke må være til skade for EU's producenter, og at det skal styrke og konsolidere EU-produktionens konkurrenceevne. Vurderingen er foretaget gennem drøftelser internt i gruppen, og medlemsstaterne har konsulteret de berørte brancher, sammenslutninger, handelskamre og andre interesserede parter.

Alle anførte suspensioner afspejler, hvad der blev aftalt under gruppens drøftelser. Der blev ikke henvist til eventuelt alvorlige risici med uoprettelige følger.

Indhentning og brug af ekspertbistand

Ikke relevant

Konsekvensanalyse

Den foreslåede ændring er af teknisk karakter og vedrører kun dækningen af de kontingenter, der er anført i bilaget. Forordningen er i øvrigt identisk med Rådets eksisterende forordning. Der er ikke foretaget nogen konsekvensanalyse for dette forslag.

Målrettet regulering og forenkling

Ikke relevant

Grundlæggende rettigheder

Forslaget har ingen konsekvenser for de grundlæggende rettigheder.

4.VIRKNINGER FOR BUDGETTET

Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har finansielle virkninger for indtægterne. Ikke-opkrævet told svarende til et samlet beløb på ca. 88 mio. EUR/år. Virkningerne for de traditionelle egne indtægter på budgettet er 66 mio. EUR om året (75 % x 88 mio. EUR om året). Finansieringsoversigten til forslaget indeholder flere oplysninger om forslagets virkninger for budgettet.

Tabet af traditionelle egne indtægter vil blive opvejet af medlemsstaternes bidrag på basis af BNI.

5.ANDRE FORHOLD

Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og rapportering

De foreslåede foranstaltninger behandles inden for rammerne af TARIC (Tarif Intégré de l’Union européenne/Den Europæiske Unions integrerede toldtarif) og anvendes af toldadministrationerne i medlemsstaterne.

Kontrol af den endelige anvendelse af nogle af de produkter, der er omfattet af denne rådsforordning, vil blive foretaget i henhold til artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen.

Forklarende dokumenter (for direktiver)

Ikke relevant

Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget

Ikke relevant

2016/0154 (NLE)

Forslag til

RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslaget fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)Det er i Unionens interesse helt at suspendere den fælles toldtarifs autonome toldsatser for 140 produkter, der på nuværende tidspunkt ikke er opført i bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 1 .

(2)Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionen af autonome toldsatser for 6 af de produkter, der på nuværende tidspunkt er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013.

(3)Det er nødvendigt at ændre betingelserne for 46 suspensioner, der p.t. er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og de økonomiske tendenser på markedet, eller for at foretage en yderligere gennemgang af tariferingen eller sproglige tilpasninger. De ændrede betingelser henviser til ændringer af produktbeskrivelsen, tariferingen, toldsatserne eller krav til den endelige anvendelse. De suspensioner, for hvilke ændringer er nødvendige, bør udgå af listen over suspensioner i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, og de ændrede suspensioner bør indsættes i denne liste.

(4)Af klarhedshensyn bør den fodnote, der angiver en nyligt indført foranstaltning eller en foranstaltning med ændrede betingelser, som er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, udgå, og de ved denne forordning ændrede oplysninger markeres med en asterisk.

(5)Forordning (EU) nr. 1387/2013 bør derfor ændres.

(6)Eftersom ændringerne vedrørende suspensionerne for de produkter, der er omfattet af denne forordning, anvendes fra den 1. juli 2016, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:

1) Rækkerne for de produkter, der er opført i bilag I til denne forordning, indsættes i henhold til rækkefølgen for KN-koderne i den første kolonne i tabellen i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013.

2) Rækkerne for de produkter, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag II til nærværende forordning, udgår.

3) Den syvende fodnote "En nyligt indført foranstaltning eller en foranstaltning med ændrede betingelser", som p.t. findes i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

   På Rådets vegne

   Formand

FINANSIERINGSOVERSIGT

1.FORSLAGETS BETEGNELSE:

Rådet forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

2.BUDGETPOSTER:

Kapitel og artikel: Kapitel 12, artikel 120

Budgetteret beløb for 2016: 18 465 300 000 EUR (Budget 2016)

3.FINANSIELLE VIRKNINGER

   Forslaget har ingen finansielle virkninger

X    Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende finansielle virkninger for indtægterne:

(i mio. EUR, 1 decimal 2 )

Budgetpost

Indtægt 3

6-måneders-periode fra dd/mm/åååå

[År: 2/2016]

Artikel 120

Virkninger for EU's egne indtægter

1.7.2016

-33

Efter foranstaltningens iværksættelse

[2017 – 2020]

Artikel 120

- 66 om året

4.FORHOLDSREGLER MOD SVIG

Kontrol af den endelige anvendelse af nogle af de produkter, der er omfattet af denne rådsforordning, vil blive foretaget i henhold til artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen.

5.ANDRE BEMÆRKNINGER

Dette forslag indeholder de ændringer, der skal foretages i bilaget til gældende forordning, for at tage hensyn til følgende:

1. Nye anmodninger om suspension, som er indgivet og antaget

2. Den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet, som medfører ophævelse af visse eksisterende suspensioner.

Tilføjelse

Ud over ændringer som følge af ændringer af varebeskrivelse eller kode indeholder bilaget 140 nye produkter. Ikke-opkrævet told svarende til disse suspensioner og beregnet på basis af den forventede import i den anmodende medlemsstat udgør for perioden 2015 til 2019 i alt 55,8 mio. EUR om året.

På grundlag af de foreliggende statistikker for de foregående år er det imidlertid nødvendigt at forhøje dette tal med en gennemsnitsfaktor på 1,8 for at tage højde for import i andre medlemsstater, som benytter samme suspensioner. Dette betyder et indtægtstab på ca. 100,4 mio. EUR/år.

Tilbagetrækning

6 produkter er trukket tilbage fra bilaget, fordi der er genindført told. Dette svarer til en forøgelse af midlerne med 12,4 mio. EUR fastlagt på grundlag af statistikker fra 2015.

Anslåede omkostninger ved foranstaltningen

Ud fra ovenstående kan indtægtstabet som følge af denne forordning anslås til 100,4 - 12,4 = 88 mio. EUR (bruttobeløb inkl. opkrævningsomkostninger) x 0,75 = 66 mio. EUR om året for perioden 1. juli 2016 til 31. december 2020.

Tabet af traditionelle egne indtægter vil blive opvejet af medlemsstaternes bidrag på basis af BNI.

(1) Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 201).
(2) De årlige beløb er lig med et skøn, som fastsættes ved hjælp af formlen i punkt 5; der gøres opmærksom herpå i en fodnote, f.eks. "vejledende beløb i henhold til den aftalte formel". I det første år udbetales det årlige beløb normalt uden modregning og ikke som pro rata.
(3) Hvad angår EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter, told), skal der være tale om nettobeløb, dvs. bruttobeløb med fradrag af opkrævningsomkostninger på 25 %.
Top

Bruxelles, den 26.5.2016

COM(2016) 301 final

BILAG

til

Forslag til Rådets forordning

om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter


BILAG I

KN-kode

TARIC

Varebeskrivelse

Autonom toldsats

Supplerende enhed

Planlagt dato for obligatorisk revision

ex 1512 19 10

10

Raffineret saflorolie (safloröl, CAS RN 8001-23-8) til brug ved fremstilling af

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Kinesiske vandkastanjer (Eleocharis dulcis eller Eleocharis tuberosa) skrællede, skyllede, blancherede, kølede og enkeltvis dybfrosne til brug ved fremstilling af produkter i fødevareindustrien, bestemt til anden behandling end blot emballering

 (2)(1)

0 % (3)

-

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Kokosvand

 (2)

0 %

-

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Tilberedning på basis af sojaproteinisolat med indhold af kalciumfosfat på 6,6 vægtprocent og derover, men ikke over 8,6 vægtprocent

0 %

-

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Litiummetal af renhed på 98,8 vægtprocent eller derover (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorf siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0),

• i pulverform

• af renhed på 99,7 vægtprocent eller derover

• med en mediankornstørrelse på 0,7 µm eller derover, men ikke over 2,1 µm

• hvor 70 % af partiklerne har en diameter på ikke over 3 µm

0 %

-

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)

med indhold af Total-Na2O på ikke over 0,06 vægtprocent

0 %

-

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Kobber(II)oxid (CAS RN 1317-38-0), med en kornstørrelse på ikke over 100 nm

0 %

-

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Basisk zirconium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4 eller 37356-18-6) af renhed på 96 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-iod-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Ethoxy-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Etyl-2-metylbutansyre (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Allylmetakrylat (CAS RN 96-05-9) og isomerer deraf af renhed på 98 vægtprocent eller derover, med indhold af mindst:

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoylklorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

3-Klor-2-fluorbenzoesyre (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

2-Fenylsmørsyre (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Naftalen-1,8-dicarboxylanhydrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

3-Methoxy-2-metylbenzoylklorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Etyl 2-hydroxy-2-(4-phenoxyfenyl)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) af renhed på 97 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimethylamino)-1-(1-naphthalenyl)-1-propanonhydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Klor-2-(metylamino)benzophenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Vandig opløsning med indhold af natriummetylaminoacetat på

40 vægtprocent og derover (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-phenylethanamin(S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)carbonylamin)-3,3-dimethylbutanoat (CUS 0143288-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Klorbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-diklor-5-fluor[1,1’-biphenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Cyaneddikesyre (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cypermethrin (ISO) og stereoisomerer deraf (CAS RN 52315-07-8) med en renhed på 90 vægtprocent og derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) af renhed på 98 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}phthalamide (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) af renhed på 94,5 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) af renhed på 97,5 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

4-Klor-2-fluor-3-methoxyfenylboronsyre (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Klorethenyldimetylsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-tert-butylfenyl)iodoniumhexafluorfosfat (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dimethyltin-dioleat (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

(4-Propylfenyl)boronsyre (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoinhydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-tert-Butyl 2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-carboxylat (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Metyl(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyletyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-carboxylat (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)-3-piperidinamin-hydroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Metyl(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidin-2-carboxylat-dihydroklorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetylpyridin (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Metylnicotinat (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Klor-3-cyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hydrazinylmetyl)fenyl]-pyridin-dihydroklorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolincarboxylsyre (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Metyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) af renhed på 93 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Pyridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) af renhed på 90 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Carfentrazon-etyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) af renhed på 93 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetylamino)metylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorfosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metyl 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxyquinoxalin-2-yloxy)-3-etylpyrrolidin-2-carboxylat-4-metylbenzensulfonat (CUS 0143289-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorofenyl)-1-(1-metyletyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) af renhed på 97 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) af renhed på 95 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Clomazon (ISO)(CAS RN 81777-89-1) af renhed på 96 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Klor-ethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morpholin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propiconazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) af renhed på 92 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetyl)-N-(1-metylcyclopropylsulphonyl) cyclopropancarboxamidhydroklorid (CUS 0143290-2)

 (4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoxycarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) af renhed på 95 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulphonyloxy)fenyl)urea (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzensulphonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Metylcyclopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) af en renhedsgrad på 94 vægtprocent og derover

0 %

-

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Reaktionsprodukt af Acacia mearnsii- ekstrakt, ammoniumchlorid og formaldehyd (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Farvestof C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 49:2 på 60 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalliseret folie:

0 %

-

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Creatinamidinohydrolase (CAS RN 37340-58-2)

0 %

-

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Relieftrykplader, af den art der anvendes til trykning på avispapir, bestående af en metalbærer belagt med et lag af fotopolymer af tykkelse 0,15 mm og derover, men ikke over 0,8 mm, ikke dækket af en aftagelig beskyttelsesfolie, af samlet tykkelse 1 mm og derunder

0 %

-

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Blanding af aktiveret kul og polyetylen i pulverform

0 %

-

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), der importeres i pakninger med et indhold på 500 kg eller derover

 (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Dispergeringsmiddel med:

bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Dispergeringsmiddel:

bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Rensemiddel med:

bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Rensemiddel med:

bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger til smøreolier

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Opløsning af 2-klor-5-(klormetyl)-pyridin (CAS RN 70258-18-3) i toluen

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Vandig opløsning med indhold af

1 vægtprocent eller derover, men ikke over 2,9 vægtprocent metanol (CAS RN 67-56-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Butylfosfato-komplekser af titan(IV) (CAS RN 109037-78-7) opløst i etanol og propan-2-ol

0 %

-

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Copolymer af etylen og akrylsyre (CAS RN 9010-77-9) med

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Octen lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) i form af pellets til brug ved coekstrudering af folie til fleksibel fødevareemballage, med:

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Octen lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) fremstillet ved en Ziegler-Natta-katalysatormetode i form af pellets, med:

til brug ved coekstrudering af folie til fleksibel fødevareemballage

 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) i pulverform, med

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Copolymer fremstillet udelukkende af monomerer af etylen og metakrylsyre, hvor indholdet af metakrylsyre er på 11 vægtprocent eller derover

0 %

-

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Copolymer i form af granulat med følgende indhold:

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Copolymer i form af granulat med følgende indhold:

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Blanding af trioxan-oxiran-copolymer og polytetrafluoretylen

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polyoxymetylen med endegrupper af acetyl indeholdende polydimethylsiloxan og fibre af en copolymer af terephthalsyre og 1,4-phenyldiamin

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Epoxyharpiks, halogenfri,

til brug ved fremstilling af prepreg-ark eller ruller af den art, der bruges til produktion af printkort

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Epoxyharpiks

0 %

-

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Phenoxycarbonyl-ω-phenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-phenylen)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetyl, metyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxy-termineret

0 %

-

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Reflekterende folie bestående af

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Selvklæbende reflekterende folie, også udskåret i stykker,

den reflekterende folie består af:

0 %

-

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Hvidt polyolefintape, der fortløbende består af:

et silikonefrit sliplag af tykkelse under 1 µm

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Folie af poly(vinylchlorid), også dækket af et polymerlag på en af siderne, med:

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Monoaksial orienteret folie med en tykkelse i alt på ikke over 75 µm bestående af tre eller fire lag, hvor hvert lag indeholder en blanding af polypropylen og polyetylen, med et mellemlag, som kan indeholde titandioxid, og med:

som fastlagt ved testmetode ASTM D882/ISO 527-3

0 %

-

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Monoaxialt orienteret folie, bestående af tre lag, som hver består af en blanding af polypropylen og en copolymer af etylen og vinylacetat, med et mellemlag, som kan indeholde titandioxid, og med:

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Film af copolymer af vinylalkohol, opløselig i koldt vand, af tykkelse 34 µm og derover, men ikke over 90 µm, brudstyrke 20 Mpa og derover, men ikke over 55 MPa og brudforlængelse 250 % og derover, men ikke over 900 %

0 %

-

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Gennemsigtig, mikroporøs polyetylenfolie indpodet med akrylsyre, i ruller, med:

af en art, der anvendes til fremstilling af skilleplader til alkaliske batterier

0 %

-

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Glasfiberforstærkede ark af reaktiv, halogenfri epoxyharpiks med hærder, additiver og uorganiske fyldstoffer til brug ved indkapsling af halvledersystemer

 (1)

0 %

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Pakning af vulkaniseret gummi (etylen-propylen-dien-monomerer) med en tilladelig materialeudstrømning ved formens samling på ikke over 0,25 mm, i form af et rektangel:

0 %

-

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Crust-læder af zebuarter eller zebu-hybridarter med en overflade pr. enhed, der overstiger 2,6 m², og med et hul fra puklen på 450 cm² eller derover, men ikke over 2850 cm², til brug ved fremstilling af råvarer til motorkøretøjers sædebetræk

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Biologisk nedbrydeligt (norm EN 14995) monofilament af ikke over 33 dtex med indhold af mindst 98 vægtprocent polylactid (PLA), til brug ved fremstilling af stof til filter til fødevareindustrien

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Skiver

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Friktionsmateriale, af tykkelse under 20 mm, ikke monteret, bestemt til fremstilling af friktionskomponenter

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrokromt blændfrit indvendigt førerspejl bestående af:

til brug ved fremstilling af motorkøretøjer under kapitel 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

40

Blok af titanlegering,

indeholdende følgende legeringselementer:

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Blok af titanlegering,

indeholdende følgende legeringselementer:

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Blok af titanlegering,

indeholdende følgende legeringselementer:

0 %

-

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Kasseformet afstandsstykke bestående af et kompositmateriale af aluminiumsiliciumcarbid (AISiC) og anvendt til emballage i IGBT-moduler

0 %

-

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Møbelruller, med

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Firetakts-benzinmotorer med slagvolumen ikke over 250 cm³ til brug ved fremstilling af havebrugsmaskiner under pos. 8432, 8433, 8436 eller 8508

 (1)

0 %

-

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Væskekølet 4-takts motor med fire cylindere, med kompressionstænding med

til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 8427

 (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Aftagelig, lysbuesvejset filtertørrer af aluminium med forbindelsesklemme, indeholdende polyamid- og keramikelementer, med:

af en art, der anvendes i luftkonditioneringssystemer til biler

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Flammeloddet aluminiumsblok med ekstruderede, bøjede forbindelseslinjer af den art, som bruges i airconditioningsystemer til biler

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Aftagelig, lysbuesvejset filtertørrer af aluminium med polyamid- og keramikelementer, med:

af en art, der anvendes i luftkonditioneringssystemer til biler

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Del indeholdende:

også med:

til brug ved fremstilling af kompostkværne

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor til biofarmaceutiske cellekulturer,

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Kuglelejer:

til brug ved fremstilling af styreapparater med remtræk til motor, elektriske servostyringssystemer eller styrehuse

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Synkronmotor til opvaskemaskiner med vandgennemstrømningskontrolmekanisme med følgende dimensioner:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Elektrisk turboladeraktuator med:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Jævnstrømsmotor:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Børsteløs og permanent magnetiseret jævnstrømsmotor, egnet til biler, med:

0 %

-

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Drivmotor med:

til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer

 (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Flade profiler af en legering af samarium og kobolt med

bestemt til at blive permanente magneter ved magnetisering, af den art, der benyttes i startmotorer og anordninger, som udvider elbilers aktionsradius

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Cylindriske lithium-primærelementer med:

til brug ved fremstilling af telemetrisk og medicinsk udstyr, elektroniske målere og fjernbetjeninger

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Blyakkumulatorer eller -moduler med

til brug ved fremstilling af varer henhørende under position 8711

 (1)

0 %

-

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Genopladelige lithium-ionbatterier med:

0 %

-

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Elektronisk kredsløbskort uden særskilt kabinet til at aktivere og styre børster i støvsugere drevet af en motor med en afgivet effekt på ikke over 300 W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Lysmodul bestående af mindst:

i et aluminiumskabinet med en køler, der er monteret på en konsol med en aktuator

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Tågelygter med indvendig galvaniseret overflade bestående af:

til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Brummer til et parkeringsassistancesystem i en plastindkapsling; den opererer ud fra det piezo-mekaniske princip og indeholder:

af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Øvre plade til højtalermagnetsystem af udstanset, præget og overfladebehandlet stål i ét stykke i form af en skive, også med hul i midten, af den art, der bruges i bilhøjtalere

0 %

-

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

SD-hukommelseskort med et lagret sæt af kort, der ikke kan opgraderes, til indbygning i navigationsenheder til biler

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Langbølget infrarødt kamera (LWIR-kamera) (svarende til ISO/TS16949) med:

0 %

-

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

LCD-moduler med:

til permanent indbygning eller permanent installation i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

LCD-modul med:

til installation i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

OLED-moduler bestående af et eller flere TFT-glas eller plastceller, som indeholder organisk materiale, ikke er kombineret med berøringsskærmsfunktionalitet, og med et eller flere trykte kredsløbskort med kontrolkredsløb dedikeret til pixel-adressering, til brug ved fremstilling af tv-apparater og monitorer

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Farve LCD-modul i et kabinet:

til permanent installation i motorkøretøjer henhørende under kapitel 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Trykte kredsløbsplader i form af plader bestående af isoleringsmateriale med elektriske tilslutninger og lodningspunkter, til brug ved fremstilling af baggrundslysenheder til LCD-moduler

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Elektriske stik og fatninger med en længde på ikke over 12,7 mm eller en diameter på ikke over 10,8 mm til brug ved fremstilling af høreapparater og taleprocessorer

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Halvlederchipkabinet i form af en plastramme, der indeholder en leadframe med polsko, til spændinger på ikke over 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Kontaktnitter

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Sikringsmodul med følgende indhold i et plastkabinet med monteringsbeslag:

af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektroniske styreenheder, fremstillet i henhold til IPC-A-610E-standarden (klasse 2), med mindst:

af den art, der anvendes til fremstilling af maskiner til genanvendelse eller sortering

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Elektronisk styreenhed uden hukommelse med driftsspænding på 12 V til informationsudvekslingssystemer i motorkøretøjer (tilslutning af audio, telefoni, navigation, kamera og trådløs autodiagnose) indeholdende:

2 integrerede kredsløb til modtagelse og afsendelse af styresignaler via LIN-bussen

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Indeantenne til et centrallåsesystem til biler indeholdende:

af den art, der anvendes ved fremstilling af varer henhørende under KN-position 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Tolederforlængerkabel med to stikforbindelser, der som minimum indeholder:

af den art, der anvendes til at forbinde køretøjshastighedsensorer ved fremstilling af køretøjer henhørende under kapitel 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Elektriske ledere:

til brug ved fremstilling af høreapparater, tilbehørssæt og taleprocessorer

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Elektriske ledere:

til brug ved fremstilling af høreapparater, tilbehørssæt og taleprocessorer

 (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Motordrevet bremseaktiveringsenhed:

til brug ved fremstilling af elkøretøjer

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Automatisk hydrodynamisk gearkasse med en hydraulisk drejningsmomentomformer uden mellemgearkasse, kardanaksel og frontdifferentiale til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Side-shaft til bilaksel monteret med homokinetiske led i hver ende af den art, der bruges ved fremstilling af varer henhørende under KN-position 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Luftbeholder til luftindtag eller -udsugning fremstillet af en aluminiumlegering efter EN AC 42100-standarden med:

af den art, der bruges i varmevekslere til bilkølesystemer

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Kølere af den art, der bruges i motorcykler til montering af beslag

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Aluminiumforgafler til brug ved fremstilling af cykler

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedaler til brug ved fremstilling af cykler

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Sadelpinde til brug ved fremstilling af cykler

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Organisk, uslebent, korrigerende brilleglas med begge sider færdigbearbejdede og rund form

af en type, der kan bearbejdes og tilpasses en brille

1.45 %

-

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Organisk, uslebent, korrigerende brilleglasemne med kun den ene side færdigbearbejdet og rund form:

af en type, der kan bearbejdes og tilpasses en brille

0 %

-

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infrarød linse med motoriseret skarphedsindstilling,

til brug ved fremstilling af termografikameraer, infrarøde kikkerter og kikkertsigter

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Elektronisk halvledersensor, der måler mindst to af følgende:

af den art, der anvendes til indbygning i varer henhørende under kapitel 84-90 og 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Mekanisme til måling af hjulhastigheden på motorkøretøjer (halvlederbaseret hjulhastighedssensor), som består af:

som skal opfange en impulssenders bevægelser

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Elektronisk halvledersensor, der måler acceleration og/eller vinkelhastighed:

af den art, der anvendes til indbygning i varer henhørende under kapitel 84-90 og 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Sidestykke med en tykkelse på 0,8 mm eller mere, men ikke mere end 3,0 mm, anvendes til fremstilling af indstillelige bilsæder

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Skydere, smal bændel med påsatte lynlåstænder, pind/stopper og andre lynlåsdele af uædle metaller til brug ved fremstilling af lynlåse

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Smalle bændler med påsatte lynlåskroge af plast til brug ved fremstilling af lynlåse

 (1)

0 %

-

31.12.2020

(1)

Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(2)

Toldsuspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.

(3)

Kun værditolden suspenderes. Den specifikke toldsats finder fortsat anvendelse.

*

Suspensionen vedrørende et produkt i bilaget til forordning (EU) nr. 1344/2011, for hvilket KN- eller Taric-koden eller varebeskrivelsen ændres ved nærværende forordning.

BILAG II

KN-kode

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Suspensionen vedrørende et produkt i bilaget til forordning (EU) nr. 1344/2011, for hvilket KN- eller Taric-koden eller varebeskrivelsen ændres ved nærværende forordning.

Top